B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

8

Sorgen, ligesom han i samme Maade i Norge. Hun

spurgte mig, om jeg havde nogle Venner eller Slægt-

ninge her i Kjøbenhavn. Jeg sagde som det var,

at jeg havde her en kødelig Broder, som havde

skrevet efter mig, men alligevel følte jeg Sorg i

Hjærtet paa Grund af mine Tanker, som jeg ikke

vilde aabenbare for nogen dansk Mand. „Du skal

være her i mit Hus uden Betaling, indtil jeg faar

talt med en Islænder, der kan bringe mig sikre

Efterretninger om, hvor din Broder opholder sig,"

sagde hun. Jeg satte mig saa tilbords og fik Mad

og 01. Det var mig dog en Sorg ikke at faa nogen

af mine Landsmænd at se. Denne Dag var Lørdag.

Søndagen

efter kom en Islænder i Huset ved Navn

Thorlak, fra Vestmanøerne, som kendte min Bro-

der. Skibsførerkonen sagde til denne Mand: „Du

vilde gøre mig en Tjeneste, hvis Du kom herhen

igen i Morgen og gik med denne Person til hans

Broder." Thorlak lovede at gøre dette. Han hen-

tede mig Dagen efter op til Malenborg 1

) og viste

2

hvor Herren ) boede, i hvis Tjeneste

mig Borgen,

min Broder var, men man turde ikke gaa længere

med mig, da det saa ud som et Slot. Da jeg var

ukendt, vidste jeg ikke, efter hvem jeg skulde spørge.

Da jeg kom til Porten, ringede jeg og der kom en

ud, som spurgte, hvem jeg søgte. Jeg spurgte ham

igen, om der ikke i Herrens Tjeneste var en Islænder.

Han sagde Nej, „men her er En ved Navn

z

Monsieur Magnus men han er fra y ) Sverige." „Vær

i) Saaledes Originalen, sikkert Amalienborg.

*) Her sigtes til Kammerraad Schumacher, hvorom senere.

8) Hans Navn var imidlertid Vigfus Magnusson, men maaske han har været

kaldt eller ladet kalde sig Magnus i Schumachers Hus.

More magazines by this user
Similar magazines