B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

117

i to Timer, kom min Broder og spurgte, hvorved

jeg nu havde syndet imod det 11. Bud; jeg svarede,

at jeg vistnok vilde blive arkebuseret. Der-

paa gik han hen til det Værtshus, hvor Klammeriet

begyndte, og kom tilbage med det Budskab

fra hans Kammerraad, at jeg i Morgen skulde møde

for Kongens Krigsret, hvilket ogsaa skete. Her kom

ogsaa Folkene fra det Værtshus, hvor jeg og Lieutenanten

kom i Disput, og hvor han lastede mine

Landsmænd og drak paa min Bekostning. Dommen

lød paa, at han skulde degraderes i 6 Maaneder

og leve af Matrosernes Kost. Jeg slap derfra

med Ære; men hvis min Broder ikke havde

været, saa vilde jeg ganske

sikkert have mistet mit

Liv, men nu havde jeg jo et længere Liv i Vente.

Og hermed nok herom.

Da jeg havde været 2 Aar paa Holmen efter at jeg

slap ud af Fængsel, erfarede vi, at den russiske

Kejserinde begærede Folk paa hendes Skibe imod

Tyrkerne. 1

) Nu fik alle travlt med at lade sig indskrive

paa hendes Skibe i Østersøen, thi ved Juletider

rejste

2

Kontreadmiral Arff ) og Kommandør

Basballey der begge havde været i fransk Tjeneste

*) I Følge Traktaten af 1769 mellem Danmark og Rusland forlangte Catharina

II i Anledning af Krigen mod Tyrkerne i Middelhavet 400 danske Matroser

til sin Flaade. Da denne under den danske Admiral Arffs Kommando passerede

Kjøbenhavn, optog den disse Søfolk. For at undgaa herved at komme i fjendtligt

Forhold til Tyrkiet blev der spillet den Komedie, at Matroserne gjaldt for fri-

villig at være gaaet i russisk Tjeneste ligesom de syv danske Søofficerer, der

samtidig gik i Kejserindens Tjeneste.

Efter den tyrkiske Flaades Tilintetgørelse i Sommeren 1770 vendte de danske

Sømænd efterhaanden hjem igen.

2) Kontreadmiral Johan Gerhard Arff (1723—1781) var en stor Del af sit Liv

i engelsk og fransk Tjeneste og gik 1770 med Schoutbynachts Karakter med i

den russisk-tyrkiske Krig. Han førte s. A. en Eskadre paa 18—20 Skibe med

russiske Tropper til det græske Arkepelag, og havde her en forholdsvis selv

More magazines by this user
Similar magazines