B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

158

hos os, naar vore Køer kælver. Naar nu Føllet er

født, bliver der gjort større Stads end naar et Barn

fødes, særdeles naar Føllet er anseligt. Denne Bonde

havde ogsaa 2 Tyre og tog 8 Skilling af hver, naar

Bønderne fra de 3 Sogne bragte deres Køer der-

hen. Han havde ogsaa 2 Orner, som han ligeledes

tog 8 Skilling for. Hans Indtægter heraf var, hvis

jeg husker ret, 74 Rigsdaler, foruden Kornet, som

han tog for sine Hingste. Desforuden havde han

42 Stykker Kvæg, som han alle solgte ved St. Hans-

tider, og købte saa Ungkvæg igen. Dette gik saaledes

hvert Aar saalænge han levede. Han var syg

godt og vel lVj Aar, inden han blev kaldt bort,

og næsten alle Dage og Nætter drak han Brændevin,

1 Pot i Døgnet, foruden hvad Konen drak.

Der blev ofte sendt Bud efter Præsten for at præ-

dike for ham; men naar denne kom, blev de uens,

saa at han gik bort i Vrede og vilde ikke komme

igen, omend det blev ønsket. Da Bonden endelig

tog Afsked med denne Verden, bad han om, at

Præsten ikke maatte komme for hans Øjne. Saa-

ledes døde han, uden at der var mange, der sør-

gede, og da han var død, blev Skolen ophævet og

ingen Skolemester kom der tiere.

Da jeg i Foraaret tog bort fra Amstrop [?], kom

jeg til en Præst, ved Navn Biergaard [?], en meget

from og gudfrygtig Mand. Jeg var hos ham hele

Sommeren og lærte hans Børn; jeg havde god Føde

og god Seng, The og Kaffe hver Dag, men til Middag

spiste jeg med Folkene. Denne Præst havde

5 Børn, nemlig 3 Drenge og 2 Piger. Den ældste

More magazines by this user
Similar magazines