B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

132

fik 30 Oxer paa vort Skib og saa mange Faar, at

der var to Matroser om at slagte hvert Faar. Nu

levede vi som Herremænd, hver Dag fersk Føde

efter Behag. Men dette var endnu ikke nok. De

30 Oxer, som vi slagtede, maatte vi efter 3 Dage

kaste over Bord, da vort Salt ikke duede, thi det

havde været brugt til Flæsk og var derfor kraft-

løst. Nu havde vi ikke noget Brød, men en Lad-

ning med 40 Skærebænke 1

) fik vi i Agrippa. Denne

Ladning, var baade malet og umalet Hvede, den

malte bragte vi til Tasor [Thasos], 2 ) hvor Tyrkerne

skulde opføre 7 Bagerovne for os, og her havde

vi svært Arbejde med at faa Ladningen i Land, fik

kun Søvn i 4 Timer, men maatte vaage i 20; den,

som ikke vilde arbejde, havde forbrudt sit Liv. En

Russer blev sat over 10 Tyrker. Denne er lille,

men meget frugtbar, især paa alle Slags Frugter.

Her laa vi længe, hvis jeg husker ret i 3 Uger,

og levede mest af Øens Produkter. Der var vistnok

30 Skibe ialt med store og smaa, og alle Skibs-

folkene havde Lov til at gaa i Land en Dag; jeg

i den

var blandt de sidste paa vort Skib. Jeg gik

store Vinhave, som de andre havde omtalt, men

jeg kunde ikke mærke, at Druerne var færre, thi

der var endnu til Overflod. Der var en 12— 13

Telte, i hvilke Tyrkerne maatte opvarte saavel med

Mad som Drikke. Vor Admiral spiste ofte hos den

tyrkiske Kommandant. Her var ganske vist et lille

*) Skærebaenk betyder en Hakkelsekiste, men skal maaske her forstaaes paa

en anden ret uklar Maade og f. Ex. betegne en Tærsker eller en Mand, der maler

Korn paa Haandkværn.

2) Tasor er vistnok forvansket af Tasos (Thaso, Tasso), en tyrkisk oppe

ved Saloniki-Bugten.

More magazines by this user
Similar magazines