B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

165

Bondens Bord med hans Folk. Dette blev oplæst

baade paa Tinge og ved Kirkestævne. Før maatte

ingen drikke af det Glas eller Kar, som dette Folk

drak af. De strejfede Landet om, unge og raske,

og gjorde ikke nogen Verdens Ting, uden at tage

Huden af Heste, Hunde og Katte, og gilde Svin.

Bønderne havde imidlertid ondt ved at faa Tyende,

thi alle unge Folk vilde gifte sig,

i Særdeleshed

efter at Forordningen udkom, der forbød, at Ægte-

skab skulde nægtes. En anden Forordning paabød,

at ingen skulde tjene Kongen mere end 8 Aar, hvor

store Haandpenge han end fik, og ingen Tyskere

maatte hverves. Naar Bonden havde to Sønner,

skulde den ene være fri for at være Soldat, især

naar Bonden var gammel. De, som havde gode At-

tester at fremvise paa Sessionen om deres Stude-

ringer, og at de var værdige til at holde Skole,

blev ogsaa fri for Kongens Tjeneste. Ingen havde

Lov til at give sig i Tjeneste udenfor sit Sogn, uden

Sognefogedens Tilladelse, og hvis det blev tilladt,

skulde Sognefogeden lade paagældende vide, hvis

noget i Mellemtiden forefaldt, der gjorde hans Nærværelse

i Kongens Tjeneste nødvendig.

Da min Tid hos Kristen Solbierg, hos hvem jeg,

som omtalt, opholdt mig i 5 Aar, var ude — i hvil-

ket Tidsrum jeg opførte mig skikkeligt — tog jeg

til Ørum By, 1

) hvor jeg skulde have 6 Rigsdaler i

Løn. Her boede en Kræmmer, der havde sin Pa-

tron i Aalborg. Jeg var Lærer for hans tre Børn,

og han var mig velvillig og lod mig faa saa meget

') Ørum i Hassing Herred, Thisted Amt, er Annex til Hvidbjerg.

More magazines by this user
Similar magazines