B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

102

saa meget som vi lystede, naar vi blot ikke drak

mere end at vi kunde udføre vort Arbejde rigtigt,

saaledes at intet blev forsømt. Saa sejlede

vi til-

bage, og vor franske Lods lodsede os til Blev, 1

)

derfra fik vi en anden til Cordan [Corduan], der

ligner et Kastel opført helt fra Søens Bund, som

en fornem Matrone lod bygge, da saa mange Sømænd

forliste paa dette Sandrev, og her brænder

Fyr til Vejledning for Søfarende. Da vi kom ud i

rum Sø, satte vi vor Kurs i Nordost ligetil Kanalen.

Da vi kom der efter 3 Dage, mødte vi en Hollæn-

der, der fortalte os, at Krig

var i Færd med at ud-

bryde mellem Danmark og Rusland,

Skibe skulde ud. Da

at man rustede

sig hertil, og at alle Kongens

tænkte vi med os selv, at hvis vi havde vidst dette

før, saa vilde vi aldrig have sejlet til Kjøbenhavn,

og endnu i Dag angrer jeg, at jeg lod mig indrul-

lere. Men naar man vil fortjene sit Brød som Sø-

mand, er man aldrig sikker, thi hvis Kongen behøver

det, maa man følge hans Skibe efter den Ed,

man tilsværger ham, naar man bliver indskreven

i Kongens

Rulle. 2

) Alle de, som faar stor Løn og

intet har at bestille, vil gerne tjene ham, men at

tjene ham som Matros eller Soldat,

det har in-

gen Lyst til, men hertil narres de fremmede, saavel

tyske som andre Udlændinge, for en lille Løn

og for Haandpenge, som er omtrent 30 Rigsdaler

til hver Soldat i 8 Aar og 4 Skilling at leve

af om Dagen, men 3 Rigsdaler til Matroserne for

!) Blaye ved Garonne, ca. 40 Km. Nord for Bordeaux.

*) Se Side 49.

More magazines by this user
Similar magazines