B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

115

men han nævnte mig Navnet. Det hele var 4 Linier.

Derpaa gik jeg til mit Arbejde. Mellem Jul og Nytaar

blev jeg stævnet til at møde paa Politikamme-

ret; da havde jeg kun 4 Dage tilbage i Tjenesten.

Da jeg kom, blev jeg spurgt, om det var min Haandskrift;

jeg bekræftede det og sagde, at jeg havde

skrevet det efter Anmodning fra den Person, som

var nærværende og havde været der i Arrest i 5

Dage; men denne havde opdigtet det hele, og nu

vilde han ikke vedgaa, at han havde anmodet mig

herom, saa at han maatte udstaa stor Straf, før han

vilde vedgaa det. Min Kaptajn gjorde mig nu Tilbud

om, at hvis jeg vilde føje nogle Aar til, vilde

han faa mig fri for Straf. Men jeg svarede, at om

de end dømte mig til 12 Aars Fængsel, saa vilde

jeg alligevel aldrig give mig

dede Tjeneste, da Fangerne havde det bedre end

i den Holmens forban-

Kongens Matroser. Jeg blev saa bragt til Holmens

Arrest og var der i 3 Uger, før jeg fik min Dom,

som lød paa, at jeg skulde være 3 1

Aar i Fængsel. )

Nu saa jeg, at jeg var kommen i

temmelig højt

Holmens Ære; men jeg lod mig ikke mærke med

noget, da jeg kom dér, hvor Fangerne var. Der

var mange, og nogle af dem saa godt ud, andre

derimod ikke. Iblandt dem var en Præst, ved Navn

Kolling, og en Kommandersergent af tysk Slægt.

Disse to gik ikke til Arbejde, men maatte leve

indelukkede i deres Fængsel. Jeg gik i Kastellet

hos Kongens Proviantskriver, hvor der blev bagt

i) Det er ikke rigtigt klart, hvorfor han bliver straffet saa haardt, men han

maa rimeligvis have begaaet en stor Forseelse ved Underskriften af den omtalte

Kaution.

More magazines by this user
Similar magazines