B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

118

og forstod alle Verdens Sprog. 1

) De havde ogsaa erklæret

Hendes Majestæt Kejserinden af Rusland,

at de nødvendigvis maatte have nogle

danske Ma-

troser med dem paa denne Rejse, ligeledes Styr-

mænd, Tømmermænd, Skibsførere og Baadsmænd.

Hertil var alle rede, saa jeg troer for vist, at Kon-

gen ikke vilde have beholdt en eneste Mand tilbage

i Holmens Tjeneste, hvis alle var kommet

bort, der vilde. Heriblandt var ogsaa jeg, der nu

udgav mig for Konstabel, d. v. s. en, der havde

Kommando ved Kanonerne. Dagen efter kom der

Ordre fra Admiralitetet, at der skulde udskrives

10 Mænd af hvert Kompagni, hvorover mange blev

skuffede. Nu gik Tiden, til den russiske Flaade kom

til Kjøbenhavn. Mange af dem, der var udskrevne,

gik til Laurvigen, der var Greve og

øverste Chef

over Holmens Folk, for at lægge godt Ord ind for

sig, for at de kunde blive til antagne Flaaden. Da

Arff og Basballe kom, havde de Ordre til, at de

ikke maatte tage mere end to fra hvert Kompagni,

og som skulde have gode Attester fra deres Kaptajn

om, at de var skikkelige og gode Sømænd.

Nu kom den Dag, da vi skulde møde i Grevens

Gaard, hvor Admiral Arff og Kommandør Basballe

stændig Kommando over 3 Krigsskibe og 13 Transportskibe. Da han stødte til

den russiske Flaade under Orlow, havde denne allerede den 25. Juni opbrændt

den tyrkiske Flaade ved Tsesme. Det lader ikke til, at de russiske Admiraler

var venligt sindede mod ham og de andre danske Officerer i russisk Tjeneste.

Arff krydsede 1771 mellem Mitylene og Tenedos, men lod i

sig hjemsende Sommeren

s. A.

i) Kommandørkaptajn Christian Carl Basballe (1732—1783). Han blev Sekondlieutenant

1753 og var i fransk Tjeneste fra 1756 til 1762, blev Aaret efter

Kaptajn og 1770 Kommandørkaptaln. Samme Aar gik han i russisk Tjeneste,

men traadte atter i dansk Tjeneste efter Krigen. Han blev Kammerherre 1776

og døde som sidste Mand af sin 1757 adlede Slægt.

More magazines by this user
Similar magazines