B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

79

os vore forede Trøjer. Jeg kan ikke huske, hvor

langt sydover Ækvator vi sejlede, men jeg husker,

at Vejret var bitterlig koldt og ubehageligt. Denne

vor Rejse sønden for Solen foraarsagedes af de

tyrkiske Øer, som skulde være der i Nærheden.

Vi exercerede hver Dag med Geværer og Kanoner,

ligeledes kastede vi Raketter, fægtede med

Kaarder og foretog alle Slags militære Øvelser.

Vi sejlede igen til Ækvator for at naa Capo di

Bona Speranzaj det sydligste Punkt af Afrika og

derfra satte vi vor Kurs over Morien, 1

) det er 500

Sømil, en vanskelig og farlig Sejlads, mest paa

Grund af Orkaner, det vil sige Vind, der blæser

fra alle Retninger, saaledes at Skibet ikke kan redde

sig fra Søen, der skyller over det fra alle Sider,

ligesom det var et Skær. Der er mange Skibe,

der mister Mast og Ræer, naar saadan Fare er paa

Færde; iøvrigt var vor Rejse i det hele heldig,

naar undtages, at Vinden var os imod. Vi fik og-

ikke varede

saa en lille Smag af Orkanen, der dog

over 2 Timer, og af Guds Naade kom vi uden

Skade til Jager (?), d. v. s. de høje Bjerge inden vi

kom til Ostindien.

Derfra gik vi til Stralsund (?), hvilket er et Stræde,

de skal igennem, der til rejser China;

er 90 Mile langt og gaar igennem Indien. 2 ). Ind-

dette Stræde

byggerne ved Strædet skal holde dette saa dybt,

at Skibe kan gaae igennem, da der er Grunde;

i) Her menes vistnok det moriske (o: indiske) Hav.

2 ) Det er vanskeligt at orientere sig ved Forf.s Forklaring af Skibets Rute,

især paa Grund af de forvanskede Navne. Det omtalte Stræde maa dog vistnok

være Palkstrædet mellem Forindien og Ceylon.

More magazines by this user
Similar magazines