B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

155

sternes Brændevinssladder, men jeg som fremmed

vovede ikke at straffe dem som jeg vilde, men

tænkte som saa, at denne Vinter ogsaa vilde tage

en Ende. Jeg vilde lære Børnene Begyndelsesgrun-

dene i Skrivning, hvilket kun bar ringe Frugt. Men

naar Manden ikke var hjemme,

drak Konen saa

meget, at hun maatte gaa til Sengs, og naar Folkene,

som var ude i Laden og tærske Korn, hørte, at

Madammen var falden i en tung Søvn, kom de ind

og fik sig en god Slurk, hvor de fandt den, og

naar de saa havde vederkvæget sig, gik de til deres

Arbejde igen. Naar de saa skulde spise til Middag,

var det ikke godt at vække Madammen af hendes

dybe Brændevinssøvn, og

og ærgerlig over alt det,

Saa maatte Brændevinsapparaterne

da var hun baade vred

der var blevet drukket.

sættes i Stand

og i en Hast brændes Brændevin, før den rige

Bonde kom hjem, maaske med en 6— 8 Mænd,

der ofte opholdt sig her hele Natten med Drik og

Dans. Bonden til lagde sig gerne at sove, naar han

kom hjem, og Sønnerne opvartede da Gæsterne.

De var tidt berusede om Morgenen, naar de skulde

læse med mig, og naar deres Fader spurgte mig,

om de havde lært, hvad de skulde, svarede jeg ja

dertil, da deres Moder holdt med Sønnerne og blev

vred, naar Faderen slog dem, hvilket dog sjældent

skete. Tre Aar senere fik Datteren, som da var 18

Aar gammel, et Barn med en derværende gift Ar-

bejdskarl, ved Navn Knud, som blev anset for ogsaa

at staa i Forhold til Madammen. Fem Aar efter

at jeg var kommen der, døde Anders Riis, men

More magazines by this user
Similar magazines