B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

124

var kvindekære hvor som helst de saa Lejlighed

dertil.

Vi forlod nu denne 0, hvor der var to Byer

og alle Indbyggerne var engelske, dog var nogle

fra Italien, som fra Livorno og de nærmeste Ste-

der der omkring. Vi sejlede videre ind i Middel-

havet, men jeg har glemt at fortælle, at i Portenkom

laa der 2 danske Orlogsskibe, nemlig

„Prins Frederik", ført af Kommandør Becker, 1

)

og „Slesvig", som tilhørte de 8 Skibe, som vor

Konge havde sendt for at indtage Algier. De skød

alt deres Krudt og Kugler op uden at naa til Sta-

den, da de laa for langt ude paa Havet; derfor

kunde heller ikke Tyrkernes Skud naa dem. Der-

efter gik de i Land og sluttede Fred med Tyrkerne;

men heraf fulgte, at de blev omtalte som

om de var deres Konge utro og ikke vilde ud-

sætte deres Liv for ham og Fædrelandet. Matro-

serne var modige og vilde gerne slaas med Tyr-

kerne, men de Overordnede var bange for at

sætte deres Liv paa Spil. 2

) Nu da de havde slut-

tet Fred, blev de meget strænge overfor Skibs-

folkene og plagede dem med Arbejde og knap

Kost, saa at der udbrød en hæftig Sygdom paa Flaaden,

og over 200 Mænd blev førte fra Flaaden til

et Hus paa en lille i Nærheden af Portenkom.

*) Kommandørkaptajn Gotthilf Wilhelm Becker (1731—1775) deltog som Chef

paa „Prins Friderich" i det uheldige Tog til Algier 1770 under F. C. Kaas,

der havde sit Flag paa dette Skib. Han tog sin Afsked 1774.

*) 1769 sendte Danmark en Flaade af den ovenfor nævnte Styrke til Algier,

for at tvinge denne Sørøverstat til at overholde sine Forpligtelser. Flaaden blev

kommanderet af Kommandørkaptajn Frederik Christian Kaas (1725—1803) og

fik et uheldigt Udfald, da den var slet udrustet og Skibene for dybt stikkende.

Sagen fik ogsaa stor Indflydelse paa Danmarks indre Regeringsforhold.

More magazines by this user
Similar magazines