B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

149

stævnet for Bytinget, men videre kom Sagen ikke.

Naar han visiterede paa Landet, var han 3 til 4

Nætter hos de rige Bønder, der trakterede ham

med 01 og Brændevin og undertiden med Penge.

Nu da Gud kaldte ham bort efter 14 Dages Syge-

leje, havde han ikke saa mange Penge, at der deraf

kunde udredes Begravelsesomkostninger, og da hans

Sager blev solgte ved Auktion, resterede der endnu

100 Rigsdaler til at betale hans Gæld. Han var

ugift, og der var ingen, der saa til ham. Han sparede

ikke til Klæder og Føde og var saa tyk, at

Fødderne ikke kunde bære Kroppen. Kort sagt,

han blev som et helt andet Menneske under Opholdet

i Jylland, og jeg tror, at den velhavende

Enke, som han lovede at ægte i Kjøbenhavn, har

i sine Bønner havt Virkning paa hans Skæbne, da

han rejste bort. Saaledes endte hans Armods- og

Udlændigheds-Dage, og holder jeg nu op med at

fortælle om ham.

Nu kommer jeg tilbage til min gode Kirketerp,

der ansaa det for meget uklogt af mig at rejse læn-

gere, da der ikke var Haab om nogen Arv efter

min Broder; jeg skulde snarere tage Ophold paa

hans Gods og faa min Løn til Efteraaret, følges

med hans Karle, der vogtede 90 Stude og intet

bestille uden at have Opsyn med,

at Studene blev

drevet ud til Græsning og taget i Hus hver Aften;

jeg skulde faa god og megen Føde. Jeg overvejede

dette Tilbud og blev der Sommeren over. Dette

skete ved St. Hansaftens Tid og jeg var der til 14

Dage efter Mikkelsdag, havde god Forplejning og

More magazines by this user
Similar magazines