B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

119

opholdt sig; mange var bange og skælvede for, at

de ikke vilde blive antagne. Der blev 10 opstillede

fra hvert Kompagni, hvoraf de skulde vælge to af

hvert Kompagni; de andre skulde tjene den dan-

ske Konge videre, hvilket var dem alle meget imod.

Da vi blev antagne, fik vi vore Kvartalspenge, d. v. s.

15 Rigsdaler, og efter 3 Dage skulde vi møde om-

bord i de russiske Orlogsskibe. Vi efterkom disse

Ordrer, og nogle kom til Admiralen og nogle til

Kommandøren; de andre til den russiske Kaptajn

paa Orlogsskibet „Asia", som var det tredie og

sidste Orlogsskib, Admiralen havde Kommando

over. Paa alle tre Krigsskibe var der danske Baads-

mænd, Tømmermænd og en Styrmand, der skulde

lære Russerne det rette Skibsarbejde. Der blev og-

saa antaget Lieutenanter og Kaptajner. 1

) Derefter

blev vi opstillede paa Skibet og maatte gøre vor

Ed paa, at vi vilde ofre vort Liv og Blod for Hendes

Majestæt Kejserinden af Rusland, Cathrine Alexandria.

Alle Russerne bød os saa velkommen om-

bord, og den Næstkommanderende sagde,

at vi

ingen Mangel skulde lide, hverken paa Føde eller

Klæder. Vi laa paa Kjøbenhavns Rhed omtrent i

9 Dage og fik 10 Skippund Brød fra Kongens Pro-

viantgaard og ligeledes fersk Oxekød hver Dag.

Føden hos Russerne var saavel god som rigelig,

og vi ønskede, at Rejsen maatte vare saa længe

som muligt. Vort Arbejde var ikke svært, og de

i) I Følge Gardes „Efterretninger om den danske og norske Sømagt", IV, S.

179, tillodes det i 1770 1 Kommandørkaptajn, 4 1 Kaptajnlieutenanter, Premier-

lieutenant, 4 Sekondlieutenanter og en Del af Divisionernes Matroser at gaa i

russisk Tjeneste; de fik Afsked tildels med højere Karakterer, men beholdt dog

deres Gage, og ved deres Hjemkomst 1772 traadte Officererne igen i Numer.

More magazines by this user
Similar magazines