B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

III

Om Forfatteren til dette Skrift, der her for første

Gang offentliggøres, vides desværre saare lidt udover

hvad han selv beretter her i sine Oplevelser, der dog

omfatter de vigtigste Afsnit i hans Liv. Han nedstammede

fra en anset islandsk i Slægt, lige Linie fra Lovmand

i Eggert Eggertsson Vigen i Norge, der blev adlet

af Kong Hans den 9. August 1488 (jfr. Diplomatarium

Islandicum, VI. Bind, Side 635—

637, hvor hans Adelsbrev

er trykt). Hans Forfædre boede i mange Slægtled

paa Gaarden Snoksdal i Dala Syssel paa Island, og her

var han født, men hvornaar, vides ikke. Af de sparsomme

Oplysninger, der findes om ham i islandske

Slægtregistre, fremgaar, at han, inden han rejste til

Udlandet i Aaret 1753, har været bosat som Bonde

paa Gaarden Geitastekk i Dala Syssel og været gift

med Gudrun Thorleifsdatter, „der var af dansk Her-

komst", med hvem han havde to Børn, Thorlev og Kristin,

som han

dette,

omtaler i sit Skrift. løvrigt fremgaar det af

at han i sin Ungdom maa have nydt en tem-

melig god Opdragelse, saaledes skriver han en særde-

les smuk Haandskrift og et Par Steder tyder paa, at

han har havt nogen Kendskab til Latin, men af hvilken

Grund han tog bort fra Island, har jeg ikke kunnet faa op-

klaret; meget tyder paa, at hans Hustru da har været død.

Om hans sidste Leveaar kan jeg ikke berette andet

end, hvad Pastor Bjørn Hjdlmarsson til Trollatunga tiltilføjer

i nogle Linier som Fortale og Efterskrift til

Original-Manuskriptet. Heraf fremgaar det, at han har

opholdt sig hos sine Slægtninge paa Island i nogle Aar

og da har forfattet dette Skrift, som han har efterladt

hos dem. Men i 1801 rejste han igen til Jylland, rime-

ligvis til Hobro, hvor han havde havt sine bedste Dage,

efter Pastor Bjørn Hjdlmarssons Beretning, der selv

havde talt med ham. Rimeligvis har han derhen faaet

sendt en aarlig Understøttelse paa 40 Rigsdaler fra sin

Brodersøn, Jon Jonsson, der var Handelsbestyrer paa

Isafjord. Men hvornaar han døde vides ikke.

More magazines by this user
Similar magazines