B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

154

lige Lærredsskjorter, samt et Par gamle Støvler,

saa nogle mente nu, at den gamle Skrædder var

opstanden. Den gamle Kone giftede sig nu igen og

fik en ung Mand, der hverken nænnede at spise

eller drikke og behandlede hende slet. Hun var

baade gudfrygtig og skikkelig, men da hun var gift,

hvilket skete 10 Aar efter min første Ankomst til

hende, kunde jeg ikke længere faa Herberg hos

hende. Og saa er den gamle Kone ude af Fortæl-

lingen.

Nu da jeg havde faaet Klæder paa Kroppen, be-

gyndte Bønderne at bede mig om at lære deres

Børn Skrivning og Regning, men tilbød mig kun

ringe Løn. En Vinter havde jeg 45 Børn i Skole

og 6 Rigsdaler i Løn. Der var ogsaa en Præst, ved

Navn Monrad, der vilde hjælpe mig til en fast

Skolelærerplads og lod mig indrykke

det i Avi-

serne, men anførte mig som Slægtning af Konferensraadyd«

Eiriksson, hvilket dog ikke var sandt.

Men det lykkedes ikke. Denne Skole havde jeg

en Vinter. I Foraaret fik jeg Tilbud om 10 Bøn-

derskoler, hvoraf jeg valgte en, hvor der boede en

rig Bonde, ved Navn Anders Riis, en stor Dranker,

men hans Kone var dog endnu værre, da hun

ogsaa bedrev Hor med deres Arbejdskarle. Han

havde 3 Sønner og en Datter; den ældste var 16

Aar, de andre yngre, Datteren 15 Aar. Denne Mand

havde 9 Bønder under sig. Der gik ikke mange

Dage, at der ikke blev drukket 14 Potter Brænde-

vin. Jeg sad i den Stue, hvor Gæsterne forsamledes.

Sønnerne var meget lystne efter at høre Gæ-