B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

171

i 1777; men i Thyland opholdt jeg mig til 1794,

altsaa i 17 Aar, i hvilke jeg altid holdt Skole, undtagen

den Gang jeg opholdt mig hos en rig Mand

i Frydsbrønd 1

) paa Mors, hvem jeg om Dagen hjalp

med at vogte hans 56 Stykker Kvæg, men om Aftenen

læste i Almuens Lærer og førte Bog for Manden

over hans Udgifter og Indtægter.

Efter førnævnte Forhandlinger begyndte jeg at

samle mit Tøj og gik derpaa til Aalborg. Der var

alle Ting ugudeligt dyre, og opholdt jeg mig her i

9 Dage. Saa tog jeg med en Skibsfører, som jeg

gav en Rigsdaler i Fragtpenge, til Norge tæt ved

Arendal, hvor jeg var ukendt med i alle, og Købstæderne

var alle Ting utroligt dyre. Jeg fik op-

spurgt en af mine Landsmænd, der var Garver, og

opholdt mig hos ham i to Dage, og tog

derfra til

Turupstrand, hvor der var en dansk Skomager,

jeg kendte, ved Navn Jakob. Han fortalte mig om

Doktoren Jon Gislason 2 ) i Drammen, der stod i

høj Anseelse og var godt kendt mange Steder; han

raadede mig til at tale med ham, maaske kunde

han skaffe mig en Skoleplads; „min Broder er

Færgemand og har isinde at tage derhen i Morgen

tidlig." Jeg kom da til Drammen og fik opspurgt

denne Doktor Jon Gislason, men kom til ham netop

da han holdt Gilde og trakterede sine Gæster, en

Doktor og en Kaptajn, selv var han saa beruset,

at han næppe kunde staa paa sine Fødder. Her

*) En Gaard i Lødderup Sogn paa Mors, der paa den Tid ejedes af Niels

Tøttrup til Dueholm. (Trap). N

*) J6n Gislason (1750 — 1804) disputerede for i Doktorgraden Kjøbenhavn

1785; død som i Landphysikus Drammen. Overs. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines