B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

107

paa Gaderne og havde ikke noget at leve af. Nogle

stjal og maatte derfor gaa i Slaveriet, eller lod sig

hverve.

Jeg tog en Tur ud paa Christianshavn, hvor jeg

talte med en Matros, som havde været med mig

paa Chinarejsen. Han tilbød mig 30 Rigsdaler, hvis

jeg vilde tage 3 Aar af hans Tjenestetid paa mig

vilde snart kunne

og gaa ind som Bøsseskytte; 1

) jeg

avancere og, da jeg kunde Skrivning og Regning,

blive Konstabel ved Søartilleriet. Jeg syntes efter

Omstændighederne godt herom og gik med ham

til hans Kaptajn, og næste Morgen skulde jeg komme

igen. Mine Haandpenge blev 3 Rigsdaler og en

Maaneds Haandkost. 2

) Lømmelen skyldte alle Vegne

og ejede ikke 3 Skilling, men Kaptajnen maatte

laane ham. Nu først saa jeg, at jeg var kommen i

en streng Skole, da jeg knapt nok havde til Livets

Ophold. løvrigt maa det bemærkes, at i Kjøbenhavn

kan ingen yde en anden Hjælp, thi enhver

har nok med sig selv. Jeg gik saa op paa Holmen

med disse Banditter, af hvem jeg aldrig hørte an-

det end Ugudelighed. Den, som bandte mest, blev

anset for den største, og nu skulde jeg

leve imel-

lem disse Trælle i 4 Aar. Jeg tog vel 3 Aar paa

mig for Kæltringen, men Kaptajnen føjede ét Aar

til, men herfor tog jeg mig ikke i Agt, og dette

Pak holder altid sammen, især overfor Udlæn-

dinge.

>) En Bøsseskytte er omtrent det samme som en Artillerikonstabel, se det

første Bind af „Memoirer og Breve" (Kbhvn. 1905), der jo ogsaa indeholder en

Islænder og Bøsseskyttes Oplevelser, men 100 Aar før Arni Magnussons.

2 ) Ved Haandkost forstaaes rimeligvis Naturalier.

More magazines by this user
Similar magazines