B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

131

Underretning, hvorvidt vi havde gjort Skade i Sta-

den, hvilket han tilbød sig at betale helt ud, da

vi var hidkommen uden hans Vidende. Han fik

en Skrivelse tilbage, der lød paa, at Skaden paa

Stadens Bygninger og andet saadant kunde han

godt selv betale; men de mange Mennesker, der

havde mistet Livet, kunde ikke erstattes, og desuden

var der mange hundrede endnu levede,

Mennesker, som

men øjensynlig aldrig vilde komme

sig, da nogle havde mistet Armene, Hænderne,

Fødderne, Laarene, andre havde faaet Skraa af Jærn

og Glas fra Bomberne i Kroppen, da de exploderede

i Staden. Nu begyndte de for Alvor at skyde

paa os, saavel fra Byen som fra Kastellet, efter at

de havde faaet at vide, at vi var kommet uden

Tilladelse og havde gjort saa stor og ubodelig Skade.

Vi begyndte at hale os længere bort fra Kastellet,

men medens vi var i Færd med at anbringe Slæbe-

Tovet i Baaden, kom en Kugle fra Land, der gik

igennem den og standsede i Barkholtet, 1

) men kunde

ingen Skade gøre, da dens Kraft var ude; Folkene

reddede sig op paa Skibet, men Baaden sank; Tovet

fik vi fat i, og vi trak os nu længere ud paa Havet,

saa at vi ikke var inden Skudvidde.

Vi fik Ordre fra vor Generaladmiral, der havde

hejst Parlamentærflag, at vi skulde gaa til Agrippa, 2

)

hvor mange af vore Skibe laa. Paa denne gik

alle Stadens Kreaturer, og dér var ogsaa Tyrkernes

Kornmagasin, hvilket alt blev frataget dem. Vi

i) En svær Planke anbragt udenbords for at styrke Fartøjet.

*) Mon ikke Egribos eller Egribo (o: Euripo), den nuværende By Chalkis

paa Euboias Sydside?

More magazines by this user
Similar magazines