B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

128

disse Steder, maatte Grækerne føre os andre Steder

hen, enten paa de nærmeste Øer eller i Land. Her

laa vi i 14 Dage og havde fersk Suppe hver Dag.

Derefter sejlede vi til Imbros, hvor Grækerne

i 3 Uger skaffede os samme Proviant. Dette kostede

ikke den russiske Majestæt det ringeste, men hvad

vi købte af Grækerne maatte vi betale til fuld Pris.

Paa den Tid fik vi Brev fra vor danske Admiral

Arj}> at vi strax skulde afgaa til Paro[s], hvor det

russiske Admiralskib laa, og dér faa nye Ordrer.

Vi var i Paro[s] inden 9 Dage, men vi havde Modvind

og mistede vor Stormast, som knækkede 1%

Favn nedenfor Mærset. Derefter maatte vi ligge i

Paro[s] i 6 Uger, og fik saa Ordre til at gaa til

Nigropontus 1

) og opbrænde denne By, hvor der boede

11000 Mennesker. Disse Admiralitetets Ordrer

vilde vor Admiral [d. e. Arff] ikke efterkomme, da

de var i Strid med den Instrux, som han havde

modtaget i Rusland, nemlig at de 3 Orlogsskibe,

som han overtog i St. Petersborg, skulde staa un-

der hans, men ikke under den russiske Admirals

Kommando. Vor Admiral tog saa sin Afsked og

rejste over Livorno i Italien over Land til St. Peters-

borg, og jeg har saa ikke mere at berette om ham.

Men Basballe, vor Kommandør, gav sig strax under

den russisse Admirals Kommando, saa at han

med de to andre Skibe sejlede til Nigropontus,

nemlig en Fregat paa 28 Kanoner, en Bombarder-

Galiot og vort Skib, „Sivalot", paa 72 Kanoner.

Denne Bombarder-Galiot var et lille Skib, bygget

l ) Det italienske Navn for Euboia, den største af de græske Øer.

More magazines by this user
Similar magazines