B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

84

Hjælp, som slæbte os til den sædvanlige Plads,

lige overfor vor Bangelsal, 1

) hvor vi kom Kl. 8

om Aftenen.

Vor Kaptajn og Superkargo eller Overkøbmand

og hans 6 Assistenter tog saa om Natten ind i Byen,

der laa 5— 6 Sømil borte. De, som ledsagede dem,

kom ikke tilbage, før næste Aften. Saa kom vor

Confedor, 2 ) d. v. s. den, der skaffer os al den Pro-

viant, vi behøvede, medens vi opholdt os her, og

til Hjemrejsen. Han havde Bopæl paa 3 Steder og

en Kone paa dem alle, den ene i Staden Kanton,

den anden i Bambo og den tredie der, hvor vi

indtog vor sidste Last og vort Vand, Øen udenfor

Bambo. Vor Confedor gav os to Oxer og

nogle Beder samt et Fad Mandarinvin, for at vi

skulde more os lidt. Dette gør han med hver Na-

tion, som kommer derhen. Den russiske Kejserinde

sender sine Chinafarere tillands med Ele-

fanter, som gaar fra St. Petersborg og over det

Røde Hav, indtil de kommer til Kanton, og fører

chinesiske Varer med sig tilbage. Jeg mener, at deres

Rejse tager omtrent 12 eller 13 Maaneder, og naar

de kommer hjem, tager strax andre af Sted, men

hvor mange de er, véd jeg ikke' med Sikkerhed,

men jeg véd, at de opfører Kasteller bag ved dem

til Værn imod Røvere, der muligvis vilde røve

deres Varer fra dem.

Da vor Confedor gik fra Skibet, blev der bevist

ham kongelig Ære med mange Skud og store Æres-

*) Bangsal er et stort aabent Vareskur.

*) Den indfødte Speditør paa Handelspladsen.

More magazines by this user
Similar magazines