B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

16

været Matros i Kinafart, men han vidste ikke Be-

sked om nogen som helst Ting, uden med ugudeligt

Levnet. Da han blev Købmand, sagde han som

Roboam, at hans mindste Finger skulde blive tungere

end hans Faders Hænder, og at Dalager havde

været altfor god imod os, men at han vilde lære

os at bøje os under ham og være lydige. Den Stak-

kel, som skulde være vor Præst, var norsk; han

var en stolt Mand, men havde ingen Klæder og

maatte af en hjemrejsende Købmand købe grøn-

landske Klæder, som denne havde ladet sy til sig.

Til Foraaret ventede han sin Kone, som var Sko-

magerdatter. Disse to Lømler behandlede os meget

haardt denne Vinter. Præsten holdt altid Guds-

tjeneste ved Midnat og ved Sextiden hver Morgen;

de, som da ikke var staaet op, maatte vente Straf.

Kulden var meget streng, endskøndt vi lagde saa

meget i Kakkelovnen,

vore Piber inden vi i gik Seng, sædvanlig ved Mid-

at vi ved Ilden kunde tænde

nat; men alligevel før Sextiden om Morgenen var

Isen bleven saa tyk paa Vinduesruderne, at vi ikke

kunde se om det var Nat eller Dag, og Loftet oven

os var at se til som dækket af Is. Alligevel maatte

vi fra vor kolde Stue gaa ind i en anden for at

synge danske Salmer, af hvilke jeg

kun forstod

lidt den Gang. Vi fik hver Maaned uddelt vor Kost,

som bestod af 5 Pund Smør, 4 Pund Flæsk, 8

Pund Kød af jydske Gammelkøer og 28 Pund

Skibsbrød, derhos en Tønde 01 til 9 Uger, og

Brændevin hver Morgen, naar Købmanden fandt

det passende for os. Efter at vi havde losset Skibet

More magazines by this user
Similar magazines