B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

66

glemt Overtømmermanden med hans 2 Undergivne,

nemlig 1 Tømmermand og 1 1 Snedker; Konstabel

og hans Medhjælper, 1 Plyndregreve 1

) og hans

Tjener, som havde Opsyn over Køer, Faar, Geder,

Høns, Gæs, Ænder, saa de ikke kommer til Skade

paa Grund af daarligt Vejr eller Skødesløshed; han

skal ogsaa malke Koen, Faarene og Gederne, alle

Æg skal han aflevere til Hovmesteren, Mælken til

Køkkenmesteren; selv spiser han med Matroserne.

Vi var ialt 95 Mand, efter hvad jeg kan huske,

foruden Styrmandsdrenge, Kahytskrivere og Præ-

stens og Doktorens Oppassere.

Nu var vi færdige til at tage Afsked med Kjøben-

havn, naar som helst Vinden blev os gunstig; vi

skulde til Helsingør, hvor vi skulde købe alle levende

Kreaturer, Vin, Brændevin, 01 og fint Brød

til Kahytten. Vi eftersaa vore Kanoner, som var

28 i Tallet; vi havde og alle Redskaber med os,

som en Krigsmand tilsøs bør have. Folkene blev

fordelte i to Vagter, Kongens og Dronningens Vagt.

En Vagt tilsøs er 4 Timer, og derpaa afløses hver

Vagt af andre. Jeg saa eller hørte ikke andet end

Eder og Forbandelser, Hug og Slag, hvor man end

kom og var, Raab og Skrig; og heraf havde de

Øverstbefalende stor Morskab og Tidsfordriv. Da

vi sejlede fra Kjøbenhavn, affyrede vi 27 Skud og

fik tre fra Kastellet. Om Aftenen ankrede vi uden-

for Kronborg og skød 9 Skud udenfor Fæstningen

og fik 1 igen. Derpaa gik vi i Land og tog imod

30 Svin, 15 Faar, 2 Væddere, 2 Geder, 1 Ko, hvis

!) Ordet staar maaske i Forbindelse med »Plunder"

d. e. Snavs, Møg, Bras.

More magazines by this user
Similar magazines