B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

133

Kastel, men det kunde ingen stor Skade gøre saa

mange Skibe, thi hvis Kommandanten havde be-

gyndt at skyde paa os, vilde ikke en eneste Sjæl

paa hele Tasor have sluppet fra det med Livet.

Tyrkerne begyndte heller ikke paa den Leg, men

i Stedet for spiste den tyrkiske Kommandant ofte

med vor Admiral, og de var tilsyneladende gode

Venner. Efter at vi nu havde faaet vor malte Hvede

bagt og den umalte sendt til Paro[s], samt tilstræk-

keligt Vand og Brændsel, — hvilket Tyrkerne alt

maatte levere, saa jeg véd ikke, hvoraf Øerne kunde

leve om Vinteren, da alle deres Svin, Faar og Geder

var — til gaaet Flaaden, sejlede vi til Micona, 1

) hvor

vi før havde ligget og hvor Indbyggerne er græske.

Vi mødte her en Franskmand, der fortalte, at han

havde saavel Kanoner, Krudt og Kugler, som Tyrkerne

skulde til bruge deres to Orlogsskibe, der

var blevet i byggede færdige

2

Mytilena. ) Hele Flaaden

blev nu af denne Franskmand som Lods ført

til dette Sted, men vi vovede dog ikke at gaa ind

i Havnen, men laa ude paa Rheden. Alle Orlogs-

skibene blev delt i to Dele, den ene for at angribe

den sydligste Del af Staden, den anden den nord-

ligste. Begge Dele skød paa Land for at hindre

Tyrkerne i at modsætte sig Russernes Landgang.

Nu saa vi begge de færdige Orlogsskibe, der hvert

var paa 72 Kanoner, og en Galej med 15 Aarer

paa hver Side. Da der ingen Tyrkere

var nede

ved Kysten, gik vore Folk i Land med omtrent

!) Rimeligvis Mykonos.

8 ) Hovedstaden paa Øen Lesbos, nu kaldes selve Øen efter Hovedstaden.

More magazines by this user
Similar magazines