B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

73

dant, som er fra Lissabon, med Kone og Børn, og

som skal sørge for de fremmede Sømænds Ret.

Da vi kom i Land, væltede vi vore Vandfade til

Brønden, som var i Skoven en Fjerdingvej fra

Kysten, hvor der var saa mange Mænd og Kvinder,

at man maatte undres derover; alle vilde de sælge

os Frugter, Sukker, Høns, saavel levende som

stegte ved en Ild i Skoven, ganske nær ved Brønden;

en god, stor og fed Høne for en knap Tomme

af den svære Tobak. For en gammel Skjorte, som

ikke var helt i Stykker, fik vi et gammelt stort

Svin, der sikkert vilde have kostet 5 til 6 Rigsdaler.

For en gammel Hat uden Huller fik vi en

Sukkertop, som vejede 3 Pund; for en Pot Vin

maatte vi betale 2 Skilling. Kun faa Kvinder var

helt paaklædte; de var sorte som Kul paa Krop-

pen, men vilde dog lokke vore Folk til Samleje

med dem inde i Skoven; maaske bed ogsaa nogle

af Styrmændene paa Krogen og tabte ved samme

Lejlighed mange Penge, hvilket havde sin Grund

i, at Indvaanerne kom over dem, da Akten skulde

fuldbyrdes, hvilket i Forvejen maa have været af-

talt. Dette blev strax meldt til Kommandanten og

derpaa til vor Kaptajn,

der skulde udbetale Pen-

gene. Da det led mod Aften, maatte Kaptajnen begære

Soldater fra Kastellet med ladte Geværer og

Sabler ved Siden for at vogte os for disse Portoprayere,

thi deres Love byder, at ingen Fremmed

maa være i Land efter Solens Nedgang; hvis nogen

findes, har han forbrudt sit Liv, især de, som

ikke kan deres Sprog. løvrigt saa jeg dér nogle

More magazines by this user
Similar magazines