B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

69

andring, hvilket ogsaa skete den 17. Februar [1761];

da fik vi Vinden fra Nordost, men vor rette Kurs

var Sydvest. Vort Skib gjorde nu 18 Mil i 4 Ti-

mer, og vi havde lang Vej til det Sted, hvor vi

ventede friske Fødevarer. Efter at have sejlet i 5

Dage med den stadige Nordostvind, mærkede vi,

at Kulden i Luften tog af, saa at vi 2 Dage derefter

kun gik i Uldtrøjer og Underbenklæder. Her-

over blev Underofficererne glade, da vi saa, naar

de tampede os med deres tykke Tove, skreg saa

højt. Vor Kaptajn udstedte den Befaling, at de gamle

Tove ikke maatte bruges saalænge vi var i Var-

men, men at der skulde laves smalle Tampe af

Raabaand, og før de maatte bruges, skulde de fremvises

oppe paa Skansen, hvor alle Officerer var

samlede.

Ved den Tid tog Styrmanden Salve mig

til at

skrive i hans Journal, saaledes at jeg blev næsten

naar der var Fare

fri for alt Skibsarbejde, undtagen

paa Færde, thi saa er næsten alle paa Vagt uden

Hensyn til Stilling, endog Præsten og Doktoren.

Varmen til tog stadig og Vinden af, men Vindret-

ningen var dog den samme. Styrmændene begyndte

at vente det Land, der skulde være vor Forfrisk-

ningsstation. Vinden tog mere og mere af, og Varmen

blev større og større. En Dag kom der Ordre

fra vor Kaptajn, at vort Livtov 1 ) skulde hales op

paa Dækket for at tørres i Solen. Dette Arbejde

skulde vi give os i Lag med Kl. 8 Formiddag.

Varmen var stor, og vi fik 3 Pægle Vand i 24

J ) Livtovet er vistnok det store Ankertov.

More magazines by this user
Similar magazines