B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

11

Kompagni, troede jeg, at jeg aldrig blev saa godt

kendt, at jeg kunde finde Vej i Staden; thi Bygningerne

ligger saa tæt og der er saa mange Skælme

og Banditter. Der findes ialt 22 Kirker, store og

smaa. Alligevel er Staden ikke større end at jeg

kunde gaa fra den ene Ende til den anden paa et

Kvarters Tid, naar jeg gik rask. Den Tid jeg var

der, mødte alle Soldater for Slotsporten for at

paradere for Kongen, derpaa Livgardisterne ridende

paa deres Heste med Tornystrene bag Saddelen.

Dér kan man ogsaa tidt se Soldater blive piskede,

undertiden for smaa Fejl. De store Tyve gaar fri,

men de smaa fanger man; et Land uden Konge er

ilde stedt. Kjøbenhavn er god for den, som har

Penge nok; dér kan man faa alting for Penge, hvad

enten det er Spisevarer eller Klæder, og man kan

se mange Ting, gode og

gode Prædikanter, men alligevel kunde Præsten

slette. I min Tid var der

tidt paa Prækestolen høre Øxeslag og Savning fra

en Mængde Skibstømmermænd og Bolteslagere, af

hvilke de fleste er fra Holmen. Grunden er den:

Kongen betaler dem kun lidt for Holmens Arbejde,

og om Søndagen lader han dem ikke arbejde. Nu

er der mange Købmænd, som behøver al Slags

Arbejde om Søndagen, saavel Kinafarere, Vest- og

Stratsfarere som og Skibsførere og Købmænd, og

ingen klager over, at fattige Folk prøver at tjene

til Livets Ophold paa enhver ærlig Maade. Kon-

gen hverken befaler eller forbyder det. Derfor er

saa stor Straf overgaaet Kjøbenhavn, mest Ildsvaade

og Dyrtid. Jeg har ikke hørt, at noget Slot er blevet

More magazines by this user
Similar magazines