B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

168

i 3 Timer, fordi vor Samtale nu har varet en Times

Tid." Peter gik saa ud og legede efter Sæd-

vane. Børnene kom saa ind, og alt var nu Fred og

Endrægtighed. Saaledes blev det ogsaa ved efter

denne Tid, nemlig fra 12. Marts til 14. Maj, og

der kom ingen Klager over Peter. Længere holdt

jeg ikke Skole, men Peter gjorde store Fremskridt

i Skrivning og Regning. Den næste Vinter holdt

jeg ogsaa Skole her, men i Foraaret tog Kammerherren

i Vestervig, som var Skolens Patron, Peter

som Skriverdreng paa sit Kontor. Det sidste, jeg

véd om ham, er, at han var kommen til Fyen

og var bleven Ridefoged hos en Herremand, der

var i Slægt med Kammerherren. Peters Moder

gav mig et Par gode Strømper og Vanter, da vi

skiltes. Og saa slutter jeg med at tale om denne

Peter.

Kammerherren døde [1787] den sidste Vinter,

som jeg var i Ørum, paa sin Rejse til Kjøbenhavn.

Han stod i 18,000 Rigsdalers Gæld til Enkedron-

nlngen,Juliane Marie, hvorfor Herregaarden Vester-

vig, der dog var et Stamgods, blev efter kongelig

Ordre bortsolgt til højstbydende, for at Gælden

kunde betales. 1

) Derefter tog jeg til Skyum, 2

) hvor

der var 16 Bønder. Der var ganske vist en Skole,

men Bønderne klagede over Skolemesteren, som

havde været her i 20 Aar, men kunde ikke faa

ham afsat, da han havde været der saa længe.

*) Det var ikke Kammerherre Peter Moldrup, der solgte Vestervig, men hans

Brodersøn, Kammerherre Christian Moldrup, der fik Stamhuset afløst af en

Fideikommiskapital 1798, og Aaret efter blev Vestervig solgt ved Auktion.

*) Skyum i Hassing Herred, Thisted Amt.

More magazines by this user
Similar magazines