B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

55

Sengen. Naar de kommer til Købstaden, sælger de

baade Varerne og Baaden, og deres Hjemkomst

kan trække ud til lige Jul. Naar de kommer hjem,

køber Va-

giver de sig til at bygge en ny Baad og

rer ind til Sommeren. Dette er deres Levebrød.

Da jeg var i St. Petersborg i Aaret 1759, var

Staden ikke helt opført. Kejserinden af Rusland

kan sørge for sig selv med alle Varer, saavel tillands

som tilvands, og alle andre Potentater maa

hos hende hente Mastetræer, Skibstømmer, Tjære,

Harpix, Beg, Sejldug osv. Herfor bringer de hende

Penge. En Undtagelse herfra danner Englænderne,

der bringer hende Stenkul. Danske, Englændere,

Franskmænd, Hollændere køber Varer af

hende; om Spaniolerne gør det, véd jeg ikke. Hvis

Kongen af Danmark vil bygge en Fregat, vil den

koste ham mere end det vil koste hende at bygge

5 Orlogsskibe, hvert paa 70 Kanoner, thi hun be-

høver ikke at købe noget, men han maa købe alt.

Hun har ligeledes en hollandsk Dukat for hans

10 Skilling. Det samme gælder om Kornvarerne.

Hun har Hirse-Gryn i Mængde, der regnes for

en stor Raritet i Kjøbenhavn, og det Rugbrød, som

Vi havde

bages i Danmark, vil Russerne ikke spise.

paa vor Rejse 10 Skippund Brød fra Kongens Proviantgaard,

men der var ingen af Russerne, som

vilde spise

kom det i

det; saa skar vi Brødet i Stykker og

Vand, blandet med Eddike, og brugte

det i Stedet for 01. Resten, som blev givet Svi-

nene, var saa udblødt og svampet, at der ingen

Kraft var i det; thi hele Brødets Næringskraft var

More magazines by this user
Similar magazines