B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

49

Jeg besøgte dér igen min Broder Vigfus og berettede

ham, hvorledes alt var gaaet til. Han gav

mig det Raad, at jeg skulde tage tilsøs, og jeg

gik da til Kongens Kommandør 1

) og lod mig ind-

rullere, det vil sige gaa i Tjeneste paa hans Skibe,

2

naar de behøvede mig. )

Min første Rejse gik til Aalborg efter Kongens

Rug, hvor jeg blev om Vinteren lige til Jul, kom

saa tilbage til Kjøbenhavn og forblev der Resten

af Vinteren. I Foraaret fik jeg Mæslinger og var

længe sengeliggende; derefter kom jeg

til en Skibs-

fører, ved Navn Martin Domstrey, der engagerede

mig som Kok. Der gik en Mand overbord, ved

Navn NielSy hvis Klæder blev solgt paa Auktion.

Vi kom til Pardo 3

)

i Frankrig, hvor vi fik vor

Last, som bestod af Vin, Brændevin, Kaffebønner

og andre dyre Sager,

saaledes at vor Last beløb

sig til 40,000 Rigsdaler. Fra Pardo sejlede vi strax

efter Jul; vi laa ud for i Skagen 2 Dage og kunde

ikke klare den før Natten efter, da der blev Taage

og Vinden gik til Nordvest. Det blæste kun lidt

og vi kunde ikke se noget Fyr paa Skagen, da vi

sejlede over Kattegat, men Dønningen var stor.

Kaptajnen lagde sig til at sove, men Styrmanden,

der skulde holde Vagt, var ingen

Da Vagten næsten var ude,

rigtig Sømand.

saa vi, at vi var kommen

imellem Skær inde ved den svenske Kyst;

vi kaldte paa vor Skibsfører, og da- han tørnede

i) Holmens Chef.

-i Det var tilladt det indrullerede Mandskab at tage Hyre, naar der ikke var

Brug for det, dog ikke i krigsførende Magters Skibe.

3 ) Bordeaux.

More magazines by this user
Similar magazines