B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

142

Men om mig selv har jeg det at berette, at jeg

levede to Aar paa Kejserindens Bekostning, 1

) ind-

til jeg kunde hjælpe mig selv og fik Rejsepenge

hid til Landet, [Island]. Samme Sommer tog min

Søn til Reykjavik, men jeg tog til Keflavik og

opholdt mig en Tid hos Pastor Egill Eldjdrnsson>

men begav mig derfra til Reykjavik, hvor

jeg talte med min Søn, hvilket blev mig snarere

til Sorg end til Glæde. Derfra rejste jeg til mine

hos min

Slægtninge i Dalarne og opholdt mig

Fætter Brynjolv i Næste

Ljåskogar næste Vinter 1774.

Sommer giftede min Datter, Kristin, 2

) sig

med Thorkel Gudmundsson paa Brekka; hun døde

som Enke i Flatey i Aaret 1798 i min Nærvæ-

relse.

I 1775 sejlede jeg igen fra Landet med et Skib

fra Handelsstedet Vopnafjord. Men før jeg beretter

om denne min Rejse, maa jeg i Korthed om-

tale, hvad der skete hjemme

i Island efter min Bort-

rejse i 1753 og til jeg kom igen, altsaa i 21 Aar.

Da jeg rejste, lod jeg to Børn tilbage, Kristin, der

var 3 Aar gammel, hos min Søster og Broder, og

Torlev, 5 Aar gammel, der ikke var hos mine Slægt-

ninge, men hos andre skikkelige Folk, der tog sig

godt af ham for en ringe Betaling, indtil han selv

kunde tjene sit Brød. Min Datter kostede mere,

men fik dog slettere Opdragelse, hvilket laa mig

meget paa Hjærte. Hun fortalte mig, hvorledes hun

i) De danske Søfolk, der havde været i russisk Tjeneste, gjorde Krav paa

Tilgodehavende hos den russiske Regering. Der blev i den Anledning nedsat

en Kommission af 14. Januar 1773, af hvilken Kontreadmiral C. G. Arff var Medlem.

(Pers. Tidsskr. V, I).

9) Se Indledningen.

More magazines by this user
Similar magazines