B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

Broder Tjeneste

111

i Toldvæsenet. 1

) Der er 34 Told-

betjente, som hver Lørdag af Kammerraaden bliver

fordelte til Opsyn for hele Ugen; nogle gaar op

til Møllerne og efterser Kongens Konsumption,

nogle kommer til Portene for at passe paa, hvad

Bønderne kører med ind i Staden og om de har

noget i Vognene, som de ikke har meldt for Tolderne

og som Kongen saaledes taber sin Told af.

Alle smaa Sager putter de i deres egen Lomme.

Naar Bønderne kommer med Fisk og Æg fra Lan-

det, plejer de at give Tolderne lidt deraf, for at

de ej skal være for strenge ved Toldopsynet; men

mange af Tolderne er fattige Folk, da Lønnen er

knap og de tidt sidder med mange Børn og en

fattig Kone. Nu er Toldstederne meget forskellige,

saa at der ikke falder saa meget af paa nogle Steder

som paa andre, der er f. Ex. mager Fortjeneste

ved Møllerne, men ved Portene, særlig ved Vester-

port, er det meget bedre om Vinteren, og ved Toldboden

om Sommeren. Ved disse to Steder var min

Broder ansat, Toldboden om Sommeren og Vester-

port om Vinteren. Dette mishagede de andre Toldbetjente;

men de turde ikke klage herover for Kam-

merraaden, men pønsede paa Underfundigheder

mod min Broder, paa Grund af at han, som var

ugift, fik faste Pladser, som var de bedste, da det

i) Cornelius Schumacher (.1702—1777) blev 1726 Taxator ved Kbhvns. Toldvæsen,

kom 1738 ind i Direktionen for Varemagasinet, blev 1751 Toldinspektør

og var s. A. en af de første, der bebyggede den ny Bydel (Frederiksstad) omkring

Amalienborgs Terræn og opførte en Ejendom i Bredgade, nuv. Nr. 30 (se

Side 8). 1752 blev han Kammerraad og overtog med Magasinets to andre Direktører

den kgl. Silkefabrik for egen Regning. 1764 tog han sin Afsked som

Toldinspektør og blev Kommitteret i Generaltoldkammeret; 1767 fik han Etatsraad-Titel

og tog 1771 Afsked fra alle sine Embeder.

More magazines by this user
Similar magazines