B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

172

hørte jeg ham tale Old-Islandsk, synge

for sine

Gæster Aldarhdttur, 1

) for at de skulde beundre

hans Visdom. Her i Nabolaget fik jeg høre hans

Rygte. Jeg saa en Jomfru, der var Husholderske

hos ham, med hvem han havde faaet to Børn, en

Pige og en Dreng; Pigen var hjemme, men kom

ikke ind til Gæsterne, men Drengen var død. Da

jeg kom der, var en Sag imod ham nylig bleven

afsluttet, der havde varet i to Aar. En fattig Pige

lagde ham ud som Barnefader, men Byfogeden

vilde ikke tillade ham at aflægge Eden, saa at Sagen

kom til Kjøbenhavn, og Doktoren blev dømt til at

føde og forsørge Barnet. Han havde ogsaa bedra-

get mange Piger i Norge paa samme Maade, og

det var ikke frit for, at gifte Koner ogsaa blev nævnte

i Forbindelse med Hr. Doktoren. Jeg blev her i

2 1

/* Dag og fik kun lidt at spise hos Jomfruen, men

Doktoren var hele Tiden fuld i og Selskaber, saa-

ledes at han ikke kom hjem før om Natten Kl.

11— 12 med sine Kammerater. Jomfruen fortalte

mig, at dette Drikkeri nu havde varet i 13 Dage.

Jeg kunde ikke faa den Jon i Tale, undtagen naar

han ikke var ved sin Fornuft; og jeg laa i Hø, som

hans Hest skulde fodres med. Da jeg tog bort, gav

han mig 20 Skilling. Jeg gik da ud i Byen for at

faa noget at spise og drikke, men Brændevinen

steg mig til Hovedet, saa at Drengene samledes

omkring mig, og jeg maatte faa Slutteren til at hjælpe

mig. Han tog mig med sig til sit Hus, og

her fik

1) Det kan ikke med Sikkerhed siges, til hvilket Digt her sigtes, da der er

mange Digte af dette Navn, d. v. s. Digte, hvori Digterne satiriserer over deres

Samtid. Overs. Anm.

More magazines by this user