B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

139

Men ingen af os vilde blive, især da Basballe lod

os mærke med, at han ikke vilde være der længere,

da Krigen snart var til Ende, og Tyrkerne

bad om

Fred, der ikke vilde blive dem nægtet.

Jeg angrer, at jeg ikke blev tilbage hos Russerne.

De danske Hunde vilde tage hjem til deres Koner,

af hvilke mange havde ladet sig besvangre; nogle

havde havt Børn, og var nu igen frugtsommelige,

saa der ikke kunde komme Forlig i Stand mellem

dem. Jeg lod mig overtale til at gaa med disse

Trælle til deresTrælleplads, men fik derafen Ulykke,

som jeg endnu i Dag bærer Mærke af. Da vi nem-

skulde salutere for den russiske General-Ad-

ligmiral

OrloVy 1

) havde min Vice-Konstabel slaaet

Jærnet i det bageste Hjul under Rapperten saa

fast ned, at det ikke kunde gaa rundt, saa at jeg,

da jeg skød Kanonen af, blev kastet om paa Skibet

og faldt ned paa et Jærnbaandskar, hvorved jeg

brækkede 3 Ribben og gik af Led i Hofterne. Vor

Doktor var ikke paa Skibet, og jeg udstødte frygte-

lige Skrig, inden mine Sener blev lagt i ret Stand,

og jeg kan ikke beskrive de Kvaler jeg udstod;

men hvad der overgik alt, var min Frygt for, at

mine Kammerater vilde kaste mig i Søen, da jeg

var ene og ingen af de danske Lømler vilde bi-

staa mig. Saa længe jeg var paa det russiske Skib

led jeg ingen Nød, thi Russerne var gode imod

mig, men nu skulde vi afgaa med en engelsk Skibs-

1) Alexej Orlov (1737—1809), en Broder til Kejserindens berømte Elsker,

havde i personlig deltaget Revolutionen i og Czar Peter III's Mord. 1768 kom

han i Spidsen for den russiske Flaade mod Tyrkerne i Middelhavet. Den tyrkiske

Flaades Nederlag ved Tscesme 5. Juli 1770 endte Krigen.

More magazines by this user
Similar magazines