B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

106

men ud paa Landet i Tjeneste hos nogle Bønder.

Det sidste jeg hørte fra ham var, at han gik om

mellem Bønderne og tiggede sit Brød med Kone

og Børn.

Nu gik jeg hos en Madam i Nyhavn 1 ) og ar-

bejdede lidt i hendes Gaard og fik undertiden et

Maaltid hos hende. Hendes Mand var til taget Is-

land, til Stapen troer jeg hun sagde, som UnderT

købmand, men var senere bleven Grosserer og

ejede Skibe paa Søen. Han var død tre Aar før

jeg kom. Han havde efterladt sig en Datter, hvis

Mand var Kongens Taffeldækker oppe paa Slottet

med god Løn. Disse Folk var meget venlige imod

mig, naar jeg kom der.

Min Broder tjente hos en Kammerraad, men han

hverken kunde eller vilde i hjælpe mig til

noget,

Trods for at han havde været i Aarsag at jeg be-

gav mig tilsøs. Men nu kom det drøjeste, da ved

Juletide vore Kostpenge blev opsagt, da Kongen

ikke behøvede os længere, saa at vi kunde tage

Tjeneste hvor som helst vi kunde faa noget, saa

at det nu saa sort ud. I Staden var stor Sygdom,

saa at der hver

bragt derhen af de mange Søfolk,

Dag blev bragt 7—8 Lig ud gennem Stadens Porte

og begravne udenfor Porten. Dette varede næsten

til Paaske. Alle de, som havde gode Venner i Jyl-

land, Sjælland, Fyen eller Holsten, tog

nu der-

hen, men nogle gav sig i Kongens Tjeneste som

Matroser. Nogle, som havde Slægt og gode Venner,

fik Tjeneste i Staden, andre gik sultne om

i) Det ses senere, at hun hed Madam Tofte.

More magazines by this user
Similar magazines