Verdens dom : roman /$Claudius Resenhoff

booksnow1.scholarsportal.info

Verdens dom : roman /$Claudius Resenhoff

LfT

* w"


Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/verdensdomromancOOrose


31 o ni o n

af

ClauMus liofcnljøff.

AjuluMibawii.

^ li i

ui*

gorlagt af S3cg= 03 ^aptr^anttcr Sb. ^>- SRøØcr.

Snjft floé 6. S. SDIellcr.


pr

»27 1976!

^%/rv of \$A &.


1.

Cnt Septims = (Søn fom $pofHtfott o'amour.

„e&tcp Ijam! ©top £am!" løb bet en Siften paa

ben jforft befærbebe |Z>jtergabe, mebené en atMetif? ©fif*

felfe, mefc jamberne i 'pi/afferten, fyafot ftyrtenbc cg

balot ft»renbe be»a?gebe ftg t'gj'ennem be forffjettige Ømt*

ger, ©rupper og Cnifeltgaaenbe, uben at bog 9?ogen

gforbe etgorfog paa at fianbfe Ijam. £er »ar noget

eienbommeligt ©lingrenbe t Ijané 23e»cegelfer, fom mm*

bebe om ©fanbfegangen; men benne Uftffer^eb, i gor*

binbelfe meb f?ané robujle Ubfeenbe, beoirfebe netop

Ijané ©ifferfjeb, ittt btéfe, t'grunben naturlige, SSen*

binger betragtebeé fom en fyoi @rab af 33orefunft, og

3ngen »trebe £ojt til at binbe an meb ben ftore, ftcerfe

og befjeenbige g»r, f)»em SRaaUt g/albt.

Omjtber befluttebe bog toenbe unge $tanb, ber 2Irm

i 5Irm fom fra $ongenén»tor», at fuffe i ^olitieté etter

SScegterneé £aanb»cerf. £)e fh'Hebe fig for»o»ent imob

$am, £»em @tifbre»et forfulgte, j'uft fom Ijan »ar t

Segreb meb at gi'ore et af fine ftorfie ©pring. ©am*

menjtobet »ar frogfeligt. £)e ftyrtebe 23egge omfutb,

efterat ben @neé poire og ben SInbené »enjire ©ibe

Stofcnfooff: S3erbcné ©om. 1


førji baobe erbotbt en gornemmetfe, font af en »elret*

tet gorbammer etter kuffert. 2J?en jetter tffe ©o*

manten flap uben Sflolejh Sftobftanben bragte barn

nb af Retningen og fafrebe fyam til ©iben, faa at fyan

iornete »elbfomt tmob 9)?uren meb en £>eet af ben

iTraft, ber »ar beftemt Hl et gremabffribt. @t ©mer?

tenéflrig imbflap j?am; bog fortfatte ban fin @ouré,

men — liig en barpuneret £»at — faa fjenbelig meb

minbffebe ©eit, at bet iffe »ar noget fynberligt 33e*

imé paa pbi)ftff ©ti;rfe, naar firår beiefter en tilte

firffaaren 3#anb faae ftg iftonb tit enbelig at floppe

barn.

Denne tilte 2)?anb »ar ingen 2tnben enb ben gobe

£)octor ©ottfebalf, ber af fine fortroligfie SBenner

[iunbom fafbteø: » fuglen" paa ©runb af fin noget


»&errc! for b»em anfecr £>e mig?" fpurgte

Æjæmpen, rettetc ftg entnu bøiere ioeiret og maalte

ben 2lnten met et fnufente 3?(tf.

„%ov alt 2lntet, enb for en 2?cn af tet erecutir-c

politi," fsarete ten £ruetc roligt. »2>?en gier nu blot

ingen Dpljærelfer, flæng 2lrmbaantet, Ubret, 33rer>ta*

ffen, ©trpgcjernet eder brat te ftore bommer eders

rumme, og fh'f faa at itt'te! ^rognofen er iffe gunfttg!«

-Xct og Sartuner! 2)e troer r»el ooenifjøbet, at

jeg fmr ftiaakt?" utbrot ten (Store.

„£r-ab jeg troer eder iffe troer, r-ebfemmer min?

bre 6agen. 2ftan pleter jo iffe at fortærr-e fine£un*

ger for at tilbageraabe $olf, fom man tril gire en

Douceur."

„$an jeg for, at ten tot ffreg op, fom ban

frulte fjolbaleé eller ter fat et 3)?ærfefpiger paatoeré

i gaffen af £am?" fagte (Sobanen ærgerlig og traf

en at £ænternc ut af bommen, met alle £egn paa

(Smerte i Slrmen itet pan n;ftete ten.

»X$a f;oat tet angaaer, ta ffriger man juft iffe

met en $nir> paatr-ere i £>alfen, min ærlige 55en!"

bemærfete 2)octoren.


„3eg ft'enber bette ubftaaenbe 21 n fer/' forfTfrebe

Doctoren. r»3eg I>ar ogfaa en Siften, ba jeg »ar en

altfor gob Jpuuéljolber, re»et graf fen itu paa bet.

politivennen f?ar ben forte ©tær."

r/^alb bog iffe ben Crntrepig et 21nfer!" ubbrob

©aften. r,£»ab et gobt Slnfer er for en ©ømanb,

naar bet b»erfen ripper etter gaaer meb, fyav jeg tibt

nof erfaret; men et faarant bumt ©tyffe %tvn, ber

iffe bejtaaer af 2lnbet enb gttg etter $fo, fan iffe fat*

beé meb et faa djrifteligt 9?apn."

„$alb bet l>t>ab £>u pif, berom er bet iffe »cerb

at ftribé," fagbe Doctoren leenbe. »Wcn unber biéfe

£5mjtcenbigf?eber," »ebbleo Ijan alvorligere, „er bet nof

bebft, at Du gaaer tø'ein meb mig — jeg boer faa

©frtbt Ijerfra — for at blir>e forbunben."

,,T)tt l?ar jeg iffe ©tunber til," meente ©cman*

ben. »/3«S

længer."

niaa ub til ©fibet og f>ar iffe Sanblop

,,(£t gammelt Drbfprog ftger rigttgnof, $ongené

£jenefte gaaer for @ub$; menetanbet figer: ©pgbom

er £permanbé £erre," citerebe Doctoren. »/gølg fun

meb, gætter! Det er loPligt gorfalb, og bet ffal iffe

lomme an paa en ©trimmel SItteft til ©fibéa)irurgen,

ber fagtené er min gobe SSen. Det blober ft>ært, feer

jeg, og en faaban Stump panffabt Stingejt fan bi*

bringe flemme ©aar."

(Sfter benne gorftfring fiaf £an fin 2Jrm inb un*

ber fin £angeé ufaarebe og traf £am meb ftg. Den


SInten gjorte ingen Sftotftant, men fulgte £cegcn, meb

ben ftore og ftcerfe golf egne ©obmobigbeb efter en

lille £pbrusning, fanbfynltgctté altfor fmertefulb tit

»ibere at beregne te mulige golger af ben nce»nte Ube*

bli»elfe og ftolente tillige paa ten beIo»cbe VLtttft.

„Ra\t nu SSamfen, lille 23en, og lat oé tage a»be @pp*

bet læberet 0»erarmené bebfte 53een. — &om faa meb

Æfubene, Regine!"

»Æer er deller intet not," gjenmcelebe bet tre»ne

£»inbemennef?e.


6

„£>oat! plager nu Satan bente igjen?" raabte

Doctoren. „ Jpr*crfen m;t eller gammelt lerret i £u*

fet? Sar jeg ta fanffee t?eller ingen ©fforte? ©ffoer

mig et fax SHené 33inb til af boggen og pil 2£r*

merne op til Charpi. 9tap ftg blot! -Jftenneffet feer

nof ub tit at funne taale at mijie et fav linjer 33lot

entnu; men tyan maa bog hellere bclpolbe bet, ta tyan

f;ocrfen er falbcn i 33ampt;rer6 eller 3gler$ 33olb. —

Slltfaa frtff tø paa ©fjorten!"

Da benne ftbjre 23efaling uttalteé meb fterfte 53e*

ftemtbet, fanbt ben oeconomiffe Jpuuobeftyrerinte bet

raateligft, bog at funne finte noget „gammelt l'inneb",

ibet ljun til fin Untffyltning bemcerfete, at bun forft

nu fom tit ftuntffab om, at tet ffulte oære tit 33an*

tage. — ©omanten, ter fagtené meente, at et mttbt

Stnfigt ofte butmer (Smerten lige faa gott fom 2lpo*

ttjefeté foftbarefte 33alfam, traf met et polibff ©mit

et itorott ©itfetorflaite op af (in monftrofe £omme og

rafte ben qointetige s ]Mageaant tet met ten galante

SBemærfning, at ban rigtignof l;aote hjembragt tet

„fra te lange ffieifer" tit ftn $j'ærefte; men ta bun

unter ^ané graoærctfe bettigtn'ié oar bleoen fortoiet

met en Staten, faa oitte tjan nu bete jomfru D^e*

gine, l;oem ban an)aat for et 9J?onfter paa £roffab,

om iffe at forfmaae ten djinejijTe etter oftintijlfe 33as

gatct, fom en ringe (5rftatning for al ten Uteitigbet

ban — meget imot fin 23iltie og 2ltt for en ©tump


xuftent 3erné ©f»lb — f?a»be foroolbt Jpufet t Sllmin*

beligljcb og tete »enlige 33efh;rerinbe i ©cerbclesljeb. —

J£)»or æbelmobig og uegennyttig enb Doctor @ott*

fa) alf »ar for fit eget 23ebfommenbe, firet bet tog

t'mob l?ané Slnffuelfer, at ubflrceffe btøfe tyerligc (Jgen?

flaber i bereé 2ln»enbe(fe ogfaa til 21nbre. £an lob

berfor Regine tage t'mob bet tilbubte Sorflcebe fom

looltge Sportler, og maatte mibt i fin al»orlige gor*

retning fmile o»cr be forlibte 23lif, boormeb ben fiffige

•Ipeelbefarne tilfmibjlfebe ben l>»erfen unge eder elff»cer;

bige £uus£olberf?e, til famme Zit> fom l?an gjorbe bc

frogteligfte ©rimacer, naar Sonben fom i berøring

meb iet friffe Saar.

6aalænge -Doctor @ottfd;alf »ar ii meb

at famle Rullet tit ben forfte gorbinbing og bmb ter

foroorigt fjenljørte til ben (Saarebes 33ebanbiing, vifte

ban en bpgtig an entt fin forretning, forenb ban meb

en »ie ©toltfjeb beunbrebe ftn egen manuelle gærbtg^

&eb, grunbet paa en gob £>ufommelfe; tin ftben ban

gjorbe ^jenefie paa £>ofpitaterne, »ar bet iffe falbct

t l?an& ^Jrarié juft perfonlig at forbinbe Silfratefcmne.

33inbet »ar anlagt meb en 3» r ltgf> eb fom om bet »ar

et ©xamenéarbeibe ; og ta ben 2anfe opfteg

i l?anf

frille Sinb, at


8

grint »eb at fee en \aa »eUagt 33anbage, fpnteé l?an

ogfaa at maatte gi»e ten ?uft i £>rb. £>an ubbrob

terfor meb dune:

»£>or engang, SWafier £oibaabémanb, eller £»ab

Du elleré er, naar 2)u £ar be gyngenbe s jManfer un*

ber £)ig: forbinber man paa 3er 6fube ogfaa golf

efter ^unftené hegler, eller (urrer og beflaaer man

Grberé 2Jrme og 33een, ligefom ©ettene til Sfaaen, meb

kabelgarn og anbet (mceffert £oug»ærf?"

»3eg ffal labe »cere ufagt," bemærfebe @oman*

ben tort, „l;»ab frnegobé £)octoren bruger i ftt Sufaf;

men £ané s iKebtctnofasfe paa 33anjerbaffet pleter bog

nof at »cere faa gobt forfinet meb alffené bagerier,

at Ijan iffe befjooer Ijoerfen lærling eller £»£ftng,

men allerminbft at fmle t'nb paa $ropjh>fferne."

£)en muntre Doctor »ar af Gaturen altfor gob*

inobt'g til at blioe ftobt o»er benne Slllujton til ben

n»é fkbfunbne 8cene imellem Iwm og £uuél)oIberffen.

£»ertimob ftaf l>an i at lee, og ga» berpaa Regine

SDrbretil i en ©fmibing at titlavzttfax Gttad ^obbp.

,/3eg »eeb iffe," fagte Ijan opromt, »om £)octo*

ren paa SSanj'erbaiffet bruger at gi»e fine ftalfatrebe en

^pøé SSanb, eller £an foretrceffer en kation »elbrpgget

©rog; men /eg £olber for, at bet ©ibfte hjælper paa

en gob Statur og ffaber iffe en orbentlig gorbinbtng,

il)»or»el 2lnbre funne l)a»e en anben Mening og f)olbe

paa SSanbet — fait eller ferfft — £»ilfen Mening,

ærlig talt, turbe »ære ben rette ncermejt. 5D?en, fom


9

fagt, ber gaae forffjellige 23ete til 2J?aalet, og naar

bette fttn naaeé, faa fan Ijrer 2)ietljobe »ære gob for

ftg. Slltfaa crbinerer jeg meb rolig 8am»ittigl>eb et

lille @(aø £obbp, meb ftabigt £enf»n til, at jeg iffe

bærer 2lnfoaret for en gerffoanbefeiler."

@øbj'ornen frembrummebe fin $?eningéligf;eb og

fin £ilfrebøl?eb meb arrangementet i bpbefte 23aétoner.

Det lob til, at tHiuétjolberffcn Ijaobe nogen |Z5»elfe

t at tilberebe X>m omtalte Drtf; fyi bet rarebe tf fe

længe forenb (nm atlerebe inbbragte ben, Ijoorefter I;un,

paa et 23inf af £>erren, atter forfoiebe fig bort meb

et fcerbeleé opmuntrenbe 33lif til £orf(æbets ©toer.

»Waa fttg mig nu engang, min 23en! om Du

elleré f;ar £»jt bertil," begt;nbte Doctoren, efter at l?a»e

flinfet meb jTn ©jæjt og tyatitnt: „Ijoab rar ber

egentlig i 23eien paa £)ftergabe og forfor ffjeb Du

faaban ooer Stæon?"

,,%a feer De, £r. Doctor," gj'enmcelebe ben 2lb*

fpurgte icet fyan torrebe ftg om Støunben meb 33agen

af ftn colocfale £>aanb efter en gob ©lurf af Jobbyen:

»jeg oilbe nobig i Deretf £)ine gj'ælcc fer en lang*

fingret Ubljaler, og Dereé ©iéning for gif bog nof

faa ongefcer ub paa faabant noget Drcberi. Sfaf ber«

for gioe Dem en Stump Rapport om f;ele SUffairen,

ifcer ba jeg f;ar forfeglebe Orbre. 2)?i« i'ieutenant falbte

mig tjen til ftg firår efter gormibbagéoagten. £or,

lange Srif, fagbe f;an — bet er faaban mit £j'cele*

bæggenaon, maa De oibe — £ar Du iffe Canbloo


10

ibag? — 3o, £>r. ftentenant, jeg er netop bfanbt

£anbgangsfolfenc. — £>u ffulbe »el iffe ^ave Ityfl tit

at fortjene et iBlefjtyffe? — 25et »ar, meb 9?efpect at

ftge, £ogn i min £>atø, J)»ié jeg fagbe 2(nbet, eub at

ber er intet, jeg bar minbre lltyft til, naar bet er paa

£a:lbmngen meb fepren og pompen er uflar. — 2M,

Grif! ber er et blanft 9)ianbebo»eb, £»ormeb £)u nof

fan gjore et gobt ©lag, men forft maa £)u bringe

bette 23re» paa S>ftergabe — ber ga» ban mig be*

berig ftjenbtng — og le»ere bet til grofen (Scecilie

Slugujt. i'æg »el SDlcexU til : gamilien boer paa førjte


11

2)et »ar Stuepigen og ftoffepigen, 33egge »et tiltaf*

lebe, og forbanbet nette af Sfablon og Strøning. Waa,

bet ene £>rb tog bet anbet, jeg anfrebe op og f?a»be

atferebe faaet gob ibolbebunb, la ganben forte en

©pirreoip af ?aquat i nit ftjotøanb. 3eg »ar tffe

ttlftnbé ftrar at fire for b,am; men ben 53a»ian »ilbe

partu, at jeg ffuibe jjolbe 23eftif, l)oab £>r. 2)octoren

nof »eeb er til ingen 23ertené Wyttt uben i aaben

©o. 3?g faflbe f;am berfor reent ub, at »eb fneoert

garoanb »ar ^et'Iing bebre enb al 33e|lif og ©iéning

ban funbe jo nof fee, at jeg »ar tnbfilet mellem 23al*

lier, ftjebler og $aeferoller. $>?cn Ijan »ilte »ile ftn

9?a»igation bebre, greb et 2)?aftefpiger

„£olbt, lange Grif!" afbrob ©octoren Ijam:

^t?uff paa, at SataiHen foregil: iffe paa Din ©fube.

£»orfra ffuibe ba X)h\ j!tnfi;ge 23eberpart tage bet

Jnfirument, £)u nanmte?"

„3a, faa »ar bet en $ jobgaffel eller et (Slags

$obeen," forfifrebe Grif. »9?of er bet, ban begimbte

at feiie rumffjobé for be SSinb. 9?u t;a»be bet »æret

mig en fmal Sag at fnæffe barn i to Stt;ffer, fom

en raabben 33aabs(;age, men ben Hari f?a»be en SpaU

fom en Dtfaaber — ^»ab £)r. Doctoren maaffee feb

borte — , og ba b,an »ar i rum Seilabé, funbe fjan

paa en s D?aabe jo fti;re dourfen efter Gompaéfet, hval

jeg nof bpttebe mig for, ba jeg feitebe bi be 25inb.

oeg forlob berfor be »afre ©tutter og ben Icefre

33rat, men fogte bog at fjolbe fanbet. 2)a jeg troebe,

"

;


12

at 2Ut var ftiUe og glemt, luffebe jeg o» igjen, for

at naae antet £>cef, f>»or grefenené l'ufaf ffulbe »cere.

9#en ben langorebe £unbf»ot Ijerte mig ligefulbt, og

forenb jeg forfaae mig, font Ijan [amt et fav anbre

^apergajkr tmob mig for en fttt> 33ramfeitø huling,

gormobentlig »ar bet ©aarbéfarlett og en anben J5ag-

brioer; men »ilte /eg iffe rage i Drift, maatte jeg

fee tit at |>eife Unberfeitene ; fyi at ftrpge for bet

£iintepaf, £a»be jeg bog ingen &;fl til. 3eg gav ba

ben -ftcmneftftaaenbe bet glatte £ag i 93rebftben, £»or*

over (jan xaabtt ©e»alt! og faa jlaf jeg af, bet 33eb*

fie jeg fnnbe. Det £5»rige »eeb De. 23el »ar bet

en -røgicning af be 2anbrotter; men efter £>r. Doc*

torené Drb t forten at bomme, faa begriber jeg nu,

at be gjerne fan tya»e meent, jeg fonberebe gar»anbet,

for at ftffe ©eloffeer."

tfta, hefter Grif, bet fyar be »iftnof antaget,

og Du |>ar >oaa en meget letftnbig 5D?aabe rogtet bet

J^verv, Du I)a»be »aataget Dig, forfor (Straffen og*

faa er fulgt Dig i Jpælene «

»3 2lrmen maa De nof ftge," bemcerfebe t^n

33Ieéfurebe og »reb ftg meb en noget mobfalben 2fline.

„2J?en ©faben er nu engang ffeet," »ebble» Doc*

toren fmilenbe, »og efter mine Janfer, troer jeg, Du

gjer bebji i iffe at omtale ben l)ele £tftorie for i'ieute*

nanten, etter i alt §alb at gi»e ben en »té Ubpont*

ninq. £»ab Slrmen angaaer, ba er Du naturlig»ii£

glebet ub meb goben og ber»eb renbt imob 2ftuur£agen."


13

„£)et ffat jeg nof bitre færbig meb," ineente

@rif. „33cerft er bet meb 33re»et — — "

Doctoren.

„3an fer »ar bleoen jkubfet »eb bet

l)er fortalte Optrin.

2.

©e fire Æncgtc6 (Støb.

2)en gorfamling, ber nu becerebeé meb 2Docto*

rene 33efog, »ar tffe nogen alminbelig Slub eller et

©elffab meb „Ctonoerfation" og ^ortfpil be orbinaire

Slftener, og en bramatij! goreftt'Uing meb 23al „ooen*

paa« p»er fjortenbe £)ag. £ele foreningen bejiob


14

hin af fire 9)ieblemmer, btterfen flere eller fcerre, b»t>5

^ræjtbent Doctor ©ottfefyalf »ar og J?mé llnber*

boltm'ng beftob i et ©lage :Difputero»clfer. ^3aa en

Zavk bltto ffre»et bet ©porgémaal, b»orom ber ffulbe

biécuterc3, 05 fantt at fige mebgif ben mejte £ib af

©am»ærelfen til bette ©pergémaatø conctfe Slffattelfc;

u)t bercm »ar man ble»en enig, at ber ffulbe fporgeø

bejtemt, for at faae et beftemt ©»ar. @nb»er fatte

Derfor fin 2@re og ©toltbeb i at opponere imob ©porgg*

maalet og angribe Ubgangépunftetø @orrecn)eb, faa at

bet ofte traf fig faalebeé, at ber en fjeel ©ammen*

fomjkften flet iffe bfe» f»aret, ene forbi man iffe funbe

blive fcerbig meb at fpørge uoiagtigt nof. £ocalet,

b»or biéfe ©ammenfomfter fantt ©teb, »ar egentlig

en faafalbet »3?ogeftuc," eUcr et Sobafscabinet til et

offentligt 33e»ccvtningéfteb, og af 3Socrten o»erlabt bet

lille ©elfifab nogle ©ange om Ugen til ubelnffenbe

Slfbennttelfe. 2>er biet) »el fhmbom »eb folenne M>

Jigf> eber confumeret et betpbeligt D»antum £obb», men

i 2llminbeligf>eb »ar bog Sftaabeljolb ?ofenet. 33le»

Debatten engang imellem for Ijeftig og 2)efputen truebe

meb at ubarte, falbteé man til Drben ber»eb, at bet

t;ng|le 2)?eblem — en 9ftuftcué — paa et £affebræbt

af @Ia»eer, ber engang l?a»be gjort ©alontjenefte for

fremmete Sirtuofer, fpillebe en ./Goncorbia»alé," —

et af fjam fe(» componeret 2D?uftf|n;ffe, J>»ori f>»ert en*

felt 2)feblemé §a»ort'tmelobt »ar anbragt, fj»ilfet ben

noget Inbfige 2)octor »nbebe meget og f>»oro»er bet


13

tretie 2ftetlem altit ftf £aarer i linene, mcterté bet

fjerte fretefiqt faltt i Sø»n. 2)ette -Jiumer tilsete*

bragte ufeilbarlig ftrar gorfoning, tjente iftetetfor ^rce*

fttentfleffe cg lja»te ulige betre 23irfning paa ©ernpt*

terne cnt tenne.

Dprintelfen til Slubbene fcere 9?a»n — ^»ilfet

»t i ncefte Gapitel forøørigt noget nærmere femme tii

at berøre — »ar tenne: Crn Siften — netop paa &en*

gene gøtfelétag — l>a»te Xottpen »ceret ualmintelig

got, faa at man ogfaa fantt ftg foranletiget til at

requirere en ualmintelig D)ccengte teraf. følgen biet?

en oprømt Stemning, og i tenne »ilte man tøbe

Gf lubben, „3eg er i Siften faa fyffelig og faa rig

fom en $onge!" utbrøt (Soncortiaøalfené benn;fte

Gemøonift. "3eg foreflaaer, at »i falte »or ftreté

te fire longere Slub!«

2)?en Døcter © o tt f cf? a I F r ter »ar en got loyal

llnterfaat, fantt noget gormafkligt ^ert og afbrøt

ftn 5)ntling met ten 23emcerfning: „3a»ijt! £ott«en

gfør os nu til &onger, og inten faa Ximer til ftnegte.

?at faa Ipeltere Glubben bette te fire &negte! Da

»il ten tog i alt galt iffe faae ©fin af at »ære en

3acobinerclub , eller i bitens l'øb tjene en faatan til

^j'cerne. 23i »ille beffetent »cere fire $negte entnu, og

fee til at arbeite oé fjøiere op i ©raten."

Doctorené gorflag gif igj'ennem. Det fo»ente

2Retlem gat taften iffe i»re terimob, tet grcetente

Dito fantt, at f?ele 9??ennefTef(oegten igrunten »ar en


16

©laoeflccgt meb £rællemcerfet $aa ftn spanbe, og een

muftcalfTe 33rober Ijarmonerebe gierne meb ftn 23ch;n*

ter £>octoren. £)er »ar altfaa SWaiorttet ttl @en*

ftemmigl;eb, og Glubben bobfeé be fire tegte, ffj'onbt

man ten næfte (Sammenfomfiaften fanbt -ftaonet min*

bre ftnuft, men t'ffe turbe foreflaae nogen goranbrt'ng,

ba ^rcepbenten Jwbete altflagé ©/enbobert. Sfter

t)t»ert 5)?eblemé me|t fremragenbe £emperamentéeten*

bomtnelt'g|>eber erljolbt l)an ftn £erreblabébenceone!fe t

Souleuren. £>en jootale, d;olertffe ©octor falbteé

S^uberfnegt; ben fangot'nffe, betybelt'g letftnbt'ge,

men tø'ertenégobe SWuftcuS — paa en s JWaabe ©elffa*

btt$ 23alber — »ar natudt'got'ré £>jerterfnegt; bet

grcebenbe -Itteblem, bect'beret 9)?elana)oltcué, be*

noeonteé 6paberfnegt, og enbelt'g ben fjierbe, let

fooenbegt>r, x>ax, fom^Ijlegmattfer, $lo»erfnegt.

2)?en ffj'onbt nu faalebeé 33armbIobt'gl?eb, £etblobtgljeb,

£ungblobt'gl;cb og ^olbblobi'gtjeb »are reprcefenterebe t

benne It'Ue forening »eb SLtlfcelfceté forunberltge 3voni,

faa »are be bog t'ffe l)»er for ftg faa beflemt ubprce*

gebe, at t'ffe nu og ba et af be anbre £emperamen*

ter funbe faae oiebJt'ffelig D»err>cegt l)oé »ebfommcnbe

3nbtotb.

„yiaa, I?er |>ar 3 mtg enbelt'g!" ubbrob 2Doctor

@ottfa)alf ba £an traabte tnb t Slubben, £»or ty*

fene brcenbte meb lange £aner, fyattt og £»»e.

„Unbftylb, at jeg i 5lften er efternøler og l)ar labet

3er »ente; jieg ftf looltgt gorfalb men £»or


17

ftiffer Grrnft, »or fj'cere £jertcrfnegt? fyx>aX>l er ban

tffe fommen enbnu?" afbrob ban fig felo, ba f;an

bemcerfebe, at ben nce»nte unge 2)?anb manglebe.

ff9tet'/' ftfarebe ben 3EJ?elancf)Olffe, mebené $lø*

»erfnegt, ber ba»be jfraft ftg paa tre ©tole i en ma*

gelig ©tilling, fun f;æ»ebe £>o»ebet til et 9iif tmob

£>octoren fom ©obaftenfn'lfen. »2)et ft;neé at »ære

en £yd)obrabeebag i £>ag. 3$or ©pt'lfemanb l)ar

»el ogfaa faaet, b»ab Su behager at fatte lo»ligt

gorfalb, f;»i3 l)an elleré tffe er blefen fyg, fommen

til ©fabe "

„£olbt, ©c»ertn!" falbt £octoren barn i £)r*

bet. „Melaina chole, bet er ublagt: ben forte

©atbe, lober ooer l)os Sig i Siften. ©et er tffe

fmuft, at £)u t £>tn @na»enbeb for mt't noget ftlbtge

9)?obe, f;»is 2larfag jeg ret ftrar ffal forflare Grber,

ruller £eppet op for 2)tne morfe ^bantafter og for=

uroliger mig meb £enfi;n til min Sh'cfteen."

fD f;o! anbre golf fnnne ogfaa tale om ©or*

ger og @}en»orbigbebeiy »ebbleo ©e»ert'n meb en

noget l)nul ©temme. „£»ab oo Zo, ©anber og

mig angaaer, faa ere »i ber fun batot, — »nfeltgt

tilrebte paa be cetlefie Sele."

„£»ab »il Ut ftge?-' fpurgbe Soctoren.

„Det »il )lge, at bet er 23erben3 ottcnbe Unber*

»ærf, at »t ftbbe ber og tffe ere puloeriferebe, fnufte

til WMié og gubber."

Stofenfyoff: 23eibpn$ 2)om. 2


18

»©tig Rettere til Cremor-Tartari , Rhabarber

eller noget anbet faabant furt og bittert ©tabe, naar

£>u tog enbelig »il ©el»anben i en SHorter," bemær*

febe ©octoren leenbe. „2)?en citere!"

»#23i funnc tale om £elb," fortfotte ©»aberfnegt,

„h'oié famtlige »ore Øftbbeen ere bele. £»ab mig an*

gaaer, ba er jeg faa em, at jeg gierne funbe ffrige

føit, boergang jeg gjor en i3e»ægelfe."

„2lf>a, berfor er ©an ber nof ogfaa faa ube*

»oegelig og taué> fagbe ©ottfcbalf.

„$an fuffete bog nylig: ©ib ©octoren fnart »ar

ber; £an funbe maajtee ten forlangte £)rif bragbeø, man tcenbte G>iga=

rerne, og ©e»erin ryffebe frem meb ftn beretning :

»T>a »i — ©an ber og /eg — 2lrm i 2lrm

gif fjerpen, »ar ber et £)»leb )paa £)ftergabe. 9)?an

raabte ©e»alt ! og flop ^an\ ! Gm ©tofbuuøfange

eller anben faaban ©a»tt)» fom ft»rtenbe imob 00,

og ba »i inftinctmceøft'g antoge, at bet »ar ^am, man

»ilbe l>ax>t fat $aa, faa gj'orbe »i gront imob Ijam

og »ilbe gribe ^am, uben at tage £>enfi;n til, £»or*

»ibt l>an iffe ba»be fine ftamerater i 23agbaanben.

2)?en faabanne Ganailler og 2)?enneffe^ebenø Ubffub

ere ftørfe og beljcenbige, »ante til at jlaae fra jtg.

©et ble» en foær £# «


19

„Dg for at ben t'ffc ffaf blt»e enbnu f»ærere,

faa frabeber jeg mig enb»er ganfaronabe, Du gal*

fiaffS »cerbtge (Efterfølger," afbrob 2)octoren l>am.

„9?u fjenber jeg øgfaa £>tftorten. 3 bare (Eber ab

font rene Stmnpere t 9%ftfen, og jeg »il raabe (Eter

fom 33en, at 3 fwft tage et Gurfué t ben meapaniffc

&eel af Naturlæren, forenb 3 atter gt'»er (5ber af

tneb at »t'tte ftanbfe f»ære legemer t garten. (Et

ubetpbettgt ©tbejtob f>a»be foranbret tjete 33e»ægetfen,

og @arambolagen$ $efttgli>eb Ⱦret unbgaaet tt'f famt*

lige partere gorbecl. — Waa, faa »ar bet (Eber, 3

ftnbt'ge og b»bt'ge 2>?enneffer, ber agerebe Snaphaner

og fmeb mig ben ffiffelt'ge gt)r t armene. Set burbe

jeg fja»e al)net."

„£»ab! £)u bar »irfettg grebet ©ott'attjen!"

ubbrob


20

er forø»rigt al 2(5rc »cerb, og berfom (5rnft paa

betfamme — bvab ©ub forbyte ! — foigter dlubben,

lj»ab bet bog næften (eer ub tit i 2lften, faa »ar jeg

iffe bange for at propenere l?am fom 2)?cblem. 3eg

troer, l?an »au-big tn'lbe fupplere »or Duarve, i£»or*

»el »i ba fom til at mangle SWujtfen, faafom Jjan

ftffcrt bebre fan fplebfe et 2Infertoug, enb tractere

tangenterne."

„gorftaaer jeg Dig ret, faa »ar bet altfaa en

©ømanb," fagbe©e»erin og gneb ftn ømme ©ibe.

„Det funbe jeg nof formobe af ©tobet, at bet maatte

»ære en faaban Ubfwler. Du Ijar ba »el erfynbiget

Dig om fmné 9carm, Stilling og 23opcel?"

„i&aa noiagtigt fom en politirapport. S3il Du

fanffee foge (Jrftatning for ©»ie og £ort?"

.»3eg »il tyave l)am eremplariff afftraffet."

»/gorbi Du, ber iffe engang ba^bc gortogéret,

faftebe en i Relation til Dig fagesloé Sttanb o»er

tmob en 9)?uurl>age, ber borebe ftg over en Xomme

tnb i Ijanø Slfrt? Tici, min fjeere ©eyerin! lab

Du ben ©ag falbe, bet blioer ellers fnarere Dig, ber

tommer til at betale 33atffjcerlønnen , og min 2(5bel*

mobigl;eb ffal Du i faa £enfeenbe iffe fiole paa.

£roe mig paa mit Drb, X)u maatte hellere £a»e gi*

»et ©Itp paa »or magelige 23en berjjenne og gjort

en breb $ort for ben forfulgte, enb prøoet paa at

poppe fyam efter et faa feltet ©pftem. T>ct er en

cerlig ©ømanb, bermeb S3afta! og fmor Crbcr


21

faa taften meb for et $ar Sfilling S^tgabalfam eller

Dpobeltof, faa forbeler |2>mbeben fig nof!"

(Sfter benne Ubgpbelfe inbtog 2)octoren en ag at m;be fin £obbt; og uforftyrret at funne

bampe fin Gigar. Wien fnart reifte f?an fig igjen,

h;ttebe og ubbrob nu glab:

„fiurra! ter fwr »i barn."

SBirfelig traabte ftrar Derefter (£rnft tnb tral?

lenbe en 23tfeftropt;e. 9)?eb ten l?am egne fijertelig*

Ijeb rafte fjan ©roerene fiaanben, men antog berpaa

en ufæboanlig atoorltg s U?tne.

„©elfommen, oelfommcn, T>u Diicobemué! faa

er £>u ba boerfen ooerfj'ort etter ooerrenbt fom en

mi fierre meente," ubbrob £)octoren uben at lægge

£)olgémaal paa fin ©læbe. *1D?en for $ offer," »eb«

bleo ban, betragtenbe ftn -JWgnon fra lop til Xaa —

r^oor 2)u er ppntet i Siften. £ar 3unferen oceret

til @al(a, ftben fjan bar ifort fig ©tabéflæberne?"

»3eg fommer lige fra ©rytfup," foarebe (Jrnft

meb et ©mif, man vilbe Ijaoe funbet f?enn;ft, berfom

man i bette £5tebu'f ret l;aobe forftaaet tct.

»§ra 23ri;l(up? £)er Ijorer 3 tiet, fjan fommer

fra 35n;((up," tog 6 eo er in til Drbct. „ger at fee

paa en faatan naragtig og forfængelig (Scremoni,

laber £>u cé Slnbve oente Dig bele åloffetimer. (in

friferet ©rubgom, en blafcret S3rub, 9h;égi'errige af

begge &jon og faa en Sale, fom fefo oilbe faae en


22

minbre gob Statur enb r>or 33en ©anberé til at

niffe, — for flige l'apperieré 6fylb lafcer Du Dine

aSennet ft>ce»e i Uro 03 grpgt. 2)et grænbfer nær

til Ringeagt og £iljtbefattelfe, »ecb Du bet!"

„gorlab mtg," gjenmcelebe (frnft og fmilebe aU

ter: »33rubgommen r»ar tf fe anbcrlcbeé frtferet, enb

Du feer mig Ijer; taler Du ifbe om fritten, maa

Du buellere met> mig [om ben unge 2@gtemanb og

jeg tyaaber, Du Doctor er min Sccunbant »eb 2lf*

fairen; Silffuerc af begge Svien faae jeg 3ngen af,

og ^rceften, fom er min gobe 23en, onffer jeg Ijelft

ufornærmet, tjr>orltbet ©emi;t jeg enb forør>rigt fan

b,ar>e funbet i fjanø £ale."

„£)t


23

og tåbeligere?" fagbe @rnft. „2>eg er Meoen

gift

„®iit?" gjentog Doctoren, »Du gift? dv bet

infam ©peg, eller forgelig 2ll»or?"

„21l»or, men glæbelig Slloor, »ti jeg fjaabe,"

foarebe (Srnft trohjertet glab og trpffece ineo SSarme

Doctorené £>aanb.

,/Perdu!» ubbrob ben ærlige ©ottfefyalf, flog

fig for ^anben og fanf i fin ©tol.

„3eg troer, Doctoren faaer onbt; fyll f>am libt

af Din £obbi; i £alfen,


24

Dreng! — men faa letftnbig .... 5D?enncffc, 2J?en*

nefTe! boab tænfte Du yaa, at gaae l)en og gifte

Dig meb flige Ubftgter?"

»Støine Ubftgter I>a»e albrig »æret morfe og

bli»e neppe nogenftnbe h;fere," foarebe (£rnft titfibé*

fulb. r/ s D?en Doctor, tag Dig bog iffe


25

liger man iffe fine 23enner! 2)et er o»erbo»eb mor;

fomt at fnoe ftg, at tinge om £)aleren, naar man

neppe bar 9)?arfen i bommen. s D?en lab mig nu og?

faa ferft faae min £obb», faa f? a * Kg

fortælle Gliber

bele 8pabfen ; jeg tcenfer nof, jeg tor gi»e mig (»tun*

ter bertil for ben »entente 33rub."

3.

@rnft begpnbte fin 25eretning ibet Ijan meb ftn

fmuffe (Stemme fang fom ^nblebning

„Wlit lille Søffcnbebarn £)u fj'enber" —

Sintre melotiff, men bog meb lignenbe ^nfcerlig^eb

faltt £)octoren inb i [amme 23ifc:

„£ente3 gater er bob.

fyun eier ei, b»or l?nn ftg »enber,

Grn brumme 33reb"

M3at>tft, ja»i)V »ebble» @ottfa;alf og tryffebe meb

3nberlig^eb bane £aanb, ,,»i fjenbe alk £re, troer

jeg, Din lille Soufinc 3obanne. 3eg formitSSeb*

fommcntc erfj'cnter meb røenneffeto ©læbe og 33ennené

Stoltbeb, at £>u,. ta bun titlig miftete fine gorcelore,

iffe blot tog Sig fj'cerligen af bente, men ogfaa ge*

biegent, (aatan b»ab man i l'agefunften »ilte falte

ratifalt."

Æa, 2)octor! boor »il £u ben? $unte jeg »el

:


26

gjore Slntet, 03 »ilte tf fe Crnboer of (Jter, og naon*

Itgen Du felo, i mit €teb baoe gjort tet (Eamme og

maaffee meget betre ent jeg SBtltfat formaaete," be*

mcerfete ten unge 2G?gtemant blitt.

«33etre!?" gjentog Doctoren met 23arme. »3n*

formerete Du iffe, næfhn ooer Sone, for at £un

funte gaae t en gob 6fole og »ære flætt efter ten

gote ©foleé SD?enfter? Snformerete SDu Dig iffe »aa

et bcengente £aar en 23ri;ftbetamtelfe paa gaffen,

for at faae l?enbe conftrmeret og fate (jente fortfeette

Unteroiiéningen ? 3nformerete Du "

„%a ftilfe tog, @ottfa)alf!" afbrot Grnft

barn: »Du gjor mig ganffe untfeelig met Din alt*

for »enlige £o»tale, fom jeg flet iffe Ijar fortjent,

^obanne »ar et fjcerligt, elffeligt* 33arn; og

l)ar jeg »irfelig »æret ijknt til at gjore bente

noget @ott, men fom Din ©otbet for mig »iéfelig

langt o»er»urterer , foa bar f;un rigelig gjengjceltt

tet. £un forgete for, at jeg til enb»er Zit> fantt et

b»ggeligt og bebageligt £jem, naar jeg trcet og fjeb

og floo af (Scalaer, Slccorter og Crtuber f>a»te entt

min kantring, mere for|lemt ent £affebrcebtet bj'ir.

Sllttb munter, altit oprømt, altrig lunefult, blit fom

en »irfelig 3unitag »ar l?un mit 2i»é gote ©eniué

og £t;éalf. Dg" — fortfatte l;an met Sune, ligefom

for at forjage ten naturlige Sentimentalitet, [om i tette

£>ieblif Ijenrco Ijam — »tuet ^»ilfen Drten fyav bun

iffe £olbt £>ufet »eblige og Ijeget om mig ! 3^8 fporger


27

Gter, bar 9?ogen af Grter fer grempel nogenjtnte feet

mig met fmutfet Sinneb? ger Dig, San ter, ber

iffe finter tet Umagen voert at forlate Din ©pnge*

ftol, for at ortne £ra»e og £ørflcete, 09 for Sig,

©evertn, ter nu engang f;ar Slverften for alt Jpvibt,

og gjerne fvobte Dig inb t SIffegraat og 9taenefert fra

Sop til Zaa — for Crter Xo feer vel tenne propre*

ter fagtené ub fem ^etantert og fpitsborgerlige ©as

gateller; men t Santfjet! for et ungt 2ftennejTe —

og jeg tor nof ftge, at jeg Ijverfen er en (cpratebaéfe

eller fetitmaitxz, — ter informerer i Støujif fra SWor«

gen til Siften, femmer t galante £11 fe og ftbber bele

£imer narvet unge Damer, er tet iffe en alceleé

uvceientlig Cmficentigbet, om f;ané finnet er propert,

iffe nogen flet anbefaling, at bane 9)?anfa)etter ere

bfeentente bvite. £il Dig, o Decter, appellerer jeg;

Du er en pæn s D?anb, Du fjenter et l?vitt JpalstøD

flcetee 23eerb, Du »il forftaae mig og Du bar for*

ftaaet mig! 3?g Buffer meget gett, at Du engang —

jeg ril iffe fige met £aarer i linene, men tog met

en betytelig 9terelfe i Ointet — beflagete Dig over,

at Din £uuet;olterj?e iffe formaaete at ffaffe Dig Dine

glipper \aa |"tive fem mine, eg at £un brugte faameget

F. F. F. C.*$faal til Dine ftraver, fer at te iffe

ffulce blive gule, at Du terveb — tet er 1)it ?$tt

Uttn;f — fom til at fee ut fem em Du var typpet

t 33laabcerfuppe, eller fom en Merian, ppntet i flart

l-iuen og gjennemftgtig @a$e."


28

„$a, bet er fanbt," befræftebe ©octor ® ottfa)al f

leenbe. »9)?en ©u glemmer at tilfoie, at ©u »eb

jamme £eiligbeb looebe at forffaffe mig en Recept paa

ben


29

trcbeltg frampete (nm met fine fmaa getter i

©utoet."

„&om, lille 9?ar, og lab mig bjcelpe Dig!"

„»ftei £af!"" — foarete ljun — „„jeg »il ber*

eftertagé »cenne mig til at gj'ore tet felo.""

»3eg ftmrier iffe om, at Du [nart »il Icere tet,"

— (agte jeg — »men tet er tog lettere og beqoem*

mere, at jeg bjælper Dig. Rom blot, Du finfer mig

iffe! — £>ermeb traf jeg bente (>en til mig paa mit

©fjot og bjalp (jente fom fceboanlig."

„,,(£xn\t\"" begmitte (wn litt efter, met focnfet

£ooeb og ganffe gravemente: »»Det gaaer iffe mere

an — (>vab treer Du 23erten figer terttl?""

„SSerten!?" utbrot jeg. »O Out oelftgne Dig

min fjecre, naioe ^ige! mener Du 23erten, ten ftore,

forftantige, cultioerete, intelligente, telegrapberente

SSerten iffe bar Slntet at bryte ftt jernbeflagne £ooeb

met, ent met os to


30

bag bet rene ©fut. ®aac til 9?o, mt'n gobc s )Jigc!

?ab mig et £5ieblif tænfe ltt>t nærmere oser ten 6ag.

3eg flappebe Ijenbeé friffe fttnber, Iworpaa jeg til

min ftore 23ebror>elfe troebe at fee (Spor af Zaa*

rer. — £un fjernebc ftg [agte og frille, men forblet>

tog i 23a:relfet. 3eg rullebe SHuftfen fammen, og

gav mig tit at tcenfc for 2ltøor paa 9iaboerffer og

©jenboerffer, alle golf og bele SBerben, bcr plubfelig

»tofte mine bemmeligfte £>emmelig!;eter — hemmelig*

ligbeber, fom jeg tffe fel» fjenbte enbnu, men for l;»ilfe

jeg bog bomteé fra 2@re, 2i» og ©obé . . ."

»3a, mine 33enner! nu ftob bet flart for mig,

t;»or blinb jeg f;a»be »æret. £ufmte ©ange f?a»be

jeg fjægtet l;enbe$ &jole, og forjt ben Siften l;a»bejeg

lagt 2)tørfe til, at Inm f?a»be en fnel)»ib £alé og bet*

lige Sfulbre; tuftnbe ©ange l;a»be jeg flappet ^cnbeé

ftinber, og forft ben Siften f?a»be jeg betragtet bem

faa noie, at jeg funbe opbage ©por af £aarer —

gobe ©ub! £anne, bet muntre, li»éfroe 33arn grcebe!

— tuftnbe ?!ar funbe jeg l;a»e le»et faalebeé meb f?enbe

i bette fofterlige, paratijtff *u»itente gorfjolb, gaaet

ub og inb, informeret og pyntet mig meb be braser

og flipper, Intn lagbe for mig, uben at tænk paa

SSerben, og l)»ab golf fagbe eller funbe ftge. 9ht l;orte

jeg golf raabe, nu fjorte jeg 23erbené Som. ^ogct

maatte ber gjorec. £)a tcenfte jeg paa »ort (Seljlabé

Sobeaften."

„(£n unberlig 3beeforbinbelfe," meente @e»erin.


31

-/3tfe bog faet ganfle," paaftob @rnft: „S3or

»artige ^rceftbent Ijolbt, fom man »ti erinbre, en

»pperlig £ale

"

,u talte fom en ©emoftbeneé, en Gsicero,

en — en 33iffop, og nar>nlig »ar bet gorebrag, l)r>or*

til jeg tyer nærmeft ftgter, et fanbt 33ibunter af er*

temporeret SBeltalenfjeb. 2)eté gt;lbne groforn falbt

£eller iffe paa 2llfar»ci, men i mit .£>jerteé »iliige

3orbbunb, f;»or bet fiog 3?ob og fpirebe. £alen be*

gynbte omtrent fom faa:

f.S3enncr! — (bengang »are »i nemlig enbnu iffe

ble»ne ret fnegtebe) — ^^inbuerne futtne »ærebra»e

„golf, men ganben t 23olb meb bereé Gafler! Xil

„£el»ebe ogfaa meb alle ©tcenber og 2(lt l;r»ab Ijebber

„© t a n b ,

fom mere eller minbre ncerenbe Gafteaanben i

„Qt ^)ereat for biéfe! ftun tre ©tcenber gjore en

„bæberlig Unbtagelfe; for biofe tillaber jeg mig at fore*


e

32

.'fkae et SStvat! ©e erc: gorftanb, SSelftanb og

„2@gteftanb. 25e le»e! og fremfor alle 2@gteftan*

»/ben. Den er uatmlig»iié ben fornemfte, l?»ab alle*

»rebe 9?a»net antyber: ægte ©tanb — j[a, en ægte

»


fccftetfe.

33

£)et ffuffetc intDcnfctg i ©anter [om


34

fpnberlig met antet tyapiv mb tet met te fem

lange ©treger paa. 9J?en tet er ligcmegct: mener

Du iffe nof, at 9kbomoer og ©jenbofaer, at golf i

©certdeébeb cg bele 33erben i 2llminbefigl;eb fan flaaeé

paa 9)?unben meb en 23ielfeéatteft, ubftett paa bel;ø*

rigt ©templetpapir å 9, 10 eder 12 ©filting?"

„9?u reifte £un ftg og ncermebe ftg mig. £>un

ftrog mig £aaret fra janten og lagte fin blote

£>aant paa ben, faaleteé fom »el Du, o Docfor,

pleter at gjore, naar Du unberfoger Dine ^atienteré

s }3ulé i en pib ftg ftebcr. Dog, ba jeg iffe »enbte

linene »iltt, men fmilete faa omt fom muligt til

Ijenbe, ble» Intn noget beroliget, lob 33anbflaffen, fom

lum alt t;a»te grebet efter, bli»e ftaaenbe, og »entebe

i funlt'g ©pcenbing paa bet egentlige £bema efter

benne for penbe noget foroirrete Sntrotuction."

»3Si maae gifte oé, £anne! bufebe jeg ub, —

ber er faa »ift iffe fintet for. 23il Du f>a»e mig

til 2)ianb? jeg fmteé færteleg gott om at l;a»e Dig

til Æone — faa er jo ten £iftorie jeonet."

„Qtt »ar iffe Jpenn;ffel[e, tet »ar peller iffe ben

ittfpringcnte 9?ofenfnopé bh) tlnbfecligpeb for bet

jtraalenbe Dagéli;é; bet »ar iffe ©aligpeb, iffe grpgt

og 33ce»en bet »ar, fa tet »ar et potpourri

af alle 2t»eté pelltgflc, perligfte og fjfjonnefte SWelotier

og harmonier, fom uttalte ftg af penbeé 33lif og

utbefttllerebe ftg til en flor, perleflar Diamant i bet

morfeblaae |Z>te, fioori jeg fpeilebe mig. — ®aat nu


35

til 9?o, fagte jeg langfomt og utfylcte ^Jaufevne meb

$t;é — jeg maa enbnn tcenfe ItDt ooer benne al»or*

lige 3bec6 9?ea(tfatton , og faa baaber jeg t'morgen

ten Dag at arrangere bet finner til Ijele 2?ertené

og »or egen Stilfrebé^eb.«

„i'etfmbige , uforbebrelige Setfinbige!" ubbrøb

£>octoren, men i en faaban £one, at man gobt funbe

mærfe, at han fun altfor gjerne untffyltte benne

i^ctfiiibtgljeb f;o£ ftn nnge 23en og igrunben »ar rørt.

r/2)en ncefte Dag" — »ebble» Grnft — cpføgte

jeg en gob 2?efjenbt af mig, fom er ^rceft. £am

forebrog jeg mit £>nffe og bab barn fomme min ilbc

bjcelpfompeb libt til itnbfætning meb 9taab og £)aab,

na»nlig meb ^>enfpn til be beborige Ubtællinger og

befrpgtebe ^rcellerier, ber for @ubs (£ft;lb iffe maattc

oafereé yaa Æongebre», ftirfeparabe og ©fybebane*

fmau£. — ^ræftemanben forflarebe mig fmilenbe, at

ba ban meb gornoielfe »ilterne mig gratie, faa t;a»be

jeg iffe antre llbgifter ent til Stirfebetjentene, ter

ogfaa, yaa gi»ent 23inf, »ilte »cere moterate i bereé

gorbringer; meb bet fatale ftcemnercontcir maattc jeg

paa en eller anten 9J?aate fnnne affinte mig. 3eg

gtf ta forft til ftcemneriet, og ta jeg, o»ereensjtem*

mente met ©anbljeben, fagte, at jeg »ar 2lrbeibé*

manb, itet jeg fra borgen til 2lften b, am rebe paa

tangenterne, »are te faa honnette beroppe at tage

bet bogfta»eligt, f?»or»eb jeg fritoget alteles for at

erlægge SSielfeépenge. 3 fee faafeteé, fjtecre SSenner!


at jecj overalt baste £»ffen met mig; og ta 2llt »ar

flappet og flart, Ijaste jeg — ' utroligt nof! — enb=

nu en Ijeel Daler i ©ebolb til et anjtentigt ©ilte

paa Srpllupøaftenen."

„Og bles £)u faa sirfelig siet itag?" fpurgte

©es er in met en ufæbsanlig 3»er, ligeforn ban

i tet £>ele taget lettete til Srnftfé 33cretning met

en [ærlig 3ntercéfe.

„9?aturlt'gsiié. Jpor blot sitere! — Crfterat ter

»ar Isft tre @entage fra

s })rcetifeftoIen og sore

papirer såre t Orten — Slltfammen uten at 2>o#

£anne erfarete tet, fyi jeg »ilte oscrraffe bente, og

Imn meente fagtené, at jeg Iwste glemt bele £ifio*

rien — [agte kræften mig, at ta jeg ingen Dpjtgt

onffete, faa funte 23ielfen betft foregaac fom itag,

ta ban baste et ftort 33r»llup. 9?aar tette sar

forbi og £ilflnerne tyaste forlatt Æirfen, ffulte jeg

blot fomme op til ^am — Ijan boer ligeset ^irfen —

og Ijente t;am, ta ffulte b,an sære parat, folge mig

og min 23rut oser tit ^irfen og sie oé. betjentene

ffulte £an i al


37

grcebc — et Symptom, £>octor, jeg fer albrig l>ar

bemærfet 1)0$ fjenbe, men fom jeg bøg antager er af

en forbigaaenbc 9?atur. ^ormobentlig par ljun børt

eller tøjr nogle af biøfe Diøyerbiftorier om ©retna*

green, 03 trocbe nit, at en faaban engeljT ©rosfmeb

ogfaa ffnlbc faet'tfe 00 famtncn. 3eg fogte paa bcbfte

2)iaabe at berolige penbc, ib»orr>el Ht Ipolbt l;aarbt

pun bapbe jo buerfen 33rubefj'ole, 9)tyrtl;efrantø eller

anbrc flige Slttribitter. (Jntclig fanbt bjut fig bog t

©mftoentigbebevne, ifcer ba lutn borte, at bet r>ar en

orbentlig ttt'rfc, »t gif til, at en ortineret s JJrceft,

enbog en Sogneprcejt ffitlbe rte 00, og at jeg J>a»fce

forget for, at ot tffe pviiøgaseø %;øgj'errigeø ©Kf.

— 23t flet affteb. 2Inbante l?av>te itncgtclt'g uceret

et mere paøfenbe Xempo til Sagenø £eitibeligl)eb;

men Sloffen »ar alfercbe bleyen mange, ©en gobe

*præft v>nr fart tg til at lebfage oø. 93i traatte inb

t Sirfen, Inffebeø inb i en Stol, pyntet meb 23(0111*

fter (fom bet ftore 23rntepar for 00 natitrh'gut'tø

l;ar*be bcta\Q, for at fommc i ben uetborligc Stem*

ning. Sen ftore, tomme £»criotng€l Sttlbcb — i ta\

palue 33elt)øning fynteø ten entmi ftorre, ftt'llere og

øbere — gjorte et gott 3itbtr»f paa mig, men jeg

befn;gtctc, at ten funte w'rfe netftemmente paa 3o*

bannc og otfc bente £>anb(ingcn i et nnotiicntigt

trt'ft &;ø. 3eg bm'jrcbe berfor min 23efi;mring til en

na:rftaaente ftirfebctjent, ter meb fj'eltcnt Omlob ftrar

fattebe min Mening og bemcerfebe, at naar bet jufl

:


iffe fom mig an paa et

38

s ^ar 3)?arfé $Jena,e, ffutøe

b,an tnbbentc Sborbrengenc, ber fagteuS enbnu op*

Ijolbt |7g »eb 6acriftiet fra tet m;éftebfunbnc SBrpl*

lup, te funbe ba forebrage ^falmen. — 3eg fr-arebe

l?am meb at træffe ^am daleren — 33epoIbct til bet

anfkenbige ©t'lbe — i £aaubcn; faa I;urtigt, [om

Ijané Gnnbebtfgravitet tillob bet, ilebe l?an ub, og faa

Srøtnut« bereftcr ftyrtebe ben lir-lige Ungbom tnb meb

en (Sljorat, bev neppe ftaaer i 3


39

fpurgbe os, om »t trofaft yilbe bele £»ft og £»nbt,

og jeg ffulbe meget Bctøtøte, om o»erbo»eb -Nogen,

naar man ferfi fnæfer »eb 21Itereté §ob, funbe faae

t'ftnbe at protegere »eb et 5^ et! 2lltfaa tor jeg »el

fagtené, uben at btm beffplbt for 331a$pli>emi, titlabe

mig at falbe benne offentlige ©pørgen i Semplet for

ooerflebig. £alen, ber nu paafnlgte, »ar forreten

fort og fynbig — bi »are 2>?anb og $one. jeg

fulgte 33ruben bjiem, og jeg tor nu briftig opforbre

dnyyer tt't at opyife et lyffcligere Ægtepar i kongen

af £)anmarfé Stiger og £anbe, if)»or»ef ben £oger

jfitlce tale om £eftv ber fnnbe finbe en enefte ufet."

/3pg friftes »irfelig til at ubraabe meb £>octo*

ren: ?ctftnbige!" fagbe ©e»ertn, ba (Jrnft meb

et ©fags Srinmpb lw»be enbt ftt 23rylfupSreferar.

„ja, fjært 33arn bar mange -ftarme," f»arebe

benne muntert og ntffebe »enligt til £>octoren. »»3eg

begynber tf fe meb noget s )MuS, bet er fanbt; jeg tyar

»algt, elier be beie ©uber (fom Doctoren »ifbe ftge)

fya»e egentlig r>a(gt for mig at begynbe meb ben ffjon*

nefte om enb iffe fulofomnefie a] alle matbematiffe

gigurer, meb Dvalen nemlig eller O; men, mine

23enner! l)»ormange Xufinber af

s JDietbrøbre maae

iffe begynbe meb et s ])?inus? — ©j'cdb tynger mig,

©ub ffee itaf! iffe, og mine to paa ofwrtefwcmt

fybenbe Obligationer fex" (b.an ubjtrafte fine jamber)


40

»fyaabev jeg, »ille nof gi»e oé tilftræffelige Rentepenge,

i gorbinteffe meb Itbt Jpelb fraooen."

Doctoren taffebe fjant nu, i (Srgenffab af @el*

jTabeté *)3ræfjbent, forti l)an bog iffe albeleé ba»be

f»igtet klubben i Siften ; men meente tog , ubenfor

benne gunction, at bet b,aote »æret rigtigeve at l;a»e

tilbragt Siftenen i ben unge ftoneé Selffab.

»3eg gif ogfaa nobtg fra bente", tiljbb Sfégte*

manben. »£>a jeg tog min £at, fagbe l;un mobfal*

ben: »/„3eg meente bog, £>u l;a»be tnt>rettet bet faa*

lebcé, at £>u lunbc blive hjemme i Slfteu." " £>ertil

f»arcbe jeg: bet l)ar jeg ogfaa, min fj'ære s

J3ige eder

&one; men jeg troer, bet mi være »elgjorenbe for

Dig, at £)u bar en lille istimb o»erlabt til ftide 33e*

tragtninger ooer benne i Sanbljeb al»orofulte 33e*

gt»enl;eb i tøoet. £>erfor »il jeg blot beforge et libet

tg. — £er*

meb gif jeg og ilebe berljen; men nu fan bet »el

ogfaa omtrent »ære paatibe, at jeg, efterat tja»e op*

ft;lbt 22enffabets ^iigt, gaaer, for at t;te Senaterne

ben bem ffyltige Jribut."

£an tomte ftt @!a£ og gjorbe »irfelig Heiner ttl

at gaae. 2)?en nu rctfte ben pflegma fiffe, taufe 6 a n*

ber fig, og ben ^aufe, fom opftob mebené (jan »eb*

borlig rommebe fig, bem;ttebe Se »er in til bet ilbbrub:

,,.£)urra, Kløver Knegt forlanger Crtet! £>an

©ptræter fom Slubbené ftcmmeforenbe Organ og »il


41

meb ftu befjenbfe bialecttfTe A'tfrbigbeb tclfc rore ®xa>

Mationer og gobe Smffer for parrets 33e(gaaenbe."

Uteu at oenbfe barn ettere begyntte 8a nb er:

»£»onnbt »ort clffebe og afl?o(tte betlerne st|t*

nof noget booebfulbs foretagne, men — font jeg »tf

formobe og baabe — bog meb alle loplige formere

Sagttagelfe forbnnbne Ægtepagt "

»Waa jeg bebe om Drtet, ^rceftbent!" fafbt

ert'n ufortrotent: „3eg

»tlbe fim benfttlle til ben cerece £a(cr, om ttt tffe

— t bane £ilborereé oa, natntlig i bane egen 3n=

tereefe meb £enf»n til bane l'unger — »ilbe »cere

Ijenfigtémcesftgt, berfom (»an fo;ggebe fine ^ertobcr

minbre tange'

spræfttenten finilte; bog ivettciattc ban 2(fbn;be*

ren. f/Dcrfcni" — fagbe ban — »X)u tffe bar til

£>enftgt at opbolbc ror 23cn, ber }taaev fom paa

©loter, eller »ti toinge barn til at fpille Qoncorbt'a*

»alfen, faa l>olb Dut 9?iuub og lab 2)en fore Drber,

fom bar Crbet, efter ben £ommeftof til fine Scetnin*

ger, ban felu bebager. »

©anber fortfaite alt\aa: „£»oroibt en faaban

Ægtepagt, figer jeg, fan faloeé iletjtnb, ffal jeg b»er*

fen benegte eller befrcefte; tin' a\ alle 33cgreber er mig

intet mere ubegribeligt enb bet, ber betegnet »eb llb*


12

troffet i'etfinb; ligefem bettc £>rb, fer brugt t min

ccrete 8f6*9betS Wlmti forefom mig, cm iffe fom

Wøtøg 3rom, faa bog fom naar en 33Iinb »il tak

om pareerne etter en £)ee om (Sontrapunfteté £>em*

meligbeber. Det »cere imiblertib fom bet vil, gjort

©j'erning jkaer t'ffe til at cenbre; altfaa lyfenffer jeg

£>ig i eget og eerige ftnegteé 9?aen tit ten £)uftru,

2)u fmr taget — iffe af £etftnb, enfcminbre af SEung*

jtnb, men ene og alene af ©pmpatfi og ifølge 33 er*

bene 2) om« — (^orffjellige (Stemmer: >Sltil"

»3e!'0 — "3e, ftger ogfaa jeg; tf;i bet er -ftaboer

og ©fenbeer, aftfaa Ut man fatter 5Ber&en> beié

£>omme over be ibpflif? lesenbe gatter og Giouftne

bar-e bragt barn unber hoften."

,/Bit fibfte Ubtryf maa jeg paaanfe fom utilber*

ligt,« trettefatte ^Jrcefttenten.

»3a fv ban ter iffe, faa vil f^an nof fomme ter,»

bemanfebe 6 a nb er tort; »tyan er itetmtnbfre yaa

gobe 5Beie bertil, og bet er j'uft meb £enf»n til bette

fhinff, jeg f;ar reift mig, betet om £)rbet og ubfat

mig for 6pater Snegté fpt)bige 23ittigbetøjagt. 2)a

jeg nemlig paa Slfpccterne troer at fee, at »or nygifte

3Sen agter at unbbrage ffg r-ort S el flab i 21 f ten, faa

maa jeg — om iffe i eget og ugifte SSenneré 9?aen,

faa bog paa erfaringens 5?egne — ncblcegge ^roteft

imob benne ubetimelige Slfftiffer. @ir» mig en

6tol, 6eeerin! b,r>ab jeg i benne 2lnlebning bar


13

at ftge oor 33en, tager jig lige faa gobt ub fttbente og

faaer terr-eb tidige et bocerenbe SJnftrog."

„Gofburnen Hcmmer Dig alferebe," bemaerfebe

©eoerin fpcttente cg ffubtete eu ©rot ben til

Saleren.

»@ee faa!" ftønnete benne og gjorte (tg mage?

Kø: »Det er en ftor Daarffab, boortil unge 2C?gte*

mcenb gj'erne forfatte, at otfle etfe teres Grtffoærbtg*

beb oeb at agere £>cengetreeer. 3 te forfte Sluencr,

o! faa er tet faa berligt, faa tales ter cm te (2on*

certer, 33a Ker og l^ajrerater, man »il befoge frit og

ugenert fainmen i 23inter — naturligvis, met ftatigt

£enfyn til ten cmmefte ©finføgc, i Domino og fun

fom itilfTuere, — cm te ^ilteoælb o^ SRofenrjawr,

ter ffal giæfreé i ©ommerené Vob 0. f. ». , 0. f. o.

^Jaa et noget fenere ©tatium fremfarter tet tutereé*

fante Xbema: £>oor ffal jeg fætte min Son i ©fole?

entnu bebageliijt (Stof til (Sonverfationen, og ten mo;

tertige SBefymritig uttater jTg famtibig bennet ooer

tet oigtige Dilemma: ©fal min Datter tage en ©tu-

tent e((er en £ (finer? fertil gaaer Hil omt og ge--

nu;tltgt — faoer Siften bliocr ©ønnen eller Datteren

bøbt, for naejre Hften igjen at ombcbe*: Dioergenr*

ferne erc fmaa, kitningerne ubeh>telige. 9J?en fnart

via,? pine ftore fociale ©porgsmaal "^latfen for te iffe

mintre oaatrcengente ftoéfpergémaat, fom £>uue-bolb*

ningsoengeneé ftnaobeb i ftorbolb til Dortiten frem*

f alter. ,,„Dk féenen Zac^c in 2traniuc$ fint nun


44

juCrnbe."" — 9ht fTal £oroeprifeit fcettcé og berefter

ftfoffcnfeblen itbflrtøeé ljoer Siften. Dine muftcalffe

JDren faareé met) S3eflagelfer over Smørrets og 33rø*

bete fabelagtige


45

2)?eb utrolig Jourtt'cjbet* fpnfer barometret fra »meget

tørt" til 9?egn ,


•J«

fiebe og øergre l;inanben »eb at følge bet e&otfftjfe,

2ll»erben fcrglcmmenbe llabffilleligbebs 8t)ftcm."

„£>olb nu inbe, £>u banfatfe 2lémobi!" meb al

ben baarligc 8naf," begynfcte Doctoren bjbfig. »9Uv

ften cv »cl ©a nb er g, men ben morfe Janfegang er

©e»ertné. Sllere gibber £>u tffe aabnct -DJunben;

bog nu, £>u bar faaet ben paa ©ang, f!ulbc man

noejien tro, £)u iffe gab luffet ben igjen, men i Web*

for af £)tn SKagcIigJ&eb foretraf at labe ben lobe faa*

længe ber »ar $eir i Dig. — 23or SSch ffal l;a»e

fin frie 23illie. £an bor tilbringe Siftenen 1)03 fin

unge, »entenbe £>u|lru, bet paaftaaer jeg, og bet ril

»cere ufornobent at tilfoie, at l;au bt>er anben Sain?

lingéaften, naar Ijan maatte fole Xrang til fine 2.>en=

ner, ffal »ære 00 bjertelig »clfommen."

Grnft tog fin £at.

„Grnbnu bog et £)rb," »ebble» Doctoren, l;olbenbe

l;am tilbage: »£a»be »i erl;olbt tet f»agefte 23inf om,

at en 33rubgom »ilbe beføgc os, flfulbe »i tiloiéfc be*

timeligt f>a»e req»ireret noget C?.rtra iftebetfor ben bag-

lige £obbt;. £)u maa l;olbe oé tilgobe, at Du for--

mebelft £)tn egen biplomattffe £ilbagebolbenl;eb er

gaaen ©lip af benne £)pmærffoml;eb. Qi beller t;ar

Glubben i 2llmt'nbeligf;eb og jeg i ©ærbeleébeb funnet

»ære præpareret paa nogen 33rubega»e. 9)?en for at

2)u bog fan l;jembringe -ftoget, ffal jeg mebbele £)ig

en gob Recept f

„2ta £af, £)octor!" afbrob Grrnft l?am leenbe;


47

»jeg er faa funb og frijf, at jeg, fom Staten i Slnec*

toten, ncejten ffamfulb burbe fn;be i Sfjul for %lt

^vab ter beboer £æge."

»Den er pellcr iffe for 2) tg , men for Dm gør*

ftefobte," bemærfebe Doctoren. »3eg tfeefc iffe ret,

om ben er af ftippofrates, 23oerba»e eller £>ufe(anb,

men probat er ten "

»$9X, Doctor! jeg taffcr Dig for Din gobe

SSt'Ute; men meb al 9?efpect for be nyonocrmte faltge

9D?ataborer i Dit lattnffe


48

benne £>flj}," fagbe Crrnft; »men," tilføiebe ban op<

remt, „bcrmcb lover jeg ©tg tf fe, at jeg øgfaa otl

gjøre ©rug af ten paa 9lpotbefct."

r.@ibDu maattc tale fanbt, Vu mt'n og lH;ffené

^jcrleboegge!" euftetc Doctoren oprigtigt. »Wen

ettbnn (§t, forenb Du gaacr" — per traf pan barn

noget affit>eé fra te øvrige sUZebIemmer — : jenter

Du tf fe en ftrefcn 21 ug uf t? Det forefommer mig,

fom Du oftere bar omtalt for mig — og bet meb

færlig Øøbpeb — en ©arne af bette dlavn."

.,@cecilie Sluguft?"

"3aru par mob*


49

taget bette £>»er» af mtg, ber foroortgt tffe f/entcr

S3ret>f? rt'oeren ; tertmob bar feg ba»t Barn, ter ffSuIbe

overbringe tet, unber £aegebebanbltng paa @runb ai

en lille £amtelfe, font forpintrete ham i at nbfore ftt

brinte. — -Ru »eeb Du omtrent 53effcb, og bar »el

ferfraaet mtg? @aae faa meb @ub!"

(f rnft gjernte omhyggeligt faaoel Recepten [om

33re»et, boorpaa ban tog 2lfffeb og ffynbte ftg affteb.

4.

(fn ung QCsgtemaub i ^riftclfc.

©omanten Crrifes Sugtcorgan maa »eterfaree

al Dfatfcertigbeb: ter blfo i "utftitéraab ^lumé &uué

— 6»or S æ c ti te opbolbt ftg — »irfelig ftegt, bra*

fet og gjort alle nære gorberebelfer til en $ejt, b»or*

af tette £uué foroorigt ba»te temmelig mange, og

boorttl bet petter altrt'g fynteé at ratteé 2Inlebnt'ng og

Dyrerygge.

Grrnft ftob et f&kbUt lyttente paa @angen, ue*

nt'g meb ftg fel», om ban fftilbe gaae ooenpaa, b»or

grofen ?luguft baote ftne egne SSærelfer, eller pellere

ftrav foge bente i £o»etefagen, ta en gefføftig £fe=

ner, b»i$ 3Mob formotentltg enbnu var i 23e»ægelfe

efter 2lttaquen meb ten 9ca»tgattonsf'yntige, farete

tmob barn, fagtené i £anfe om, at bet »ar et

fornyet Slngreb fra 9tefer»en. Da imiblevfib Srnft,

SRofenfcoff: SSerbené £cm. 4


50

fem mangeaarig SDiufifinformator, »ar nitfor gobt fj'cnbt

af Jpufeté £»enbe, til at Xj'eneren mere enb blot et

Øieblif funbe bli»e i fyiin 23ilbfarclfe, aabnebe benne

meb al gorefommem)eb og inben 3'ibfigelfe funbe flee

£)oren til ben feftligt o»H;fte 6al for ben unge, »yn*

trte $?anb, i ben fifre formening , at ljan ogfaa »ar

inbbuben ©j'æfi.

@t gammelt Orb ft'gcr, at man iffe fan Ⱦre faa

mrémobtg i en n» $jiofe, fora i en gammel; og ber

er maaffee en eienbommelig inbre eanbljeb i benne

forø»rigt noget fære ^aajknb. 23ift er bet imitlertib,

at man — »el at mærfe, naar ©tabéfjolen iffe fniber

eller lu'nbrer 33cererené frie 33e»cegelfer — iffe foler

ftg faa genert »eb »lubfelig at fee ftg i fornemt ©el*

jlfab, naar man er iført en m; og flcebelig £>ragt,

fom naar man £>o»ebfulé maa figurere i en minbre

anfiambig 2)ito. — dt ftygtigt 33lt'f i be ftore ©peile,

fom »eb Syfefronené glimr enbe 23elt;éning gjenftraalebe

l;ain £ané 23illebe, vifte Cmift, at l;an i fine tilfcef*

bige £)øitibéflæber iffe gforbe nogen ilbe gigur t ben

brogebe ftranbé af ©arner og £errer, ber nu omga»

Iwm. Unber anbrc £>mftcenbigl?cber fm»be ban tyavt

let »eb at mobftaae grifielfeu; men nu »ar I?an i jtt

Clement; Ijané »bre gremtrceben f»arebe til l>an£ na«

turlige gortrin, bane talenter og bannebe Manerer:

bet »ar fyam umuligt, øiebltffelig at forlabe en It'rebé,

|)»or tyan l?a»be al llbftgt til at fpille en fremragenbe

9iolle; fyi meb al ben 9?ai»itet, fom fyan i 2)iebfør


51

af ftt temperament og anbre Dmftambtgljeber lagbc

for Dagen i &enfeenbe ril anbre af i'toeté ^or^olt),

na»nlig t>e f;»erbagelt'ge, faa »ar [ja« ftg bog fine gor«

trin og Crgenffaber ret»el betMbft.

£f;een ble» juft proffen teret, og ber »ar faalebeé

en ©elffabépaufe ba ban traabte tnb. (Scecift'e face*

»ebe ^en ril fjant og ubbreb meb uforbufgt ©læbe:

»yiaa, De fitnbe »irfelig iffe fomme beleifigere. 9)?an

»ti enbelig l;ore ben npe £>oni$ettiffe Duet. f)r, 2lé*

feéforen er iffe ret »eb Stemme i Siften og f;ar efter

et $ar ufortrobne gorfog maaftet opgt»c ftt gorfcet."

Cmtft meente, at bet muftgen funbc piquere

Sléfeéforen, naar en SInben tog ^artt'et.

„tyaa ingen 9#aabe," forftfrebe ben gobmobtge

Sisfeéfor, ber ftob i -Rcerljeben og f;a»be f;ørt Opfor*

bringen tittigemeb bet tyaltft unb»igenbe ©»ar. »2)et

er blot grofenené fceb»anltge @obl?eb, ber tillægger

min ©temnte 3»bicpofttion , mebeno bet »ilbe fomme

©anbtøeben nærmere, berfom bun, ber atferebe abfjfil?

lige @ange forgfeeoes I;ar maattet anftrenge ftg for

at tage mig meb paa £onefarten, reentub erffaerebe,

at 2léfeéforen albeleé iffe er fiffer i ^arttet, ber »tft*

nof ogfaa o»erftiger I;ané kræfter. 3eg maa berfor

tiUabe mig at føie mine Sønner til grofenené 2fn*

mobning, og ret inbftcenbigen bebe Dem, £>øiftcerebe

at gtæbe ©elffabet meb bette fmuffe 9)?uft'fnumer,

fom, uagtet min ©tmnperagtigtjeb, J)ar tiltalt bet og

!


52

fremfalbt et meget naturligt £)nffe efter at bore bet

forebragt meb ^reccifton."

fécecilie »ar til alle £it>er en faare elff»ærbig

ung 2)ame, i Siften »ar fmn uimobjkaelig. Cmtft

ba»be »eb ben fortrolige £ilncmnelfe, [om en lang

£ibé 2)?uftfunber»iu$ning giver Slnlebning og et ©lage

33erettigelfe til, og pillen bctfuben ganffe ftemmebe

meb begges aabne, om enb forffjellige ©gårafter,

»iftnof ofte Ijant £eiligl?eb til at beunbre ben [muffe,

naturlige og In'ertenøgobe féæcilte; men bet »ar

l?am forbeljolbt, førfi yaa jtn 33r.»llupébag at [ee Ijenbe

en galla, gaft fortryllet af benbeé ©fj'onbeb, af ben

mere »elgjørenbc enb fortcerenbe 3lb, ber tilftraalebe

tyam fra IjenbeS rene 23lif, forpotet »eb Ijenbeé feftlige

Slnftanb og [magfulbe 'Salonbragt, »ilbe l>an trobé

fin egen [orte 33rubgoiné»t;nt og ftne sirlige 9)?and;et-

ter $a»e folt [ig forlegen, b»ié tyun iffe meb al fin

aa 23 en*

nene eller ben gobe 23efjenbté tryggere an folte fig beifor [nart l;iemlig og fortrolig lige;

o»er for ben imponerenbe gee, ber »ilbe t?a»e for»irret

enl>»er anben ung -Dtønb meb ljané »arme 23lob.

fyan tog s J3labé »eb Snftrumentet, og 3ntrobuc*

tionen, [cm l>an forebrog meb ben ø»ebe ©pilleré Ijele

l'etyeb og (Siffcibeb, forbercbte £ilbcrerne ^aa en


53

fjelben iJtycelfe. Gicectlie begmibte Duetten. Slibrig

ba»be bun funget fmuffere, albrig lja»be benbeé ftoffe*

flare Stemme gjort bt;bere ^nbtryf paa Smft. £ané

£ele glabe (Stemning og Ipffelige Situation maatte ber

til, i gorbinbelfe meb et opmuntrenbe ©mil fra fjen*

beé ©tbe, [amt 9ttufifentbufiaften, SIsfesforené i bette

£5ieblif »elgjorenbe comt'fTe Sactangiselfe (ban gj'orbe

Xjenejte fom 33oltifubito eller 33fabt>enber), — for at

ban iffe, fortabt i £>enn;ffelfe, fMbe glemme at falbe

tnb ti! rette £ib. Dette ffete nu rigtignof meb en

»i$ vibrato eller tremolo, fom ju\t iffe af (Somponu

fien »ar bemærfet o»er Roberne, men fom forreften

ga» ©tropben en ^nberligbeb, b»or»eb Qiompofttionen

tffe leb. Dog fnart »ar ban fulbfiambig £erre ooer

ftn fi;lbige Stemmet Ijele rige Dmfang , og gi'orbe bet

umuligt for £ilf;ørerne at befkmme, £»em be ffulbe

ba»e tilfjcnbt ^'raubfen. Den alminbelige £enri)ffelfe

fteg, ba be ©tmgenbe fom fammen og bereé Soner

ligefom fmeltebe i (Jet. Det »ar intet forceret 2Sæbbe*

løb, ingen ufrfon ^appeftrib om !j»em ber funbe ffrige

og ffingre boifi, for at o»ei'bo»e ben SInben; bet »ar

©amfkmning, ©amfang og ©amflang: ^clobiené

og Jparmoniené æftl)etiffe £igeberettigelfe ffete 5ylbefh

Da be fibfte Soner Imtbøbe, perffebe i faa ©e*

cunber @ra»ftil(e i Salen. Wien berpaa ga» golelfen

fig u»ilfaarligt Suft i en 23ifalb3fiorm.

s J?u begtmbte

(Somplimcnteringen. Jrøfenen b(e» naturlig»ité o»erøft

meb ©miger og Slrtigljeber; men jetter tffe Grrnft


ol

ble» forbigaaet, 03 man lob Ijané gortjienefie »eber*

fareé al 9?etfcerbigl}eb.

£»or loffelig »ar ^an tf fe ! og bet maa ftgeé til

bane 9voe3, at ban t bette ©ieblif et blot »irfelig

folte bet, men ogfaa inberligt taffebe £»ffené opljøtebe,

alfj'cerlige ©toer.

£an l?a»be nylig fortabt trofafte SSenner, ærlige

og gobe 6iæle, af b»em l)an r>tbfte ftg elffet og af*

tyolbt; Ijer faae fjan |7g agtet og æret, imobefommet

meb ©obljeb og 23eloilfte, og bjemme — hjemme »en*

tebe Ijam en fmuf, ung $one, et tafnemmeligt, fjcer*

ligt og beugir-ent 33cefen.

©fjonbt |>af» bcrufet af falig gr»b, »ar l>an bog

iffe faa letftntig, at tyan albeleé ffulbe glemme ben

maaffee nu forgente Cnieftbrenbe y>aa bet lille beffebne

33aielfe for ben bebo»enbe SSirafébuft, fora tif»iftebeé

£am i ben oplyfte f^eftfal. £an funbe »iftnof f>a»e

feiret flere £rium»lKr l)er; men t'gf'ennem £o»ta!erne,

ber fun ftrommebe til \}ané ©ren, trængte ftg 3>o*

tjanneS milbe flager og reftgnerte ©uf til Ijang

£ierte. £an funbe »iftnof pa»e babet ftg enbnu læn*

gere i be 21tt o»li»enbe Solftraaler, fom Sæcilieé

elff»cerbige gorefommentyeb ubfprebte; men ^oban*

neø blibe ©mil »infebe Ijam, og Ijenbeé barnligglabe,

tillibéfulbe £)engi»en^»eb »ar en Simuler, l)»oro»er enb

iffe „


55

nogle ^unftneranectoter om SWojart og $ayt>n, ber

bragbe barn [eb i (Jrtafe og electriferebe £il£)ørerne,

benyttebe Grrnft £eiligbebeu til ubemærfet at unter=

rette S ce et tie om, at ban ønffebe at tale et £>ieblif

i Crenrum meb bente, biu'éaarfag ban foreflog , at bun,

f. (5r. unber f,

naar bun frite ftg træt og fjeb af bet fornemme £i»s

folbe og bjertelefe Sltfpretelfer, bet SSærelfe, ber inbe-

fluttebe 51(1, b»ab talent og fanb Dannelfe faa nttou

gen affeer: — forenb bun fmilenbe fremtog en perle-

broteret ^Jung og ga» beraf, temmelig ffjøbeéfoft talt,

drnft en lille 8um blanfe @ø(»penge.

»3eg a^ner Dereé »igtige SSrinbe, min £erre,"

fagbe bun renligt ffjæmtente : „Utgtfferne ere atter

fomne Dem en gj'erbebelé Saft for titlig, og —

buffer jeg ret — »ar nof ogfaa 33eta(ingéterminen

ute fttjte 8pi((etime."

?ige faa negligent, fem bun, meb -Ipenfpn til


56

OUftertoelningen, ja egentlig uben at inblabe ft'g paa

en faa fjebelig og profaiff forretning, jtrog Crrnft

ugenert pengene til ftg, ibet fjan bemacrfebe:

„Da mine bebfte 23enner ftge bet, og Se felo,

min grøfen, ogfaa ft;neé at bælbe til ben Støenmg,

oi( jeg meget gjerne troe bet, at jeg er noget letfinbig

af Gaturen. -J)?en troté benne geil, og uagtet ben

bulbrtge, fa naften føjlerlfge gorefoinmenl;eb, Ooormeb

De tyar gjort mig be £imer, jeg Imr tilbragt i bette

£uué, til mit 8føé beljageligjte og uforgfcmmeligite,

— faa funbe tit bog alfcrig fjaoe falbet mig tnb, at

uleilige Dem faatilbagé, for at mebbele Dem min %u

nanténob, enb minbre oooe at ubrioe Dem fra et

6elffab, l;oié Dronning De er og fortjener at ocere,

blot for at faae Uorbencn i mit ffjobeélofe 9iegnffab

rebresferct. 3vniblertib »il jeg paa ben anben Bitt

tffe negte, at bet m;S mobtagnc gorffub ~ fyi en

5'0rubbetaling er X>it oirfelig — neppe funbe ocere

tilfh;bt mig paa en beleifigere Xit. — tylit egentlige

£>oer» berimob er, at leoere Dem bette 33mv

2Jkb et 33uf lagbe ban bet af Doctoren til 33e*

forgelfc mobtagne 33reo for Gtcccilie.

£un baote iieppe »eb et flygtigt 23(if betragtet

2lbreéfene £>aanbffrift, forenb l;un ble» lillie^oib, —

en 6tnbébe»cegelfe, ber iffe unbgif Doerbringerené"

Dpmærffombeb, men fom ban »ar ffarpftnbig nof til

at inbfee jufl iffe tt;bebe paa en behagelig DoerrafTelfe.

r


57

melig ligegi;lcigt, men bog meb nogen itftfferbeb i

Stemmen.

(irnft fortalte uben Dmf»øb, f;»ab fcané 33en

2)cctorcn pavte mebbeit (jam beeangaaenbe og fluttebe

meb: „Da jeg nu faafebeé paa bebft mulige 2>iaabe

f>ar utrettet min Gommisfton, trocr jeg tf fe at burbe

forjtyrre 2)em i rolt'g 9tybelfe af 23re»et$ »iftnof in?

tereefante ^tib^olb."

„2ftener 2)e bet?" fagbe Qcecilie meb nogen

33itterbeb og ftirrebe f;en for ftg i h;be Sanfer. «£)e

tnrbe tage feil." Jpermeb greb buu cm 33re»et meb

en 23robeerfa.iv fjolbt bet i fyfet og lob bet gaae op i

glammer.

»©taffels £crbenffjc(b!"-utbrøb (Smit

„£»em beflager £)e?" —

„%fy

! ^vev>et5 ©friser."

„2)e formober altfaa, at bet er en ©omanb?"

»Qn ?anbofftcier »ilbe neppe fenbe en 23aabé*

manb eller ©tprmanb meb fine 53reoe, lj»or Salen er

om en Same, og o»erf;o»eb — berfom bet maa »ære

mig tiliabt at ytre mine Sanfer — »ilee ban iffe fh;re

le-s meb ten gremfufenfjeb, bvorueb bette ^Brené fceve

SSanbring fra £>aanb til £>aanb feneé foranlebiget.

3mtb(ertib Urrer jeg meb gorfraufelfe af benne t>iftorie,

at jeg (jar funbet min Sttetfer i 8etfrøbtg£et>.'<

„3a, »el er tjan letftntig, og gio l;an fun iffe

»ar noget 23cerre!" fuffete Gcecilie, o»er»ælbet af fin

inbre 53eȾgelfe.


58

„Dm gorlabelfe, min grofen! jeg meente £)em

feto/' bemærfebe Srnft.

„2tfig! fjoortebeé?«

»(5r bet tffe en pyramibaffT £etftnbigbeb at tiU

intetgfore et uleeft 33reo ? £>oab om ttbfeerbigeren ben

baobe inbfat 25em (cm Unioerfalaroing tit plantager

t 23eft* 09 Dftinbien — hoffer troe be 33ibtforreifte!

be Ijaoe Gonncrioner ofle»egne — — "

»3eg vtlbe t faa Stilfælbe bog »ære gaaet fra

2lro og ©j'elb," forftfrebe bun fmifenbe.

„S'Uev" — oebbteo (5rnft t ftt ufortrobne gor*

fog paa at opmuntre benbe — »-bet funbe baoe t'nbe*

belbt DMtgaft'oncr paa utn;re ©ummer."

„2lf, min fj'cere £erre! boor SDe er tyffelig utyn*

btg t Decumenter og 33orépapirer ! Stunbe oel en faa

ttmb, lufttg 35illet rumme flige ocegtige ©ager meb

Stempet og ©egl?"

,.£>e bar otjrncf 9?er," gjenmælebe Grrnft; „men

tffe beftomtnbre," oebbleo l?an meb mere 2lloor, »an*

feer jeg bet for mtnbre rigtigt at ofre et oé tilftitfet

S3reo til 33aal og 33ranb, uben forft at fj'enbe bete

3nbJioIb. .tabe bet f. f&t. tffe inbepolbe en Singer,

mere oærb enb ofi« og oeftinbiffe SSeftbbelfer? — etter

en £i(ftaaelfe, imob tjoitfen atte SBanfaciier og 3tåt&

obligationer, trobé £t'bené s j)apirrenbenté , fun baoe

ringe SSærb? — eller en 33efjenbelfe, en Dplpøning,

fom ja, 2)e bar — reentub fagt — banblet

grufomt, uforfigtigt, letft'nbigt oeb bette gprocerfert."


59

„$?eget muligt! 9)?en lab tet tjene HI min Unb*

ffylbning, at, ffjøntt jeg tffe j'uft troer mig i IBcftb^

belfe of fn'in Gfair»o»ance, ter, [om man »aaftaaer,

fan Icefe igj'ennem fintet i en luffet 33og, bar jieg

bog formaaet at gjennemffue bet blegrebe 33re»»a»iré

tonte ©lør og »eet faa nogenlunte, at tet b»erfen

bar ffjttlt 2lnger, afbigt eder ^crffarin^ , faalibt fom

gorffrir-ninger eller legater. 2J?in gote 2ærer og

SSen ! jeg er " per fontes en fortrolig Æ)?ebte-

lelfe at o»erjtromme ten unge Dame og f»ce»e $aa

bentes Støber; men fattente ftg og ligefom »eb et

£anfef»ring afbrøb l;un ftg [eb, ibet bun »egete paa

te fttfte ©nifter af tet langfomt utbræntente tyapix

og fagte: „£>ør ftig mig engang, falter man tet tffe

at lege 23ern gaae af ©fole? ©ee! ber gif bet fttfte

5t»stcgn — bet far nof ©folemefteren. 9?u er bet

»el ogfaa yaa £iten, at »i late fom »i pa»e funcet

koterne og fee til, b»ortan ©elffabet ternete bar bet."

a»e ubført

ftt SGrinbe, nu troete at funne forlate ©tetet i a

©tilbet. ©aonetes ban, »ilte bun lettelig finte en

Untftyltning yaa bane 33egne; ban »ilte iffe mctftge

et »Jutfeligt 3lbebefinteute, ©»immel o. f. ». S)et

»ar — tilftob ban leente — bane 23n;l(u»ctag, og

p»or gjerne enb pan ble», for at aéfiftere grøfenen,

»ilte tet tog »ære urigtigt, at late ten 9h)gifte for*

gjceøeé »ente.

£>enne »lutfelige gorfmttelfe tot tit at glcete


(30

@ cm l te. ermeb trt;ffebe bun bam ben m;énce»nte $nng

i £aanben, tog 2lrmftagen og affcerbigebe tyam meb

en faa føjlcrlig 2igefreml;eb, at ban l?»erfen fif i'eilig*

J>eb til at taffe eller til at forjtnfe ftn 33ortgang »eb

»berligere (komplimenter.

ȣ>et er bog unberlig fat meb ttt man falber

l'i)ffe l;er i $erben," fagbe ban til fig fel» ba Ijan

»ar fommen nb i bet grie: ^faae bene tjenihn'llige

Slanber forjt ^nbpaé, faa »ebbti»e be nfortrobent at

bibflcebe bereé milte @a»er. 5^^é ba»be jeg ben bebfk

Ubfigt til at betræfce be ocgteffabelige Cntemærfer fattit

gere enb en Storfanger, og nit fan jeg (frite inb fom

en fyrftelig Maestro di Capella meb rebe Sftmtt og en


61

^ortunatué ^»ng o»enifjobet. Waa, bwx ^scbannt

»tf gjøre fterc §Xne »eb af ten 33elftanb!»

^pftelig traabte f?an mb i ben for fte ben bebfte

Øulbfmetboutif. „Sab mig faae en fmuf cHing, en

fifle Samering for bt$fe fJ'atfle;« (agte ban, (fob ©fy*

beren fra jungen og ryftete tene 3ntbo(b ub paa

"Stiften, mebené bane 33lif »ar fpéfelfai til en mobfat

©ite, itet ban monftrete ©fabeté ©myffer, for maa^

ffee at funne træffe et anbet 23afg.

ȣ)et (fat ba Ⱦre en diamantring?" (purgte

©ultfmeten mcb et IZh'efaft til pengene og fulb af

goruntring.

„fim ba»be fantefig fortjent en faatan, min

gobe 5D?anb! og diamanter funbe iffe prpbe en seer*

bigere £aanb; men bertil base »i bog enbmt iffe

5taab. Grn glat, masfi» 9tmg af purt @ulb fan til

s J?ob ogfaa tage (ig ub — fab ben blot bli»e \aa an*

ftænbig, (om pengene (træffe til, og bra» fifle; l;un

bar (maa m;beffge fingre, b»ab (oronrigt er miubre

beltigt, b»or tet gjeefter om at gribe en ?lccort i fprett

eller »iit Jparmoui."

©uftfmeten lo o»er SMennefleté Crenfoftigbet. £)et

»ar ©ulbmonter, £joberen b,ayte fa\kt paa 2)tffcn.

Cmfiter bemcerfete Srnft (in iffe ubehagelige

23iftfaref(e. „31ba!" tcenfte f)an, »tet er jo ogfaa et

©lags fortn;!!et s )hmg." hurtig tog f;an ft'g i tet og

(agte met en ©entfematté uforlignelige Sitr: »3eg par

•aabnet ten feile ©ite af jungen, min fjoerc hefter!


62

Det »ar natnrltgoiié tffe mut -Diening at fjebe ©ulb

for@ulb." £ermeb ftrog fwn bet gule $tetal ifun<

gen, aabnete bene anben Gntbe og^ uobcelbte


63

o.

T)ct mjgifte Ægtepar.

SBrubgommené (Stening »ar fultfommen rigtig.

23eb fin 3nttrcetelfe forefantt tjan øirfelig Scanne

ftbtente i Qfterfe. 3 en tanfefult, maaffee fergmotig

Stilling, baøte £un lænet ftt [muffe lille £oøeb til

SBtnbuesfarmen.

»Sømmer ftg en 35rub »el £aarer?" fang f>an

bente imote og fføntte ftg at lægge ftn 33»rte fra

ftg, for at faae £>centerne frie.

»3^g bringer ^rooiant i tunge Sæffe," reciterete

lian, omjlyngete bente og tilbagetrængte benteé Suf

oøer l)ané lange Utebliøelfe meb ten 33emærfning:

f/l'ab oé antage, Du bar fagt 21lt, l;øat ter met got

geie fan ftgeé om et langt 2)?arfet — £uff yaa, jeg

er entnu iffe en routineret £>uuøfater, men en Stnfe

i Xorøefager ! — £rce mig, betfte Manuel mit eget

£}'erteø Slnflage er tog alligeoel et raabeute, bebø*

»ente gortiéftmo imot Sine milte 23ebreite(fero ^X)it*

ffenbe, benfmeltcnbe ^Jianisfimo. Slltfaa: Du (>ar

Iceft mig £erten, late »i; og øi funne ta ftrar gaae

oøer til te langt behageligere Sa;sler, fom tenne guté*

øelfignete Dag giøer }aa rigelig £eiligf>eb til."

rtfiøab er tog alt Det, Du ter £>ar bragt bj'em?"

fpurgte ten unge $one, ta t?un retøel intfaae, at

(Jrnft nu fun øar flet oplagt til at fjøre 23ef(agel[er

oøer en formentlig £iljttefættelfe.


61

»Sccnb fevft 8$é!« ubbrøb Jmn til nbfalb tbag:. — $i gratu*.

fere os felø i 2lbrcsfeaøifcn , hct fojrer en 23agatel,

og faa er Sungen mebeet ffaaren af alle ©faber og

s ])apegot'er, ba feer (5nb,»er prentet, at »i iffe er noget

fammenløbet *)Jaf, men honnette Statsborgere unber

„færffilte 23efjenbtgjørelfer". £>»ab ftmeé 2>u f. (5r.

om en Slnnonce omtrent faalpbenbe:

forening :

»Sanfer »eb Spx. 5?. SRé og £uftrué SSgte*

3) ur eller 9)toI — berom »i ei tale;

&uu reen harmoni til %mt$> finale!"


65

„(Stter foretræffer Du maaffee et 33eré meb 53tomfier

t? 33t funne ogfaa labe ben opmærffomme „23en"

etter ten fjerne „23em'nbe" tale i anne meD tilbage»enbenbe 9)?unter*

Ijeb; „Du funbe ettere fnart fel» faae 33rug for ben

£ængelaaé, Du b,ar ttttænft »ore cerebe ©j'enboereé

2)?unbe. 3eg bar Jjort, at en 2£gtemanb, fom fmt'g*

rer fin 3?one, bar enten t'ftnbe at Ⱦre Ijenbe utro,

etter gfor atterebe Slfbigt."

»Vid fee! Ijar Du bet? £>»or Du alt er erfa;

ren! — 3a "oi\t Irnr jeg »æret Dt'g utro, mtnCrngel!

og berfor »ti jeg, fonberfnufi af Singer og 9?uelfe,

fj'ébe mig fri for ailc begaaebe ©imber, og meb bet

©amme tage Siflab for be mange, jeg multgen agter

at begaae i gremtt'ben."

.ftermeb tog l?an benbe om golfen og qvalte meb

fine $93 alle ^nbftgelfer tmob en fulbftænbig 2lbfo--

lutton.

£un fleb ftg loé og t'lebe meb at tænbe ?pé.

„?ab og bog al(tge»el træffe ©arbtnerne imellem

»or 2t)ffe og ©jcnboernes -Jtftéuubelfe," meente Crrnf t.

„6taaer ber tf fe i SBtfen:

S?ofent)off: SSfdJraé S^om. 5


66

£uo £elb fjar i jtn $jærligl?eb,

Sin l'yffe fttUe nybe!

a»e bet ugenert."

Sorbet ble» nu bceffet, be mebbragte fpifelige

©ager opjHllebe efter £onefunfmerené eienbommelige

(Scala, og ©laéfene fplbte meb ben fobefte og behage*

ligfte Strø, Ijan i en Spaft Ijaobe funnet optri»e.

3ol)anne »ar belt imellem batter og gorunbn'ng

o»er al benne Doerflobig^eb; tin l)un »tbpe ret»el, at

jfirfefangen f;a»be mebtaget ben ringe 9ieft af rebe

s penge, fom ^enbeé 2@gtefjerre l)a»be »æret Sier af

paa bereé 23n;llupsbaa,, ^miblertib ga» Dan ^enbe

iffe l'et'ligDeb til at gjore (Sporgémaal i faa £enfeenbe,

tbt nu fremtog Dan tingen, fatte ben paa benbeé gin*

ger og ubbrob:

,,©ee fyevl ben paéfer jo, fom ben »ar ftobt om

gingeren. £>et er (fnig^ebené og u iffe gi»er mig Jtur»en, naar jeg frier."

3>ol;anne f>a»be enbnu iffe faaet £ib til ret at


67

beunbre ben [muffe Sting, førenb aflerebe ©ofafjfeerne

funflebe paa 33orbet, cg benbeé Dpmcerffombeb »ar

neppe f?enbraget til benne nye ©jenftanb, faa lob

(Jrnft ben broberebe $ungé gylbne 3nb^olb fptffe

for I;enbeé forbaufebe 23lif.

„£>»or Su meb eet er bfe»cn rig!" ubbrob bun.

r-3a ufn;re, ubegribelig rig!" bcfræftebe ban.

., 3Ru fja»e »t ba forbetfofjte til at bibe og brcenbc, og

funne [om fornuftige oc^ abffabige golf lægge oé en

^lan for £>uiu3l)olbningen."

„£>uu3liclcningeu?" gjenfog (nm fporgenbe, neppe

»o»enbc at troe paa 2ftu(tgf;eben af benbes benimelige

Snffeé faa nære Dpfylbeffe.

i>^\) ja »ift: £uu6bo(bningen, ftger jeg. 25u »tf

bog vel iffe f;a»e, at T)u\ ægtc»iebe Støanb, faalebeé

font ttbligere, ffal bri»e om paa @affel;ufene, og efter

Dmftacnbigbeberne befoge Dteftaurafioner eller ©pife*

q»arterer, mebené X)u b^^'eminc — o jeg »eeb bet

fim altfor »el, min ftaffele Jeanne i og burbe f;abe

mig felt), ligefaa meget fom jeg elffer 2)ig, forbi jeg

fmr »æret faa mageloé letfmbig — mebené £)u, ftger

jeg, fjelben eller afbrig fmr faact orbentlig »arm 9)?ab,

faa at bet, f;»ab ber t anbre Jpufe er en llnbfagelfe,

f;er bar »æret en 9?ege(. ©om fagt: nu ba»e »i egen

2)ug og £>iff, »or SWenage begmiber fra bette Ijeflige

©ieblif, og imorgen — buff mig paa bet! — fjøber

jeg Sig en togebog "


68

»/©et befyeoerDu tf fe," afbrob bun l)am fmitenbe

og rcbmenbe: "3eg ev iffe albeleé ufpnbig i $ogefun*

ften, maa Du tro, og jeg l)aaber nof at funne gjore

Dig bet til 23ebag, faafremt bet otrfelig er Dit 3U»or

at oille fpife ber hjemme."

„%a ganffe pift er bet mit ramme 2Uoor," for*

fifrebe tyan, og ben unge ftone formaaebe iffe at ffjtnte

fin £enrt;ffelfe. »T>et er otftnof ogfaa ben Ijoiefte

£ib," oebbleo ban, „at fcette en 6orbine paa bette

ad libitum's Cio. — Waa altfaa, Du fan foge? Det

er mig fj'ccrt, faa [pare oi kogebogen, og b,»ab ber

er fpart, er jo fortjent. Det oar folgelig ben forfte

gortjenefte i oort unge 2£gteftab. $aø paa, pi blioe

til rige golf, famle ©runfer, naar bet ffal faalebeé

oebblioe efter bette tyffelige S3arfel! — Diéfe @ulb*

mpnter l)er, ber ere Ideelt Ipftelige at fee til, fan Du

fucceéjioe, Xib efter anben, faaban f>»ab »i i 2)?uftfen

falbe poco a poco, byttz om til gangbar 2)?t;nt l>oé

en cerlig 23ere(leer og bermeb beforge bet gornøbne

tnbtil pibere, jungen forærer jeg Dig t tilgift —

bet er en gortunatué ^)ung for Den, ber forftaaer

^unften. @r ben iffe fmuf?"

3o|>anne betragtebe ben meb ftjenberoie, tilftob

bet par ubmeerfet Slrbeibe og onftebe at pibe, fjporfra

£an ^aobe ben.

„Derom en anben @ang," foarebe ban. „2at>

t>tt Pære nof for i 2Iften, at jeg jjar ben fra en elft*

pcerbig, ung Dame — bet na;ft efter Dig, min oef*


69

ftgnebe £anne, raeft elffelige 33cefen paa @ubé fro*

befulbe jorb. — 9)?en nu til noget s un »ar meget fpænbt paa ben belærenbe 2D?eb*

befeffe.

„£>u tager blot et ^)ar 2(rf ^apir," begynbte

docenten, »beter bem fammen i Dctay og ffriner

ubenpaa meb ftore lattnffe 23ogjk»er: £uu£f;-olb*

ningsbog. gorjkaer £)u mig?"

3of;anne niffebe bejaenbe.

-»2)et forfte SMab," »ebbfeo fyan, »laber Du flaa

blanft og ooer ©tben tiloenftre ffrioer £)u: 3nbtægt.

tyaa bette ©(ab anfører £)u naturfigw'io 2((t f;»ab Du

faaer tnb. Den anben ©ibe og nog(e af be fofgenbe


70

ere »iebe tit Ubgtfterne. 9teiagtigt noterer T)\i l?er,

©tt;ffe for ©tyffc, b»ab Du giver ub til Slje, £»é,

©cebe, Urter og $n;berier, opfummcrer ©ibe for economi, at jeg onffer benne bogforing

inbført. Sor^erre be»are mig fra at brybe mit £o»eb

meb gobemtblerneé og (Soloniatocirernes ©cala og 3a*

ter»aller! Grnbminbrc funbe bet fatte mig tnb at

mistro Din rebelige ©træben, ter — fom jeg l>ar

Ci)runb til at formobe — unegtelig »il fomme til at

gaae ut paa at bringe gorflag i %it>ti, at ftrceffe ©fil*


71

tingen, fem mart figer. ©et er fun for St'n egen

gorneielfcé ©fulb, at jeg tilraaber 2)tg at fere 2>our*

nal. SSeb at £a»e Ubgifter eg 3nbtoegter faalebeé

famlebe, fem jeg bar beftræbt mig for at forflare ©tg,

ml ©u — ganfTfe fem »eb en partitur — ba»e en

Doerftgt o»er Ijele 2ftujifen."

©milenbe forftfrebe ben unge £uttémober, at 9?egn*

fTabsbogen ffufbe bitre ubført Hl bane £tlfrebsl>eb efter

ben gtr-ne 2Jn»iiéning.

Sil enb yberltgere ©ifferbeb meb .Jpcnfpn til 9}?e*

tfjobené rigtige 3»au-ffa:ttelfe, fremtog ban fin £egne=

bog, for at ubri»e et 33lab og »eb papirets @am=

menfolben anffueliggjere fin munbtltgc ^orflaring.

£>er»eb falbt barn ©octor @otfa)alfs fammenf»ebte

Recept t^cenbe. 9h;øgjerrig efter at erfare, b»ab ben

gobe ©ector egentlig ba»be foreffreuet, aabnebe l?an

papiret cq meb £>»erraffelfe mebte bane 231if — en

23ancofebbeI paa 50 9?igsbaler.

»©et fitnbe ligne ©ig!" ubbreb tjan fyalvt fyøit

for fig fel» og trt;ffebe billetten meb Snterti^rpeb til

fine i'æber. ©et »ar iffe af ^enrpffelfe e»er pengene

— bisfe ba»be fem faabanne fun liben 23cerb i ben

Iroéfroe, letfinbige unge 9J?anbé £H'ne, — men af

rørt, b»bt felt (Jrfj'enbtligbeb o»er ben bra»e 23ené

altit æbelmebige og belicate 33etænffombeb.

,,©u laber til ret at »ære femmen i ©arnernes

Ounfr," bemarfebe 2>obanne, maaffee (ibt urolig, ibet


72

bun iagttog l)ané inbre 33eoægeI[cé t;bre ©mnptomer.

->23roberebe ^unge, omme 23reoe

benbe.

„3a tøé blot," fagbe ban og lagte papiret for

ir^et, net, beljolb fim £)ine ^emmelt'g^efcer —

ellert faaer jeg muligen faa meget at inbfore yaa

3nbtcegtéftben, at UbgiftéMabene gaae meb, og ber

fommer gorvurring i t et ettere \aa fortrinligt anlagte

italienffe 33ogbolberi/' foarebe jjun ffjcetmfl.

»Æet tn'f imiblertib" — »ebbfer» l)an i famme

toneart — „r-cere minbgaaeu'gt, at £>u gjer £>ig be=

fjienbt meb 23re»eté »æfenrttgjtc 3nH)oIb ; fyi bette ibtt*

minbjte maa tjeelt og tyolbcnt inbforeé paa ben ncermte

©ibe i 9tegnffabøbogen , l^oriebeø bet faa enb fan

Mitte meb be oorige 23iUetter, ber maatte fatte mig

u)cenbe. ©ee blot!"

£ermeb aabnebe £an bet nbeffrerme $apir og

ubfolbebe meb ftraalenbe 23(if ©eblen for Scanne.

t>T>n f/enber ben nof neppe nbcn af Dmtale,

min noifomme SSio?" fpurgbe l)an leenbe. «©iger

og ffrir-er ^altttrebfinbétyr-e Dtigébaler, fwor*

af ber accurat gaae to paa 100. ©aabanne tyaloe

Glober funne, fom £5u r>eeb, iffe unbr>cereø i (Siwalen,

og man pleier at Ijolbe bem Icenge, naar man j'ufl

iffe fpitter Tempo presto, togange 1000 ©ange

beéligc Recepter nbgjior netop en £onbe ©ulb. £cenf

Sig, £>anne! x>\ ere altfaa Gnere af ,i0 1

"

rf

2)eelé

Xonbe @ulb. ©et pa^te 2)u nof iffe r-entet, 2>u


lille fjfinfyge

73

s J?abame! fcer gjorbe hegning paa en

£aarlof, en gorglemmigei, 33vi>ftftetfe eder anben flig,

t en £uuél?olbning mintre an^enbelig ©ousenir?

21ltfaa: ter er Seblen, og ffrio faa: „Snbtægt 50

Sftlr;" ©ulbmtmterne fan 2)u opbevare tnbtt't »ibere,

bet er tibénof at transponere tern Icengerben. 9J?an

bar ligefom en m$ 23eroligelfe, naar man »eeb, at

man £ar cetelt Wlml i tntfeL"

»2)et er tog iffe 2I(»or, at jeg flal raate og

ffalte ofer alle te $enge?" fpurgbe 3obanne for*

baufet og noget fnuget »eb £anfcn om ft't anfoaré*

futte £>r>ertté bele 8torbeb.

„53ijt er tet 2I(r»or!" foarebe )^a\\ ligefom lettet,

ba ban nu mbjte jtg ligefaa fritaget fra at bære ^Jenge

fom ta ban fom fra ^irfen. „Gr tet tffe £)ig, ter

ffal fore £>uusbeltningen meb alle tene forgreninger

og 5Diotu(ationer? (5r bet iffe£)ig, ber ftt;rer 9?egn*

flabet, buff blot! bet bobbette eller italienffe 33ogl?ol*

tert? Qv tet tffe 2)ig, ter fra borgen til liften

maa gribe i jungen, for at »i Sintre — jeg mener

fortetforfte £)u og jeg — funne optyolte tet ftaffelé

2ir> meb »eltilfrerette 9tertngsmttler, fom fig femmer

cultir-erete kationer? £tl faatan gavnlig og glcetelig

Slnfentelfe bar man utmotftgelig componeret ten Qa*

price, ter fattes *Penge; men tffe til at flæbe ten

omfring meb ftg i en 33re»taffe og tabe ben, eller

lægge ben paa ^iftebunben, fom ben utroe goroalter

t £»angelieté betroebe ^engefummer."


74

»Wlttt bvcrttt ffal jeg bog bruge benne umaabe*

lige Stim? 33or lille £>uuébolbning «

„£»é, Du ^ortfønebe! ?ab enb iffe be taufe

SDtiire børe vor lyffelige gattigbomé fanbe ©tatué, ber

nu begmiber, fom bet laber til, at »ige ub til glim*

renbe 23elftanb, men (om iffe, »il jeg l;aabe, ffcer paa

?»ffené og £ilfrcbél;cbeué 33efojtning. Qv »ort £>uué,

trobé Sine umiéfjenbelige 33e[h-cebclfer, ba gobt for*

fimet? £a»e »i, for Crrcmpel, gronmalebe ©panbe

og jernbaanbebe 23allier? £a»e »i Slbpufter, &5ble*

ffi»epanbe, £affebroet, ©pceffebito, Dtoejern, ©ryber

og potter i fcwerfe Dimenftoner? 2Ut Qtttz fofrer

*)Jenge, og bet maa Du intfjøbe imorgen ben Dag;

fremfor 2llt maa 5Du iffe forglemme et — maaffee to

^Jar forgabte hopper. 3cg »eeb, bet faa fmaat ^ar

•piferet, for iffe at ftge naget Dig, naar ben gamle

grofen f»er ligeo»erfor »eb gormibbagécaffen ftillebe

ftne antife japanflfe hopper til ^arabe f;en i 23inbuet,

for ligefom at a)icanere Dig. Det troftefce Dig iffe

altib, troer jeg, at jeg o»erenéftemmenbe meb ©anb*

Ijeben forjtfrebe Dig, at fyvm bog »ar »ar bæélig og

Du berimob tceffclig. 9?aar bun to»ermorgen igjen

fpiller benne SErumf ub, faa ftiffer Du meb et ^ar

hopper, ber enbnu t;ar en brebere ©ulbranb, og »orc

Manfe ©feer »ilte banne en glimrenbe (Jabenje i benne

»enffabelige @jenbo*Duet."

eaalebeé »ebblc» bet Iwffetige unge $ar enbnu

en ©tunb at bortfpoge Vmté trivielle 2ll»or meb ai


75

ten Sftunterljeb, [om Ungtom, (Sundet), let ©mb og

9tøtfbni$eb i gorbt'nbelfe meb £jcrtefreb forlener fine

§)ntlt'nger. 23i »iUe osedabe tern til tereé fangutnffe

gorljaabninger og iffe robe tereé m'ttfoæoente grem«

tibéplaner, for imiblertib at føéfelfcctte oé meb ^mb*

bene refcectioe 9)?ettemmer og fee, r)»orlebes itlor-er*

blåtet beteebe ftg efterat Crrnft ^avce toget SlfjTeb.

6.

^lotjer= og 8poberfncgt

„klubreglerne tnaae t'ffe rilficefcettes!" ubbrob

enbeh'g ben'»certige ^ræftbent, meb ftor ©ctøooennn*

belfe for at »ifefig rolig, efter ben ^Jaufe, fom Grnfté

33ortgang t)ar>te foraarfaget. „23cef er ocef ! —

£»or*

lebeé h;ber Sporgémaalet paa £)agéorbenen? 3 t)a»e

»el afferebe ftuffet Gberé £o»eber fammen og faaet

bet i beftemt gorm?"

^egenbe tf t en £ar>Ie )paa Steggen, r)»or meb

frore $ribbogfta»cr ©pørgémaatet »ar ffreeet, gien*

mcelete @e»ertn, fom et Slagé (Secretatr:

.,£»tlfen @t;nb maa betragteé fom ben

ftorfte?"

»%t gaae pen og gifte ftg , naar man er pngfte

og fj'cerefte 2)?cb(em af be fire Stnegteé &(ub, — funbe

jeg , @ub fortabe mig min flemme Sonb ! gjerne


76

føare, øeb Sanfen om ben ftaffefé £>reng, ter faalebeé

løb fra oé," fagbe £>octoren. „gorlab mfg bet, mine

SSenner!" tifføtebe Ijan gobmobtg: r»2)?tne Sanfer løbe

runbt meb mtg omfring jiara fom Centrum . . . £øem

begjcerer Drbet?"

»3eg!" ubbrøb ©eøertn.

„25el! ©paber;$negt ^ar Drbet. 2ab oé ba

j)ere, l)øab 2)u t Din mørfe 23itébom rangerer fjøt'efl

t ©ønbfororbm'ngen!"-

"Setomorb," tog ©eøertn tilorbe meb fin bøbe

Stemme og en 23efkmtf>eb, ber trucbe entyøer 3nb*

figclfe meb 9?eber(ag. „2)erøeb afffjærer man ftg al

3tbgang til 9?aaben. 2ftorb er unber øtéfe St'lfælbe,

fom ©eløforføar, fa maaffee enbøg blot fom ©elø-

optyolbelfe ttttabt og unbffølbeltgt ; ©elømorb berimob

unber atte Dmjtønttgtyeber forbømmelt'gt."

t>D, bet er et forbømmelt'gt eller — mtlbejt talt

— et neberbrægttg trt'jt £f>ema, øt ere fomne t'nb

paa i Siften," bemcerfebe £)octoren gnaøen. »tykn

jeg ffulbe bog mene, at man t alt $alb Ijellere maa

frjære £alfen øøer paa fig fefø, naar bet fun faa

nogenlunbe ffeer efter ftunjlené hegler og tffe forfra,

enb paa Slnbre."

»yiei," falbt ©eøert'n tnb: rr9)?orberen fan op*

retfe fin 33røbe, fan affone ben, gjøre 53ob og —

efter gorføferené egne £)rb paa ftorfet — fomine t

©ubé Sftt'ge; ©elømorberen Ijar afffaaret fig 25eien."

„£)et lugter mig formeget af Sfjeologt," fagbe


77

£)octorcn, (tiflenbe til Severins* Stutiutn. »gor«

reften," fetblct? ban, „finter jeg Stmten iffe væne

ent faa mange antre Svnter, ta vi tog t'gntnten

Sltte ere mere etter mt'ntre Selvmortere cg Selvfeig*

finere, faafremt ettere SSetfommente j'uft iffe fafter ftg

unter et jernbanetog etter yaa anten faatan uror*

nuftig 9?iQate molcfterer fig. £an w! 10 veb ftn faa«

faltte iffe naturlige Dot tog gjorc nogen 9tytte r itet

ban beriger Slnatomifammeret inet et maaffee yaa atte

Drganer — £>jernefijten nær — fviff Gataver."

„Slige egennyttige argumenter funne iffe fomme

i betragtning," [agte Severin baanligt. „Sagen

bor iffe betragtes fra en enfeft Stants etter SSitenffabs

Jnteresfes eenfitige Spnsvunft, men maa tages i 9?e*

lation til tet Sllmintelige."

"3a »eet £)u f;vat, min gote ^rcejtemanb/' fva*

rete 2)octoren litt bitftg: „tet forefommer mig tog,

at en veljkben Diéfectionsfniv Ijar lige faa megen

menneffelig 2?eretttge(fe fom en 33ibel etter fJofh'Ke, og

Sagen bor lige faa gott funne betragtes fra £btuc*

tionens bceterlige Stantpunft, fom fra £beo(ogiené

fnervete ..."

„Dm gorfatelfe! jeg f;ar blot villet bavt ten be*

tragtet fra koralens — og koralen er gættesgots,"

vaaftob Severin.

„23t ville engang fjøre, bvat &lover*£negt ftger

fcerom," meente Soctoren, l;enventente £alen til

Santer.


78

£)enne imobefom Opforbringen mcb ben f>am egne

Stoligbeb, tbet t;att t;trebe:

„33etragtet fra ben j'uribiffe ©tbe — og bet bar

jeg Del 9?et til, ba Corpus delicti nu baabe l)ar »ce*

ret unber ^rccbtfeftolené og unber bet cfjtrurgt'jTe 2ka*

temieé 33efjanbu'ng, — faa fjebber bet jo rigttgno! i

£)anffei'ové 6—6—21: »»Den, (om (tg (eb ombrin*

ger, fcaver fin £>oveblob forbrubt til ftt £>erffab og

maa et begraveé enten i ^trfen eller paa ftirfegaarb,

mebminbre Ijan gj'or bet i @t;gbom og 9?afert.""

^mt'blerttb ff fenner jeg bog t'ffe rettere, enb at ber er

langt vcerre 9)?iégjerninger tnben(or forbene fmibfoangre

Suriebiction. £avbe Oocefti'onen ben'mob tytot: \)x>\U

fen ©i;nb er ben fjebeligfte? vilbe jeg maaffee villigere

l;avc tiltraabt vort vefcervcerbige 2>?eb(emo 9J?ening og

ncevnt Selvmorb (om en foaban; tin' en be|lanbig

(5(ufton a( £oven er efter min gormening fjebclig

baabc (or Sagførere og Dom|lo(e.

"Giufton?" fpurgbe Severin.

»3avift: Grfufton eller Dmgaaelfe, netop" vebblev

S a nb er. „2)et er in confesso, at @t)gbom og

fflaferi er et meget efafttff 33egreb. gor tffe at

tak om ben alminbelige £>eeltage((e og debitten*

fyeb, man foler for Slcegt og 33enner veb en faabcm

brat 33ortgang, Ijvab allerebe let fan bevæge en enbog

(amvittigl;ebé(ulb i'æge til at attenere (£i;gtom og 9?a*

(eri, — ^aa er bet viftnof i bet £>ele taget vanffeligt


79

at afgjere, l?»or»ibt tf fe biéfe £a»e mere eller mtnbre

2lnbeel t £anblingen."

„£il»iéfe!" befrceftete £>octoren. „3^3 bar tilt

»æret t gorlegenbeb »eb en faaban Sltfefteé Ubflebelfe.

Sanfen cm at »tlle begaae en faaban £anbling, »tener

alt om ©»gbom, tbetminbfte )?aa ©falm, og ©jer*

ntngen fel» maa unber alle Cmftambigbeber fitnrte

benfereé til Stafert, ba bet jo t a(t galb er at rafe

tmob ftt eget Seaeme, og at babe bet, man efter ©frt'f*

tene £rb ffal fobe og ernære."

„Dertil maa jeg bog bemcerfe," fagbe 3uri»ien,

„at bet tffe retoel gaaer an, at opftille entrer £>anb*

ling, [cm boerfen noget ffiffeligt eller noget fornuftt'gt

2)?enneffe »ilbe »ebfj'enbe ffg, fom en golge af jai»ler, ^efuiter

og 3nq»tfitiener, 9?uéfer, Gsanibaler og (£cal»er»ir*

tuofer!" ubbroo £an: „ftt'g mig engang, £)n $ute*

banfébefenfor, I?»i3 £)u fel» »ar t ben behagelige @afu$


80

at ffutfe fnibeé meb glocnbe £ænger, feoenbe fpibbeé,

rabbutffeé fra 9?eben af, etter paa anben faaban ne*

berbrægtig 2)?aabe erpebercé ub af SBerben, cg jeg

»enflabeligft fif prafticeret et *Par linjer t'irfentf r Itbt

33laaft;re eller onben flig £cefferbibffcn til Dig, —

yttbe Du ba fige: 9M £af! og Rettere labe Dig

feigpine?"

»3a, « foarebc ©eoerin tort: „Der funbe jio

fomme ^arbon."

„Sften fcet" — »ebbleo Doctoren — »at ben t

bet jtbfte SSieMif iffe fom, at Du atterebe ftob berebt

og berettet i ^cerbeben af be robe Sanger, af bet

lemlæjlenbc £jul, af bet antcenbte 33aal, og £a»be en

gob, ftffert labt fJtftol i 23agl)aanben, — »ilbe Du

ba ogfaa betlere ftgte imob ©faerne enb imob £>it

fjerte?"

»3a!" forftfrebe ben ^Jaaflaaelige. »(5t 3^rb*

ffjeeto eller en anben -iftaturbegioenlKb funbe jo t'nb*

træffe og bog rebbe mit 2egeme i ben tUvott £tme;

min ©jæt »ar ba t eu)»ert Sitfoelbe frelfi."

,,D gib Du »ar »el fjoengt, Dit uforbebrdige

©enepéforn, meb Din bj'ergfh;ttenbe £ro!« funbe jeg

frifleé til at onffe," ubbrob Doctoren, ftebfe bjb ftgere:

»Du »itbe altfaa Rettere labe Dig masfacrere til 2)?ar*

melabe fom et umatenbe gce, meb muligt $aab om

at SBorberre for Dit fpnbige Segemé ©fptb ffulbe »ife

et Mc 9)?irafel, f. Qx. gjore 9?afferfnegten apopleftijl,

labe en up ©pnbflob brufne SBrambeftablen etter for*


81

oanbfe 93?arterrebflfabeme tii JbaTmt»iflfe , —

enb fom

et fornuftigt $?enneffe ffynbe ©tg affleb x>aa en bon*

net og fftffeh'g Sftaabe?"

©eoertn ntffebe bej'aenbe.

„3eg maa bog paa en 9>?aabe tt'ftrcebe bane ^fla

nt'ng," begt;nbte nu ©anber. r/23or 3Sen ytlbe maa*

ffee, fom 2)?eblem af et orbnet ©amfunb, tffe trobfe

?o»ene oeb at unbbrage ftg eller elubere bereé 33efiem*

melfe. £>aobe btéfe nu btcteret en ©traf af ben næonte

lemlcejrenbe og barbariffe 9?atur — f>»ab t et croth'*

feret £anb bog tffe retoel er tamfeltgt t oort Slarbun*

brete, — faa ot(be ban gi'ore ftg fft;(btg t en ni; gor-

bri;belfe, boté" J)an »eb et ©efomorb unbbrog ftg ben.

£>an bor fom gob Statsborger labe ©traffen effec*

tuere yaa ftg, ta bog Meningen er at ftatuere et

(Jrempel."

»Cgfaa £>u mtn Bøn, 33rutué!" ubbrob £>oc*

toren meb et ©tags ©uf og jh'rrebe ferbaufet paa. ben

ftbfte Saler. «£>a»e 3 ba Slffe fammenfooret (£ber t

benne ufaltge Siften , for at gfore mt'g mm flaffetø

Sobbp til ©atpetermtrtur? hoffer t SSoIb meb 9ttar*

torbom og (Jrempleré Statuering! © o er ateé —

og $aa barn »ttte 3 oel ttlftbft hvaabc e(oé, Rettere »il tomme ©tftbægeret

og (abe bet forfcomte fagert fonberfTtbe ftne £arme,

ferenb l>an »eb ben fjam af triton tilbutne -Ipjæfp

SRofenbojf. 23erbené £em. 6


82

Hl glugt »il unbbrage ftg fra £t;bigf;eb imob gcebre*

lanbeté £o»e, ffjonbt pan 03 te l)øie ©uber »tbfte, at

ftrøene »are ubtttt^e og bumme. 9)?en bet »ar fer

Script £iber; »eb pané Døb opførte jo alle Dfrin*

ger og -Jftenneffeflagtninger, @ub til 23elbef;ag. —

Cab mig ftge (5ber et £)rb, mit ftbfte 3nblceg i benne

Sag : ^vn'é mit 2i» »ar mig fel» og ?lnbre til 23»rbe,

^Jlage og gorfcerbelfe, — f)»té jeg f>a»be en uberegne«

lig 9?a»tns, »ar rafenbe gal meb enfeltc Ipfc £)iebliffe,

— flfulbe jeg ba iffe i et af bisfe Oa»c moralf! £ilta*

belfe — nbcn §n;gt for eoig gorbommelfe, Zabd af

3orb»aafaftclfeéceremonierne iffe at tale om — til at

enbe mit eget 8i»? ©fttlbe jeg, i »ligtffylbigft Xillib

til en pøtere ©tt;relfe, ubfcette mange Slnbre for at

blioe ffambibte af mig, naar gorrttftpeben fom ooer

mig paa en £ib, jeg jnft iffe »ar bagbnnben eller t

©pcenbetrøten? ©taaer ber iffe i ©friften, 1)u Sf;eo^

log : Derfom Dit SDie forarger Dig, ba ri» bet nb og

fajt bet fra Dig, eller berfom Din £>aanb eller Din

gob forarger Dig, ba pug ben af 0. f. 0.? Sr bet ba

Slnbet eller Sftere enb min forbanbebe ©tylbigpeb øgfaa

at fTilfe mig »eb 2i»et, berfom bette forarger mig ? —

©ocrateé »aren ©elomorber i egentligfte ft-orfmnb

t\)i ban funbe pa»e lobet ftn 23ei for ©immiaé' og

ftebes' ^engc, f?»té iffe gorfcengeligpeben Jjaobe polbt

barn tilbage. SS er bens Dom — Uf! at jeg ffal

ftge bette Drb — gjorbe l;am til ©elomorber, og jeg

fel» er en ©elomorber, »eb at fibbe per og cergre

;


83

mtg over Grberé urimelige 5lrgumentatton øg tyaaxb*

naffebe ^aaftanbe. £ab øé fomme bort fra benne

fæle ©j'eiiftanb — ! Sttffen cv bet forbi meb 9?oItgb eb

i Titbatten. gortæl mig noget 9?»t!"

@fter en $aufe, fom £>octoren føg te at ubfylbe

»eb at reqntrere mere £obbi) — en Dpmcerffombeb,

ber ffulbe tjene fom et Sfagé Slfbt'gt for £ané £>tb*

figbeb og onbe £une, Ijotlfe ban ttfjfreø ben @tnbø*

ftemntng, fom GÉfnft'é letfmbt'ge ©tftermaaf l^aøbe

fremfafbt, — tog Seøerrn faalebeé ttlorbe:

r'Dprtgttg talt, troebe jeg , £)u ncerebe anbre og

bebre £anfer om 2C5gteffabet, enb ben SDfaabe, paa

bøtlfen 2>u Ijar optaget »or unge SSenø laber formobe.

3eg er næfien bange for at ri;ffe ub meb en XiU

fiaaetfe."

rføwt)] b / »orIebes\ ©eøert'n!" ubbrøb £)octo*

ren: — „Du er ba eel albrt'g l;el(er ogfaa gfft?

£>øtlfe donfptrattoner!"

»Vid, enbnu iffe faa ganffe; men meb ©m ZiU

fabelfe, fTal bet tffe øare ret længe tnben jeg ogfaa

er t £aøn."

„£ar man bog oplevet 9)?age tii ©h'gt! — Waa,

btMlfen grøfen, (Somteøfe eller gee fwr ba faaet T>it

atrabtlt'øfe ©lob fat t Køligere @ircufation? 2)et

øifbe jeg b.aøe forføoret. grem meb £ilfiaaelfen!"

„3a'lab oé Ijøre ben," brummebe ^.^legmatiferen

og føgte at t'nbtage ben multgfr magefigjte (Stilling , for

at tytte til ©frtftemaalet.

6*


84

»®et er fjoerfen nogen 9?angépcrfon etter fornem

Same, enbficje noget oocriorbiff 23æi"en, ©irene, (£loer*

pige etter

ter og jecj troer iffe, Irøn er befkegtet meb ftranffurter

Sftiflionairerne."

i orbne formeent*

Itge SSanfWtgtyeber, |ientebe fra 9Wigionené 9?ufk

lammer."

„yiaa faa fortæl ba blot!" ubbrob ©anber,

meb en Irøm ufccboanlig Utaalmobigl)eb.


85

(£n metøndjolff (Siffers ^friftemoot.

r^or en £ib ftben" — begmvbte ©eoerin —

»begao jeg mig nb til 25orgergaben; — \a, ^oobptter

og ©fomjrerbuft, Kilbeocefb og frt'ffe 2unbe banne tffe

mit (5oent»rs ©fucpfabé; SRomanttf maae 3 flet tffe

belaoe (Jber paa. (5n ©timmel s D?enneffer ftanbfebe

mig. 3eg erfarebe fnart, at bele Dplobet breiebe ftg

om en ftaffetø kanariefugl, ber »ar fløien ub af et

SSinbue. Snetop fom man fortæller mig bette og jeg

oit til at anftille nogle opbyggelige betragtninger ooer

^rt'bebené 23rug og 3Jft'#&ruft, , ooer Gaturen paa ben

grønne Doift og Gulturen i bet ftfre 33uur, fertil fn'in

beoingebe ©fabningé uftabige gfugt og iorige gorfofgelfe

gao en faa inbh;benbe £ei(igl>eb, er jeg mibt i klyngen.

SSipe! flagrer ben oorgule lille ©anger tmob mig, og

fjoab ber iffe Ijaobe fpffeé bunbrebe af fmibige og bef)cen*

bige ©abebrenges forenebe Slnftrengelfer, h;ffebeé nu ben

elieré faa fantebe og ubebjafpfomme ©rubleré tilfcel*

bige £elb. fuglen inboiflebe ftg i kolberne af min

opflaaebe graffefraoe, og uben 9)?øie greb jeg ben..."

„21f?a! 2)u bringer fangen til en lille ©i;pige

i øoerfte (Jtage -- robmenbe taffer bun — 33efjenbt*

flabet er inblebet — Romanen begpnber, om enb iffe

ganffe originalt/' bemcerfebe £)octoren leenbe.

„©aafebeé gif bet bog juft iffe/'fagbe ©eoertn

og tog atter £raaben i ftn gortcelling. „Der bleo


86

en 9?aaben og ©frisen af ©»ærmen, og førenb jeg

funbe blive enig meb mig felo, om jeg fhtlbe labe

gangen unbflippe igjen eller gi»e ben til ten nærmeft*

fmaenbe krabat til vibere 33eforgelfe, Ijavbe en raf*

fineret ©tuepige, eller anbet faabant Dvtnbemenneflfe

meb fpibfe Sllbuer, boret fig igjennem 9J?aéfett af ftore

og fmaa fuglefængere, og nomnebe ftg meb et for*

gt;fbt SSuur, bvori jeg inftinctmæéfig ftaf gfogtningen,

ber nof faa fornoiet qoibrebe fit $ip! $h'p! mebens

l)un trt;ffebe mig enbeel gurfftflt'nijer i Jpaanben og

vimfebe væf. Srøui £anfegang — vibe 3 — er no*

get feen,. og fom golge beraf inbfaae jeg iffe i forfte

|2)ieblif, fjvab Meningen var meb at give mig en

£>aanbfu(b ©maamynt. 2)cen fnart blev bet mig iub*

Ipfenbe, at bet jfulbe være et ©lage ginbeløn, og ffam-

fult) øver ben 9iolie, jeg ber fpiflebe fom en SWfonge

iblanbt alle be bujenbe hegler, fylebe jeg pengene ub

t ben tættefie .pob, fom om bet bavbe »æret gloenbe

&ul, ber breenbte mig i gingrene."

»®obt gjort!« cenfurercbe 25octoren.

»9?ei, bet var noget nær faa uflogt, fom »el tæiu

feligt, min opmærffomme £tlf?ører," paaftob ©eve*

rin. „©agen er, at jeg burbe bave fmibt t'offema*

ben faa langt fra mig fom muligt og berveb »uubet

Xerrain til 9?etraite, bf orimob jea, meb utilgivelig ilei*

tetbeb ftroebe ©filiingernc næften over mit £>oveb, Ijvor*

»eb jeg blev ben gramfelyfine Ungbomø deutrum og

©amliugépunft. 0»eg ftf faamangc ©tøb og s

J)uf,


87

fom ber er Stjerner i 2)?æffe»eten, og funbe tale om

Jpelb, »eb i benne Jormrang at flippe meb ftorlifet af

min gobe &at."

Doctoren lo f>ott 03 fefo Sanber maatte

træffe paa Smifebaanbet »eb £anfen om bereé gna»ne

23ens3 tragicomiffe Situation.

Uben at cenbfe benne langel paa om Deelta;

gelfe »ebbfe» @e»erin: ,Æin Stilling bfe» fnart

om muligt enbnu piinligere. £)er bannebe ftg to $ar;

tier. £)et ene £o(b — be nemlig, fom l?a»be »æret

heftige nef tt'f igjennem Slag og £nub£ at tiffjcempe

ftg en tyaxt af bet Utfaftebe — tiffjentega» mig en

befoærfig Jnyiteft »eb at forfolge mig meb £urraraab;

bet anbet £>olb — De, fom ingen anten Sfnteef b;a»be

pa»t i Ubbpttet enb 3lcefefti?»ere og reoent Sfinb —

fcang »eb mig meb ^t'ben og 2uben. gorgjce»es faae

jeg mig om efter en politibetjent, ©abccommiéfair etter

anben faaban 2lsfiftance. — Cmftter tog jeg en 53e=

flutniitg, ber efter £mftcenbigl)eberne »ar ben ene

rette. 3eg gjorbe et ©reb i bommen, famfete nogfe

Smaapenge og faftebe tein nu — b»ab jeg ferfte

®ang burbe f?a»e gjort — tf fe fobret, men f>ori$on=

talt, (ige ub; meb anbre Crb: jta, be» 9P?imten af

allt kræfter langt fra mig. — ^rigeputfet lyffebeé

»irfeligt, og mebeno S»ærmen f»(ittebeø for at føge

nt; 9ftanna, fanbt jeg Veilig^eb til, ubemcerfet af

begge partier, at fmutte neb i en ftjælberbalé i

9tarbeben."


88

„£»or ©u mcb futb $øie funbe tflemmc £)riffe*

oifeng befjenbte ©cetning:

» — Staar man forft tern eb e er,

9>?an 23erbené Sftoeé og ©pot beleer — ''

tilfoiebe ©octoren ftmgenbe og gao atter ftn 2atter*

mt'ltyeb Bufl.

»Set 81 føl, ber optog mig t ftt bunfle ©fjob — "

fortfatte gortcctteren — »oifte ftg for mit omtaagebe

33(tf fom en 9)?af?erabefal ; men fnart fanbt jeg, bet

x>ar en beffeben 5D?arfd;anbiferbob. 3 en 2H;nge af

„»brugte flæber"", et Optag af Sfytterfapper', @tu*

benteruntf ormer og ftalmubfer, en uformelig 3Uump

af 33ranbfpanbe, SSanbftooler, ^atrontaffer og alle

SSaabenarteré fftmlebe Scebertei, fanbt jeg $reb og

£>oite. £>a jeg baobe funbet mig noget, nærmebe

bisfe £>erligf)eberé refpectioe (fier ftg. £)et oar en

oentig gammel ^éraeftt. Sjan fpurgbe beeltagenbe, b>ab

ber ftob tit STjenefte, og ba jeg retoet erinbrebe, at

jeg netop tyaobe 23rug for en £>ooebbebcefning, øn*

ffebe jeg naturligoiré forft og fremmefl at fee paa en

Sjat, J?»té tjan fjaobe en faaban tilfafgé. £)rbet Sjat

etectriferebe f>am. 3eg tyar Sjatte i £)ttftnoiié, fagbe

Ijan, og bet i atte -Kober og ga^oné. ©c ffal netop

faae en gentil, en mofcerne fyat , ganffe formet efter

£>ereé £>o»eb. Stofa, bring mig ben Sjat, fom fibft

fom! xaabtt l?an, og paa bette 9laah »ifte ftg et fmu

lenbe, forttoffet *pigef}o»eb fra en ffummet SJIcooe.

-


89

3eg b!e» o»erraf?et. Dtofa »ar en globenbe Dtofe

mtbt i alpernes ©ne, en faftgren s p(ante i ^atafom*

berne, Uforfrænfeligbebené $ro, feirenbe o»er fmut*

bvenbe @ra»e. £)et er mig ubegribeligt, byorfebeé

benne friffe, blomfrrente ©fabning bar fitnnet tri»e$

og ub»ifle ftg faa berligt i ben fumpebe ^j'oclber, nce*

jten en ga»n unber ©abené W»eau, cmgi»en af 9Jtøl

og s Hiuggenbeb, af pe|lf»angrc SUute, ruftnenbe 3evn

og irrenbe bobber, i en Vnft, fom »ilte bringe ben

bygtigfte Gbemifer til gort»i»Ie!fe, hvis ban ffulbe

analyfere ben. 2)?en nof er td: SRofa »ar ©unb?

beben, 2i»ligbeben og Sttunterbeten fel» — bun »ar

ble»en acclimatiferet ber paa ©ubinben 9)?epbiti5'

q»celenbe Sortbnnb."

»dlaa enbelig," fuffebe ©anber, „f omnier

£eltinben i Romanen! £>et »ar ba en frygtelig Qv

pofttion, bugnenbe af £n;perbo(cr! £»ab ^rotafté og

(Spitafis ba»be i 3)reben, »it »el ^ataftafts og Rata*

jtropben »inbe i ©ammentrcengtbeb?" . . .

r,£>»ab taler 2)u ber om ^ata ta

Doctoren barn afbrt;benbe.

f

ié?" fpurgbe

»^ataftafié i'agbe jeg. Set er ^nnbené ©pæn*

bing," forflarebe ©an ber.

„£)m gorlabelfe! 3eg troebe, 2)u meente en

©ætten i £a»e af et 33eenbruD, b»ab jo »et funbe

gaae forub ^ataftrop^en, ifcer ba £alen er om en

b»b Sljcdber. — 2Ren »ibere, »or cebie battelofe SSen!

£>it (5»ent»r beg»nber at intereéfere mig."


90

„©om fagt" — fortfatte ©e»erin noget patbit

tiff: — „jeg fieb font fortryllet i benne unbcrjorbijTe

£ule, b»ié forte 33æg

„Dptyfteé af ten unberfulte Vampe, bvié tunt'ca;

ffæbte Slanb ffreb Dig imøbe meb en ølbørjtet £>at i

be elfenbeens^tnbe £cenbeiy falbtbam ©anberfpot*

tenbe i £alen. „93i »t'be, 25 u l>ar ntjlig loeft Sllabbtn

og l?ar enbnn £o»ebet fulbt af £n>tfert og ©fterlanb."

»»©tide bog, og lab 00 Ijore (Jnben paa ban$

ibifiorie !" bob £>octoren.

„£>an bat igrunten 9?et," fagbe ©e»erin nben

at late ftg tirre: »kitlen fif al fin ©lanbø af 9?ofa,

og Intn bragbe »t'rfelig ben forlangte Spat; fa bvab

mere er — og bet gif til nben ©eifter og £rolbbom —

bet »ar netop min egen."

»Sanifte jeg bet iffe nof!" nbbrob ©anter,

fom iffe funbe bolte Somme paa fin 2>funb: »Qin

»enlige gamle 3ø?aelit er en a?r»certig patriara)alf?

©pibebub, ber Imnbler meb 2t;»efofter «

»^Dab figer 2)u?" fpurgbe 3?ofaø Xilbeter

meb bævet ©temme.

»3a/ ja," formiltetc ©anber: „ban gjor fig i

alt galt gorteel af at Ⱦre i uhjemlet 23eftttelfe af

funtne ©ager. Gn net ©oigerfater for »or ftrengt

ti;bige ©paterfnegt!"

"3cg ffal iffe negte, at bemeltte min mig i

£rcengflen frafomnc S;at paa ben af Sig feneft an

tt;bete Sftaabe maa antages at Ⱦre fommen i 33 a*

"


9i

rudje 33ejttte(fe," inbremmete ©e»erin. »Wien

ret betænft, faa »ar ten lige faa luftigt og nol faa

Ijceterfigt placeret i bane 2>iaga$in (em paa Dit

yditifoft. Den ene 9forrngé»et er lige faa gob fem

ten anten; cg ta kanten nit engang bar Berger*

ffab eller §5»rig£ebéDe»tlgntng paa at bantle met al*

ffcué brugte eager, faa finter jeg intet Dntt i tenne

£rafif, forti Sagen er en &at og iffe 23een, ftlute

eller gammelt 2ei. 3Rg »ar ten rigttgncf, tet er

fantt; men iffeteftemintre »ar ten brugt. £>an ba»be

fjebt ten af ginteren for en 3?a^atel og fefgte ten til

Sabereu met en lille 2i»ance — fan nogen £antel

Ⱦre cerligere og rcelere?"

„"ftaar Snjh'tten met tet gorfte — fora jeg »il

l;aabe — faaer gingre i ten ærlige og reele fatter

25a rua), fan Du prooe paa, b»or»itt bans befftf-

fete Defenfor »il tage D?ott'ce af Din fmuffe Wlotu

rering ; men inttif ten Sttb »il jeg — met eller uten

Dtn Jillatelfc — bolte bam for en ©aoftrif," fagte

©au ter noget In'tftg paa 9?etfærtigj)cten5 23egue.

,,©iig fel», Dectcr! funne »i »ære befjeutt, at faare

Datteren aj biin graabærtete Rasler til o pater*

tamc?"

„£ab barn ente jtt Referat, Du ^rocuratcrfjcel!

Datteren fan gjerne »ære en bra» ^ige forti gabe*

rene 5Neral iffe faa ganffe ftemmer met Dine ffreone

£o»e, gorortninger og 9tefcripter. Spax blot (Sagen

iffe nogen »oerre £age!"


92

£i(fenbenbe ben overbærenbe £)octor et tafnem*

meligt ^tefaft for benne tilfynelabenbe tolerance,

reciterebe ©everin:

f/2^Del bliver ^arfunffen, om enb ben begraveé

i ©tøvet;

gløi op mob £imfen enb Stav, bliver bet ©tøv,

£vab bet er —

ftger £erber; men jeg ftger — for tf fe at fpcenbe

$Uevcr.fnegterlig

95tge, og jeg ni bevife, at gaberen er en efter Om*

ftaentigbeterne og bane fceregne gorbofb ret ffiffelig

aKanb. Slltfaa: jeg fjebte gatten for libt over l;vab

ben bavbe fojret barn felv i ginbetøn. 33 efjenbtffab et

»ar inbletet. 3eg »antt S^ofaé ©unfi, forbi £un

bayte iagttaget ©cenen meb kanariefuglen, og fom

enb vterligere inb i ben , ba jeg fort Zib berefter

forffaffebe bente en noffaa nybclig bevinget ©anger,

ber ovenifjobet var tam og nippebe bet føte ©uffer

af ijenteé enbnu fetere Sftunb."

»tyutyl" ubftøbte ©anber og fegte at give ftt

©æbe en om mulig mageligere 9?etning. »fyan f>ar

Jpøiten!"

„•JNeb ben ©amle ftob jeg mig egfaagobt," »eb*

blev ben gorelffebe; »jeg folgte l>am mine brugte

£lcebningéft»ffer, og bet er begribeligt, at jeg over*

lob fjam tern for Ijvab j?an bob mig — —

»©aaban. f?vab man i Sftetéfpreget falber booa

"

"


93

lirk.- bemcerfebe Stmjtat 8 a nb er. »Du »ar felo--

fotgelig en »elfommen &unbe — ^benboftøloffer og

tet ^vite Suffer i ten robe etter fotc 3J?unb »ar

mere loffenbe @ft'U, enb en tofaons fogurmøfø ^Manfe

meb ©ultbegftaoer : £er fjobes Pg foelgeé brugte

diæter."

"

„51&a!" tog nu ogfaa Doctoren tiforbe: »bet »ar

berfor, at Du i jicjt afoigte fj'elige (Sfteraar paabrog

Dig ben fatale gorfjofelfe, jeg nær albrig b,a»be faaet

S3ugt meb. itroté mm Sltoarfet »imfebe Du om t

6pib6fjole uben £)»erfraffe og gtf o»er£o»eb for tonet

flcebt for »ort Glima."

„3eg negter tf fe," tt'fftob ©eoertn meb et »el*

tilfrebé Smil, „at jeg, for at reb (tg eb ofte gorbin*

bclfen meb ben lille gamilie, ffifte mt'g »eb ben gamfe

graffe t'nben jeg ba»be tanft paa nogen np, og ba

jeg enbeltg fjaobe faaet ben m;e, fanbt jeg kjolen iaa

Brugt, —

»2Jt ben funbe feies ub — altfammen paa ben

b»rebare £elbrebe 23efoftning, — for at Du funbe

faae en 2eiligbeb til atter at fnt'ge Dig inb i £>ufet,"

tilfoiebe Scegen. »Det unbrer mt'g blot, at »i tffe

ttlfibft faae Dig figurere i (Bfjorteamner og Unber*

beenflceber »eb 3uletiber. Du b,ar f>a»t bet faare

bebt."

»Det bar jeg enbnu," forftfrebe 8e»ertn;

»fun bel?o»er jeg nu iffe at foge Stbgang fom iljober

og (Sælger eller at fnige mig tnb i £>ufet — fom


94

Du besete at ubtryffe Dig — ; jeg Ijar erflæret

mit} for 9iofa, og bet elffelige 33arn ffmtger ftg til

mig meb al orientalflf £engir-eul;eb og gt;rigl;eb.

3ngen 9E)?agt !an mere ffille oé!"

„(Jnb tf fe ben gamle Qiommanbeuré, T)in obliga*

tiontffamlcnbc 2lboptit>faberé?" fpurgbe Doctoren tort.

„9?ei!" fvarebe @e»erin mcb SBeftemtpeb. „sBtft

nof er bet mig iffe ligegi>lbigt, M tt'lftaaer jeg, 1;mS

ben fccrftnbebe 9)?anb truer mcb at flaae £>aanben af

mig og gjior mig aroeløé. 9J?en felt) i bette £ilfcelbe,

gi»er jeg iffe 2lffalb \?aa 9?ofa. £mn er opbragen

i langel og 2lffa»n, og jeg for mit 23ebfommenbe

er, fom 3 t>itt, l;t)erfen l;engh>en til £ebiggaitg efter

3Selle»net. 23i (Tulle nof flaae os5 igjennem."

wCr bet Din oprigtige Sltøor, »il Du »irfelig

gifte Dig meb ^igen?" fpurgbe atter Doctoren ftrengt. —

„9?atiu1igyiis ! og bet jo for jo filere/' fagbe

Seoerin ubcn $orbel;olb. »3eg »fl blot ønfTe, at 3^

mine 33enner, og at narmlig Du, ©ottfdjalf »il

gjore l;enbeé 33efjenbtffab. £>un er naturlig, fmuf og

gob. Dannet er l)un yifhiof iffe, — bet maa jeg

maaffee beflage, ifcer ba jeg iffe (;ar fynberlig ftcerft

fyaab om at opreife bet ftorfomtc, i(;t)on?el l;uu er

meget ung. Sttltn lunt er for Itøsfro, for tyffelig,

for fjcerlig til at l)a»e Sanbé for Slnbet enb Æjcer*

ligbeb. Den inbbyrbeé Unbertméning er forfaam'bt

begmibt, at f;un l)ar lært mig at elffe."


95

„£ær mig ben f»ære ftunft at bli»e elffet;

2>en fobe $unft at cfffe fan jeg aft —

troer jeg bet Ijebber et ©teb i et £»rbebigt," fpottebe

©anber. r»£un ©fabe, at ben fj'cere ©oigerpapa

banbler meb — — "

f/£olb nu inbe meb £>ine ^oltttbemarfntnger!«

afbrob £>octoren fjam. „2)a ©agerne ftaae faalebeé,

fom oé fortalt, fw»e »i paa bereé nocroærenbe


96

melbt mig til et $alb, »ar, font flammet (Sanbibat

meb gob Gtbarafter, fommen i betragtning og maatte

ba baglig lære, b»ab jeg fel» t'ffe troev!"

„£)»ab for noget! 23 ar u ct> l)ar ba »el albrig

faaet Dig til at affoærgc Din £ro, gjort Dig til

5D?o[ait?» ubbrob Doctoren i en ©fonbhtg af 3?ef»m*

ring og ©»ot.

„23cer nben gr»gt! men »eb £ané Datter fyax

jeg Icert, at ber er en £t;ffe at bente i $mt, uben juft

)paa Qnnbebébanen. 3eg Ijar fa|let et »ro»enbe 23ltf

i mit 3nbre og er fommen til ben £5»erbe»iiéning,

at »or Retlige og Redige Religion, ftjcerligbebenS,

grebene, gorfoningens og ©anbljebené mitbe 2cere t

jtn rene D»rinbeligf>eb , er faalebeé nbartet »eb men*

neffelig ftlogt, ©»ibéftnbigtyeb og Crgenm;tte, at man

fa|t enten maa »ære en In'lbet Drømmer, en ffinbetlig

fnebig £»fler, eller en feig Sfteneber, naar man ffal

forfynbe ben faalebetf, font ©taten og Dogmerne for*

bre. — 3eg »if, jeg fan, jeg bor t'ffe »cere ^rceft.

©om røanubucteur og yaa flere beølige 9D?aaber

troer jeg at funne gaone mit $æbrelanb meb be ttunb*

ffaber, jeg ffylber itt, og ffaffe mig fet» et taaleligt

(5rb»er», »ar bet enb font timelærer, nben at blioe

Jpomilift eller beflæbe noget egentligt $alb."

„3eg »il baafo og onffe, at Du ingenjtnbe font*

mer til at angje benne, fom bet forefommer mig, ro*

ligt tagne 33efuitning," fagbe Doctoren og trpffebe

bane £aanb. f-3eg fan ganffe fcette mig tnb t


97

2)in ©tiKing. 23ilbe man, ba jeg fif Siflabeife tit,

efter Cmfrænbigfjcbcrne at flaae ftolf ibj'el eder curcre

bem, baoe afforbret mig


98

£> ottere! — uegennyttige £ilbøieligf>eb og ubetingebe

£iflib, »il blive foa tyffelig, (om nogen $agt i bette

Ufulbfommenljeberneg Jpjem omtrent fan bliøe."

9D?eb benne, efter Sennené alminbelige Slnffuelfer

ret taalelige, (Jrflcering »ar Doctoren titfrebé. £>an

fpurgbe, naar Ijan »ilbe foreftt((c fjant for ben Uboalgte.

«@trar!" foarebe (JlfTeren meb prifelig 5i;rigf)eb.

„23i funne jo øiebliffeligt gaae berub."

Doctoren »ar »illig. 9J?en ©anber protefterebe.

„Stop libt!" fagbe ban: „gorbetforfre £ar jeg iffe

ret ubtyoifet mig enbnu, og fovbetanbet tyax jeg ogfaa

en Stilftaaelfe at gjore. -JRaaffce fan jeg præfentere

(£ber en £lø»erbame »eb famme £eiligl?eb. 23t ere paa

53eien."

Doctoren.

»£>»ilfen taaMia,


99

foare, at nemlig ^løoerfnegt, figeroiié te anbre To,

førmobentlig baobe jriftet et ømt 3?ef/enttfTa6.

23antro ptrebe Doctøren, at bette ba i alt ftalb

maatte Ⱦre meb en fat, bcmt'btet (Jnfe, eller en beba*

get Jomfru, ber paøbe 9?oget til SBebfie, funbe forpleie

ben magelige Poofpnbige , famt paa behørigt ©templet*

papir tilffjøbe pam en rolig Sllberbom og gobe Dage.

»^eilt gj'cettet, Du pilleforfrrioente Debipué," fagbc

©anber palot »reb o»er ©ottfcpalf* ringe Sttenina,

om bane 9J?obtageligpeb, og palet fiolt o»er at funne

gobtgi'ore fin (£lfr»cercigpeb. „Det er faa »affer og

»e»er en Ungmø, fom nogen rt'Dberfigftnbet $negt fan

»ære befj'enbt at aéfociere fig meb, b»ab enten han

bar 2lef!ulapé ©fangeftao eller Sufttttaé 33ægtjTaal og

©»ærb i fit SSaabenffjolb, — for iffe at tak om 9)?i*

neroaé og Slpolloé refpecfioe 33omærfer."

„Waa, naa, lille ©anber! fun iffe faa ilter,"

bab Doctoren, ibet pan meb ftraftanftrengeffe maattt

tilbagetrænge fin batter. — „Davus sum, uon Oedi-

pus !

Dine

Drb ere mig i ©anbpeb lutter »anjTeu'ge

©aaber. 9?pf berfor frem meb Dit£/erfenéanliggenbe;

og »ifer bet ftg t>a, at ben blinbe ©ub ogfaa ijar fun*

net fmelte ^plegma »eb at g/øre Dig forelffet i noget

21nbet per i 33erben enb en beqoem ©oppa elier en

Cæneftol meb behørig „drøfter", — faa tager jeg Spat*

ten af for pam og laber mig ftiffe et ©ignet meb Dm*

ffrtfr : tfor 2lmor er Jntcf umuligt!"


100

.»2)u fM faae ©ignetet, Doctor! fyi vit'b: mit

fjerte brcenber for en -ftyboberé ©fjionljeb!" ubbrvb

©anber og flap et SDieblif fftt magelige ©ttlling, for

at give ftt Ucbritb fiorre gpnb.

»Umuligt, umuligt!" mumlebe ©t. Sfjomaø'é læge*

vibenjTabelige (efterfølger.

„3eg tcenfte nof, man vilbe frafjtenbe mig alle

emme gelelfer, al menneffelig, af Vafontaine given 33e*

rettigelfe til at finægte," fnffebe ©anber, — .»ene

forbi jeg ^elleve betragter SSerben og 2)?enneffebeben

fra et roligt fibbenbe ©tanbpunft, enb banbfenbe, fprin*

genbe, fvimlenbc og fvomnenbe, fom alle anbre tetbe*

nebe gj'auter. Tim bet er bet ©amme; bet fTal være

(fber tilgioet. ©om fagt: Silfalbet £ar givet mig

Slnviiéning paa en £>inb, en antilope, en — en SSaar«

flagrer i ©ejtalt af en ^bofcerépige, og jeg vil, faa*

vibt l'anbeté Vove tiliate bet, møbe Gnaver meb Ijvilfet*

fombclft 23aaben, ber vover at ftge 9?oget til IjcnbeS

gorfleinelfe, forbi Ijun iffe er nogen breb Matrone,

fværtbrjgget 3uno, eller £ar bet (embonpoint, ber fan

faae en SKuftté £cenber til at løbe i SBanb."

»SEften, SDfenneffe! bet er /o ffinbarligen at gaae

til Srtremer!" fagbe ben forbaufebe 2)octor.

»2ftaaffee; men — les extrémes se touchent",

paaberaabtc @lfferen jtg. »Slnnetteé SSivacitet vil

Ifåe paa min 21b|latigb.eb, og naar ben (£ne fipver

mebené ben Slnben ffriber langfomt til SlWoalet, naae

be nof bj'nanben paa bet rette Sbjngfteb. — SWen iftebet*


101

for at inblabe oé paa ©iéntnger meb Jbenft>n tfl $icer*

u'gf?ebcné ugranbfTclige (Sapricer 03 forunberlige 3roni,

ffjonner jeg tf fe rettere, enb at oi giøre bebre t at

Ijolbe oé til gacta. £bi »ti /eg aftfaa fortelig mebbele

(Eber mit tyavtt Croentør, t'bet jeg beber om Unbffplb*

ning forbi jeg enbnu tffe jjar tilegnet mig faa ganfTe

ben beborige erotiffcromantiffe @tiil og fan fætre Snirf^

ler paa £)iftorien."

«^ael blot meb funb 9D?ennefTeforftanb" — fagbe

ben enbnu jtebfe toiolenbe £>octor — „og ©uberne oille

gioe oé gob SBillie nof til at £ore og forftaae 2)ig."

8.

(§n flegmatikere plubfelige ^orelffclfe.

„£)et nav en fjeeb Sommerbag" — begmibte ©an«

ber og ftonnebe oeb Cmnbringen, — »ba jeg efter en

enbt forretning paa SZ>fterbro befanbt mig i £ jer tenes

frpbgabcn, fom ben ret t'roniff bebber. 33anbenbe

©teenbroené ubegribelige forfatning og £>ooetftabé*

borgernet udjriftelige ©inbelag, oeb iffe at bibfeette

et ^Jar iBamfe til trætte 33anbringémoenb$ Sife> ftob

jeg etØiebtif fh'Ue, greb efter mit Sorflæbe for at af*

tørre be ftore Dugperler »

»2)u mener ba ©oebbraaber?" bemærfebe

©eoerin, for at gjengjælbe ben Slnbené tibligere

Ubfalb.


102

»,£>ofb Din Sflunb, jeg f;ar Drbet!" ubbrøb ibgløbenbe ©fise f;at>be

aabnet alle ^)ører, $ifber og kanaler, og jeg greb

efter mit £ørflæbe, men fom uforr>arenbc til at xm min

tegnebog op meb bet ©amme. 3bet jeg nu — uncg--

tclig meb nogen 9)Uk i benne tryffenbe £ebe — buf-

febe mig neb, for at optage bet galbne, Ijører jeg en

funb og hjertelig batter i min ^ærbeb, og ba jeg sen*

ber £>o»ebet tit ©iben, for at fee, forfra benne s D?un*

terl;eb fom, opbagebe jeg i et af be fa»e £ufeé fmaa

SSinbuer et »elftgnet s J)igcanfigt — frifft, blonbt, ufunft*

let, inbtagenbe, i alk £>enfeenber forfoarligt fort, maa*

fjfee meb llnbtagelfe af et libet giffigl;ebéftoenf, ber bog

r-irfebe mere tiltræffenbe enb fraftobenbe. — !jeg »ar

øiebliffefig r>æf."

#>


103

latter»æffenbe 9)?oti», bet ffulbe ba i alt ftalb »ære for

ben letfmtige ftugl, Grrnft, — faa maatte jeg bog i

mit Pille Sinb inbromme, at ben Sille iffe f?a»be a(be-

leé Uret, og bet ble» mig flart, at jeg ba»be meb et

afgjort „^olttttalent" at gj'ore. Saften efter at vit?,

»eb b»ilfen 3b«forbtnbelfe bun »ar rommen paa bjin

t ftg fe(» rigtige gormobning, tiltalte jeg benbe berfor

faalebeé:

„X)et er meget fanbt, min lattermilbe jomfru, at

min Regnebog, efter en n»5 foregaaen Ubtomning, iffe

nu er faa »el fpceffet fom »ebllbgangen; men b»oraf

fluttebe De ellers, at ben befanbt ftg faa omtrent i fibfte

Doarteer?"

„3b. forbi" ~ foarebe bun ugenert — »at De,

ba De tabte ben, betragtebe ben meb en 2)?ine, ligefom

De »ilee fige: ©fal jeg Iabe ben ligge eller tage ben

op? forenb De omftcer beqoemmebe Dem til bet

©iofte."

«23irfefig forboffct bet ftg, fom benne 9?»bober&

ffj'enbebø Sfarpftnbigbeb ba»be iagttaget. 3eg emmebc

mig noget forinben jeg o»er»anbt mig til i benne brceib

benbe Solbebe at probuccre eqoilibriftiffe S^oelfer og

cloronffe ftunfter for en lumpen, nceften tom Jegnebogo

8f»lb. 33etamf blot: 32 ©råber Reaumur!"

„8faa(, ftalftaff! ©faal, æble ©ir 3o(w!" ub-

brob »ab mener Du?"

«3ffe Slnbet, enb at Jpjertenøfrpbgaben maa libe


104

af frogtelt'ge £emperaturforanbringer. 10 ©råber paa

faa fort £tb!"

„£roer Du, jeg gier mig ftylbig t Doerbrioelfe ?

$)ar ]ieg (agt 42 ©råber, (aa bar jeg tf fe [agt for

meget, og bet »ilbe »ære ©anbbeben nærmere, l?»i$

jeg f>a»be talt om 52. £)et »ar i &unbebagcne. 9)?en

It'gemeget! ber er ftorffjel paa ©faggen i en ftj'æl*

berbalé og bet fulbe ©olh;é, f>»or pufene fun ba»e

een (Jtage. — 3eg irettefætter ^t'geii, forbi ljun lja»be

leet af et 3)?ebmenneffeé £ibe(fer, og ljun unbftylbcr ftg

meb, at bet »ar altfor morfomt at fee mit fpecufatt»e

2lnftgt, ba jeg o»er»eicbe bet ftore Spergémaal : 33uffe

Dig eller iffe! J£)im maatu brt'ftc i l'atter enten bun

»ilbe eller ei. Da jeg nu fanbt paéfenbe l'eiltgljeb til

at beflage mig oser, at jeg »ar meget træt, og gien*

tog for ^enbe lu'in »elbegrunbebe 2lnfe meb £>enfi;n til

33ænfe, aabnebe l?un gjocflmilbt ©abebørené ftlinfe og

bob mig inb i ben lille »enlige lille ©tue, for at jeg

funbe ubb»ile mig."

Doctoren.

„Og bermeb »ar 23efjenbtjTabet gjort?" fpurgbe

t^a," ti(|lob @anber. — *3eg baobe iffe fibbet

længe i fortrolig ^)aéftar meb ben naturlige, aabne og

ligefremme ©lut, førenb en 23u(berbaéfe af ben fafie

»Stof, en 5J?orbrober eller ftarbrober, »itfe ftg. Vlaa

— tænfte jeg — nu er bet forbi meb ©læben ber.

s Jtten i'yffen x>ax mig gunfttg. Da ben ©amle tilfæl*

big»iié fpurgbe om min


iOo

»ar et ©fagé ^rocurator, ba»be pan ftrar en meget

foroiflet 6ag, betrceffenbe en problemati)T21r» i ©faane

at confulere mig om. £eroeb erpolbt jeg en nogen«

lunte fart Sltgang i £>ufet — fun Sfabe, at bet er et

faa fjernt Qoarteer af 2?t;en! 3mtb(ertto fttffer jeg

bog berub, ydergang jeg bar en forretning ube af

©frerport, og jeg tor juft t'ffe focerge paa, at jeg meb

muligfte Sampittigpebsfulbbeb pasfer ben 2tb til juru

bifft Gionfulcation ba ben gamle Jommermanb er

pjemme."

«Dg b>or»ttt er £)u avanceret?" fpurgbe Doctorcn.

„9)?ener £>u meo ben forotflete 21r»efag?"

»9?ei; i T)it ^orbolo til $tgen.«

,.2)€t er »anfreltgt at ftge. Annette er »enlig,

forefomtnenbe, trohjertig og ærlig i 21lt; men flaaer

jeg faa fmaat )paa rij'ævligbcbené emme ©trænge, ba

fmutter pun unbingenbe fra mig, fom en 21al eller

Car

"

»©iig bog fjellere en forede, naar £)u entelig

»il bruge bideter," meente Seoerin.

3){eb et bæmpet Suf »ebbleo 3uri|len: r.^eg »eeb

faaletcé tf fe , f;»orban jeg egentlig par bet fat. £en*

bee 9)?unterpeb gt'oer tffe be fentimentale golelfer 9fum;

enb^er Cirflceving præller af. £>ar>be blot ISrirft, ben

Wax, iffe gaaet pen og giftet fig!"

»/£>»ab faa?"

.»£>a ffulbe l>an £a»e lært mig at flimpre og [pille.

3eg maa pa»e et 33eroringøpunft meb ben 23ilofat;


106

(bi om s

Jhoceéfer og 5lcter, 3nblceg og 9tefervationer

gitter bun iffe bort. £aber nu 9)?orbroberen oven*

ifjobet en fmuf Dag Ba^cn — bvab pan efter alle

3ulemcerfer gjer, — faa er nu'n ©ang ber i £>ufet

forbi. ftunbe jeg berimob felv libt 2)?uftf, faa vtlte

jeg give pente Xtmer "

»tmn er altfaa noget muftcalfl? Det er fjeltent

af en 9h;boberépige," fagbe ©evertn.

»3a»ift. 3^3 bemærfebe ftrar ben førfteDag, at

ber paa SSocggen bang en —

Orbet.

"

»£umle?" falbt ©ottfcfyalf tyam leenbe i

n'Uflti, Døctor, bet var bog en ©uitarre, en ægte

fpanff ©uitarre," fvarete 2lnnetteé Siffer litt jiøbt.

»Du ffulbe ettere tffe i Siften bt)atk Dig tneb ©jæt*

ntnger og gormobninger, for Du fibber i llbelt. —

tyaa bette 3nftrument fpitter bun ret taaleligt, og føn*

ger bertil meb en ganffe bebagelig (Stemme. 2)?en jeg

fan naglen iffe faae bente til at ft;nge Slnbet enb en

gammel 23arcarole etter faabant ^oget; ben perfer bun

altib i. Den er mig for alvorlig og bvert 2?er3 bar

bet traurige Dmqoæb:

„Du iiøfolbe £>av,

©om 23retet pam gav,

Du bliver min ©rav!"

„Unegtelig ingen feer opmuntrenbe ©troppe for en

Jbuntetagéelffer, ijvté £bermometer ftaaer om iffe paa

jlogepunftet, faa tog paa ©itfeormøutflcefningé @ra*


107

ben efter Reaumur," inbrommebe Doctoren. -.gormo^

bentlig bar bun bavt eller bar entnu en ftiærefie i

9J?ariuen, en Stprmanb eller beélige."

„Det troebe jeg rigtignof ogfaa halvt om balot;

men bun bar bog forftfret: bun bar altrig bax>t og

»ti neppe nogenfinte faae en faaban Jpjerteforbinbelfe.

3eg er ooerbeoiift om, at bun taler


108

faabanne DmnbcmcnnejTer , fom fcette ffiffelige golf

fttuer i £ooebet, putteé i Rullet etter fenbeé t ©pinbe*

bufet, 2tt(e tilhobe, efter £o»cné analogier!"

„Slrme ©anber! jeg er bange for, at £>tt£>jerte

iffe r-tl faae megen grpb af T)it 33ef}enbtffab i £>jier*

tenéfrijbgaben, berfom bet ettere er £)m oprigtige 9J?e*

ning meb pigebarnet," mtåtroftebe ©octoren.

„3a @ub min ©atigfjeb er bet ramme 2ttøor!"

banbete ©anber, fornærmet o»er Soctorené £r>iol.

»£roer £)u, jeg pt'lbe fortætte en SWanb meb Dine

©runbfætninger en atmiutetig 2apfeftreg?"

£)octor ©ottfcfyalf tryffebe tjans £aanb. r/8aa*

»ibt jeg fan ffne inb i bettc gortjolb," fagbe fjan meb

ftorre £>?ettage(fe enb fym

,

lu'fctil tjatte oii\tf ,,\aa fore*

fommer bet mig, at £)u juft iffe tjar s Dieget at fmabe.

£ab imittertib iffe afPDiob; t)»ab 23enueraab og 33en*

nebaab formaaer — af! bet er unber faabanne Dm*

ftcenbigbeber, fjeor man t?ar meb en ufi;nlig gjenbe at

fægte, fietben ftort — fan £>u for mit SBebfommenbe

ftote paa. 3eg mærfer, be|lo»cerre for »or titte

nffe om

©arner til ftnegtene, og ere gobt paa ©leb meb tiltige

at benbore bet; ber mangfer nu Mot, at Sberé Øtuber*

fnegt ffulbe gaae Imt og gtore ligefaa.

let er fanbt" — afbrøb ljan ftg felt? : —

s JD?en

,,x>i ffulbe

jo fee at gjore foretobigt SefjenbtjTab meb ©e»eriné

ftg i ^Borgcrgabené ftj'ætberoraa fonn'fbebe orientalffe

©fjontjeb! Derfom ©anber aftfaa iffe netop bar


109

2J?cre at mebbele og om fine £j'erteanfiggenber, faa

finter jeg, at bet er ben Ijøiejte £tb for oé at begiøe

oé berub."

Da ©anber tf fe gjorbe Wlinc til nærmere at

ubbrebe ftg betrceffenbe ben omqooefttonerebe entning t gorbinbelfe

meb be titligere — fra ^fubftanbpunftet betragtebe —

ubehagelige efterretninger, angaaenbe Crrnft'é @ifter*

maal, opmuntrete juji iffe Doctoren til at gjøre 33e?

fjenbtffab meb 9tyboberé Steenbro uben at Ijaoe nogen

©aranti fer, at iffe ogfaa t>er 3Sinbuer og Døre t>are

^evmetiff tilluffete. £an ønffebe berfor at begive ftg

til dlo og £øile efter Dagens forffjelligartebe 33efocer*

ligpeber. ®?an fulgte l>am altfaa bj'em og abf?ilte$

berpaa, efter at bog ©eyerin førji maatte looe ©an*

ber, imorgen ben Dag at »alfarte ub meb barn til


110

•frjiertenéfrntgaten, for at fee Slnnette (maafjfec enbog

tale meb bente) og ftten gioe £)octoren en befrrioente

Rapport, ligefom ©ottfajalf for ftt 23ebfommenbe

gao ?ofte om, fnarejt muligt at gjøre ftg et brinte

neb til gater 33 ar ud;, og Derefter tilfj'enbegioe jtn

Mening om ben fmuffe 9? o fa.

9.

SDoctoren i en Tete a tete.

©ottfo)alf befat) et altfor ømt og mebfolenbe

£)jerte, til at Sanfen om bane fjtcere unge 3Sené i>i\U

nof letftnbige ©iftermaal funte tillabe fjant at finte

ten attraacte dlo og £»ile. £an baobe berfor en

$>øift urolig 9?at, fult af cengftelige Drømme og ©oner,

ter treiete ftg om Slrmot og bjtølig Slenbigljeb i alle

Sfiffelfer, — l;»ilfe 23illeter lettere fmie$ at maatte

tjaoe funtet Snbgang i ben melana)olfre er l;a»tc »æret tjam luffet, b»ilfetimit*

lertit tog ene, faaleteé fom 6 an ter formotete, »ar

foranletiget »et ibelligtagené O»erf>oltelfe. Suriften

»ar terfor ten enefre af ftlcoerblatet, ber ftrar lob

£»ile falte paa ftg og fo» tn;gt, uten at late ftg ængfte

»et Sanfen om gætter ©olieutenantené mulige £>jiem*

fomft fra te „lange 9ieifer".

Omfi'ter troete tog Doctoren at øtne en Utoei til

at gi»e 23ennen fafteve £olt paa Kivet, »et igiennem


111

ftt ubbrebte 33efjenbtfTab at forffaffe tøam en paéfenbe

faft (Stilling, og trøjlet »eb bette £aab intjlumrebe

ban enbelig tyenimob borgen (lunten, f)»or»eb pan —

afbeleé imob Sæb»ane — forfo» {tg faafebeé, at gamle

Regine l?a»be inbbragt et allerebc inbløbet 33re» paa

Ijané ©frtueborb ba pan »aagnebe.

£>ette S3re» »ar, til fjané ftore — men meb ©læbe

blanbebe — gorunbring, fra grøfen Sluguft. G»æ*

ctlie bab £am bert om, faafremt bone forretninger

t 2>?enneffeligpebené £}'ene|te tillote ham at ofre penbe

et D»arteerstib til en (Samtale, ber ju|t iffe angif l?ané

3?aab cg 33tftanb fom l'æge, ia at »ide »tfe Ijenbe ben

©obbeb at beære £ence meb et 23efø^, ligemeget til bin'lfen

£t'b, fim maatte bet flee i £øbet af inbe»ærente I)ag.


112

lig nær gefitage °3 ftftfttetage, t flrenge Xiter og paa

bitterfolte ©age, erboltt anonyme 33i(letter met fhtn*

tom tf fe ganffe ubetpteltge Summer til Ubteliug iblanbt

te £rccngente, fwn maatte fomme i 33eroring met paa

tyané »tjlnof ofte fergeltge 33antringer i te ©ygeé og

9?etlitente$ ffiulfe 23raaer. Den ætle ubefjentte 2lf*

fenber, fjoem l?an ofte f;a»be ønffet pcrfonlig at taffe

for ben interlige ©Icete, fom benne ftjcerligljefcSgj'ernfngé

UDør-elfe baote forffaffet barn, »ar nuopbaget: f&illtU

terne, ter (ebfagete ^tne ©a»er, »are uimotftgeligt

fTre»ne met famme £aant, fom (Scectltcé neer»cerente

3ntb»belfe — ingen Slnten ent Ijenbe l>a»te tyan at

bringe te £jufpneé £af og SSelftgnelfe.

grofen Sluguft mottog £>octoren met ten tan*

nete 33ertenstame3 ^efe $ril?et og Ugeneertljet, men

tidige met bjerteointente 3nterligf;et. £)og fy»or op*

taget tyan ent »ar af antre Slffecter til at funne fpille

en blot paøfto ^Qgtager, faa untgif tet fcl» iffe unter

tiéfe Dmftcenbigbeter l?ans £)pmcerffomf>eb, at buu ge*

raabebe i en eientommelig gorfegcnljet, ta fwn melbte

ftg fom ten s D?ant, l^un Ijavte onffet at tale met.

£)et »ar — faa forefom tet l?ain tbetmintfte — fom

en ©tutfen, en DoerrafTelfe »eb at fee barn og ingen

— maaffee anben SBentet — for jTg.

3 tet bun nu met 23arme taffete pam for &ané

Æomme, bat yun pam unbffplte ten næften ubeffecme

gortring, pun pa»te gjort: at Icegge 53eflag paa pane

foftbare Sit »et at ftce»ne ^am ptt og terboé entog


113

fcreffrire b,am en beftemt Dag. r,$?en" — fagbe bun

ineb f jentelig Sergme&tg&eb — »Slave mitt t tt'lfi;ne*

latente Gnieberretomme, arm paa fenner og grcenber

nu'tt i Ooerflob og deller-net, er jeg bunten met gt;lbne

^j'ceber til tet vcerfte af a((e gangebure: ti( eg, fom belfl frit bevcegete

mig i Srfffabete ftorre eller mintre & ret fe, gjøreé »eb

mcralff £vang til tete Centrum, fra mig ffal tet bente

fin tomme ©lantø, cm mig ffulle te fate ?ltfpretelfer

treie fig. £>vor -I>?eget eder boer Sitet, jeg bar at byte

over paa ten ^let af^orb, fom bt'sfe 3Wiire inbeflutte,

»eet jeg for SDtebliffet tffe felv, — fun tet foler jeg

og ten £anfe er mig tn;ffenbe, at over min Zit er

jeg iffe mere £>erre i tette £>uu*J. Siun i Dag er tet

entelig lyffeteé mtg at frigj'ore mig for 2ltt bvab fcer

jetter ©elffab. SJftu gormynber, ^uftttiSraab ^lum,

tog imorgeé meget tiblig afftcb met fin lille gamifie,

for at orbne et (Saartfalg et Stet ute i kantet. Un*

ter paefenbe s

Paaffub unttrog jeg mig touren og frelfte

faaleteé en Dag, fom jeg er overbeoiift om at $an

anventt gobt, veb paa ben tt'ilt'béfulb at berroe mig til

ten æble, retffafne Doctor @ottfd;aff. Derfor, min

£>erre! tilgive De mig, at jeg er fremfommen meb en

faa feer — maaffee anmaøfenbe — 3nbbi;belfe. De

intfeer, t'falb bet ellers er Ipffeteé mig at giore mig

forftaaelig, bvorfor tet netop var mig ma^tpaaliggeube

itag at utbete mig Dereé velvillige Dpmærffombeb."

5Rci'ent)off. akrbené Som. 8


114

»ilfen berfra, boor £aarer iffe

engang l;aoe ben ringe £røft at gj'enfpeilc ©lanbé og

©litnmer, men trille ufete og upaaagtebe paa bet

htmmerlige Smertenélcieé folbe ©traa, — lab mig

taffe £)em i eget og be mange £inbrebeé 9?aDn for

boer aftørret £aare, for b,oert tilbagetrængt ©uf og

Ipoert fremfpirenbc fyaab, fom ftylbeé £>ereé utrættelige

©obbcebigljeb !"

Æin £>erre! jeg forftaaer £)em tffe ,** afbrob

Qcectlie ftøtti meb mtbt'g ftormrrtng.

„Deres egen mtfbe £>aanb tyax oceret Dereé fjær*

lige fjertes gorræber," fagbe Ccegen fmtlenbe, itet l;an

fremtog en af be omtalte anonmne billetter og veb*

lagbeben Gcecilieé fenefte ©frioelfe. »Qc feer/' fagbe

ban. »at ben fmuf fe £>emmeligbeb er robet og Xil*

jiaaelfen uunbgaaelig."

.Æeéoærre feer jeg, at jeg tffe blot l?ar begaaet

en Uforftgtigljeb , men at jeg ooenifjebet beroeb faaer

en ny Slnlebning til at gjore ©em afbigt og bebe om

£>ere$ Silgioelfe," gjenmælebe (Scecilte meb fh'genbe

^oroirring. „ s J?aar jeg« — oebbleo I)uit — „l?ar briflet

mig til at uleilige Dem meb mine ubetimelige ©aoeré


115

gorbeling og faa at ftge tyav paatounget Dem at ocere

min ©toralmisfeubbefer, ba bar jeg fun at anfore til

min llntff^Itntng, at een SEtfaabe, paa fjoilfen £r.

Cmtft fyav omtalt Dem for mig, et blot t (Jgenffab

af buelig £cege, men ogfaa fom om $?enneffeoen,

t'nbgao mig ben tillibéfulbe DoerbeoiiSntttg, at jeg if fe

funbe benoenbe mig i faa £>enfeenbe til nogen 2@b(ere

og mere 3?ebebon."

— »»3fg bax itetminfte faa famoittigljebofulbt fom

muligt og efter bebfte ©fj'onne fogt at tabe be 3?cerbtgfre

og mefl Xrcengenbe nt?be ©obt af bereé ©obljeb," for*

ftfrebe ben ærlige Doctor. »?D?en foroort'gt er bet

mtg, fornyer er ©fylbneren: boormange fromme £Zm-

ffer og 33elfignelfer, l?oor mangt et linbret £>j'erteé otter*

fkemmenbe Zaf Ijar jeg tffe inbbofiet, nben at Ijatte

gjort 2lnbet, enb oceret ben tilfælbige Doerbringer af

bereé abelmobt'ge SSelgj'erninger — —

„D, pille, jeg beber, £r. Doctor!" afbrob ljun l>am,

»og falb bet t'fær tffe 2C?befmobigl?cb, £oab et oar SInbet enb

©muler af Doerflobé bugnenbe 33orb. 3ntet Offer Ijar

be f oilet mig , intet Slffaon enb if fe en ©trimmel 23aanb

i min ^ynt fan jeg giore mig til af »eb at opfpare

Ijine ©maafummer. Silmeb »eeb De maaffee tffe" —

tilfoiebe bun fmilenbe — »at be faafalbte fornemme

DamerS Jbaanbarbeibe j'uft iffe Ijonorereé efter ©»pige*

tarten, og man ot'lbe, om man enb tffe af Gaturen

er flittig i nogen feer j?oi @rab, bog fjaoe altfor mange

"

8"


116

fjebelige £tmer, Ijmé tf fe bet f joere 33robert »ar op*

funbet, etfer ter iffe gaoeé £ing (om 0>anne»a£, @tramai

Denne lette 9J?aabe at tage (Bagen paa, ftemte

altfor meget meb ben retfjfafne Doctoré egen humant*

tetéfølelfe, til at iffe ftrøfen Shtguft beroeb ffnlte l?a»e

tntnbet ljané fjefe fjerte, forfaam'bt (jan tffe alterebe

for lang £t'b ftben igjennem bet aanbige 33efjenbtffab,

Ijan fjaube ftiftet meb tyenbe tgfennem fut 33 en Srnffé

^Beretninger, nccrebe en nalminbelig (Smnpatyt for ben

finnffe unge Same. ^»ntbleitib r>i(be en notere 33e*

fjenbt af £)octorené (Jienbommeligtyeber bog Ijar>e op*

taget en lide morf ©fp paa l;ané elteré foraaroflare

^immel. ©er »ar en £r>iul, fom ben i abffitltge £>en*

feenber uboiclig flrenge 3)?anb forfr inaatte l;a»e for*

jaget.

£igefom af6n;benbe fut egen £anfcgang, fremtog

I)an jtt U^r og fagbe:

„33eb at tale om fetige etter bog fjebelige £imer,

fjeere grofen, mt'nbebe 2)e mig om, at jeg Ijer fim

enbnu fjar fpnrgt tftebetfor at twe. £)et er fifferltg

min s )Migt, at fremffynbe Dmtalen af bet 2JnIiggenbe,

ber forflaffer mig 33el;age(igf}eben af benne ©omtale.

3eg maa berfor tiliabe mig at fporgeDein, l;»or lang

£ib £)e fan offre mig 1

Gcccilieé ffjenne, fjcelfnlbe IDtne fcenfebe ftg.

2)?eb fjenbelig £)mft'nbt(igljeb fatte \>un en fnej?»tb s

})erle*


117

rab t ublit 33eroring meb te frijTe £æber, og foarebc

meb en noget bceoenbe Stemme:

»2)e fjar diet, £>r. Doctor! jeg fwobe nar glemt,

at £)ereé lit) er foftbar, er Ijelliget mange 2lnbreé bore*

barefte ^ntereøfe, og at jeg — ten 8unbe — intet

&'rao l?ar paa at (pilte en enefte Wlinut af ?ægené

»igtige Ximer."

©ottfdjalf fprang op og greb meb 3wigbeb

begge fjenbeé £>ænber. >^ov @ubé Sf»(b!" ubbrøb

Ban, „lab oø" tog t'ffe miéforftaae binanben! 9J?tn £en*

tybning til ten unter oiøfe Dmftænbig^eter altfor Ijur*

tigt lobenbe£ibgj'altti©anbbeb t'ffe mine, men Dereé

SDft'nuter. £roe mig! jeg tjar famoittigbetøfulbt be*

fegt og beforget te »igtigfte af mine patienter forenb

jeg begao mig bi\>, og l;oab ber enbnu r efter, er af

ben SSeffaffenljeb, at en lille goranbring i Jiben netop

»il Ijaoe fttøobe. Slnberlebeø forbolter bet ftg per meb

£>enft)n til £>em, ^rofen. 3eg funbe let — af en

faare begribelig 3ntcreøfe — forbpbe mig i ©jenftanbe,

fom, Ijoor oigtige og aloorlige be enb i og for fig ere,

bog iffe ftaae i negenfombelft 33erering meb ben ©ag,

for b»i$ 6f»lb jeg egentlig er b,er. ©aalebeé oilbe

jeg netop til at gioreDem et lille ©amoittigbebøfpergé*

maal betrceffenbe £)ercø ©ottoebigbeb, ba jeg minbebeø"

om, at jeg tffe baote 9?et til at bispenere oocr Dereé

— mart »el! 2)creø — £ib i nogen anben, u»eb*

fommenbe Sago ^ntereøfe. £>erfor »ilte jeg, »eb at


118

nævne Uljret, for|t forviéfe mig om ben længft mulige

©omtale."

33eroliget »eb benne aabne Gn-Hæring , forfvanbt

øiebliffelig (Sæcilieé itøtéjtemm'na,. £>un forftfrebe,

at ber for Ipenteé 23ebfommenbc iffe funbe være Sale

om bele eller patve Stimer, ba pun pavbe yteften af

Dagen til fri 9^aattVjt?et>. £an funbe i faa £>enfeenbe

— tilfeiete bun fpogenbe — fun frit interpellere uben*

for ben egentlige Dagorben." —

,,verv, fom Dmftænbigpeterne forbyte mig fetv

at paatage mig, men valgt en fJweft?" fpurgbe pun.

"3a, netop. Det rober — tilgiv mig! — en

morf SWiotillib til @ubé £)rbø g-orfpnbcre, ber i pot

@rab bebrover mig. Da bet bog nu engang er 6fif

— og jeg troer, bet er en gob og fmuf og rigtig ©fif,


119

— at tabe en etter anben ©eiftfig i £errené 9?a»n

ubbele S3e(bcebigbebené Ojfere, faa antyber bet 9)?obfatte,

at man mere etter minbre beler fin @amtibé fergelt'ge

Sjaan og S^htvjea^t t'mob ^ræfteftanben."

„Det er mig fjært," foarebe Gcecilie meb fmt*

lenbe 3?oligbeb, »at jeg i benne — i ftg felo nbetpbe*

lige — @ag bog iffe , b>ab ret gobt funbe oære fifeet,

uben oibere (Jftertanfe »algte £>em til røettemmanb.

2)et oar mig i forfte £)ieblif fun om at gjore, at finbe

en gob og rebelig s D?anb, Ijotf boem jeg maaltt formobe

ben beborige 33eloittie til at paahge fig illeiligl)eben;

at benne s

i)?anb tilfcelbigoiié oar Cæge og iffe ^ræft,

funbe ingen jnbffybeife baoe tyavt. ^miblertib bar jeg

alligeoel, fom m;Itg antytet, tcenft noiere ooer Salget.

SWaaffee ere mine Slnffuelfer i faa Jpenfeente feilagtige;

men X)e ffal bog nu, om 2)e oil, fjore bet iftaifonne*

ment, igjennem boilfet jeg bar ubounbet mit S'iefultat."

tyore bet."

»/Dm jeg vill 3a jeg længcé tnberligt efter at

«£)et forefom mig, oebbleo fmn, »at ^rcejterne

iffe, faalebes fom Vægerne, funne blioe fortrolige meb

9?ob og (Jlenbigbeb."

r/Jpoorlebeé! ^omrne be ba iffe ooeratt omfring

»eb alle Veiligljeber i Slrmobené 33raa, fra 3Suggen til

©raoen?"

»3o" — inbrommebe b, un ; —

»/men i heglen til

ben ppntebe SSvaa. 23eb Daaboijanbfingen fmyffe gor*

ælbrene ftg meb beveé bebfte Stabs, laane ttt i alt


120

galb, etter tabe ftg repræfentere af befbigere fiittebe

gabbere. åan ba'prceften fee ftjcmmeté 9?ob øg9?øgen*

ljeb? £>g yeb SBe^ravelfen gjor man i'o 2tlt, for at

jTiule 99?angelen unber borgene forte Happé og lange

©arbiner. ©om oftejt famlcé følget — bar jteg (agt

2>forfe tit — bøg SBcerten etter gobe ftolf i £>ufet, t

Stuen o. f. »., og s j3rceften - førfaambt £an er meb —

erfarer tf fe tilfutbe, bv>or megen jammer ben £eben*

gangue l;ar efterlabt ftg. ftortfagt: overalt, boor fjftéi

Pen »t'fer ftg, foger man efter bebite Oet'h'g&eb at mob*

tage l?am meb bet i;bre S fin af ^een^eb, meb en r>té

93ett}av>enfKb og gorgytbning, ber ffjiuter ben bagttge

ormftufne dummer og (Jtenbigtjeb. @obe £>r. Docfor!

betragt mig tffe fom Qn, ber er mn'tfigeu ftemt itnob

ben geijtlige Stanb, etter anfeer kræfterne tilhobe for

£t)ffere og Utoe i gaareftæber; ti$> er i^ e nogen

gl'enbe af bem or>erl)or>eb, men j[eg troer bog tffe at

gaae bem for nær »eb at antage fom Æjenbégjerntng,

at fun be fcerrefie af bem — f;oab maaffee o^iaa er

umuligt t en faa jterft befoffet


121

til berctS ftorfoar tit ftrofenené 33emcerfning om bet

Uo»erfommelige i beøtige ftprbebeføg, I?»or J£>/orbcn

»ar faa ubjh-aft. (Sognenes 2LU'btføftigpeb gforbe en

23egrccnbéuing nøb»enb»g.

»rSlnterteteé forbolter bet ftg meb ?ægen" — fort*

fatte pun, og lagte t'ffe S3aanb paa ten 33egeiftring,

ter itbgtf fra en bjertclt'g £>»erbe»iiéning. „£) , for

pam ffjuter ten førgclige 23irfe(«gbet ftg t'ffe! -Dian

laaner maaffee en ©øføffec af færten etter Naboen, naar

^raften pjVmme ffat ftaae @anb paa gaterené og Wobe*

rene aarte fnceffete 3Momjt; men te jamrente 33om

tage t'ffe i 33etcenfnt'ng , naar ten mennefjfef/ærfige

?cege fefr> »il gi»e ten fpge ftatcr etter SRober Tittit

cincn, at tage ten butete Jinffee, ten afbrufne £ræffee

etter poab tet fattige £utué nærmejt formaaer. .nan

par 9?eben, gertøiDlelfen, Fangelen, alle Dtoringofor*

gens 9fobfter, naar Spgbom flaaer ftg tit, fra forfte

£>aanb; for barn pynter man pr-erfen ftg fcfo etter ftn

Slrtnob af, £>r. Doctor! fjfaan mig for at fort«

fatte en Sfilbring, »e& p»ié blotte £anfe mit fjerte

gpfer! l'ægcn, ten emme Væge bar et miøunbelfeé*

»ærtigt, fanbt ctøriftetigt, men ogfaa tungt og forgetigt

ftalt! £an, fun pan, men neppe attib kræften, fj'en*

fcer ten legemlige ^lob i tene gruetigfte (Sfiffctfe 5 ter*

for, troer jeg , burte ogfaa pan, nærmere enb kræften,

»ære anbetroet kitlerne tit at afpjælpe ten, etter tort*

mintfte pufoate ten for en £it."

£>un reifte ftg et £>ieblif, for at ffjute ben ftcerfe


122

€inbøbe»ægelfe, ber o»er»c*lbebe tjenbe. 25octor ©ott*

fa) alf Ijaobe t>el Qt og Slnbet at inb»enbe imob l>en*

beé s ]3aafianb, l>»ilfcn ban fanbt bygget »aa gorljolbe*

neé Grrtremer; men befn;gtenbe at o»erffribe ©ræntferne

for en „interpellation", og i ftt jh'fle er, at iffe Religionéforagt og forfængeligt gritcenfert

(l)»ab ban l>a»be flor 2lffty for) »ar 33e»æggrunben

til Jjenbeé gorbigaaelfe ai ^rcejierne t ben omljanblebe

fenfeenbe, fanbt Ijan ftg fplbejlajort »eb ben mebbelte

Ubtalelfe 09 gforbe Wline til rollen at anfjore, p»ab

ben unge, elffocerbige Same ettere funbe f?a»e at ftge

ljam.

33t maae bemccrfe, at man — l?»ab man efter bet

$oregaaenbe funbe frifteé til — ingenlunbe maa be«

tragte ben floge.og tidige h'v-éfro ©octor fom nogen

tykti\t eller £>elbore. fane 2lgtelfe for Religionen,

fom 2}?oratené ©runbpille, b,ané bi;be 2Ifjty for £»ert

2)ienne(re, ber fatte en fræf ob til Sllljerrené


123

9?aabe; te toge fca iffe i 93etanfning at ubbrybe:

3eg fan tf fe giøre s D?ere l>er, £>u maa tee — befal

£tn ©jflH @ub i Sot*! — *)

10.

^orimjttber og SJtyttbling.

»@aa lab oé nu fortabe be pbtfantbropifjfe 33e*

tragtninger, for in eb Dereé gunftige Stitfabelff at gaae

or>er til be mere particulaire 3nteresfer," fagbe ^rofen

Sluguft meb et Slagé »eemottg Dpromtyeb, ttet bun

fremtog en lifte SJtoppe meb ©ocumenter, omv>unfcne

meb en let ©ilfefnor.

*) Jper figteé øienfnnligt tit ben cclbre >})rof. 23ang (iffe

Die, men $r. 2ubo.) 3miblertib er bet iffe beroet ooer

enbocc 2oit>i, boorotbt ben gobe gamle, tbeologiff ortbos

bore 2ro iffe let ogfaa fan mebføre mebicinff : ortbo=

bor Sro, og bcvc>cb ftanbfe ffiibenffabené gtemffribt, for=

binbre m>e gorTø^ o. f. o. ©trcngt taget, bør m|r iffe

Sargen nogenfinbe „opgioc" ^»Jtienten og [pille ^prarft, men

bellere bplbe ©ertningen: Saalcrnge ber er 2it), ec bet

Jpaab! — Sen æble Dr. Sudjbaoe — ban, bcr „t>ar

beeb, men gob" — bar ibetminbfic meb £>enft)n til fornæonte

Sang [agt: ©en Serge, [om b'.anber fin $hactif meb tfyeo;

logiffe ©runbe, fom t>i(, at be npe Dpbagelfer ffulle falbe

neb fra ipimlcn, og fom frpgtcr for at gaae frem, enbog

naar ban t)ar Ceberen reb Siben, — ban tjener 23erben

bebre r-eb at oære ?æge i et 9ftunfeflofter, enb paa et ftort

£ofpital. —


121

„em," tog Ijun atter tilorbe,

„naar Dereé l'eiligljeb i £>jemmet tillaber Mf

at jfjcenfe

bem nogen Dpmccrffomfjeb. ©om bemærfet, er min


125

gremftilling af bet bele gorbolb maafTee iffe flår. Unber

Samlingen og9iebffrirmingen af biøfeDplpéninger bar jeg

ofte følt, at min yaaragne Uoibenbeb i ^engefager beg

r)aobe en naturlig 9tøb; ttjibetbar fofret mig lige megen

Slnftrengelfe cg Doeroinbelfe at abbere cg fubtrabere tiéfe

Hal, cg ooerbcocb at fatte mig inb i benne fa mø fe Sag,

poié Detaille bører til be sort ftj'øn uoante gorretnin*

ger. Smitlertib bar jeg bog føgt at anfhteliggj'øre bet

£>e(e veb et letfatteligt Doerblif cg faaoibt muligt i>eb*

lagt 23ilag i paaltcelige Slfffrifter. £>»or bet tffe er

tyffecee mig at finte i'i;é, »il Deres ©ebbeb cg ftørre

3ntftgt fiffert femme min llfyntigbeb til -pjcclp."

Doctoren foarete, at ban meb al ben 3»er, -Rot'*

agtigijeb og Opmcerffomt)eb, fem l)an l;aobe at bobe

o»er, »ilbe fafte fig o»er Sagen; men ban treere bog

a priori at maatte bemarfe, at ban if fe funte »te ftort

Slntet enb en gob 23illie og bvab alminbelig funb

2D?enueffeforftanb i gorbinbelfe meb nogen erfaring i

33erben ga» barn at raabe o»er, ba ban — ubelbigoiié

for benne »iftnef ooermaabe vi^tu^ Slffairc — tffe »ar

Simjr.

s D?eb et noget ffalfagtigt Smil bcmccrfcbe G> cecilie:

„Det bar jeg taget unber D»er»eielfe. SDten jeg »eeb

— ogfaa igjennem £r. Srnfi — at en af Dereé me*

get gobc fenner er l'eofynbig af gag, og jeg fan 3n*

ret ba»e imob, at De cenfererer meb barn, fem jo baabe

er retjmbig, raué og paalibelig, b»or Ja (en er om

bet egentlige SuribifTe i Sagen. 3eg bar fun bet £5n*


126

fTe at tilfoie, at De 03 DereS 33en, oeb paa bebfie

SRdftbc at varetage min Xavo , faa meget fom muligt

fTaane 3ttfKtéraat>«t; tbi ib»or»el bane bele ftanble*

maabe imot mig Ijar forffyltt a( ten 6traf og ^ro*

ftitution, fem en urebelig ^ormjmbcr, »eb at foigte ben

£tllib, man bar fat ti! Ijam, fan nebbvage o»er ftt £0*

»eb, — »ilbe jeg bog iffe have en rolig £ime, naar

ban og bane familie paa min goranlebning o»erga»e$

til offentlig Sfænbfel og ^ør-agft Denne ganffe natur*

lige ©oagbeb »il De, £>r. Doctor, »el fremfor 9?ogen

vin at bolte mig tilgobe, og tillige at banble i 9)?eb*

før af fammc, fel» om jeg ber»eb ffulbe libe betybelige

©faar i b»ab ber tilfommer mig efter dltt og 33il(igbeb."

©ottfdjatf, fom retgobt begreb, at ben unge

Dame ftgtebe til ©anber, forfTfrebe, at al ben T)i$>

cretion, ber iffe i en altfor b&i @rab ftreb imob ^en*

beé 3ntereéfe, b»ilfen ban nu anfaae ftg for pligtig tii

at »åretage, ffulbe blioe taget faavel fra tjané fom fra

fiané pblegmatiffe 53ené ©ibe.

„3eg maa oprigtigen tilfiaae Dem," fagbe bim

efter et Øieblifé forlob, at bet fun bar »ceret efter en

lang ftamp, at jeg tiflob mig at bebprbe Dem met> en

faa ubehagelig Qorvctntn^. $?en af, £r. Doctor!

jeg ftaaer ene, frcenbe* og »enneloS paa jorben. 5D?in

forfte £>enftgt »ar at betroe mig tit £>r. Grrnft, at

anmobe jjom om at orbne mig benne 6ag. £>an f>ar

et inberligt gobt fjerte, en l»é op»aft gorftanb, fiffert

ogfaa ben rebeligfte 23illie til at tjene mig; men . .."


127

Da bun ter-ebe meb at fortfcette ten begpnbtc Sæt?

ning, og Dectoren ret gobt funbe fermobe, bi>ab bun

meente, tiffoiebe ban leenbe: «£an par Dem faaban

libt af en gufentajt; ja, ja, ten gote 5D?uftcué

bat»te ganffe »ift taget et bjerteligt Jilleb meb \ ivace,

fpillet en Furiosamente op for ^uftitsraaten og entt

tnet at forfafte Dereø r>igtige papirer, ifcer naar ban

borte, at te banblete fun cm *pengefager og iffe juft

r>are 9Mer eller

s 3)?u|lfftt;ffer, ifaftJ ban eders tffe

baobe tabt tern oefc ten fori'te Utgang fra £mfet. 3^g

troer, De fj'enter og fjar gj'ennemffuet min fj'cere unge

SSen — elffocertig i al fin £etftnbigf>eb, — og maa

jeg enb paa SknjTabet 23egne fole mig ublitt berort

»eb, at barn iffe betroeé en Slffaire, fjrøonseb ber er

Sale om ^Jenge og s Pengeøocerb, maa tet jo paa ben

anten ©ibe »ære mig fmigrente, at De bax bcn»entt

Dem til ben »iltboscce 53ené 23en, ben fatte Doctor."

93eb benne ftbjte, »iftnof alteleo ffj'cmtenbc ytring

afDoctoren, rotmebe GcectKc, og bet var fonligt, at

bun fjæmpete meb en inbre 33eoægelfe. Gifter et Øie*

blifs ^aufe, l;mlfen ©ottfetøalf iffe troebe at burbe

brpte, aabnebe føn atter Samtalen, ibet l?un fpnteé

at Ⱦre femmen til ben 23eflutning at burte jtge Doc*

toren 2Jlt, l;»ab ber laa Ijenbe paa Jnj'erte. £un be*

gpntte terfor meb en noget ffjæloenbe tgtemme, ibet

£un meb en »ié batterlig gorfroligljeb greb f?ané£aanb:

„De »il inbfee, £>r. Doctor »\ men ba fjun

£ce»ebe bet fcenfebe £ooeb og fafkbe et 53lif paa ben


128

for benbe fkacnbc 9J?anb, tev cnbnu tf fe I?at>te naaet

$ix>et$ 5)?ibbagélinie 03 l)»i$ ærlige, tiltibéøceffenbe og

d;arafterfafte £>ie l;»ilebe pna tyettbe meb Uttrpffet af

al anben enb fabcrlig gølelfe, — ba braft £raaben og

I)nrtigt tiffoicbe bun: »»91«, lab bet »ære bet ©ifcfte,

frøorom »i tale t £>ag. gorft maa jeg mebbele ©em

9?oget, ber ftaaer t temmelig note 33erøring meb mit

gorbolb til mut gormmtber, ifcer ba De bog \>aa «t

9)?aabe atlerefce er 9)?eb»iber t £>emmeligl;eben."

»»3eg er ganffe »illtg ttl at unberfafte mig ben

Drben, 2)e ftnber Ijenftgtømceøfigfi til Sagerneé gor*

ljanbltng," fr-arebe £>octoren l)efligt, t'bet l)an iffe »ar

bleøen It'Det forunbret »eb l)enbe£ bobinen og forlegen*

f)eb oøer tyané £enh)bning tit 2llbenJforffjellen imellem

t;am og (Srnft, ligefom bet ogfaa »ar tjam »aafaf*

benbc, at l)uit afbrøb ftg felt), for l)cllcre at omtale

faa belicat en Sag, fom 33r«>ct fra @øøfficieren; tl)t

l;an omtøiølebe iffe, at (Scecilt'e ftgtebe bertil øeb at

falbe barn »»9}?cboiber."

3 ftbftnaønte £>enfeenbe tog l)an f;e(ler iffe feil.

»»'Som allerebe anft;bet," fagbe grøfen SUtguft

meb ftørre 9?oligl)eb enb Doctoren for £>iebliffet fnnbe

forflare ftg, „»ar bet i min germonbertf ^ntereéfe at

faae mig gift faalcbeé, at ber t)»erfen togeé £enn;n til

Urterene Dietftntigljeb og (gårafter, eller til mine gø*

leifer og beelige 33iting, naar bet.fun »ar et2)?enneffe

meb bøem ber lob ftg l)anble, meb bøem I)an funbe

fomme tilrette betrccffenbe Sftegnffabetø Slflarggelfe.


129

Sblanbt be Wange, ber befogte ^ufittéraabené Siften*

cirffer (tfat at »ille fere bet ftcre £uiu3, er £ané ufalige

Sitenffab, ubefymret om *D?itlerne tertil), befanbt ftg

ogfaa en ©o*£)fficier, Gbuarb 23ranbt. 3^9 negter

if fe, af alle vore blaferebe, ener»erebe og parfumerebe

©j'cejkr, »anet ten bj'a:r»e, ligefremme 6omanb mej}

min 3ntereéfe; eet »ar mtg i ten c)»alme, mobbybe;

lige u, fom albrig fn;gtebe for at ftirre ben grimme

£)eb inb i bet l>ule £>ie, naar bet fom an paa en

SRofenfjoff. SSerfcené ©oai. 9


130

manbljaftig ftamp, for at fra»rifte barn ftt 33»tte, Du

blegner nu ligeo»er for ben finuffe i'e»enbeé Ijimmel*

blaae Øienpar? £»ab »ilbe $negtene ftge, naar be

faae ben robe 9Juber faaluube ffifte Giouleur? . . . 3a*

mjt, jeg er upatffelig — jeg er »irfelig tffe ganffe »el,

fom f;un fagbe «

Gtoecilie »enbte tilbage meb S3iin. £>anfanbt, at

l;an tffe lm»be flovt 33ebre at gjore, enb at tomme

et ©laé og berpaa meb af mulig Sftunterbeb forftfre,

at j)ané ubetobeliqe 3lbebeftnbenbe allerebe »ar gaaet

o»er, og at Ijan efter ben m;bte «£jertejtyrfm'ng" meb

en om mulig enbnu ftørre Dpmærffomljeb »ilbe funne

folge Ijenbeé Sale, fom ban bab fjenbe gobfjebéfulbt

fortfætte uben£enfmt til benne Slfbrybelfe.

»Slltfaa ba," »ebble» grofeu Sluguft, M jeg fore*

traf ?teuteuanten, og neppe »ar bette bleoen min vberft

paapaøfenbe gormanber Hart, forenb ban £a»be en

Samtale meb pant, l;»té 9?efultat biet), at £r. 53 ra nb

ncmnebe fig meb en £>rijh'gt;eb, fortil jeg — for mit

eget 33ebfomtnenbe ibetminbfte — »ar o»erbe»iifl om

tffe at ^c gi»et pant Slnlebning eller — fom bet »el

bebber — Jpaab. £)et forncermebe mig. 3>eg traf

mig tilbage, og bet faa meget mere, fom ben unge

Sftanb »eb ben ftorre Ugenertbeb, f>an »eb fine bi;ppige

^efog troebe at turbe tillabe fig, fnart robebe, at

ber unber ben t;bre Stajlfpeb tffe blot flfjulte fig 5Wan*

gel paa fanb Dannelfe, men ogfaa paa æbel £cenfe*

maabe. $lum tillob fig at trettefcette mig, forbi jeg,

t


131

fom tyan ubtrpfte ftg, tilftbefatte atminbelig Jpøfltgfjeb

imob en af f?ané fjærefte £>mgangé»enner; men »og*

tebe ftg reb [amme £eih'gbeb iffe for at rebe ben 3nter*

eéfe, l?an Ijaobe i at ftifte et s )Jarti. 3eg bfe» fra

nu af en opmærffom 3agttagerfre, og »eb et Xiffæfbe

— jeg tilftaaer, bet l>a»be megen £igl?eb meb £urert —

tyorte jeg, at be tøenbe noble £>errer i al govtroltgfjeb

affluttebe en formelig £>anbel om min £>aanb, ibet

Grbuarb 53ranbt meb fin fæb»anlige ?tgefrem^eb, bet

»ti fige brutalitet, erflærebe min $orm|mber, at fyan

»el f>»erfen »ilbc fjoenge eller flfobe ftg, lj»té jeg ga»

fyam et Sifflag , faafom fjan — bet »ar £ané llbtr»f

— fujt iffe brøb ftg fynberligt om „Icerbe Damer";

men at ban iffe bejtominbre gierne faae, at partiet ble»

bragt tfknb, ba $m trængte tii en l>al» o»eb iffe cenbfebe

spenge uben forfaa»t'Dt ban nob»enbig»iié ija»be S3rug

for bem."

"3cg bel>ø»er »el iffe, £>r. £>octor," »ebble» ben

tframfebe efter et £h'eblifé ^aufe, »at ffilbre£>em min

Snbignation over benne ffjcenbige Jntrigue, l)»té »illielofe

Dffer jeg ffulbe »ære. gra bette £>iebfif af, »ifte jeg

mig afbrignebe, naar (Sbuarb »entebeé, og fom £an,

faa gif jeg. Da min gormi;nber bemcerfebe min fafte

33eflutning, at afbrpbe en)»ert (3amq»em meb bjnt


cbarafterlofe SHenneffe, fanbt l>an fifl tf fe foranlebiget

til at bcbanble benne »en af bane fjærefte Dmgangé*

»enner" mere forcfommenbe enb jeg i lang £ib Imwbe

gjort, ifcer ba ban befrpgtebe, at ben raffe ©oofficieré

Slbgang til »øre ££ ecirfler og muftcalffe ©øireer let funbe

afffrceffe anbre mulige griere, eller »el enbog gi»e bem et

93inf om tit for»irrebe gørmrnibert. ©om golge beraf

brouillerebe ban (tg »eb l'eiligbeb meb £r. 33ranbt.

£)enne, ber nu »ar ubeluffet fra »ort £uué, plagebe

mig længe meb fine 35re»e, fulfce af be fn;gteligfte gor*

t»i»lelfesubbrub, ber naturlig»ii$ nu, ba jeg fjenbte

23e»æggrunbcn til ben mig tiltænfte£i»éh;ffe, iffe rorte

mig bet minbjre eller befrarebeé. Gnbelig opbørte bette

væmmelige ®fri»eri, ba |>an »ar ble»en beorbret til en

længere 9?eife ; men neppe er l?an »enbt tilbage, forenb

23re»ene begpnbe paam;. 2) et »ar et faabant, $v>

Crrnft ba»be paataget fi'g at bringe mig paa £)ereé

33egne. 3eg bar tilintetgjort bet."

„3ffe faa ganffe rigtigt og maaffee noget uforftg*

tigt," bemcerfebe Doctoren, ber efter ben giøne 2)?eb*

belelfe følte fi'g bett;belig lettet, uben egentlig at funne

gjøre fig 9?ebe for Slarfagen bertil; og berfor Ijellere

itlffre» ben m;bte ubmærfebe 33iin fit Ijelc aanbige og

legemlige 33ebrebeftnbeube, enb — »ijtnof rigtigere — føgte

ben t be erbolbte £)ph;eninger om ben farlige ©øoffi*

cierø minbre ømme gorbolb til ben elfloærbige £alerffe.

„Set ©amme meente rigtignof ogfaa £r. Grrnfr,"

fagbe ben unge £)ame fmileube. »3inMertib maa j'eg


133

bog tifføie, at bet ble» mig faa meget lettere at mob«

jtaae ben mit $jon tillagte Ttyégjerrigbeb »eb en Dm*

ftænbigbet, [om enb »terligerc maatte nebfeette £r.

33ranbt i mine |Z>ine — naturligrmS fun t £>enfeente

tit mig. 23eb mtt, mig af gorboltene paahntngne, ©pio«

nertngefyfkm, ba»be jeg nemlig ogfaa bragt i erfaring,

at bans £jerte tffe »ar ganffe frit. fyan er en ^3ige

f>engi»en, en ©lægtning af barn, geb, fmuf, blib og

munter — langt mere (fiffet — »cerbig maaffee — til

en ©ømanté 33rub enb jeg. 93?en f;nn er fattig. £>an

»eeb ftg elffet af bente, ban elflfer benbe igjen, men —

bet »ære [agt til bane 9?oeé — tyan bar ftanbbaftig

unb»cget enb, »er aborlig gorflaring — —

„Det falter jeg noget nær flet," tiiiob ©octoren

ftg at afbrpbe.

»gor mig flitter bet ftg bog fom l;onnet banbtet,"

»etble» d ceciiie. »Qr bet iffe enbog cebelt, at ban,

troté ben I?am egne $remfufenf;eb, bar »itft at ma*

noeu»rere faa bebcenbigt, at ben ftaffelé ^igeé ftolelfer

ingenfinte ba»e faaet gorm eller 33e»ibftbet, neppe for

bente fel»? ©anfTe at afbn;be Dmgangen meb benbe,

f;ar ban »el iffe »æret ftcerf nof til, muligen forbt;be

ogfaa Jsamilfeforfjolb bet; men mantig (jav ban unb*

gaaet alle £t(ftaaelfer og gorftfringcr, forbi ban »eeb,

eller tog itetmintfte af ©tantéfortem troer tet, at bane

?i»sftilling iffe fan ttllate barn at gifte ftg meb en ^tge

alteles nten formue. — 3cg bar tcenft, gote £r.

©octor! at b»té ber fan rettes 'ftoget af min gor*

"


134

mue, fra vifte ten tyatoe ©neé Suftnbe, eller faa om*

trent, funne gjore et for binanben »asfenbe fax lyffe*

ligt; 03 jeg maa Derfor inbftambigt bebeScm anmobe

Dereé j'uribiffe 33en tage £>enft;n til bette mit gmfTe,

fjoorom fenere bet Nærmere fan aftaleé. £)»rigtigt

talt, »ar bet nccrmeft for at motioere Smffet, at jeg

Ijar trættet Dem meb benne lange £)iftorie om £ieute*

nant 33ranbt og tjané govbolfr til 3uftitéraab ^lunté

2)tynbling."

2)octor ©ottfdjalf unblob naturligoiie iffe at

forftfre, at fjan meb levenbe ^"rercøfe l?a»be fulgt 23e*

retningen, — en gorftfring, ber — begribeligt nof!

— iffe »ar nogen tom £>efligbeb.

ȣ)er rcfterer nu fim," tog Scecilie atter tilorbe,

„bet fib fte og tilbelé »igtigfte s ])unft. 3cg baobe troet

at funne gjore bet meb l'ettyeb; men jeg tilftaaer, at

i bet ©tebh'f, £)e traabte Ijerinb, o»erbe»tfte ©miet af

2)em mig om, at @agen bar en betænfeligere Bibe,

enb jeg tioligere ba»be tænft mig."

Unfrertn;ffenbe enboer egoiftiff, maaffee enbog om*

ftnbtlig golelfe, befh-abte ben gobe £cege ftg

i bette 2)ie*

blif for, »eb ben renefte, »eloilligite 3ntofrefommen at

gjengioe ben unge £>ame ben ftrimofcigbeb ligeooer føl-

barn, font Ijenbeé ffjailoenbe Stemme anti;bebe Imn iffe

fulbfommen l;a»be, l;»or £alen font yaa bette, tyam

enbnu ttbefjenbte s ])unct.

Spån tilftob uben £)mf»øb, at ban £a»bc bemcer*

fet et fceregent Ubtn;f af gorunbrtng og gorlegen^eb


135

fjoé ben unge Tamt, ba tyan traabte Ijerinb, ligefom

ogfaa ba fmn fer, mcb en tyam Ijoift fjeer og fmigrenbe

^ortroligbeb, I>a»be grebet IjanS iiaanb og begmibt:

„Tt »il inbfee, £r. 2)octor", — men »lubfeligt jknb*

fet og forandret (Samtalené @ang. £enne (Sintébe*

»cegelfe ba»be ban tiff?re»et en »ié Unbfeeligbeb o»er,

at ban ttlfcclbtgcit'é »eb ben Meéfurebe Sømanb Qxit

sar bleven 9J?efc»iter t en Ijemmelig gorfkaelfe. 2ften

nu, ba ban af tyenbeé egen 9J?unb l?a»be erfaret, l)»or;

Iebeé #orl?oltet egentlig »ar imellem Soofft'cteren og

benbe, nu inbfaae tyan, at ban l?a»be taget albeleé feil

i ftn ©toning ; og forubfat berfor, at tyané ^agttagelfe

meb £>enfmt til bet 3nttrt;f, ban ba»be gjort »eb fin

3nttrætelfe, »ar rigtig, faa troebe tyan fulbt og faft,

at man bebft og ftfrejt »tlbe fomme til Sftaalet, naar

bun meb famme Ufovbebolbenbeb »ilbe ubtale fig om

Sntrobuctioné Momentet, fom ban nu tyer |>a»be aaben?

baret fjenbe b»ab ber »ar tyam »aafalbenbe.

„£)ereé 23emærfnir,g er fitlbfommen rigtig," be*

freeftebe (Soecitie meb ftorre gafttyeb i Stemmen, „og

jeg »i( aabtnt og ligefremt fige £>em Slarfagen til min

gor»irring, ba Te *fom. %a , jeg følte mig ligefom

ooerrafTet. Ttt forefom mig nemlig i forfte SZ>ieblif,

fom om jeg t>a»be en tyeel anben og fremmeb ^erfon

for mig , enb ben, jeg lige faa Icengfelsfulb fom tiliibé*

fulb »entebe

"

^oget æltre, libt mere fat og alvorlig enb 3>be*


136

akt," bemoufebe £)octor © o ttfa)a tf afbrt^benbe, men

meb bet meft gobmobtge 6mtt.

r/^et, min t>erre! £r>ertt'mob noget mtgre," fagbe

bun meb flygtig bobinen. „De r>eeb, £r. Doctor, at

man gferne gj'er ftg en ftoreftitting om be r.

(£rnft, og naar pan omtalte Sent — »tftnof ftebfe

meb ben ftørfte ©obpeb og ben meft ubetingebe £oiag*

telfe, — faa ffete bet nceften attt'b tneb £i(tceget „©antle",

f.

Grr. »Wlin f/cere ©amte par t'bag bragt mtg t gobt

£umeur," etter: „Jrwab »tt min ©amte ftge bertit?«

etter: „Det er ogfaa mm ©amteo Mening" om f?ttnt

etter Dette o. f. o. 3eg tnbfeer nu, at bet blot par

»æret en lo$ £alemaabe, et »enligt fti'cerligt;eb3na»n,

brugt af ben fun noget gjngre, men mere l'etftnbige og

Uerfarne ligeooerfor ben noget cetbre, beftnbigere og meb

l'toeté gorpotbe befjenbte 9J?anb."

„3a »ift, ja ot'ft!" ubbrob ben gobmobtge ©ott*

fa)alf teenbe: «ben etfTetige gufentafi gjtorbe mtg gfcrne


137

en fjato Sneé 2Iar ælbre, for fefo at base £o» til at

»ære en beel r. Doctor!" —

@ottfa)alf lob atter 33inen fmageftg, og fff'onbt

ban »ar meget fpcenbt paa ben forrentebe -Dfebbelelfe,

funbe l>an bog iffe unblabe i fit ftille @tnb, øeb at

betragte bet jTjonne Sfriftebarn fom £>ebe, at citere

Dr. gauft'é Drb Ijoé @oen)e:

»34) bin i« alt, um nur $u fpielen,

3u jung, um olme SSunfa) $u femi." —


138

n.

JDoctorett i ft-orlegenljcD. £)nt Cctjtnbige font

Sftaaoflitier.

„£>e »ti tnbfee, £>r. ©octor!" begtnibte — etter

egentlig fortfatte — @cecifie, »at jeg unber btéfe Dm*

ftænbigtyeber t'ffe fon blioe t;er t Jpufet. 2tt omgaaetf

en 9J?anb, ber tit ben @rab bar tyigtet ben fjam »tfte

£tl!ib, »itbe »ære »ancerenbe for mig, er mig enUmu*

It'g^eb. 2)?t'n Jpenftgt er Derfor at brpbe meb fjant, jo

før jo Rettere, ifær nu, ba bet inblebenbe ©fribt Hl

Dpgjøretfe imeftem Suftt'téraaben eg mig er gjort, og

meb 2)creé og £>ereé SJtftø fætteS gobe 23iftanb »il

bli»e fremmet meb al 2U»or. 3eg maa følgelig foge

mig et anbet Sag. 2>?en l;»or ftnber jegbettc? blottet

for ftrænber og SSenner, ftaaer jeg ene i ben »ibe 33er*

ben og fwr 3»igen, til t;»em jeg fan ftette mig, intet

^»ilefteb, l)»or jeg fan læne mit trætte £>ooeb. £),

£>r. £)octor ! »ibfte £)e, b»or tungt bet l>ar »æret mig

mibt i bette 33e(le»net, t'ffe at f;a»e f jenbt nogen 9)?ober,

til Ji»té fjerte jeg meb ^ortroligfjeb funbe l;entye; tn*

gen 6øfter, meb b»em jeg funbe bele mine 33etymrin*

ger, min grpgt og min £»t»I, ja fel» mit fyaab og

min ©læbe, meb f;»em jeg titlt'Dtffulb funbe fmile og

græbe bog, jeg »il t'ffe befuære £>em meb

lltbrub, ber bog fnn ere f»age Gd;ø af be etager,

fotn tyre i mit fjerte i mine cenfomme £imer. 3 Or*


139

bet ene i 23 er ben maa Ⱦre ubtalt en SSerten af

Qoai. De gamilier, f;er fomtne, mobe mig meb fob

23enligl;eb paa £ceben, meb en ©miger Otter twilfen jeg

fnart f;ar rotmet mig bleg; men -JJtiéunbelfené ©lange

bmsjler unber SBlomfierne, og boor tor jeg Sttl f;aabe i

min fr-igagtigc gormynberé 33orb»enner at finte ©totte

og ©ifferbeb, enbftge greb og £r>ile — for ti at tale

om nogen ftjarligbeb?"

Doctoren inbrommebe, at bet iffe »ar fanofynligt.

„£)»orben ffal jeg ba rette mit 23alg?" »ebble»

bun. — Jim £erre ! et Ølimt af £>aab r-ijte jtg for

mig, jeg ncerete bet inbtil benne £ime, bet truer meb

brat at forfvinfre. — 33a:r o»er meb mig — ! £tlbage*

fjoloenljeb fan forbæroc Wt; lafr Slaben^eb ba iffe gj'ore

bet... bet t>ilt>e bræbe mig, at fee mig miéfjenbt af

ben 2)?anb, jeg agter faa Ijoit."

®ottfa)alf foltefig beoceget. £>an våv iffe mere

nogen rolig iagttager, fjan folfe, l>an leet meb ben

unge Dame, faa forlatt miet i Dmgioelfen af f;»ab

Slubre falce forbens Øober.

„33ort ba meb Sungebaanbet! De ffal »ibe 21lt,"

fagbe bun meb en fcelfom 33lanbing af 9ieftgnation og

£>eroiéme: »£>r. Srnft omtalte Dem faare ofte fom

en $?anb af pror-et 9tetffaffenbeb, fom en milo, fjeer*

ligjinbet, ooer alle egoiftiffe £enfvn og ©maaligbeber

tjæret SSelgjorer for s D?enneffebeten. 3^ ^ eo opmarf*

fom. 3^3 bannebe mig fnart et 33illcbe af Dem; meb

33egjcerligbet> lyttcbe jeg til l)cmé Uctalelfer, be fom


140

fra £>jertet. Den bybefte 21gtelfe fon>anb!ebe ftg efter*

baanben til en tatterlig ^ølelfe, 03 benne bleo'ftebfe

ftcevfere 03 inderligere altfom (5-rnft meb fin jemie

23eltalenl?eb, mere gobmobig og mere aaben mcbbelte

mig Ht ene fmnffe £rcef efter bet ancet om fin „tjære

®ataU", nn forø 25en og nu fom ?æge. £ilgn> l?am,

l?r>ié ban ooerinxlbet af ftt gobe £)jertcé uffromtebe ZaU

nemmelig^eb ta(tc formeget til flittigt aabne SDren om

SBelgjorerenS tyuuélige Civ> ; og tifgn? mig, ben £t;ttenbe,

hviå jeg maaffee fun altfor »illigt laaute ben 3nbié*

crete min fulbe Dpmccrffomfjeb og opmuntrebe fyam til

at vebbh'oe! 3a, £>r. Doctor! jeg lærte £ib efter an*

ben at fjente Dereé buuélige ?ir>, Dereé ©ceboaner,

Deres Smaaonffer til ben minbfte Crnfeltfjeb; bet rnbfte

jeg at ufcloffe af ben gobe, trobjertebe (Jrnft, uben

at fjan afjnebe bet. 3eg er orienteret i Dereø £>jem;

mine Sanfer tjaoe fulgt Dem, naar De braf Deres

£[>e, naar De røg Deres fibt, naar De fæfte, naar

De grublenbe fab i Sanfeftolen meb blebenbe fjerte

og fmilenbe £æber, for at finbe tu;e 2)?ibfer til l'inbring

og 25elgjerninger. 2>eg »eeb, De l)ar bet gofct; men

jieg troer bog, De Ijar bet iffe, fom De burbe tyatte

bet, fom De fortjener bet efter Dagenes Wloit og 21n*

ftrengelfe. De Ijar faalebes i Regine ftffert et tro

£t;enbe, en ret brar> £uusf>olberffe; menomftj'cer*

ligt;eb, fanb ^engfoentyeb farmer De. i'ab mig i en

enefte ©cetning omfatte mine Sanfer og golelfer, faa*


141

lebeé [om be have paat»ungct fig mig : 3^9 fanbt, De

mangfebeen Datter, Ifgefcm jfcg manglebe en ftaber."

Gifter meb en nocfien overnaturlig $raft at l?a»e

aflagt benne »ijlnof farlige 33efjenbelfe, ber ubftrommebe

meb et æbelt q»inbeligt fjertes bele 3nberligbeb, og

bog far blanbet meb faa uftgelig Smerte og ikemob,

at »t iffe meb Drb funne betegne Cmfanget af f?enbeé

©inbsbe»ægelfe, fcenfebe Qiæcilie robmenbe ftt ffjonne

£>o»eb og fortfatte meb q»a(t @temme:

„2)et »ar mit £i»w ffjonnefte fyaak; men bet »ar

»el fim en Drom! — 3nbfeer De nu, at @miet af

Dem maatte berøre mig fmertenbe? 3^9 »entebe »ijb

no! ingen Clbing, ber blot trængte til *pieie; men

jeg formobebe bog beller iffe en 2>?anb i 2i»ets fraftigfte

Sliber, en 2)?anb, ber feer imob $ix>et$ SWbbag, iffe

imob bete Siften, og berfor fan gjere anbre gorbringer

af bet enb bem, en batterligdnbu formaaer at »be . . .

Set »ar en ©fuffelfe! . . . 3^3 færte at fjenbe 2)?e*

get: Deres £>jertes rige Dmfang, Deres raftlofe

23irffomf>eb, Deres jo»iale £i»sopfatning, Deres ftrenge

211»or, f>»or betfom an paa21(»or; jeg lærte at fjenbe

Deres beffebne gorbringer for Dem fel», og ben minbre

øml;ebsfulbe -Kaabe, paa b,»ilfen be f»lbeftgjorbes

i>»orlebes De, træt af dampene ube, i hjemmet fom

ofteft fun fanbt £re»enf;eb, X»ærl?eb og (Jenfolbigljeb,

parret meb -ftærigljeb, fom Grftatning — alt Dette lærte

jeg efter^aanben neie at fjenbe, fun ©et lærte jeg iffe

— f;»ab enten jeg fanbt bet o»erflobtgt, eller mit ftyati'

;


142

taftbt'Uebe af Råberen »ar for fterft tit at fortrænges

af noget anbet — , jeg lærte tffe at fjenbe £>em fem

9)?anb, men fun fom oebelt

s D?enneffe; jeg faae i

2)em altib blot (Jrnfté »ficere ©am le!"

Situationen ble» ten gobe 2)octor pinligere 03

pinligere, ^eb ben £anfe, at fee ftg bagtig omf»cc»et

af Cfcecilieé Sylpljcffiffelfe, iftebetfor af ben fnurrenbe,

»rantne, omtrippenbe £uuéf;olberf?eé fjtebelige ©eftalt,

folte ban ftg fom ^enfat i Ijiin himmel, ber af $ro*

pfjeten looeé be £roenbe. SDltn at realifere benne @a*

ligbeb, at gjore noget (Sfribt til at ert;»er»e fig benne

Jpouri, — bet ooergif ben ellert bog faa brijtigeDpe*

rateuré »£o»emob" ; bet »ebfom jo ogfaa blot Sftanben

©ottfajalf, og ban »ar i bette ©tpffe netop tffe

mobig.

Regine »ar l?ané Xantippe. 2lt faae benne »eb

SSanené s Ittagt til f;am bunbne Doinbe fortrængt af

Giæcilie, eller bog ibetminbfie at faae l;enbe unber*

orbnet ben unge ©arne og beroeb ftg fel», — bet »ar

en ljercultfl ©jerning, en £)aab »ærbig en Slleranber.

£>octoren »ooebe et Øieblif at gribe fyaabet, at »ugge

ftg i bet fjant paa StUm aabnebc *parabifeé£r»tlerige;

men fantomet forfoanbt for ben folbe £»erbagébe*

tragtnings »æffenbe 'Sfulberflag, —


143

font teende £aobe roeret inbefluttet i Gæctlies 23rpft

og nu £aobe faaet ^?uft, bfeone faa mægtige, at Inm

tffe formaaebe at tilbageløbe et nyt 03 ftbfte Ubbrub.

Qrfter en oolbfom Sjcelcfamp, faftebe Imn ftg, foommenbe

i £aarer, for Doctorené jobber, beboeffebe £ané ffjæl*

oenbe ^»center meb brænbenbe $oé og fagbe meb en

bjertegrtbenbe 9?oft, faalebe* fom fun (Jngle funne bebe:

»2)et brijk eller bære — optag mig bog fom Datter i

2)ereø £>uué!"

Cg ba biøfe Drb »are ubtalte, oar ljun atter ftg

felo. Som om £i(bagef;olbelfen af bette — unegtelt'g

oooelige — £htffe Ijaobe fuet ^enbeé £ele 23æfen, gleb

f;un nu meb £etf>eb, grimobigljeb og bog faa pnbtg

Doinbeligljeb ooer til Slfffeben. 2)?eb benrioenbe 23en*

ligbeb taffebe tyun Doctoren for ben taalmobige Op*

mærffomljeb, ljan Ijaobe ffjænfet tjenbe, for ben ©ob*

l>eb, b,an oifte fjenbe oebat paatage ftg bet ubebagelige

£oero, at orbne IjenbeS Sager, og berpaa ilebe Iwn

let Ijen ooer bet ftbfte og oigtigfte futtet, ibet fmn, uben

fornpet WbenjTabeligbjb, bab fjam, rolig ooeroet'e fjenbeS

Sinmobning, iffe betragte Ijenbe fem nogen færbeleS

goroamt, forbi f?un for iøiebliffet (eocbe i et ftort £uué,

og fremfor 2llt iffe ooerite ftg meb bet


144

ftg tog SSct'en til fin unge 33ené, til ten letftnttge

(Srnfté bcffeone 33oltg.

£>»afc »ilte Ijan ter? — ©aaoibt var bet fotnmet

met ten »elmeriterete Doetor medicinae , at tjan, ter

elleré var alle ft'negteneé Qonfulent og ten, til tyoem

te trpgt funte ti;e t £t»et$ mangeljaanbe (Jonflicter,

for at ^ente 23iftant og Diaat, nu felo »ar faa raats

»ilt, at b,an maatk h;e til ten »ngfte, ten nttntfi er*

farne og practiffe af tern Me. 23ar tet maaffee ten

fj'ære, gote Gature giffigljet : £aabet om, at tyan fyoé

tenne $ennefretfené §jntling »ilbe finte ten ftorfte

@mnpan)i, b,ente ftg tet ©»ar, b,an frpgtete og tog

faa gj'erne onffebe? . . .

•jftaturlt'goité mottog Ct-rnft fin 23eu og 23elgiører

met aabne 2trme, ffjonbt tyan afbroteS t en f/ærlig

©pog met fin unge, nette £uftru. SNen neppe faae

f>an 'Soctorené aloorlige 2laftm, font fun formilbeteé

af tet »enlige ©olffin, ter fmilebe fra tet, tbet fjan tiU

niffece Soljanne, onffente £etb og Seljtgnelfe til

gorbinbelfen og met ©eeltagclfe fporgente til Ijenteé

Seftntente, — ferent l>an ogfaa beftrcebte ftg for at

blioe al»orlig. £>an troete iffe rettere, ent at en fn;g*

telig (Jpibemi »ar ubbrubt og l?a»t>e bragt Sægen i forgclig

Stctioitet — en gormobning, fortil l?an maaffee og*

faa lebebeø »eb ©intet af kappen, l?»ilfen @ottfa)alf

bar met et ©lags forftgtig £eitibeligt>eb.

»^anne! en glaffe S3iin til £>octoren!" utbrot

Srnft t fin gortegenljeb, tog gatten fra 2)octoren og


145

»itbe ligefebcs ffiHe $am »eb gaffen, for at ban funbe

gj'øre ftg bet beqoemr.

»Vid, maa jeg bebe! ingenfomljclii Weiligtjeb,"

bob l'aegen. »9J?en bar Din It'Ue Sone forøurtgt Wo»

get at »åretage i £ufct, faa lab benbe enbelig tffc ge*

nere ftg for min ©fylb."

(Jrnft forfiob 33infet og manoeu»rerte fin £>alr»*

teel ub meb et tyalvt Duftn ffofl.

„D, Du oeeb iffe, l;r>or fflffattg jeg er, Oott*

fdjalf!" ubbrøb Ijan benryft, ba f;un forfoanbt. "Det

er ben enefie fløgeiie Streg, jeg l?ar gjort t bette ?u>."

„Det glceber mig uftgeligt. @ub labe bet »are

t'nbtil Gliben!" fagbe Doctoren meb inberltg Deeltagelfe

og tryffebe ben unge SGgtemanbé £aanb.

,,©ee faa, min 23en!" begynbte (Srnft i en an*

ben £onart, efterat baoe giyet fit fjerte 2uft »eb bjin

gorfifring om fin ftlogffab: „fee faa, nu ere »i ba

unber fire £/ine. £»ab gobt eller flet '-Ryt Ijar forfraf*

fet mig ©læben af t)it 33eføg? 3eg er fiemt o»er

kammertonen, ja Strængen er ncer»eb at brifte a^ Ses

gjerligfjeb efter at erfare bet." —

„Du ffal gi»e mig et gobt dlaab, Sjcere!" fagbe

Doctoren meb ufceb»anlt'g bløb betoning.

r.©fal jeg?" fpurgbe ben fetfinbige, meb en eien*

bommelig pubfeerlig Sfoltljebsfølelfe, og breiebe fin

Stol faalebeé, at tyan i en ribenbe Stilling, meb £>as

gen yaa Stoleryggen font til at fibbe ligeo»er for ben

JRofcnhoff. 33cctcné SDotti. 10


146

9?aabttilbe. — „9iu fa — meb Sliberen fommer (5rfa=

ring, ftgerman; men jeg fyav opbaget, at ben fommer

meb 2(£gte|lanben. 3eg er blewn fom belt for»anblet

»eb ©iftermaalet — ble»en en ganff e 2lnben, Du ! 3eg

er langt roligere, befinbigere, fornuftigere, om jeg fetø

ffol ftge bet."

„3tffl

t>tt gjcrne troe bet," faarebc Doctoren meb

et ©mil, ber fnarere tybebe paa £m'»l enb paa Zxo.

„£ør attfaa noie efter" — »ebblet> f;an atoorligere —

„b»ab jeg nu vil anbetroe Dig; men l>r>ré Du iffe

feer Dig iftanb til at gioe mig et famvittig^ebéfulbt

og upartiff *S»ar, faa lo» mig ibetminbfte, at min

SWebbelelfe maa blive betragtet fom ufagt."

»»3?3 *>*rt> iffe nogen farter og ^infel, falffe

Oointer iberegnet, ber ffulbe bringe mig til at forraabe

f;»ab Dit 23enffab »il betroe mig," forftfrebe @rnft

noget fjoperbolff; „for ffulbe jeg bibe min £unge af,

forenb ben ffulbe ubptapre ben minbjie Snteroal af

Dine £>emme(igl>eber; og f)»ab min ©amvittigljebé*

fulb^eb og Upartifffjeb angaaer, ba Ⱦr overbeviijr om,

at Du i faa Jpenfeenbe i mig f>ar funbet ben rette

SSolbgiftémanb. gorrejren glceber bet mig, at Du en*

belig »ifer mig nogen £illib ; bet fjar altib forefommet

mig, fom Du betragtebe mig fom fom libt »in*

btg og upaalibelig. 9?u ffal jeg »ife Dig paa en glim*

renbe 2)faabe, at jeg fjar 33afié, gunbament, @e£alt,

fortfagt: Soltbitet."

H @obt, gobt," fagbe Doctoren, allerebe begt;nbenbe


147

at tnbfee, at Srn ft noget nær burbe fja»e t>ceret ben

©tbfte, til Jwem Ijan ffulbe benr>enbe ftg

fom og belicat ©ag.

i en faa ttnol*

»@tb bet blot maatte »cere noget ret 23igtigt!»

ubbrob Grnft iorigt, og tifføt'ebe meb uforlignelig 51a*

tottet: »©et er mig orbentlig fjært, at 2)u er fommen

t en eller anben klemme, for at jeg bog engang fan

gobtgjore, at Qxmt og 23illie boS mig ogfaa funne

gaae cofla parte. 33lot noget brast farligt, gor»o*

Wtlt, 9tisquerligt — jo galere ©eni|1reg, jo bebre!"

„Xat, Xat l" afbrob b,am Doctoren og maatte lee,

lj»or alooréfulb Ijanc Stemning enb »ar. „£>»ab »ilbe

£)u ftge om mtg, lille 23en! fyvié jeg onffebe, at £)u

maatte brceffe en 2lrm eller et 33een, blot for at jeg funbe

faae £eiligbeb til, »eb at curere Sig , at »ife, bwrlebeé

Sone og SBillie gif Jpaanb t £aanb?"

,,%a, @ottfa)alf! meb £)ig er betnu en ganffe

anben ©ag," meente Srnft ligefom libt bebrøoet:

,4Dn beboer tffe at opfoge £eiltgl?eben meb en £pgte,

ben fommer bo$ £>ig alle £>age af ftg felo. 5D?en M

trænge jo 2llle tbelig og altib til £)ig, og allermefi

jeg. ftan bet ba forunbre Sig, at bet frober et er*

fjenbtligt fjerte en ©mule, at ber gi»e$ bet Ubftgt ril

at afbetale om blot en ©fiUing paa ftn Dalere @jelb,

felo om Grebitor eller Debitor — t)»ab Ijan nu labber

— i famme Sh'eblif er libt i $nibe?"

„9?ei, $aa ingen 2J?aat»e ! bet er faa mennefTeltgt

io ,!


148

og alle gobe£ierter egent," fagbe Docter ©ottfcfyalf

tbet tyan tvoffebe Pennene £>aanb, og fortalte barn nu

faameget af Gtcectlieé £>iftorte, fom l>an omtrent be*

b,ooebe at oibe, fer at Ijan funbe afgtoe en 33etcenfning

om, booroibt bet gif an, at ben unge Dame, i Sejen*

jfab af £muébeityrerinbc, tog til Ijam, Doctoren, naar

bun faae ftg nobfaget til at forlabe ftt nuoa'renbe Dp<

bolbéfteb.

„g* bet faa bet£ele?" fpurgbe Gmtft, ba benne

Støebbelelfe tjaobe funbet 6teb.

»%a fpneé Du tf fe , bet er nof?" fagbe

Doctoren, forunbret ooer, at ben Slnben funbe tage ftg

benne for barn faa boift oigtt'ge og belicate @ag faa

let. »»£»ab er ba nu Din 2ftentng?»

»$)?tn Qftent'ng," foarebe (Srnft og oenbte atter

(Stolen, tbet l?an affaftebe ben 2Uoorøt»ang, ban baobe

maatttt paalcegge ftg: „min oprigtige og uforbebolbne

Mening er, at Du oilbe oau-e ben ftor|te og complet*

tejie af alle iffe tnbefpærrebe Daarer, fyx>i$ Du iffc jo

for jo betlere lob ben gnaone Regine ubbotfe ftne

gamle S3ecn t 23artou eller 5lbel (Satljrineé 23ober, og

forte ben flraalenoe Ctæct'lie t'nb t Doctorboltgen meb

fltngenbe Spil og et fulbftcenbigt gaffeltog."

»§la — Du er og btioer et uforbeberligt 2?iIbbo--

oeb — Du er gal! — 33etænf bog!"

»%a, ber er nof 9?oget at betænfe! — Doctor,

Doctor! 2)u gior Dig mere og mere »ærbig til ©pambe*

troten. Det er Dig, ber er gal — lab Dig ftge af


"

149

golf ubenfar ©tg; Du er Dig iffe ©alffaben beoibft,

bet ev — boab Du felo ofte bar forflaret oé — netop

bet fergelige ©pmptom paa ben ægte ©alffab, at »eb*

fommenbe 3nbioib tffe »il »cbfjenbe ftg fin abnorme

2:tlfianb. — fortørn tffc be boie Ottber »eb 58ro»l!

3eg beforger gafferne, tfalb bet er ben Ⱦrbtge 3nt>*

gang, ber fornrott'ger Dit galante fjerte — "

„£oIb nu t'nbe meb aft ©jaefferi, og foar mig

fom fornuftig 3)tanb: „£)i>ab »il golf ftge? SS er*

bene Dom — —

„•ftei, nu blioer Du nærgaaenbe. Det er jo lutter

93erfon(igbeber, Du opoarter meb. SSerbené Dom?

©ucs Dob! Du allufcerer tif mit, til Din fjertene*

»ené loolige ©iftermaal! — 95 er bene Dom f;ar

ffaffct mig i^obannc iffe paa, men om ^alfen...

23erbens Dom fTplterjeg benne bele, befiige, enorme

poramicalffe Ityffe — billioner ©ange ftorre enb jeg

fonbigc Sftennejrebarn fortjener ben. Dg Du »il ffumle

meb 23itterbeb o»er *8erbens Dom? gp, Diuberfnegt!

bet ba»be jeg iffe ventet af Dig; jeg funbe forbre Dig

nb formebel |1 Dine ubeftnbige Drb, boié iffe ^iftolfnalb

og ^aarbeflirren ere )aa afjtyelige Diéfonantfer , at

tngen ccrlig Æftutlcué, ter bar litt £)re for harmoni,

gibber bort bem.«

Doctoren fuffebe, »i »ibe iffe, om bet »ar o»er

bans unge 2?ené l'etftnbigbeb eller ooer ftn egen Sftaab*

»ilbbeb.

»23erben£ Dom!" »ebblei? (Jrnft i (frtafe:


150

»SSerbené Dom er iffe en owerflibt 6ilfeqr-int ycerb,

unbtagen b»or ben forer et s ])ar ffiffelige golf til 211te*

ret. £ar Du tffe felr» »crret meb at fynge »or $lub*

rn'fe, feg troer enbog bet er en 30b gammel ^falme

eller @boral:

„23erbens Domme agter

£an lim h'bet paa;

£>an blot eftertragter


151

blot: im begmibe mcb en majeftætijl fulbSlccorb i A-Dur,

meb alle ti fingre °3 $ebal «

SIccorber.

£an aabnebe (Haseret og anflog nogle frygtelige

>J5aa bette relfomne Signal t'nbfanbt (tg oiebliffe*

lig ben nnge ftone. Saalæuge iftænbene famtalebe,

troece bun meb en rigtig Saft for bet Sommelige, at

burbe træffe ftg tilbage til be Iwéfige Spsler; men nu

muficerebe jo Qxn \t, forfor ffulbe fmn ba længer

unbbrage ftg fin &5gtemanbé Selffab?

„9?ot, glæbeligt Dtyt!« tilraabte Grnft benbe j'ub*

lenbe. »£ænf blot: 9?« fommer ben gobe 2)octor

enbelig ogfaa i £arn ! Jlaa, bm'lfe Crartetter ril bet

gire! S ae c i (i e 6 ubmærfebe Sopran, Din rene 21(t,

min (Sngel! min egen ret taaleligc Xenor, og faa£)in

fraftige S3aé, 2)octor! ber rigtignof trænger til libt

llbbannelfe — boilfen 9J?uftf rille bi tf fe funne bringe

paa Senene i be lange Vinteraftener! — — •>

©aalebeé rilbe ben letftnbige Gonfulent ftffert i ftn

©læbes 9hui3 f>a»e glemt, at nijé ^inebænfen feto iffe

ffulbe l?a»e afpreøfet barn en Xobbel af bt>ab SSennen

betroebe barn-, {jan m'ibe glatræf fortalt ftn nobelige

33u> Ijele £>ijbrien, ber bog rigtignof beller iffe, fom

£>emmeltgbeb betragtet, rar af fpnberlig 33igtigb^b, —

pvi$ ban iffe »ar bleoen afbrubt. 3nb traabte nemlig

8 a nb er, ben pbjcgmatijre 3uritf, meget bleg og føfø

ligt mebtaget. £an faae ftg meb fjenbelig Uro omfring


'

152

i ©tuen og gjorte berpaa bet ©pergémaal , ter fna#

rere lignebe et fortøfolet Ubbrub : „(£r ©e»erin beller

tffe ber?!"

12.

®jjabcrrncgt er. (portos forfouuben, — an meb en 3*>er, ber langt mere forfh;rrebe cnb gar>*

nebe, fortfatte Sfybbeliggie-relfen af nceonte 33ol>at>e —

„forbomt, at m tf fe base nogen blob ©opba enbnu.

£)et flfal »ære bet ^orfte, x>i anjfaffe oé. 9?oteer bet,

lille £>anne, t 23ogen, 2)u »eeb nof! — ©taffelé

©an ber! (joorban bar £>u bet? — ©octor! »ar

bet iffe bebft, ban firår bles aarelafct? Jpanne «

f^olb T)in 2)hmb, Doaffatoer! og lab


153

bentlig gaaet for fterft ; libt 9?o(tgbeb vil fnart tilbage*

bringe Ctgeoccgtcn."

„3a, bet " ^oget, 25u jo rtgttgnof bebre maa

forftaae," fagbe (Srnfl libt fluføret; »men, $anne,

bent alligevel paa mit 2lns og £ilfvar et "par ©maa*

puber inb! vab er bet bog t)u jtger?

gat 2)ig, ©tenneffe!" gjenmcclebe Doctoren. — »©e*

»er in \?av for bet førfie flet ingen ©runb til at begaae

en £)anbling, fom ben, tyvovtil 2)u ftgter: ban elffer

og er elffet, tyav ftimbflaber og "

»Gr me(ana)olff — o ben forbanbebe 2)Mana)øli

&an maatte tuftnbe @ange bellere bave været pbleg*

!


15 1

matifT; jeg »ilbe f;a»e baaret fyam 23erben runbt paa

mine brebe ©fulbre, fom en s $abbe fin ©fat, fom en

(Snegl fit Jpuutf," afbrob ©anber barn larmenterenbe.

»3Dernæft f;ar ban jo altib" — »ebbleo iDoctoren

— „ptret fig firengt imob ©clomorb, fetø i »or ftbfte

»Samtale ubtaltc Ijan ftg imob benne geigtyeb. Det

maa »ære en 9)?iéforftaaelfe; forflar 2)ig tåbeligere!"

»3a, |>x>or er ban ^a fjenne?" fpurgbe ©anber.

„£>an forfoanbt for mine £5tne titlig i 3D?orgeé og jeg

f;ar iffe fenere fnnnet opbage et ©por af l)am. 3eg

Ijar »æret en f?al» ©neé ©ange i f;ané Sogié; jeg

l)ar »æret, b>or f;an fpifer, b»or t>an briffer ftn @affe

(beé»cerre! for at faae enbnu tpffere 23lob); bos

3t ofa og barnet) tyav jeg Ⱦret, paa ^olitifammeret,

s ])aocontoiret, Slefiftentébufet, Sloreéfecontoiret, »eb

£>rufnel>ufet, 33abebufet og lange kanalerne, overalt

bar jeg fogt og fonberet; men iffe et Sftont t;ar jeg

funbet af »or ærlige 33en."

„I)et er rigtignof befimberligt," tilftøb ©ottfefyalf,

ber mi ogfaa begtmbte at blt'»e urolig. „SDten t;ar l;an

ba flet iffe Ⱦret paa fin 33opcel ftben l;an, fom Du

ftger, imorges tiblig forlob ftt £jem?"

»T)u borer jo, at jeg efter b»er forgjæ»eé USan*

bring altib er »enbt tilbage i l;an$ £ogié, for at fpørge,

om |an enbnu iffe ba»be labet børe fra ftg; men ©»a*

ret lob fj»er@3ang bcnegtenbe, og ffjønbt Gaturen nu en*

gang iffe t;ar bannet mig tilkøber, ^oftbub, 3agtbar*

beer eller 53ranbmajor, faa bar 23enfrabet bog ibag gjort


155

Unberr-cerfer — bet er ubcreijneltcjt, fjnormange Sftifti

jeg par gjcnnemfrpbfet! Wen uu fan jeg petter iffe

mere og jeg paaflaaer, bet er iffe en Sfam for nogen

97?anb at niaatte jttffe op for bet Umulige."

Crrnft betragtebe ben Stffræftebe meb en 3Man*

btng af 33eunbring og Deeltagelfe. £an fneg ftg et

©ieblif ub og bragbe ftrar berefter OJejien af en plaffe

feb 23iin ttl ben loofpnbige SBené 2Scberqecege(fe.

„£>ar Du ba ogfaa »æret pj'emme poé mig?"

fpurgbe Doctoren atter.

»Der rommer jeg juji fra," fwarebe iebu'f. 2ib*

ffiltige Ijavbe aderebc fpurgt om Dig; men Seoerin

paobe pun p»erfen pert eller feet."

„Qzt er fantt," bemcerfebe Doctoren og )aae paa

fiit Upr: »Xiben er forleben, jeg ber at »ære pjemmc

nu. £>wj Du berfor, fjaere @anber, efter benne

lifte £nn(e og gorfriffning, funbe famle Steften af Dm

ibag faa »efanoeubte pbpfiffe &raft i et eneire 53rænb*

punct for at lebfage mig til min 33opæ(, — ba faae

jeg bet grumme gjerne. 23i funbe ba, naar jeg par

enbt mine forretninger, poab i jfteglen iffe r-arer længe,

titbringe Stftcnen bos mig, for i gætfesfrab at ooer*

»eie, b>ab ber er seb benne fjemmefigbebøfulbe Sag at

foretage, "paa Jpenoeien fan Xu ta tidige mebbele oé


156

be nærmere Omfhxnbigbeber »eb ©eoeriné utrolige

^orfoinben. Waav Du tager mig unber ben ene 2lrm

og (Jrnft unber ben anben, faa gaaer bet nof. Det

er utroligt, boab et 9)?ennefre fan ubbolbe »eb -55jcelp

af nogen faft SSilliefraft."

r,$?an ffat iffe ftge om mig, at jeg, for atpleie

min 9)?ageligbeb , laber en fjær 33cn ftbbc i ©u»pen,"

foarebe ©anber meb ægte græff £eroiéme og reifle

ftg »irfefig efter nogen ^'raftanftrengelfe. »»Det ffee, o

Doctor, fom Du i Din 3Siiébom Ijar forcflaaet. —

(Jrnft! unbffplb mig for Din eljrWrbtge $one, fyvié

][eg — fummerbetpnget og ooerarbeibet — »eb førfte

@ang at iubtrcebe i dberé tyffeltge ^>uué, efterat ljun

er tommen unber £uen og Du unber — ja Du for*

ftaaer mtg nof — at, ftger jeg, min ^ntrobuction fna*

rere ligner en 3#mgjtubé eder en rig jybff £>eftepran*

gere i £erminétiben, enb er faalebeé fom ftg femmer

et iffe uocerbigt SDfeblem af be galante ^negteé 5tlub

- 9taf mig faa Din 2lrm, ©ottfebalf! @ib blot

(Seoerin benne ene@ang »ar funben; jeg ffal albrig

oftere labe l)am fomme fra mine Øine!"

*Paa $$mn fortalte Sanber bet fyavtz Groeutyr,

»eb b»ilfet ban »ar bleoeu ffilt fra 33ennen.

„3folge »or Siftale, fom Du nof erinbrer, ©ott*

f et) al f" — fagbe ban — »begao ©eoerin og jeg o$

tiolig til &jertenéfrt)bgaben, for at ban funbe faae Vei*

ligtyeb til at fee og beunbre 21 n nette, og fenere mebbele

Dig bet 3nbtr»f, jeg »ar o»erbe»iift om, bun oilbe gjere

.


157

yaa Ijans, ten tfaffels tforfr-unbneé Bjxl eg ©empt.

£)a bet r»tlfce ftribe imøb ten 9iefpect, man er fin £tl*

bebtc ftylbtg, brub enten bun ferftjonner -Jiybotcré

laoe Jpufe eller brillerer »eb et Joof, boié man 2lrm t

2lrm r»ilbe gjøre Ijenbe et Støergenbeføg meb en SSen

uben foregoaenbe Io»lig 93arfel, — faa lagbe »i en

lille

s ])lan.

s })aa ben £tb af 25agcn poterer bun altti

jtne 23tnbuer. *5eoerin ffulbe ba førft gaae forbi,

fpørge om en Sergeant, Ooartecnnanb eller anben

faaban fingeret ^erfon, men fom maattt antaget at

boe t ttt Dtjtrtct. Sfterfom nu Orbene falct, frulbe

ban føge at utfpinbe (Sønøerfationen, ^øtlfet tf fe fnnbe

»ære »anffeligt, ba 9?øbober6pigerne i Stejlen ere gob*

mobige og fnaffomme, flet tffe fnibffe eller prube. 2)ers

paa, naar Samtalen funbe formobee at Ⱦre t fulb

@ang, ffulbe jeg fomme fra ben mobfatte BiH af

©aben, pilfe bem, {lutte mig til bem og nu par 33c*

fjenbtffabet gjort uben 33rub paa Dilicateéfen. 2lt jeg

nu forbanber biefe Dmføøb, beøifer t alt galb fun, at

jeg tømmer efter itbfalbet, iffe efter ben gobe iben«

ftgt

'<

»•3a pibere, øibere!" afbrøb Dcctoren barn utaal*

mobtg: „imob flanen laber ftg 3ntet ubfætte."

„£)et mener jeg meb," »ebbleø (Sanber beroliget.

»Slltfaa: »i fftflrt a\) paa hjørnet af 2lbelgabe. £>an

gaaer til 33enftre neb ab bemelbte i^jertenefrptgabe —

fom jeg albrig fan naøne, uben at mit £>jerte er brifte*

fcerbi'gt, — og jeg begiøer mig til £eire tgjennem (£tø*


158

børégabe, for at lægge 33eien om ab 9?øøftcrgabc, ba

jeg faa igjennem Delpfjin* og ©rønlanbégabe, »eb lige*

fom at omgaae gæftningen, øilbe fra ben mobfatte $ant

tomme inbt 2lnnetteé ©abe eller naae s D?aalet. ©om

fagt: ban gif og jeg gif; og fenere £en Ijar jeg tf fe feet

Ijam — faaer barn vel albrtg mere at fee!"

»®i» £)ig tilfrefcs, ©anber!" trøftebe ©ott*

fa)alf. »SrfarebeDit ba flet intet Pibere om l>am?"

tælleren

»3cs tog juft tf fe iljæmpeffribt," fortfatte gor*

»Vlii," bemærfebe (Srnft, ffjonbt l;an følte mere

»eb ©anbers Uro enb Jrnn befrøgtebe nogen gare for

©eøcrtn — „brolægningen bernbe er ^ctfer iffegobt

ffiffet til at løbe 23æbbelob paa."

„2lt jeg gif noget langfomt, Ijaøbc en minbre ego*

tjftjr ©runb, min fpøbige £>r. 2@gtemanb, enb ben,

£)u bebager at tillægge mig," forfifrebe ©anber:

»jeg øilbe referøere ©eøerin £ib til ret at iagttage

ben s Paagjælbenbe, og »eb en længere ©amtale bli»e

et faameget befto troøærbigere SSibne. 9)?en ba jeg

ftob »eb £>øren meb ben lille jammer, »ar ber in*

gen ©e»erin at øine; l)an »ar fom funfen unber

forben."

„@if £>u ba iffe mb?" fpurgbe 2)octoren. „©et

Ijaøbe bog »æret fornuftige, ftrar at erfønbige 2)ig om,

£»or»ibt t>un »irfelig fm»be talt meb fmm eller iffe."

w^aturligviié gif jeg tnb," f»arebe Skriften libt

fornærmet; «jeg maatte elleré »ære en baarlig ^ractt*


159

cué, $wi jteg ^o\>be forfømt at unberføge Slaftebct.

2)?en jeg erljolbt ingen Oplosning. 21 n net te f;a»be

græbt, J>un fang fin £erefang, om tet iisfolbe

£a», meb gort»t»Ielfcn$ Stemme, og ba jeg trængte

inb »aa f;enbe, for at erfare, om Ijan f;a»be feet og

talt meb benbe, bab Imn mig for @ubé ©f»lb at gaae

ganben i 93oIb; bet »il ba ftge, t;un lob ftg tffe 1U9*

beligt forftaae meb, at I;un f;ellere onffebe mig t tcttt

*Z>ieblif fungerenbe i 9taab> og ©ombuuobygningen, enb

fn'ttenbe i 9fa>bober. ©omfagt, bun traf mt'g tffe tt'l ft'g

meb ^ernfjagcr, men frajtobtc mt'g fom en mobfat 2)?ag>

netpot, ibet l?un reentub erflcerebe, at (jun »ar uloffe-

ft'g nof og mere ©aabant, faa at jeg — b»ié jeg tffe

fjenbte »or for tiblig tabte 23en bebre — næfien maatte

frtjteé til at antage, at Ijan l>a»bc jhtffet mig ub, be»

fnaffet l;enbe og gjort £enbe fyalvt forroft. 3'niblertib

— og jeg beber Seer ffrioe mig bette £rcef til 3nb*

tcegt paa 33enffabet3 Gtonto — »ilbe jeg bog tffe for*

træffe ganfjfe meb uforrettet ©ag. £ilftbefcettenbe al

SMicateéfc, fa ©faanfel, tilfonelabenbe faa rolig fom

en £>of* og ©tatéretøbetjent, naar ban fjfal ubpante,

faftebe jeg mig i en ©tol og f»or paa, at »ilbe I;un,

fom jeg maattt formobe, f;a»e mig yaa Døren, faa

ffulbe Imn forft ftge mig, om £im l;a»betaft meb ©e*

»er in ibag, for gif jeg iffe, om man faa »ilbe fpcenbe

fer gale 23ognmanbel?efte for mig."

»Æct »ar Ijaarbt, \a nætfen grufomt," bemcerfebe

ben lattermilbe @rnft, ber l;»erfen troebe paa ©e»e«


160

riné $orf»inbcn eller paa 6anberé folbblobige piin*

lige $orbors ftrenge 6anbl?eb. £»ertimob tccnfte ban

i fit fiille ©tub, at nte l;a»be robfæfkt ftg,

fom omfortalt, t 9tybober, ene forbi fjan f;a»be funbet

©tolen beq»cm.

„iRaa, f»arebe l;un faa?" fpurgbe @ottfd)atf,

ber iffe tog ftg Sagen gauffe faa let.

„3a, omftter ryffebc bun nb meb, at l;un rigtig*

nof f;a»be »erlet et ^ar Drb meb et *JRennef¥c, fom

f»arebe til ben 33eftri»elfe, jeg ga» af (Severin; men

firår berefter »ar ber forefalbet 9?oget, fom for l)enbe

»ar af langt ftorre 3ntercøfe og fom l;un nu iffe funbe

ftge mig. Det ftob bog iffe i nogenfomtyelft gorbin*

belfe meb min $8en eller f>»ab l;an fpurgbe om, Ijvilfet

forøvrigt »ar en temmelig ligegylbig £ing; men fjvor

ban faa ble» af, lagbe fmn iffe »ifcerc SØterfe til, ba

benbeé egne 2lnliggenber ga» l;enbe 9?of at tcenfe paa.

£)et »ar alle be Oplosninger, jeg funbe faae ubpiint.

3eg forlob l;enbe utwfttt og bog iffe faa irø|leéløé

fom nu, ba jeg nogetnoer l;ar tabt £>aabet om at gien*

finbe »or gobc Severin."

„Jpiftorien feer »ijtnof noget moftifr ub," tilftob

Doctoren; „men bet er bog iffe vcerb at fortvivle enbnu;

reent forfviube fan bog intet Sftenneflfe i »ore £)age."

$?an l;avbe imiblertib naaet ©ottfdjalfS 23olig.

(Sfter at l;a»e luffet fennerne inb i fit eget 23æ*

relfe og forfinet bem meb Cigarer, erfonbigebe l?an


161

ftg tyoé 9? e 3 1 n c om, f;»em ter muligen ba»be »æret

|>er i l)Qnø ftra»ærelfe.

£mn metbelte (iam ba blantt 2lnbct, at ©eman*

ten met ten tilfratefomne 2lrm befanbt ftg t 33ente--

»cerelfet, b»or l>un ba»be labet \)enfeenbe paab»ilete barn.

fyan gif terfor ftrar int til dxit, b»em f;an

traf betpbelig mobfalten.

„Vlaa, min @ut!» begpnbte ©ottfdjalf opmun*

trente: »tyvcv ftaaer tet ftg? 33ra»t, »il jeg fyaabt."

„Det faaer Se nof at fee, »et fel» at peile s ])om*

pen," f»arete (Jrif met en bitter 33enbing af ©fraaen

t -D?unten: »©fibøoocforen fnaffer alt faa fmaat om

at fappe.«

£>er gjorte ten fiaffelé ©emant en pantomime,

ter tytelig nof betegnebe en Slmputation af Slrmen.

„Waa, mal" beroligete ©ottfa)alf, „faaflemt

er bet »el Ijefler iffe. Den gote s J)?ant fan fyavt ta fl et

SWunben »el fult. 2)?an gaaer iffe ftrar ben og gjor

golf eenarmete for en ©mule ©puncøbulé ©folb."

»@ut »elftgne Dem, Doctor! b»iø De fan af*

3?o|ent)off. SBerbené Bom. 11


162

g/øre ©agen oeb en ©plibéning og labe mig bebotbe

©tumpen," ubbrob patienten. „3eg oit bog forban*

bet nobig flage mig frem meb langel paa lobenbe

Staffetage."

(Jfter benne ibjerteubgpbetfe btottebe ben tange

@rif fin 21rm og fatte i'cegen ijknb til at tage bene

Stilfianb i SJt'efpn og ^Betragtning.

(rfterat ljaoe unberfogt ©faben meb ben t>am egne

9?oiagtigbeb, afgao Doctor ©ottfajalf følgenbe

^rognofe:

»»©agbe jeg, bet fim oar et -JJtyggeftif , fom lob

ftg ^ele oeb £jcetp af tibt Unioerfalbalfom eller tjoab

3 forreften plaftererer meb berube paa Grberé gmtgen*

be £ofpttal, faa looebe jeg 50?ere enb felo ben alter*

bebfie 9?atur, ber atbrig l?ar fmagt ©rog, pleter at

tjolbe. SDfen naar min oarbige maritime £>r. @ollega

atlerebe fan tate om at fcette Slrmen af fom en Gntbe

raabbent £oug, faa nærer jeg en titte SWtétanfe om,

at bet fnarere er tyané eget tcerbe £>o»eb, ber trænger

tit bemelbte ftorfortning. — £>ar £)u forftaaet mig,

tt'ae 33en!?"

.Ipermeb flappebe l?an oenligt trojlenbe ben mob*

fatbne ©oinanb paa ©fulberen og tagbe gorbinbingen

tilrette t'gien meb et faa berotigenbe og oeltitftebé ©mit

ooer bete ftt gobmobtge 2laf»n, at ben 2tbfpurgbe —

om t?an enb iffe ganffe tjaobe forftaaet barn — bog

felte ftg faa lettet, at Ijané naturlige Sune oenbte


163

tilbage og meb betfe tidige bane gamle &;ft til en jemt

„?untewager- s ))ao(Tar."

„Wn l'offe, $v. Doctoiy — begmibte frøn, efter*

at benne meb rene og tobelige Drb I>ar>be forftfret

Ijam om, at ber iffe r>ar minbfte $are for 2lrmen,

feb om ben enb maaffee en Jiblang r>ilbe blive noget

ftitt forbi unegtelig en ©ene t>ar bleoen libt beffabiget,

— »min £t;ffe f»neé noget ti;nb , b^ergang jeg fætter

mine gobber paa £anbjorb, albenftunb jeg jTat løbe

min l'ieutenantø ^linber. £cenf Dem blot, jeg ljat>be

ibag atter paa et bamgenbe fyaav for l?ané ©fplb fat

©fuben paa @runb og maatte bruge al min ^unft

for at flare mig."

Sieutenant 53ranbt ba»be ftben ©amtalen meb

grofen Sluguft fetofølgelig faaet faamegen ^nteregfe

for Doctorcn, at l>an, langtfra at fatte ©topper paa

©ømanbené ©naffombeb, meget mere opmuntrebe Iwm

til at ubtale jTg.

»£t>ab!'' fpurgbe Ijan: »Du £ar atter i Dag le*

Peret en Depea)e paa £>ftergabe?"

»9?ei, bennegang »ar bet bog fun t £jertenéfr»b*

gabe," bemærfebe (5r tf. — »Det er en raf! ftyr, ben

Cieutenant, maa De troe, £>r. Doctor! fyav t?an iffe

lige faa mange ^jærefter, fom (Jompaefet fjar ©tre--

ger, faa gib jeg albrig mere maa lugte ©altoanb!"

9iu falbt bet fom ©fjæl fra Doctorené $)i\\t.

Annette — ©anberé -ftttboberéfTjonfyeb — par

li*


164

ben unge ^aarørente af Qrbuarb 23ranbt, lj»orøm

Cfæctlie ba»be talt. — 2)?en nit »ar Ijané 3»er for

at utpompe Grif ogfaa Regen faa meget befto mere;

tlji af (jam funbe l;an maaffee erfare, l?oor


165

frrffage — om bm'lfen en ærlig Diépacfye maa afgj'øre,

fworoitt ten fan falteø ortinair eder ertraortinair, —

fan jeg taffe for tet £e(e. £an anfrer op, prater

pigebarnet giennem $at)i;tét


166

Denne bleo ciftnof betuttet, ba b an erfarete, at

bet oar Doctorens 23en, tymn ban bacbe fpillet bette

tyuH. ^miblertib fjfcnbte b fln f


167

ttet San ter neppe bavte tilbageboltt at Iccfe 2rtf

£erten, faat?el formetelft Grambuleringen [om for tenne

bane fttfte Streg; n;ffete ban la frem met Vovens

og gorortningernes SUrtiliert, faa vilte Grrtf paa fin

9J?aneer frytfe fig fra Sagen vet en Jpoben Sotale*

maater, fom ent uterligere vifte irritere ten Vovlcerte

forti ban iffe forftot tein. Grif tilfjentegav terfjoé,

at tet »ar ganjTe overflobtgt at bruge mange Omfveb,

ta ban nof flulte være 3Raftt> for alene at bugfere Doc*

torene 33en af @runt.

llnter tiéfe Cmftcentigbeter notetec ©ottfdjalf

met, at anmote Crrnft om at fefge met Somanten

og bevirfe Severine £oé(atelfe, famt letfage barn

bertil, naar ban fif barn fri. Grrnft, ter var int*

faltt uten at Santer erfarece i bvilfen £>entlgt, var

naturligviie ftror villig til tenne s D?iefion, bvorpaa ban

met lange Crrif troftigcn begav fig til lllvegaten. —

13.

$løt>erfnegts $ortoirjlelfe. Scoerin arrirjerer.

£>octoren oil orbne bc Qlnbreé |)jertcanlig=

genber, for at glemme fine egne.

£)a £)octor ©ottfdjalf ba«ote opfpltt bvat ter

ellcré entnu paabvilete b,am fom ?æ^e, bcc^a'o ban ftg

int tii ten ventente (Santer, for paa ten ftaanfomfte


168

9tfaabe at unberrette 23cnncn om, at bane gorljaab*

ntnger meb £>enft;n til Annette vare brat og grufomt

tilintetgjorte, ibet Rivalen, gætteren — ©elieutenanten,

ber baobe lært benbe at (pille — Ivffelig og »el »ar

»enbt tilbag, og — fom bet lob ftg formobe — »ar

bleven mobtaget meb aabnere Slrme i -Jtybober enb af

grofen 21uguft.

6 a nb er Imvbe tmiblertib gjort ftg bet faa mage*

ligt fom muligt. 23egraoet t abffillige af ©octorené

gamle graf fer, fjavbe Ijan naturligoiré valgt benneé

2ceneitol til 'Sæbe, og ibvoroel tunge 33efmnringøffyer

bvilebe over fwnø ^anfce, lob ban bog ©ottfcbalfé

gobe Cigarer »ecerfareé al ^tetfcerbigljeb.

„gorbanbet berlige Gigarer, £)octor!" ubbrob ju*

riften og fmæffebe meb Jungen. »»2a»annefere,

£u!?»

»2lf ja!" fuffebe Doctoreu til ^nblebning : „jeg

£ar faaet bem for faabanne. — Wlm jeg vilbe for*

fværge" — »ebblev l?an, gribenbe benne ©jenftanb til

Ufcgangépunft — „nogenftnbe at putte noget jmporte*

ret i 'iDcunbcn, naar bet funbe forln'nbre golf i at reife

over ©o og fait 53anb."

„Jpvorfor ttt^ Du er ba ogfaa altfor inennefle*

fjcerlig,« meente ^bjegmatiferen. 3ogle ffulle bave

bcreø $rob paa tor 2anbjorb, Slnbre ploie meb famme

tyft og i famme £>enfigt eoen — ffulbe man blot iffe

bingle i biéfeljerfené £ingefter, fom man falber £ænge*


169

feter ! Atnter Du tf fe, bet er en urimelig, for et at

ftge barbariff ubeq»em Dppntelfe?"

Dcctoren lob vSpergsmaalet ubef»aret og tcenfte

biet paa, b»orfeteé ban ffulbe forfpnbe ten Ulpffelige

ftn Sfjoebne. Cmfiter beftemte ban ftg til at gaae lige

løs paa Sagen. 33enlt'gt lagte ban begge ftne £cen*

per paa ten Slnbenø Shtltre, \aat fyam ærligt teelta*

gente int i te fpor^ente SDtne og [agte ta: »23cer

2)?aub, Sanber! Du par gjenfunbet Din SSen, men

Du par tabt Din *pige!»

(Sanber miøferftoo pant.

„fya\" utbret tøan og [prang op, forfaaoibt tet

ble» barn muligt at gjennembrpbe ten s ])uppe, p»ori

ban pavte intfpuntet ftg: „2lbnete tet mig tffe nof!

%if iSe»ertn pente ferft at fee, »ar pané Jbl'erte ca-

put. O, te l'itenffaber ! te l-itenffaber ! te fporge

p»crfen om s

Pblegma eller 2)?e(an^o(i — — og jeg

goepunt, [om fel» lette pant i tfriftelfe ! —

pan er alt*

faa rentt bort met bente — uten fas og uten don*

tanter. Der maa frabed Stifbreoe — —

„9?ei, min Sen! Se rer in er i got 33eboit og

»il fnart »ære per. 2)?en Din -Ketbeiler er »entt tiU

bage fra te lange Sxeifer. Joan er tffe, font Du fatte

Dit &aab til, ble»en flugt af paterne; men par t

betfte 23elgaaente inttaget Din s piatø i £j'ertenøfr»t*

gate."

Sanber fanf fammen.

Doctoren greb pam £aanb og fogte at trofte pam

«


170

met 2llt I?v»at> man unter teélige Omftontigljeter pleier

at anfere. Joan fortalte nu t?ctc £>iftorien og mebbelte

ten ubeltige ftrier gorbolteté færégne 9?atur.

£aué. og taalmobtg, men meget bleg fab 6 an*

ter og Ijorte paa benne litet troftcltge ^Beretning. £elc

©agené ©ammenbæng bleo Ijam nu Hav; Ijan begreb

faalebeé retoel ©runben til Slnnetteø ftonnrring:

(5fterat ©eoerin vav bleoen transporteret til SSagten,

forbi tyan paa en uforftgtig SØtatåfe Ijaote gioet ftg i

ære total tabt.

2>a £>octoren ^aote refereret 21lt l)oat Ijan felo

oibfte om benne 2lffaire, afoentete t;an et Utbrub fra

ten ftaffetø betragne (Jlfferé ©ite, for ta efter tette

at beftemme ben oibere 23el>antltng af patienten.

(Sfter et *Z>ieblifs 23etænfning fagbe S a nb er met

uoentet Sfofigtyet til ©octorcn:

„£or, @ottfa)alf! »il£>u tffe nof oife mig en

23iUigljet?»

„Zi for een!" ffyntte tenne ftg met at forftfre.

Santer tog et s }Jar ©trimler ^apt'r, ffreo met


171

331pant nogle Orb paa bser, rullebe papirerne fam*

men og trillebe bent ben (ti £)octoren.

„33tl 2>u forffaffe mig, bvati e( af biéfe papirer

tnbetyolber?" fpurgbe ban folb(.

,.%a, fa, minien! I?v>té be( ftaaer t min9)cagt,"

faarece © ottf d>alf.

„@aa »ælg felt>!» —

25octoren (03 blinbtben et af papirerne, aabnebe

bet og Iccite meb n0i3en gorunbring be Drb: »Gn

g laf fe 33 tin.«

£>an ftaf i at lee. ©lab or»er at 8 a nb er tog

3agen fra ben St'be, t'lebe ban til @fabet og bentebe

en 5^a ^ e ubmcerfet SBtm.

„2)et er gobt at mcerfe," begtmbte *3anber efter at

bave ftyrtet et ©las i ftg, „at Srnft tyar faaetOm'nbfolf

t£mfet; bans33iiner allerebe bleven faa fob og Dammel

fom eufferoanb. £)ar jeg tffe orbentlt'g faaet Qoalme

af bet ^ot'te — jeg er beftemt ganffe bleg, £)octor!»

\UJeb et flt;gt«gt 231tf paa fennen befrceftebe ®ott*

fcfyalf Sanbbeten af benne ftormobntng og tryfte meb

tnberltg Deeltagelfe bane noget jttrenbe £aanb.

3mtblertib baybe Doctoren nysgjerrtg aabnet ben

anben ©ettoel og faae meb ^orfarbelfe be Crb: „Sn

portion ljurtigt brcebenbe ©ift."

„Sanber, ©anber!" ubbrøb frøn fmcrtelig:

„fnn'lfe 2)berltgbeber!"

„©tille Doctor! I)u Ijar maaffee albrtg erfaret

(og gib Du albrig erfare bet!) b»ab gortinolelfe og


172

fnujt £>aab fan lebe til. — 3a, baobe Du førft »algt

bet $apir, Du nu bolber i £>aanben og meb fjoilfet

Du »il retfe en frygtelig 21nflage imob Din 93en —

jeg foærger Dig til, jeg fjaobe tunget Dig til at f)aae

»eb Dit Orb og utleoere mig ©trydmin, 9ftorpbin,

(Sampbin, 9tottefrubt eder l;oab alt bet Djceoelffab l;eb*

ber. Du ffutbe Ijaøe gioet mig en Dofté, trob$ 21lt

b>ab »i — ubenfor ^ibenffabené ©trom — f;a»e »rø»*

let om ©elomorbs gorfajteligbeb og Uberettelfe. 3eg

l>ar labet SEtlfalbet raabe, ©fjcebnen bar gjort ilfcfla*

get: 3eg flat leoe og libe — og jeg »il [om 9D?anb

ftnbe mig i ©fjæbnené 23illie. @i» mig et ©laé

enbnu!" —

Doctoren tffjcenfebe i £>aft et ®laé og ^enfmul-

brebe uformcerfet ben af £ilfælbet casferebe ffrceffelige

Døbébom.

„yjlan bar t golfemunbe et gammelt Drb," fagbe

©ottfa)alf igjen, „fem troner ben ubelbige Siffer

meb ben Ubfigt: Der er if fe en Joaanb fulb, men et

fjelt £anb fult) ! 3eg »il iffe gi»e Dig en faa plump

Slnoiiéning, fjerre ©anber! men bet forefommer mig

bog, at naar Du førft »el bar forounbet bette ©tøb

og ba feer Dig om iblanbt £anbeté Døtre — —

3mob ©cebøane opfarenbe afbrøb ©anber barn

meb £eftigt;eb: „ftor l?»em anfeer Du mig, @ott*

fd)alf? fyav 57ogen af oé, Du felo incluftoe, ba ben

Slnffuelfe, at man fan efffe mere enb eengang?

Annette »ar min førfte &jærlig|>eb, l;un »il ogfaa

"


173

blir>e ten fttfte, og termet ^unctunt! femmer jeg no*

genftnte oftere paa ten ©atlet , faa flet mig fom 3n*

fam ut af Ainegteneø refpectable 9tcrffe, og lat mig

gaae eg gjoelte for s l>?atto*en eller 9htllet i ©navpofen!

— s s

J>?en nu tf fe et Sh\t mere om ten £>iftorie! —

©to jeg fun for ten forfte £it bar-te brar> ?lrbeibe,

en ret fortvivlet cag! i'etiggang er jantens £oveb*

pute, ten forbantete bltnte Slmorø Jpvæøfefteen.-'

Doctor ©ottfcpalf greb l'etligbeten til at rpffe

frem met Seccilieø ^opirer, og fatte canter faa no»

genlunte tnt t »Sagen. 9Jiet en nceften fygelig 33e*

gjoerligbet faftete Suriften ftg over Documenterne, og

bet varete iffe lcrnge, faa sar pan faa fortpbet t tern

og forfulgte ©angen af 2lffairen met faa levente

Sntereøfe, at pan forglemte 2llt om ftg og banø fjerte*

forg fyntes fluffet.

•Nu fom (£ritft met ©evertu. Den 9J?unter*

pet, bvermet ten forfte ffiltrete pele 2lrreftationøttU

tragelfen met tene $3iomfta?ntigbeter, fmtttete tern

Sllle eg tilveiebragte en efter Dmftoenttgbeterne ret gob

(Stemning, ©ottfcpalf pavte iffe pavt Uret t fm

gormetning met £enfpn til gorlctngelfen af £eve*

rinø Cpbolt i 33agtftuen. £>en l'eiligbet, fom per

tilbot ftg for ten melancpolffe Docent til at ivre imot

ftjetetø Vyft og vgfrobeligpet, navnlig imot Diuffen*

ffab og ugutelig kanten, pavte vceret altfor friftente

til at pan ffulte f;a^e forfomt ten. 2)?en for ret at

gaae int i jevne golf© Sone og tffe ftute ten ftmple


Sftnnfc fra ftg

174

, bavbe ban gemytligt pimpet af te 53aa>

bavenbes* „i'arfet". 93et> ben uvante, berufenbe Drif

»ar Ijan bleven noget boftg, og ba l?an nu ovenifje*

bet var gatten ©Itp af ben fæbvanlige opftrammenbe

ftormtbbagécajfe, faa var Ijan tt'lftbft falben i en føbe*

lig 9Munb mtfct i ftt fortjenftfulbe Dmvenbelfec ftorfog.

J)e gobmobige Wenneffer lobe b^m uforityrret fove ben

formecntlige -Øcitué* ub, og l;ans tpffe 93lob t $or*

binbelfe tneb ben tyavtt 2©rgrelfe forlocngebe ©ovnen.

— Wan fom til ftunbffab om, at £ieutenant 33ranbt,

ber yaa en eller anben Waabe b^vbe erfaret bet gore*

faltne, allerebe b a ^be været i 53agten og gjort 2lnftat*

ter til bane l'øegivelfe, faa at lange Qxit funbe fpare

fin fiffige SSeltalenbeb meb bet fonbige argument: —

23e[tiffelfe.

„T)d er bog et Moment t mit 2iv, en lille 53e*

giventjeb," fagbe Severin, ba 2llt ttlftræffeligt var

opf låret. »3eg »J t?aabe, mine groforn tf fe alle ere

falfne paa iUippegrunb, fjfjønbt biéfe grove gpre meb

bereø lange @p»b vtlbe være en vcerbig ©jenftanb

for en legion ©ftéftonatreé forenebe 33irffombeb —

be ftaae langt unber £ottentoter, CtjTimoer og 3lb*

ttlbebere! 3 Ijave intet 23egreb, mine 23enner! bvor

forfemte be ere meb £enftm til 2llt fjvab ber bebber

Sfloral og @cebeligf>eb. £u, bvilfe @ber og Ijoilfe 23t*

fer! 2)et var bet, fom gjorbe min Sjæl bebrovet og

mine Øienlaage tunge."

»3eg troer 2)ig meget g jerne," bemærfebe Do c*


175

torcn fmtlenbe. »Dog ffulte jeg nceftcn mene, at »or

gote janter met Ijané juritiffe £jcelpeboer af ftor*

ortninger og ?o»paragrapber langt fnareve t>ilbe

faae SBugt met ten gloente llfoloa) terutc, ent Du

met a((e Dine tbeologiffe 9tegimcnter. — 2)?en gobt

er tet, at »i base Dig ber beel og velbebolten, 03 at

Qh?entt;vet iffe bar fjaot ubebagelige ftolger for Dig."

(,.£)i>o fan forutfee ftolgerne af en ©egtoenbeb?

Ijm'lfen Debelig fonnafter ftg til ©ligt?" fpurgte ©e--

»erin patbetiff. »©er er nit ten ftaffelé Sftofa — i

btfilfen Uro bar bun iffe focer>et! JBlot bun iffe l?ar

taget fin Dot terooer! 3 tjente iffe ten orientalffe

©inerte« ^itenffabeltgbeb — ten brober (tg iffe om

9)?oteration. ©om jeg tyorer, tyar ©an ter »æret boe

f>cnte. £>»at er mig Sorgen for, at Ijan iffe paa fin

fttbpanlige -Dianeer tyax o»ertre»et og er falten met

Doren tnt i £>ufet, faa at b uu i ^^z £)ieblif met

flagrente l'offer og tintrente 33lif ligger for £ané

2)?ajeftæti>orIet»eé

tog bun ftg i tet?"

Den tiltalte bceoete Jnooebet langfomt ioeiret met

et temmelig forftorret Uttrt;f og utbrot:

»»©furfeftreg paa ©furfeftreg! SRetrige Slroerø*

»er! WUn bit fun, £o»enø 21rm fjfal otte at ramme

Dig!"

X>a ©eoerin naturligvis blev meget forbloffet


178

£itboieligf;eb »av opflaaen, og en forening gao al mu*

lig llbjta.t tit et tyffeligt og — f;»ab ber )'o maatte

ocere ønffeligt for en 9)?anb, font iffe gierne faae en

fnrt ertyoeroet formue abfprebt — tidige et frugtbart

2(5gteffab. @a» fjan tffe ftt ©amtpffe, faa »ilte ©e*

»ertn maaffee af et ©lage ^ietetéb, enfmt enten op«

fatte g-orbinbelfen længere enb ønffeligt etter — fjoab

ber »ar enbnu »cerre — reent opgioe ben, og ba gif>

tebe ban ftg albrig. kapitalerne »t'lbe ba t ftn £tb

tilfaibe forffjettige ©tiftelfer; men en faaban 2ln»en*

belfe funbe jo @ommanbeuren felo gjore af fine $?tb*

ler, — og faa Ijaobe tjan tffe f;a»t bet;o» at aboptere

9fogen.

2)ette ftog — font man ftger ~ £o»ebet paa

©ømmet, llbftgten tit 33ørnebønt »ar for Gfomman«

beuren et altfor tøenrioenbe ^Jrofpect, tit berooer tffe at

glemme, atbiofeé 2D?ober tffe »ar bøbt; fortit fom, at

©octoren ga» en faa »ettpffet ©filbring af ben man*

tre, fjærlige, f;uuéltge 9? o fa, ber ingentunbe »ar no*

gen fh'o 3ftobebame (for Dottfen Giommanbeurcn ogfaa

»ar bange), at ben @amfe omftber famtyffebe. 9?ogte

minbre »igtige 33etingelfer fom fnart tfknb. ©agen

afgjorbeé faa f;urtigt, at ©e»erin neppe ft'f £tb tit

at labe ftg fye en fort 33rubgom3fjote efter 9J?aal.

Soctor @ottfd;alf troebe at burbe fmebe mene 3er*

net »ar »armt. £>eri fonbt f;an tngen tortgere ©totte

enb netop (Sommanteurcn; t\)i ba benne f?aobe truffet

ftg tilbage fra SBevben, forbi twt enten »ar bteoen efter


179 .

bog treete ftg tilfibefat af ten, faa fanbt ban ctt eien*

botnmefig gornøielfe t at trobfe bene Dom; og berttl

fanbt ban — nieente ban — ingen gunfHgere Retlig*

beb enb et Ijooebfulé SSryttup, nben lang ^orlor>elfe,

^rcefentatton og anbve conr-entionetfe $ortomme. £>a

ban engang fjasbe fanctt'oneret gorbinbelfen, fatte ban

•Jpimmel og 3orb i ^erægclfe for at paafTtmbe ben jo

fer jo betlere fu(bbi)rtet. Cht net li((e Qrienbøm biet)

fjøbt til parret nbenfor forten, 33a ru eb forførgebeé

faaleteé, at ban ingen ørunb bawbe til at bcfiage ftg

or»er £)atterené Xab, og ©er>erin førte meb ben barn

altib fjengtønc 9? o fa faa tyffeh'gt et £ir>, fom bet for

barn »ar muligt at føre, ofrenbe fig 2}ibcnffaberne i

SUminbch'gbeb, nben færltg at bn;tc fig om Gmbebé*

ftubium, eder at tage £enføn til 23erbens 2)om i faa

£>enfeente.

9)}eb tffe minbre 3»er beftræbie Doctoren fig for

at fifre Crrnft en ©riften tå , ber, uben at føre fjant

for (angt fra ben meb &elb betraabte ^unftnerbane,

funbe betn;gge f>am imob 3nformatiønsIn>eté mange

^ilfæftigbeber. 23t m'be, f;r>or befymret ben gobe @ott*

f d) alf altib bavbt Ⱦret for benne fin letftnbige 2Jng=

tinge gremtib. £e(bigm'ié tiibøb fig en Ii((e Crganiji*

tjenefte. 23eb fine ubbrebte 53ef(enbtjTaber fyffebcé bet

2)øctoren at forffaffe Grrnft ^(abfen, uben at ben

unge SWanto engang anebe Dloget berom. ©en faarebe

ganffe til SSirtuofené beffebne gorbringer paa $mt, og

1:2


178

£ilboieligf>eb »ar optfaaen, og en forening gao al inu*

lig Ubfta,t til et lyffeltgt og — b»ab ber jo maatte

»ære ønjfeligt for en 9)?anb, [om iffe gjerne faae en

(urt erb»er»et formue abfprebt — tillige et frugtbart

2G?gteffab. @a» ^an iffe ftt ©amtoffe, faa »ilbe ©e*

o er in maaffee af et ©lagS s ))ietetébenft;n enten op*

fatte gorbinbelfen længere enb ønffeligt eller — f;»ab

ber »ar enbnu »ærre — reent opgioe ben, og ba gif>

teoe ban ftg albrig. kapitalerne »ilte ba i fin £ib

tilfalbe forfffellige ©tiftelfer; men en faaban 21n»cn-

belfe funbe jo (Sommanbeuren felo gi'ore af fine 2J?ib*

ler, — og faa ba»be ^an iffe fyavt bebo» at aboptere

9Jogen.

25ette flog — fom man ftger

--- £o»ebet paa

©ømmet. Ubffgten til 23ørnebøru »ar for (Somman*

teuren et altfor benri»enbe ^rofpect, til berooer iffe at

glemme, atbiofeé 5Q?obcr iffe »ar bobt; boortil fom, at

Doctoren ga» en faa »ellyffet ©filbrtng af ben mun*

tre, fjcerltge, buuélige 9? o fa, bcr tnqenlunbe »ar no*

gen fii» 2)?obebame (for boilfen @ommanbeurcn ogfaa

»ar bange), at ben ©amle omftber famtyffebe. 9?ogle

minbre »igttge 33ettngclfer fom fnart ifianb. ©agen

afgi'orbeé faa burtigt, at ©eoerin neppe fif Xit> til

at labe ftg fye en fort 33rubgoméfiole efter SP7aaI.

Soctor ©ottfci;alf troebe at burbe fmebe mene 3er*

net »ar »armt. £eri fanbt ban ingen t'»rigere ©totte

enb netop @ommanbeurcn; tbi ba benne baobc truffet

ftg tiihac^t fra SBerben, forbi ban enten »ar ble»en eller


179 .

bog trøebe jTg ttfftbefat af ben, faa fanbt ban en et'en*

bommeu'g gornoielfe t at trobfe bens Dem; og berttt

fanbt Ijan — meente f>an — ingen gunfHgere Retlig*

beb enb et bo»ebfnIé 23n;((up, uben lang *vorlor>elfe,

*præfentatton og anbre conyenttonetfe ^orbomme. 25a

ban engang fjaøbe fancttoneret gcrbt'nbelfen, fatte fyan

himmel og 3orb t 23eøcegc(fe for at paaffønbe ben jo

før jo bettere fu(bbi;rbet. (5n net It((e (Jienbom bles

fjøbt tt'( parret ubenfor forten, 33a ru d; forførgebeé

faalebeé, at ban t'ngen @runb baøbe til at bcftøge ftg

øøer 2>atterené Zab, og Seøertn forte meb ben Ijam

a(ttb fjengtønc di o fa faa løffelt'gt et Siø, fom ttt for

f>am »ar muligt at fore, ofrenbe ftg ^tbenftaberne i

2Ilmtnbeh'g[)eb, uben færlt'g at brybc ftg om Cnnbebé*

fiubuun, eder at tage £enfyn Hl 23erbens Dom t faa

£eitfeenbe.

9)Zeb tffe mtnbre 3»er bejkæbte Soctoren ftg for

at ftfre (frnft en Gmjtentø, ber, uben at føre fwm

for langt fra ben meb £>elb betraabte ^unftnerbane,

funbe betrygge barn t'tnob jnformattonøu'seté mange

£tlfae(btg(?eber. SBt&tbc, f)øor befymret ben gobe ©ott*

fd;a(f atttb l>a»be »æret for benne ftn letftnbt'ge ?)ng*

ft'ngé gremtt'b. £e(btg»tté tt'tbob ftg en Ulk Drgantft*

tjenefte. 25eb ftue ubbrebte 33ef[enbtffaber fyffebcé bet

•Doctoren at forffaffe Crrnft *p(abfen, uben at ben

unge 2ttanb engang anebe 9?oget berøm. £>en føarebe

ganffe til SStrtuofené beffebne gorbrt'nger ysaa frøet, og

i-i


ISO

bet er trijhtof ov-evflobtgt at bcmcerfe, at ban meb in*

bfrit'g Grfienbtlt'gbeb mobtog bcttc n»e Støtte paa ben

oprigtige £>ené Dml;u for bane 33et , toet b,an, trobS

al ftn ©orgloobeb, bog tf fe (jiclben bav>be 33etragtnin*

ger, byort gamilieforforgereno 21l»or »t'fre ham £i»et i

et rtgtignof tntnbre ffjont, men faa meget befto rigti*

gere £98.

(Sfter faalebeé paa bebfte $iaabc for fine 33cnner

at l;a»e orbnet, bimb ber for £)iebliffet omtrent lob ftg

orbne, faftebe £>octor @ottfd;alf ftg meb ftn *5jcd$

Ijele Gnergt over ftne egne Slnliggencer, provenbe ftg

felo meb £>enfi;n til ftrøfen Slugufté ftorflag, og

opmnntrenbe Sanber til at paaftynbe Slfgjorelfen t

£enfeenbe til Drbningen af penbeé Slffairer. 3 tn^en

af biéfe 33eftrccbelfer »ar jDoctoren fynberlig l;elbig:

£i»ab @cecilie angaaer, ba funbe f;an iffe fomme paa

bet 9vene meb ftne 2Inffnelfer; altib ftob 23crben3 Som

tmenbe for fjam. £an følte, at l;an for ftt perfon;

lige SSebfommenbe retoel funbe f>æ»e ftg o»er golfefnaf

men tnrbe {jan forubfccttc, at ben unge £)ame ogfaa »ar

ftcerf nof til bet, at l;un iffe, feent eller fnart, men al*

tib forfilbe, »ilbe angre et ©fribt, ber unegtelig »ar

fremfalbt »eb et »tft romantiff ©»ærme«, {>»ilfet f&n*

ben bog iffe refpecterebe? £>an fogte berfor, »eb at

»inbe Zib, ligefom at afvente et eller anbet Segn fra

o»en, ber fnnbe gjore llbflaget, og — faa at fige —

note f;am til bet, \)X>a\> {?an fim altfor gjerne ftrar »ilbe

pax>e gjort uben tyoiere 3nbff»belfe, I;»ié ban blot iffe

;


IS l

ffulbe boere 2lnf»aret. tyaa ©rimb af benne $am» 03

33af(en opfatte fjan fra Dag tit Dag at form;e bet faa

gobt inblebte SefienbtfTab, ban ffyebe at tale meb @ce*

citie j'ttfi forbi ban faa inberfigt og braenbenbe onffebe

bet. — 23etræjfenbe ©anberé SStvffomb, eb , ba vifte

bet ftg fnart, efter at ban l>a»be fat ftg inb t Sagen,

at benne »ar faa forot'flet, }aa fint orbnet af ben fne*

bige gormpnoer, at ben »tlbe »ære unnbgaaelig tabt,

b»i* ben forcercbes. SXJrligfjeb og »lubfelig 'Dftagt

fnnbe ^sntet in;tte lige o»er for en mangeaarig 1-ift og

gobt mafferet Unberfttnbig(;eb.

14.

SRiualmtc. @ntjt tjivfcv ogfaa.

Gn Dag »aalagbe Doctoren @rnft, ber beføgte

barn, vaa £)jem»eten at gaae o» til 6a nb er og bebe

l)am »ente ftg, ba (jan fnart fel» »ilbe inbji'nbe ftg,

naar ban baviz. tileubebragt en lide forretning; fjan

befrpgtebe nemlig, at ^nriften (Tulbe gaae ub.

(Jrnft ab(ob og traf (S a nb er bjetnme.

Da vStfcftncc»nte »ibfte, at (£rnft »ar tnb»iet

(Sagen, tog ban iffe i 33eta:nfning, i ftortbeb at meb*

bele barn, b»orban ben ftob.

„3a, ten fta aer i Crbets egentlige 33eti;bning,»

fagbe S a nb er; „ben ftaaer faa gobt foin ftille. 3eg

tor iffe »reéfe yaa, og bet af to ©runbe: forbetforfte,


"

182

faa er ^uflitéraaben en gebiegen £>allunf, ber x>ct> forfk

£pb af 2Jllarmtremmen »il »ibe at tage fine 9)icfurer,

og bernæft ubfacttcr man ben unge Same for uberegne*

lige Ubel;ageligl;ebcr, ba Dun jo enbnu er i ^MumS

£>uus. 3eg frygter faalebeé for, at Ijané fine ^æfe

af be inblebenbe ©fritt, jeg i otéfe £>age f;ar maattet

foretage, atlerebe Imr lugtet, (j&ab ber er tgjcere imob

Iwm. 33lot tjun var gift; ba funbe man tage fat meb

Serntyanbffer, iftebetfor l?er at flappe fig frem meb

glacerebe!" —

(5n £anfe giennemh;nebe Cmtft »eb benne Ubta*

lelfe. (Jfter et -Øteblifs SSetænfmng ubbrob l;an: „t>ør,

@anber, gier mig ben Sjeneftc, naar £>ocioren fom*

mer, at gjentage X)in fibftc ytring og lab mig ta Ⱦre

en ftilie iagttager af bet 5lnftgt, ban uben £»i»l til

fætte op »eb bette ©iftcrmaaléforflag. $>?en fii^ forre«

ften 3ntet!"

Suriften looebe at gi»e ©cenen meb en Griminal*

aéfeéfor^ l;ele tilfjmelabenbc l'igcgi;lbigt;eb. — %ibt ber*

efter arrioerebe @ottfa)alf.

(Jrnft faftebe fig i en Stol, npnnebc en s DMobi

og inbtog en ffjobeøloé, uopmcerffom Stilling, men

bog faalcbes, at intet af £)octorené Xrcef funbe unb*

gaae f;am.

»Du »eeb, © o tt fa) alf," begynbte Suriften og

gif lige inb paa Dpfylbelfen af (grnft'S £>nffe, — „at

ftiffercn ftunbom prisgiver en lille giff, aborre eller

©falle, for at fange en jlorre ©j'ebc ; ligelebetf putter


183

SBonben ftn Ubfceb i forben og ooergtoer ben til gor*

raabnelfe, alt i £>aab om i hoftene Dage at oinbe

£ønber for ©fjepper. ©aalebeé gioes ber mangel?aanbe

j'uribijTe £ilfaelOe, boor man flogeligen opgioer ot'éfe

minbre gorbcle, man f;ar tbcenbe, for at fomme t Se«

fibbelfe af florre, man cnffer at ertyolbe."

„3a, ben s ]3o(tttf tnbfccr jeg fulbfommen: man

fætter et 33een af, for at be^olbe i'ioet," foarebe

©octoren.

„33el! men fuge Dpgioelfer funne ftunbom oaere

forbuubne meb fjfeteligc Omfoob 03 govmafiteter ; f. £r.

naar SSebfommenbe iffe er raabenbe ooer Det r ter ffal

opgioeé. Da maae 2lnbre gj'ore bet paa Ijané 33egne

oeb en eller anben gulomagt. s JMen benne gulbmagt

fan atter ocere af 23anffeligl)et> at erbolte i gob $orm,

forbi 33ebfommenbe iffe altib er competent til at gioe

ben, f. Crr. iffe er mmibig. Da opjkaer, foruben bet

perfonlige 21nf»ar, fom jo altib er fnyttet til flige Dp*

gtoelferé 3nbfatfer, ogfaa ^rotefter i bet llenbelige,

iblanbt Slntet: Exceptio minorennitatis. ©aalebeé

er gor^olbet ber. SSt maae opgioe og gj'ore donceé-

fioner. £aote profeti Shtgitft en 9J?anb, oar bun

gift, faa fnnte ban opgioe ben lille giff, £oebefornet,

eller tyoab jeg ercmplificerenbe naeonte. 23egrtber Du

bet?«

Uagtet Grrnft foebte Slngfiené Soeb »eb at l;ore

3urijkné oibtioceoenbe argumentation, pyntet meb la*

tinffe 33roffer, boiø £oiK


184

at gj'engioe, bolbt l;an bog fut Dpmccrffomf;eb fangen,

trommebe paa @to(en;ggen £actcn tit ben STMobt, fyan

mmnebe og tog meb et fonu'gt ©ibeblif Doctoren ffarpt

i *Z)ieft>n.

£)en ærlige ©ottfdjalf fcrmaaebe tf fe at ffj'ute

fut ©inbébeoccgelfe oeb ©anberé Ubtatelfe; men fjan

foarebe 3ntet.

2»un'jten, font oar fnu nof til faa omtrent at gien*

nemffue Cmtfté £>enftgt, troebe at tttrbe tidabe ftg

et ©fribt enbnu, for at ffaffe fjant enb t;berligere 23ié#

f;eb. £>an tilfoiebe berfor: »£oab om man yaa en

fmuf 9)?aabe ftf g-rofenen gift? 3 forftaae ele.


185

33eroring veb et enbnu t'ffe fægt ©aar, tet veeb jeg

nof; men jeg er ogfaa ovevbeiuijr om, at £)in VQuU

motigbet 01! tt'lffynte 3) tg at giore 2flt, fefr> tet llbe*

bageligfte, for at opfylte (Sæcilieø IDnffe, uaffcet at

tet gjaelter om at j'evne tQekn for en 9iroa(."

©a nter.

«3 tet 8ti;ffe funte 2)u tog tage feil!" utbrob

» v

.)?ei, £octor, net!" vetbfev ban met ufceo-

vanlig £eftigbeb, „vet ten Redige romerffc *ftet og alle

civiliferebe ?anbeé (fotev'er! tet g jer jeg tf fe. gan*

ten i 23olb met £)tn 2C?te(motigbeb! 3eg ft^er met

SBeofel:

„2lt ©en, fom faatan ©unft bevtfte fin dtvoat,

Qi cebefmotig var, men taarefiftegal." —

»5If £>enfi;n til £oven og — bm! — til Sutmanifeten,

|>ar jeg viift ben 9?efignation, til Dato t'ffe at utfor*

tre min SBeterpart, bverfen paa $aarte eller ^iftoler,

uagtet tet var mig en fmal


186

»ifer, troer jeg, at jeg iffe er l;ce»ngicrrig eller en

(Sgotft, ber fatter jentes formcentlige &;ffe tilbage for

mit eget »elbefeiebe og »elbegrunbebe IZmflfe. 5Ken at

gaae »toere, »ilte »ccre gorryftbeb. 3eg ffnlbe rage

.tfa (tanterne no af 3>lben for en 9)cebbeiler? £>jicelpe

barn i 35n;llupoflceberne, fremme bane 2>?aal, glatte

l;am 33eien, fom 2)n ftger? 9?et, forlang tffe Umulig*

bebcr! 3eg rebber, l)»ab ber fan rebbeo 1

af formuen

(ber er rigtignof for |Z>tebltffet iffe Ubjtgt til at M bit*

»er Stort) ; men tage £enfim til r. Mt'eutenantené

Snteresfer, bet gjer S an ber og jeg tffe . . . £>»ab

rager bet o»erbo»eb mig, om t;an albrig blioer t'ftanb

til at betale Sielfen, eller af Defperation — l)»ab tffe

ligner fiara — gaaer l;en cg bcenger jl'g i ^aanoffen?

Saameget befto beDre — 23crten f;år tffe tabt ©tort

»eb flig en ^apergafié 23ortgang!«

„gi;, @ an ber! jeg gjenfjienbcr £>ig tffe mere!"

fagbe £)octoren. »Glleré pleier jo bog tjcerligbeben

at forceble ^enneffet. 33ar 2>in golelfe for Slnnette

fanb og oprigtig, maatte l;enbeé £>j'erteé Ønffe, yen*

be$ 23el

Doctoren f;olbt tnbe; tl)i 6a nb eré 55tne rullebe

frygteligt t bere3 hitler, og bane altib noget bleggule

SlnjTgtofaroe fanf til fulofommen $alft;»ibt.

Uagtet benne beftetnte Ubtalclfe, futbe »i bog ben

t ©runben meget gobmobige ©anber efter faa Da*

geø forlob i Samtale meb l'ieutenant 33ranbt, lj»em

ban l^aobe opfogt. £an mebbelte efter nogle Dmf»ob


187

benne, at en Dame, ter interesferebe ftg fov £ieutenan*

ten, rar tilfinbø at ledere barn abffttlige Xuftnb Da*

ler; men ba bet rar f;oift ufiffert, naar benne 6um

rilbe blive bieponibel, (Juice bet roere barn fjært, brie

pan maaffee fetø reb fine (Sonnerioner funbe forffaffe

£r. Vieutenanten ben beborige — om enb noget min«

brc — Sum. £>an cnjTcbe berfor at rite, i lnn'lfen

£enftgt ben egentlig fTulbe anrenbeø og bene omtrent«

lige ©tørrelfe.

Sieuteuant 2?ranbt rar — faalebeø fom »i tiU

belo allerete fj'cnbe barn — en raff 6omanb, —

munter, bj'err, omgjcrøgeltg , men berl?oø af frag &)a>

rafter og barbe temmelig føfe ©rnnbfcetninger. $an

bcfrarebe Sanberø gobe Xtlbitb i £>rerenøftemmelfe

gennet :

».2lt De meb Dereø ubefjentte Dame" — fagbe

ban — i'ftgtø: til grøfen 21uguft, er mig faa flart,

jom en vel fort l'ogbog. 9J?en De inbfcer nøf, min

Jperre, at bet rilbe roere unber en »Sømanbø 3Scerbig*

beb, at mottage flige ©ratiftcatioaer, unber brilfetfom*

l?eljt glag bc enb inbføreø. £rab berimob Dereé

eget perfonlige £ilbub angaaer, faa ril jeg mere enb

gjerne inblete Unberljanblinger beéangaaenbe; jeg fan

unber mine nurcerenbe Dmftcentigbcber iffe forfafte et

faabant 9?obøanfer, bror fcelfomt bet enb feer nb, naar

ganben bar taget alle errige. Uben at unberføge,

^rab ber bar bercegct Dem, £oiftcerebe, til at tage

faa (enenbe Slnbecl i mine Sntereefer, faa ril jeg,


188

naar SBeffngelferne blot ere nogenlunde taafelige, poa £ro

og &>»e benøenbe mt'g tilDereée((erDere$33enneré s

,Pung

bet fnfber for mt'g — bet fan jeg teéøærre iffe negte!"

»~8 N gentager mit ©pørgemaal: t bøtlfet

£)iemeb ønfjfer De pengene, (amt bøormange?" fpurgbe

© a n b e r i ftorretningøtone.

„3b! for at funne gifte mt'g meb mt'n ItUe 9h;*

bobcrs*Goufinc."

»3a naiurligøiié!" bemcerfete ©an o er meb jtt*

trenbe ?ceber. .,£m! £m!" øebbleø ban og (øgte at

betvinge ftcfi

»3 ftrigéartifelébrcøet for Sanbtj'eneften øeb

©øetaten, (aavttt jeg minbeé § 399, bebber bet: Den

Dfficier, f°m otl gtfte ftg, bør et alene ubføge (tg til

^gtefcetfe Grn, (om er føtt af brave gorcelbre, paa

J?r-t'ø gorbolb 3ntet meb gøie er at utfcette, men bt?tø

©uøgérflfab og ©lægtffab enbog er baberligt, (om ban

fan l?aøe 2©?é af, eder I)øié ©elffab og ©amqvem

i)an tog iøenniubfte uoen Unbfeelfe fan (øge; n)i i an*

bet Sfctffæloe fan fligt 2@gteffabs 3"bgaael(e tffe beoif*

geé f;am. Zi\ ben Crnte ffal ban førjt intgiøe (frift*

lig Slnfogning, meb (Sbefené s J3aategning og gorffaring

om, bøorøibt ($iftermaa(ct fan ffjønneé at bliøe t;am

til $orbee(." — —

©øofficieren faae meb SZMne faa ftore (om ftanon*

porte paa ©anber, ber opfæfte gororbningen af 17

Dctober 1731 meb betybeligt (5ftertn;f, retfom bet ffufbe

»ære en ^roteii etter 3nbftgel(e tmob 9?i;boberépigen,

Ijøié »©øogerffab øg ©icegtffab" muligøiié tffe øar faa

;


189

„boetcrligt," at Jer. l'ieutenanten funte bave nogen feer?

lig »ftfre* teraf , ligefom bel overbcveb tffe funte

fffonneé, at ©ifterttiaafet vilte blive L;am ttt ^f\orteeT.

„Ten ATiueiie fjertter jeg," tog (Stuart ©ranet

raff ti( Crtet; „men ter er ingen Xing i 33eten for,

at jeg nof ffal funne flare mig fortet flutter: SWoiI

vil »el nof v?$te ftg, for at erflære en ærlig 9tybps

tenMuant for u bat er lig, forti L;an er fattig, og jeg

ffal iaa meget mintre untfee mig vet at foge 8eJU

ffab og camqvem met gamilien, fom ter ingen faa*

tan erifterer. fywib entelig gortelcn angaaer, ta

ffulte jeg mene, at tet altit er peblematiff, l?vorvitt

•Datteren a\ en Støtflionatr vil blive en Seinanb til

gerteel, bvorimob tet er temmelig vift, at en brav,

vaffer s }Mge, fem min lille Gtoujtne, er jtor gorteel for

faatan en 33rantcr, fom jeg £ar ten &5re — eller

vel rettere Sfam — at gaae og gjcelte for. Det ffal

jeg fortælle tet boie Sltmiralitet vet given Ceiligbet."

„^eget gott!" introtnmete San ter, overvoet*

tet af Crlogemantené tj'erve liberalitet. »d)h\\ faa

er tet vel (fufefasfen, ter ligger £em $aa fjerte:

Sfolge fongelig 3vefert'vt af IL Juli i^L9 ffal 3Set*

fommente foruten ©age og ^ntffub i Cinfefaéfen f;ave

en aarlig 3nttaegt af refveetive UOO og 400 9it(r."

f-2Ut tet veet jeg omtrent, og terfer er ter faa

nogenlunte forget eller tog vaatcenft Utveie; man fan

gott cmfeile flige £fja:r a\ ^lacater og ^apt'rsiium*

per," vetblev Soofficiereu. «2tten voerre er tet met

"


190

t>e fevflc Ubgtfter : ber ffat ©arbiner cg hepper og bet

o»rige fagert. Slige SInftalter frce»e rebe 2D?i;nt, og

bet er jufr bet, ber mangler mig. 9?et betcenft, er bet

bumt at fege bet tyoé 2lnbre. £t;ffen fan »ære mig

gunftigere anbreoegne. 3eg »il fjeflere opfatte bet £ele

til et belbigt Soup ttlbober (tg. 2JZin ?i((e er ung og

I;ar £ib tit at »ente, jeg for min $art bar ba jetter

tf fe for ben ©ag$ ©ft;Ib faa megen £aft, at jeg ffulbe

»reéfe ©eil."

ff£)g naar De faa" — fagbe -iftebbeifcren aloer*

lig — »en fmuf 2)ag fom bj'em fra ben fange 9teife,

fanbt 9teben tom og guglen floten ? -ftaar »aa 23ceg?

gen i £)jertenéfrt;bgabe ©uitarren »ar forftntnben og

i bene ©teb Ijang Slaget b. 2 Slprif, Diger ftifcber

etter Sorbenffjolb fom fcefger gift — boab faa?"

„2)ob og £>et»eb, £>erre! 2)e er localiferet, mær*

fer jeg," itbbrob Slnnetteé »orbcnbe ^gtemanb.

»£>»ab mener £)e mcb bet ?"

9io(ig foarebc ©anber: »3ffc 2lnbet, enb at

meerbemetbte ^)ige i £øbet af en længere graocerclfe,

paa ©runb af ben mennefMige Uftabig(;eb og ftoxfyoU

beneé $oraubcrlig(;eb , retoef funbe femme tit anbre

Sanfer og — casu substrato — »ære bleoen foofig

forenet meb en Slnben, naar Se meb gob SStnb »enbte

tilbage."

„D I;o ! Annette er faa trofaft og fiffer fom

ben eoige ^ofarftj'erne!" meente ben tiflibéfulbe Girlffer

meb et Stnftrog af ©»cermeri.


191

»Det ffal jeg være ben ©fofle tit at tctowle/'

fagbe ten gorfmaaebe, „naffeet at ten nævnte (Stjerne,

faavibt jeg t>ar ^ert, tog nof betler tf fe ftaaer faa

ganffe fajfc 3)?en ftorælbre og gorforgere ^ar>e ogfaa

et Drb at ftge, og tet fommetiber et temmelig vægtigt.

9?aar SDiorbroteren taber fin ^)roceé — ()»ab t;an fag*

tene gjer, faa at bet fviber til min ^Jung — naar fjan

berfjoé bliver aflægé og fvag, faa at fjan tffe mere

fan tjære denter, men iffeteftomintre trænger tit

£jerfeft»rfnmg, faa bliver ©ret vittigt tit at faane

grtere @ef?or. 3?aar ta en fotib 33ei(er tnbfinber

jtg, en 33rt;gger, en (Bmorgroéferer, ja btot en briftig

S3erté|>uuof;o(ter , fom trænger tit en brav £uuSmo*

ter, bcr er vant til at tage fat, — øfl ta tffe $olar*

ftjernen af Jpenfyn tit ten ©amfes gorvteining og egen

gorførgelfe fomme faatebeé nb fra


192

mig fel», benne $lbt! 2Seb mine llbftgter til at bli»e (Somman*

benr! De l;ar diet, ftoiftærebe!" ubbreb ?ieutenant

33ranbt meb fjenbeltg »aft Sfinfyge. „©aaletetf fan

bet gaae, jeg ftger if fe , at bet »il j'nft gaae faalebeé.

»or mange »ar bet?"

»21a, jeg tcenfer 6 a 8. gor minbre ©um fan

t en fne»ev Senbing faaeé en gob ©lump ©arbiner

og £epper."

„©anffe »ift! — 3eg er bjnlpcn. @el» maa jeg

ogfaa gjore -Koget, og bet fan jeg, »il jeg Ijaabe.

yiaav 33agtffibet igjen Icegger nb, gjer jeg en Slfjiiffer

meb bet — bet fommer iffe o»er ?inien, ka, J>a, l;a!

3eg l;ar en rig, feig Xante boenbc i -)?ccrl)cben af

£>clftngor. £>un l;ar albrig feet mig i min nye Uniform,


193

bet par jeg iffe pa»t £ib til. £)en »il imponere pence.

Jpun er entret t en &aanbe»enbtng og ryffer ub —

icefminbfte mcb bet ©taaente. 9iaar tænfer £)e at

fnnne fovffaffe mt'g een nceonte ©um ttl een lebenbe

fcaffelage?"

r/3morgen een ©ag. £er er mtn Slbreøfe. £ele

.£)øgnet er ttl £>eres 2)t'3pofttion."

^ermec »ar benne ©ag forelobtgen orbnet.

Smiblerttb pavbe Cmtft for ft't ^ebfommenbe pet*

ler iffe vævet lebig. gorft bega» pan ftg til Ccect*

lie, p»cm pan fanbt i en oprort ©t'nbébeoccgelfc, p»i$

Slarfag bnn tffe troebe at bepove at ffj'nfe for ben

unge s D?anb, for penbeé 2kné SBen. 6a nb er øgrygt

bavbe fun Ⱦret altfor begvunbet: 3ufttteraab s ]Mum

pa»be bragt i Grrfaring, at ber inblebebeo alvorlige

©fribt imob pam, og nu gif bet ub o»er 2)h;nb(tngen.

£enbes Dppolb t pané £»uuø greenbfebe ttl bet Utaate*

It'ge, og meb alt Dette pavbe Doctoren tffe labet pore

fra ftg. — Gmtft, fem retoel fjenbte ©lunben ttl

benne fut æble Spené 9Jaac»tltpeb, fogte at inbgybe

@a?ctlte Ureft og gorpaabm'ng. i'yffebeø bet pam

enb tffe, »eb paa fut ctenbonuufKge barnlig naive

s 2>iaace at ubfolbc grover af jin egen lette Vtvébetragt*

ntng, at ftenune ben nnge Dame ttl ben ©orglospeb,

p»oraf pan fel» befab en fun altfor tilftrccffelig s ])or*

tion, — }aa opmuntrebcø pun bog fynligen »eb bane

©pog og »eb 33e»tfet paa panø inberltge £)eeftagelfe;

Slofen t;of. SOccbené Som. 13


194

men førø»rigt tør »t t'ffc afføre, fowofbi Ijenbeé gør-

t»Melfe bavbe naaet ten @rab, at bun jnjt ftolebc

yaa øen gorftfrtng, ^ormeb f;an enbte ftt 33eføg, at

ban inben ftreøgtpoe finter nof ffuibe bringe tyenøe

gøbe (Efterretninger.

£an t'tebe bjem. So^anne mærfebe ftrar, at

ber »ar nøget Ufceb»anligt paafærbe — faa bybftnbig

l;a»be l?un albrig feet f;am, øg fmné ©efomrtnger fpn*

teé at »ære af en I^eel anben øg alvorligere Statur enb

ben, ber ettere nar barn egen, bj>or £alen funbe »cere

om Jntusfaberlige (Betragtninger. £>a ^an omftber,

ligcføm trcet af at bære hægten af fine Sanfer, fa*

fiebe fig i ©o»l?aen, ncermebe f;un ftg meb fpørgenbe

23lif. £an traf tyenbe f/ærligt neb yaa ftt ©fjøb øg

fremfatte bet »iftnof temmelig o»erf(øbige @»ørg$maal:

,,£roer' £>u , Jeanne! at »i ere ©octor ®ottfd)alf

nøgen fcerlig Grrfjenbtligljeb ffylbige?"

»Sftegen Srfjettbtltgljeb , (Srnft! grumme megen,

jTulbe jeg mene," løb ©»oret. "23i ffylbe Ijam noget

nær 2Ilt," ttlføiebe l;un øg fyéfebe fin 9Wanb.

wDerom ere »i altfaa enige. 9#en feer £)u, nu

er bet £ib før oé at »ife vort hjertelag i ©ierninger.

£>u maa toenfe meb mig, eder rettere fagt før mig,

ført at fi'ge: £>u maa lægge T>it lille £øveb alvorlig

t 33løb. £»orban ffal man faae Jwm frafnaffet ben

bumme 3bce, at bet iffe gaocr an at tage grøfen

Slugnft i £ufet?"


195

„ s XJ?en, gaaer bet ta an?" »trebe ten unge $one.

f/£»ab »tlbe golf ftge og bele 33erben tømme?"

r»See faa, Du meb!" ubbrøb Girruft paa engang

forbaufet og mobleé. »fycit ba tf fe Du og jeg« —

»ebblc» b,an i eu nccften bebreitenbe £one — »le»et

3Iar ub og inb fammen, ufcen

D'itebmenbe bltbt og meb famfebe IDienlaage af*

breb b/un barn ibet b,uu bctmxrfebe: »Det er en anben


19 ti

cnb nogenftube. »Wen bvab Slabct er ber at gjøre?

Q> oc c il te fan umuligen frifte i'ivct i ben iRavnerebe,

£vor ubmaiet ben enb er, og men Du føneé at

faae et jnbfatb — l;ar Du funbet 9?oget, fobefte

„gtnber Du," fpurgbe Ijnn, »at vi boe fmuft,

beqvemt 03 anftcenbigt for en — en Drgamft?"

(frnft faae ftg omfring meb comiff 33efmnrmg.

3miblertib optog f?an bog Spergsmaalet:

„3a, jeg ftmeé riqtignof, at l;er iffe rettet funbe

vcere fin uffere, tfær ftben vi til £ro|l for jtaffetø

©auber t;ave anffaffet 00 benne Redige vab

33eqvemmelig peberne angaaer, faa vil jo fanb*

fynligviiø ^labfen blive noget tnbfjfrcenfet, naar en

33ugge

"

Den unge $one f>olbt l;am yaa SDiunben.

»3a, ja, jeg mener fun fom faa," vebblev l?an,

ba f;an atter blev fat i griljeb, »at alle eventualiteter

maae tages t betragtning, fom Doctoren meb en vis

gorubfeeubeb fagbe, ba l;an gav mig en flor 33anco*

febbel iftebetfor et lille ftintervulver. 9#en Ijvab 21 n*

ftcenbigfyeben enbctig bctræffer, faa vcnber jeg jo

2Dcenigi;eben S^ggen * ®ut& $m\é, tjvorfor ffulbe jeg

ba iffe funne venbe tyele SBerben byggen i mit eget

£>jem? £vor en Gngcl bvccler, er altib anftcenbigt,

vilbe jeg maaffee l^avc tilfoiet, tyviz vi iffe paa bet

©amme f;avbe været gifte."

„6vog tilfibe! — SJitne Sanfer om vor 33olig


197

erc omtrent fom 2)ine; tmtblertib fan man iffe være

tvær, færjmbet cg late bunbff i ben $erben, fom man

nit engang leoer i, og moo be golf, man bevæger ftg

tblantt," paatfob ^obanne. ».Wn falcer bet mig inb,

at vt bav*e en paefenbe ?eiligbcb til at give 23erben

bvab 23erben tilfcmmev og bog tffe opgive vor ftille

Svffc, itet vi vove oé tnb paa Salen meb kabinettet

til, fom netop ret beleiligt ftaaer (etig nebemtnber 00.

J£)»at> ftger £)u, om »i tog eet overtvers, leiete btøfe

SScerelfer og lob grøfenen beboe bem tnbtilvitere; bun

boebe ba boø 00, bos en crbentlig gamilie."

r,£m $erle af en ilone, bvilfet Cmleb! Det

bavtc jeg albrig fattet paa," nbbreb Cmtft. »®ub

velligne ben £)ag, ba jeg lærte X>ig bet italienffe 23og*

bolben! bvor eet er fommet £>ig til 9ci;tte! — —

3a, faalebeø ffal bet være. SSerten er pjemme nu —

i et St'eblif er Sagen afgjort meb l)am, — ba jrvnter

leg mig til Sæctlie og iinorgen flvtter bun tnb unber

oø eller til 00, fom bet nu bebft fan arrangeret. 33t

ere folice golf, anftænbige golf meb egen £)ug og

2)ifr, famt SSielfeøatieften tffe at forglemme!"

£ermet> omfavnebe ban i fulrfræncigfte prestissimo

ftn flogtige ftone, b»iø ©etænffombeb og rette £aft

for bet Sømmelige vi o^aa maae labe veberfareé 9tet*

færbigbeb. £an anbefalede benbe tnbftæntigt, ftrar at

meublere, becorere og arrangere l'eiltgbeeen — bet vil

ft'ge i Xanferne, for tffe — fom ban ubtrvfte Ug —

ftben, naar Sagen befi'nitive var afgjort, at fpilbe flere


198

Nattetimer enb boift fornobent til Overlæg af bet »eb

enboer jftytnmg faa »igtige 6»orgémaal: £>»or [fat

©fabet ftaae? derefter banbfebe Ijan bort meb en

gart, ber afffar alle »ibere -iDcobbcmocrfmnger og Grin*

bringer fra 3>o£anneé


199

23eb et 33lif paa ©anberé brece 8fulbre falbt

bet I?am rigtignof iub, om l;an iffe ffulce anmobe f;am

om at »ære ftg bebjælpelig meb i 2)?orfningen at bort*

bære nogle letfattelige @ager fra ^rofeu 2lugufr.

2tten en eientommelig 23e»ccge(fe fra ben £o»ftmbige3

Shunten en r>té

23ribning, ber ftgeé at ffulie »ære fmitfom, betog barn

27?ob og §i;ji til at fremfomme meb et gorjlag, fyvié

Cpfpltelfe ubfrce»ebe en faa bercuiiff £r>er»inte(fe.

(5 æctlt'e forjfrceffetes c-el i gorftningen ooer ben

ncere Ucftgt til ©efrielfe, ber »ifte fig for b^nbe, ret*

(om fuglen, ber længe bar Intgget i 33nrets fremmer,

og nu — naar Gitteret fatter og 33inbuet aabncé —

ligefom cengftee for at gjore 33rug a\ fine 23inger.

9)?cn Crrnft »ar iffe af bet >clagi3 golf, ber ga» ftg

af meb at »eie ®runbe for og imob eller font refpec=

terebe 23etccnfningsJtib. o an famlebe abffillige $Q}ttx,

9?obeboger og Smaafager, for, fom f)an fagbe, iffe at

c\aae tomljcenbet ^fem ; og for l)»er ni; 3nb»enbing, ben

ængftebe Dame fremfatte, foicbe Ijan noget n»t glatte?

gobø til ben allerebe uoffom ftore $affe, faa at bun

tilfttft fmilenbe fel» maatU bjcelpe barn, for at ban

iffe ftutte ooerlcesfe ftg, og erflcere ftg »Mig til ube*

tinget at mobtage £i(butet — ftten funbe Steflectio*

nerne fomme, meente l;an. — 9?u fom ber Crben t

forretningerne; ban bj'embar »irfelig ftrar abffillige

transportable Sager, Ijentebe fucceéftot flere, og bet


200

£ele blev berpaa veb fælles 33trffompeb enbnu [am*

me 2lften bragt faalebetf ijknb, at pan tiblig ten næjie

røorgen funbe meb 2?ogn afhente bet -øvrige og labe

^rofen Sluguft overrumple gormynberen meb en fulb*

fiænbig fraflytning , uben nogen ffjicellig ©runb til at

tale om at ftjccle ftg ub af ffufet. S)a pun meb 9to*

ligpeb og ^cerbigpeb fremfom meb Crrflceringen i faa

£>enfeenbe, blev 3uftttøraab *pium faa perpier —for*

mobentlig flog Samvittigpeben pam ogfaa, — at pan

ingen ^nbftgelfer vovebe at gjtore, pvilfet ba betler iffe

bavbe nyttet pam, ibet Scecilie flottet e jtg til (Srnft

og benne t'gj'en til fin lovfynbige $en.

2)feb iffe minbre £>urtigbeb orbnebeé ©alen og

kabinettet, fom @æcilie nu frulbe beboe. 3opanne

var meb £enfyn pertil Ufortrobenpeben og Dpofrelfen

felv. 33ebft gif bet forøvrigt frapaanben, naarGtrnft

»ar ube; tpi af lutter Sjenftiver og ©effJÆftigpeb brag*

be pan mere @onfufton i tingene enb gj'orbe ben

minbfte ©avn.

£>a nu ogfaa benne Deel af arrangementet Mt

tftanbbragt og (Scecilie var faa nogenlunbe »fommen

i S^oligpet", bemcerfebe ^opanne en £)ag, at pen*

beo s D?anb pavte pint alvoréfulte Slafyn, ber flcebte

pam faa comiff, forbi pan igrunben iffe funbe r-cere

alvorlig. £un tog berfor pans £aaub, for at lette

pam tsnbgangen til en eller anben vigtig ©febbelelfe t

@arbinprcebifen*gorm, og fagbe opmuntrenbe: ȣ>vab

par £>u ba paa føtrate, min 23en?"


201

»Du bar fcet — og bet er ?ioget, £>u forftaaer

£>ig vaa " — begmtbte fjan meb megen £)øitibeligl?eb,

„at grofen Sluguft brotcrcr m;beligt, faavet meb

©u(b og ferler, [om meb anbre, mig ubefjenbte ©tøf*

fer. £mn er altfaa ferm i qoinbelig Jpaanbarbctbe?"

3obanne niffebe bejaenbe.

„Dm benbeé muftcalffe ftunbffaber," »ebbleo ban,

„ffal jeg iffe m'bere tale, ba jeg er f;enbeé Støremefier;

men faa 2)?egct tør jeg beg uben Seloroes fige, at

ljun tffe er ganffc uben £alent cg at f;un naynlig

fynger faalebes, at (Seraferne og tffe i'eg maa til*

fjfriocé 2@ren."

Ubetinget $efrceftelfe fra Sobanneé ©tbe, ba

I;un bar>be l?ert (5 cect ( t e fnnge og tillige sar overbe*

m\\ om, at (Sniger, ber Ijavbe Ijavt Ijenbeé s I>tanb til

l'aerer, maatte fpt'ffe correct.

„@obt!" fortfatte (Trnft. „£>r»ab ©prog an*

gaaer, ba bar ©octoreu tibt forfif ret mig , at bun taler,

læfer og (friøer abfftliige meb fjelben gcerbigbeb —

fjøab benbeé boielige Drgan ogfaa gier fanbfynligt.

Da tyr-erfen jeg eller £>u forftaae 08 fynberligt paa

©ligt, maae »i ftotte oé til Slutcritetétroen, og bet

funne m meb rolig 6amoittigbeb; tin Doctoren er en

mbnefajt £>jemmel$manb, font ^Jrocurator San ber

øilbe ubtryffe ftg."

s

„23el! — D?eu m'bere, min 23en!" ubbrob 3 o*

Ijanne libt utaalmobig.

„3a faa er ber enbelig s

I>?alefiin|"ten," tog Grrnft


202

atter tilorte uteu at fomme ub af bet oalgte £empo :

,.£)erpaa ba»c w 33egge feet 3}re»e, iffe biet i be

(muffe 2>?alerier, lum metbragte, men ogfaa og for*

nemmclig i Opfatningen af Doctorené tyvtttait, fom

ljun ljer l?ar copieret i forftorret 9)?aaleftof efter bet

lifte 23illebe, jeg bar af @ o tt fa) alf. Du »il iffe

funne negte, at bet ligner tufinbe ©ange bebre enb

»ort, at vor elffelige 33en nu feer netop faa gob og

cerlig nb, fom fyan er i 33irfeligf;eten."

3ol;anne tilftot bet meb bjertemeent Dprtgttgljeb.

„2lltfaa: ftrefen Sluguft er i 33eftbtelfe af mt

l;»at man falber £alent og Dannetfe, berom fan iffe

t»i»leé. 9J?en ter er bog 9?oget, bun »ifinof mangler.

3eg nccrer en befreten Soiol om Ijcnbeø 3nbftgt t ben

ligefaa nyttige fom behagelige Eogelnnfl. £>erfom 2)u

berfor, f joere £anne! i faa £enfeenbe »ilbe Fomme

benteé U»tbenljeb til £>ja?lp, »eb f. Qx. baglig at gt»e

Ijeube nogen information i bemeltte »igtige 33rana)e,

faa troer jeg , Du gjorte en gob ©jerntng, fom Doc*

toren t fin £ib deller iffe »ilte tage Dig ilte op."

£>anne ftaf i at lee. 3)?en ftrar tilfetebe l)un,

noget ærgerlig o»er ten ©pcenbing, pun til ingen

9h;tte l;aobe »æret i »eb ^oroentningen om en »igtig

3)}ebbetelfe : »£»ilfen 23rug ffulte ellert, om jeg maa

fporge, ben unge rige Dame faae af t>cn nceonte

tatffab?«

r/^)m! l;m! fan f;un iffe fomme til at fore fin

egen £uuél;oltning, ligefom »i?" 3?g fyax altit l;ort,


203

at om man enb bar diaat til at bolte fytten ftoffepi*

ejer, er tet tog if fe uc^et beventt met bele ^joffeii;

ocefenet, naar tffe £>uusmotcren feto er tbeoretiff og

practiff t'nte i ftogefunftené SJfyftrøer.«

»3ecj fpn eé tog, at tenne Cinforg for en faa —

faa jt'inttaiinet £ameo buuøItVje ftremtit er noget for

paatrcengente," bemcerfete CrgamTtené £one.

..Cin-igtig talt, iaa bar /eg rt'gtignof ogfaa en

33il)cnftgt Det min ellers unegtclig i og for ftg allcrebe

fornuftige Slnmotntng," fagte (Jrnft. r*@eet Du,

naar vi s D?antfolf ret ffulle bavt dunten paa ©let

og aabne fjertet, faa jTecr tet bctft t^et 23iinflaffen.

9J?en nu mener jeg, at ten fogentc ©rpbei Staffefjet*

lene venlige ©nurren og antre faatanne fortrolige

©forfteené fænomener inaae gjorc famme tsnttrpf

paa tet blote qvu'ntefige ©cmyt, fom ^roppené &naf*

ten og 33inené ftfuffen, naar ten tffjcenfeé, pleier at

gjore paa tet mantlige baartere 2)tto. 3Set en faa*

tan tfetltgbet, f. Qx. vet ten fcetleé fofterlige ©læbe

o»er en veltøffet Sutting, aabne hjerterne ftg til for*

trolig Wettelelfe. ftunte £)u ta maaffee iffe vaa en

ftin

s I>?aate faae utloffet af ftrøffit Sluguft, bvat

{jim egentlig ftmeé om £octor ©ottfajalf, bvab bun

f. Qx. ttilbe ftge, bttis ban fif tftnte at frie til bente,

— fort at fortcelle — — —


204

meb ^aéferollené fpfrenbe 3"t>^oIb, afpreéfe l;enbe en

Jlilftøatlfe, og fra mebbele Dig llob^ttet, for at Du

iøl'en fan rapportere 2Ut tit Doctoren?"

»3a faafran ^oget omtrent var jo tfgtfgnøf -Jtte*

ningcn," tilftob (£rnft libt flau. »røcn £enfigten »ar

gob og jeg (eer bog egentlig intet Dnfrt freri. Docto*

ren elffer (jente til §-orhri»lelfe, bet f;ar jeg afluret

Ijatu, og tet »tlbc være flor Uret, iffe at faae to 33ceé*

ner forcnebe, ber pasfe faa gobt for (jinanben. £an

er ben @nefte i f;cle Uni»erfet, l;»em jieg fan unbe

ljenbe, — bet ftger jeg reent ub, t;»ab enten Du bh'*

»er »reb elier mitb. SUtfaa »ilbe bet »ift »ære Den*-

ftgtémcesfigt , berfom man nogcnlunCc 'di^tz, j^vilfe

Sanfer bun Ijar om I;am, l;r>ab £)aab I?an fan gje-re

ftg o. f. ».«

»3 faa £>enfeenbe fan jeg berolige Sig

jertefammeret?"

»3a, ja, og bet ufren ftjobgrybené og 6pceffebrcet*

tete profaiffe

fmilenbe.

s D?efrtu'rfen," foarebe Soabatteren fint

»$eeb Du l;»ab, 3^l;anne! jeg begonber at

blioe bange for ©tg — Du er mig for fiffig, ©ee,

fee !

"

„kan bet forunbre Dig? &av Du iffe fel» tibt

fagt, at Scccilteé (Sjal »ar flart @n;ftal, at man

igjcnnem l^enbes £)ine funbe ffue inb i tyenbeé fjerte

fom til 23unben af ben rene @o? Du bar l;a»t Net,

"


205

et Jnjerte fem Gccctlies er tceffet met tet mejt gjen*

nemftgtige @laé.»

„Dg Du l?ar tf fe forfomt at fee igjenuem Stil*

ten? — 9?aa — paa Ørunt af tet beltige Stefultat,

»il jeg ta tilgive Dig for tennegang, at Du Imr l>anb*

let cgenmcesftgt, fom jeg var en gorjlagénote uten

SSarbi, cg tf fe Din £erre og Dit £>ovet."

r»3o»iji er 2)u faa. 2Ren tct vilte være ønjfe*

ligt, om mit £ovct nu telte Drevet met fin unter*

tanige Sjenerinte met belwig Delicatcefe. ©lem faa*

leteé tf fe , at jeg ingenftnte l;ar fagt, at otfaa l?un

elffer f>am til gortvivlelfe!"

"

»»(ihtbbevares! gcrti jeg er en gift 9)iant, veeb

jeg nof, l;oat man er Damerne ffylttg. ^ecj vil fun

for min egen ©fi;lt, for at l;ave min Samvittigbeb

fri, vite, tjvorvict ter er gjenficig ©ompatøi. £roer

Du f. (h\ G cecilie gjerne fa ae, at Dcctercn gif l;en

og giftete ftg met ten arrige eatan Regine? Svar

mig blot tcrpaa, faa ffal jeg tf fe utfritte Dig mere."

„£>avte Du fpurgt mig om et yngre og mere elff-

»certigt 33«fen, ent netop ten gamle vrantne £)uuS*

bolterffe, faa funte man tog bave betcenft fict, paa

et fmuft Syar — —

„Rigtigt! ja faa veet jeg 23effet. 3eg ffal være

taus fom en Medtalte s

])aufe. Dcctoren bør ta boller

tf fe funne lobe lige til met ftt frieri, m en *>cere i be*

Ijerig Slngft for en &urv, faatan bvat man falter be*

nauet, i Signet met antre fornuftige og rittcrlige


206

33et(cre; men Notabene meb $?aat>e! 3eg ffal nof

førgc for orbentlig moderate, $ar»el, jo^annc!

3eg »il fee at faae barn loffet l)ero»; nu er bet ogfaa

yaa £ifren at f;an erfarer, f;»or grofen Sluguft er

tttøufe."

3o£anne ga» l;am bog enbnu et ^ar abyarenbe

23inf meb yaa 23eien og mebbelte l?am nogle 33emcerf*

muger om Imuélige 2lnliggenter , t;»ilfe (jan tmiblertib

iffe l?orte uben t;al»t, — l?ané Sanfer »are anbetftebé

f;en»enbte.

£tffaft>tg»ttø mobte l>an @ o tt fa) alf. (Jfterat

»ære fommen til Sunbffab om, at £>octoren jttfl tffe

t>a»be noget »igtigt ©pgebefog at aflægge for SZu'eblif*

fet, ftf l)an Ijam meb 2eU)eb overtalt tit at følge l;jiem

meb ftg.

„Set er" — fagbe (Jrnft — »jo en tyato 9J?en*

neffealber ftten £u Ijar betraabt mtn Særjlel. Som

nu meb, faa ffal 2)u fee mtn n»e £eiligf;eb!"

genbe.

»»Sin in;e £eiligl;eb?" gjentog @øttfd;alf fpor*

r»3a»tfi] 2)u »ti blt»e forunberh'g o»erraffet —

maaffee ubebageligt, maaffee meget behageligt — jeg

»il f;aabe bet ©tofte, familien er »aa en 3ftaabe ble?

»en ub»it>et."

— „£ael iffe faalebeé t ©aaber!" —

— »/3eg f;ar -Koglen bertil i min 2omme."

9)?ere erfarebc ©octoren iffe. ©c ftobe »eb

Gmtft's 23opoel.


207

gufentaften baobe bort — eller troebe ibetminbfte

i fit £aftr-oerf at baoe I;ovt, at barn Kone tfilbe til*

bringe nogle Suner af Stagen efter bane bortgang i

©elffab meb grofen 2luguft or-enpaa t ben lille fta*

milted gamle Socafe. 3 benne £ro tog ban iffe i 33e*

tcenfning at »ille aabne 2)oren til ben ftore are beliggenbe, bvilkn

l'eiligbeb var inbrommet grofenen til 33eboelfe, og tit

bvié forftnceonte SScerelfe ban »irfelig, fom bemcerfet

til 25octoren, pa»be koglen i fin Somme.

Joan fanbt 6alobøren aaben. 2flan fjar glemt

at luffe a\, tamfte jjan, og gif berfor ubenoibere inb

meb @ottfa)alf.

„3J?en ffttlle »i iffe en £rappe enbnu roeiret?"

fpurgbe benne.

„9?ei. 23t ere oeb Sftaalet. 3eg bar ubmbet mig,

feer X>n," foarebe (Jrnft og traf boegen inbenfor t

ben fmuft meublerte


faae Bop

208

„ s l>iaaffce bog tf fe faa ganffe. Du ffal beftemt

tit at refpectere tern," :paajh>b Cmtft. »gor*

betferfte er jeg jo veb Din velftgnebe f^ovfovg bleven

Organtft. Si.au jeg »el tak meb ftirfevcergerne eller

anbrc ftore golf i et dlum, ber nu allerete er lille nof

og — Ijvié tffe alle ?lfpecter jlaae fet'I — veb et \>tfi

gyngenbe Styffe 9)?eubel bliver enbnu minbre? ZiU

meb maa Du erinbre, at rige golf, (om beftille Drgel*

fpil til 33ieli'en, beregne bereé Xvibut efter Drganifteué

2lrcal : te fpifcfe ©tobberen paa Dotften af meb SØtøtV

fer, men genere ftg for at bi;be £>erren paa ©alen

minbre enb Dalere."

»Cseg gratulerer!" ubbrøb Doctoren fmilenbe:

„Du begt;nber at faae et practift 93lif paa Sioct."

„3a tffe fanbt? — Dg nu ben anben @runb,

ben er om mulig enbnu bebre: Det er af £euft;n til

San b er. £an f omnier nceften albrtg f;oé mig, ene

for be forbanbebe mange frappere Sft;lb, jtger £>an.

(Siben ben fibfte £>tftorie er ban nu bleven rent ffinb*

boven. — £or, Doctor, Du maa give I;am 9?oget

tnb, at l;an tffe bliver flet faa fceb! —


209

Slug uf t i £ufet formcteltf Det, Du fatter SSerbené

Dom, — faa, — faa funbe jeg tjatte benbe b,er

«2KennejTe! er Du taabelig? Det gaaer umuligt

au!" ubbrøb Dcctoren tjeftig, uben egentlig at funnc

gøfetgjtøre, bttorfor bet t'ffe funbe gaae an.

„Det er bog gaaet an," »ebble» Gmtft rolig.

»33li»e bos 3ufh'tSraaben bun b»erfen »ilbe eller funbe.

£>un ba»be fnart fa aet ©»tntfot, ©ulfot, ©altefeber,

£i;»bué

"

«© jtitfe, frille, @rnft!" afbrot Doctoren ham,

la £an met mere og mere Crftertryf lot alle mult'ge

og utaenfelt'ge ©ygbomme o»marfa)ere. ,,©ft;lben er

min og bog er jeg ganffe uffylbig . . . men net . . .

og bog — Du ftger 9?oget — —

„3a, jeg »il jige Dig tet lige faa gobt forft fom

fibft: ljun er fjer allerete."

„£»ab! — £>oorlebeé?"

„(Jfter gruntig Dferoeielfe meb min $one," »eb*

bleo Grnft (Ijmlfet rigtignof »ar libt 2£gtemanbé

praleri), befluttebe »i at gjørc Gnibe paa Giæcitieé

£ibelfer og jeg troer paa Dine meb. Derfor — egent*

lig berfor — fjar jeg leiet bette £ocale."

Doctor ©ottfd;alf tn;ffebe fin unge SSené

£aanb og »ilte Ijave funbet bet minbre ærligt, l>»té

ban ffnlbe lja»e gjort l?am Sebreibelfer for bette ufceb*

»anlige D»ergreb.

,,©aa»ibt ere »i ba fomne," tog (£rnft atter

SRofentyoff. 5Jerbcn§ S^om. U

"


210

til ©jenmoelc. r#SJ?en""'ag nu rolig yiabs" — (£>oc*

foren l;avbe nemlig unber tet g-oreaaaenbe ftaaet mifct

yaa ©nfvet meb S?at og Stof i £>aanben) — .


211

imellem 2)tg og Det f>oab jeg er fø'erteh'g overbeoiifi

om Du ft'Ite falbe en i'i)ffe."

»3«/ fa! mtt ?tt>é beiefte Vpffe, bet »tlbe Jeg rig*

tfgnof fatte bet," tnbrommcbe Doctøren.

»2((tfaa: 23t( Du oppebie ^roceefenS Utfalb,

naar bet bliver ^roceé imellem Gicecilte og l^enbcé

pfurfagttge ftonmmbcr, t 1

^ banbler Du efter min ringe

gcrftanb faarc uførjianbtgt. 6 a nb er l;ar fagt mig,

at ter er Itge ftor llbfigt tt( at bun Rittet, flet 3ntet

ot1 erbolce, fora til at bun fommer i 33eftbbclfe af en

betpbelig gormue. 9#en bliver bet $erfte £iifae(be, ba

»ilbe bet jo fee ut> fora en 2©>dmobtg&ebé&anbling, at

Du Itgefora naabtgen forbarmebe Dig over ben fattige,

fr ambe; cg vennelofe "

,0 ft>, fy, Grnft!"

»Det b jodper iffe, Du fn;mper Dig; Du f;ar

længe nof af grpgt fer S er bene Dom, ftif imob

Din manbige Sceboane, opfat at banble; nu ffa( Du

ogfaa bore benne Din SBerbené Dom, og faalebes »il

ben abfolut bomme. ØJZen erl;olber bun fin formue

tilbage, ba vil Dommen h;be faalebeé: »JJoffer ftaac i

ben fiffige Doctor @ottfa)aff! 2tø-fee! ja, fttUe 33anb

t;ar bi;be ©runbe. £)an bar gjort et fornuftigt ^)arti

og fiffet ftg en $)ige meb s

J)enge fa Du bliver

fertretelig, ©ottfajalf; men SSerben fan nu engang

iffe bomme milbere. golgelig intfcer Du, at nu, ba

llbfalbet er albeleo ubeftemt og foæoenbe, — nu er

14 ;


212

bet ben enefte rigtige £tt>. 9tu etter tngenftnbe fan

£)u fn'e meb 2X5re. 5Ru ta fer gølelfen fra begge Bu

ber, nu er bet et Csnclinationéparti, (enere blioer bet et

gornuftarrangement — en Seregm'ng!«

£)octorcn, ber fab i en feberagtig Spcenbt'ng,

fanbt ftg noget tmberltg tilmobe »eb at (ee fine lønlige

£anfcr gi»ue Drb, cg ttt paa en faa faft og afgjø*

renbe *D?aabe, ber »av ben cllcré (aa flygtige og oøer*

flabiffe (5mft gan(fe fremmeb. £>an »ilbe (fare; men

ben SInben forefom l)am, tbet b,an (agbe: »ftun (£t b,av

jeg enbnu at tilfote. 3^8

!?av Ipelc ben (enere Zit>

tamft paa, om jeg iffe paa en elicr anben s I>iaabe,

»eb en lille l'ift eller 3ntrigue ffulte forcere Sagen.

Wien, C^ottfcbalf, £u er meget (or gob, (or cebel

og for atøorøfulb til at ffulle ftylbe 2)in gremtibs

&;ffe faabanne -Jtarreftreger , ber ialtfalb fuube paøfe

ftg for mig, ben luftige Støuftctté. £>ct Samme bar

jeg (unbet meb £enfyn til (åcecilie; og(aa Intn er

(or oppoiet, (olte jeg , tit at fitnne uebbrageø i en 2>ule*

ftueé Spfpcere og afnobeo en £ilftaael(e i en plump

panteleg. £>erfor opga» jeg mit gorfæt. SKeji gan*

ffe tit og labe Sagen je»ne ftg felø, »ilbe jeg bog

tffe; altfaa ftger jeg 2)ig bette; og »il Du følge mit

9taab og Din gobe Stjernet SBtnf, faa gaae iffe per*

fra førcnb foin Gæctlieo gorlouebe — —

„9)?in fjare (£rnft," fagbe Døctoren beøæget:

»jeg ffjønner meb uftgelig ©fcebe paa £>it SBenffab,

paa X)in Zatt, paa T)in 9teftgnation meb £enfon til

"


213

bint (5ometie(pil; men — frift mig tffe ooer(hme! 3a,

jeg el(fer dcectlte! Dog jjøor tør jeg jjaabe, at ten*

ne min interlt'ge, min ti?be §ølel(e, ter nceften funte

gjørc mig afftntig, — |wr tør jeg baabe, at fnm «

s D?ere ftf Dan tffe [agt. Døren til kabinettet,

ter Ijele Xtten Ijaøte ftaaet paa £(cm, aabnetes; bleg

og tog (om forf låret traattc Gcectlte ubteraf, £aant

t £)aant met 3 Leanne.

ftSØlm tn forbarmente ®ut! bvab er tet? Du

»ilte jo »ære oøenpaa met ^rofenen, (agte Du, og

nu er Du ber — bar luret!" utbrøt (Srnft, \aa

fonnvret (om muligt.

„3 Din 3ilfcertigbet £ar Du ført feil," j»arete

3obannc (agtmetig. »3a »i(tnof cre »i ble»ne

tvungne til at Ⱦre Surere; men jeg bar \taatt met

Orebet i ftaanten bele Xiten, rete til at aabne Dø*

ren »et tet (ør (te Drt, (om funte ligne en be(temt

£einmeligbet. gørji nu (altt et (aatant, og — ja

nu ere »i b,er."

£un ueiete (milente (or Doctoren øg fhmgete (tg

terpaa atter (ortrcligt til (Sæcilie.

»Det er en teilig oi(toriei" meente (5rn(r.

»Det funte næi'ten (ee ut (om et aftalt Spil, Doctor;

men jeg (værger Dig til, tet er pure Ijeltig 2ilfæltig=

{jet. — Du f?ar (agt i 23ibnerø D»er»cerel(e — og

(el» 6 an ter »ilte jntet funte bave at intøente imot

23itner bag en baløaaben(taaente Dør, — Du b,ar

(agt, ftger jeg, at Du elffer Sæcilte. Det fan


214

£>u iffe negtc. 9?u f;ar grofenen Drbet, og otl fnm

iffe juft [vare i SBibners Dperpærelfe, faa begioe pi

oé, jeg mener 3o^annc og jeg, op pcta pore egne

SScerelfer, operfabenbe Stev Sftarfen."

„SRet," tog ten fjoibjerfebe (5 ce c ilte tif Drbe:

,/9cei, mine fj'cere bceftagenbe 23cnner! iblanbt faa gobe

SWenneffer bebøper jeg tffe at Icegge Døfgémaal yaa

mtne golelfer, nu ba bet ev fommet faapibt. 3cg pciv

bj'ttif meent, at £r. Doctoren fun leuefce for fin 3St*

benffab, at ben optog fjefe f)ané ©j'æf, fpfbte bane

ganffe fjerte, ene meb Unbtagelfe af en fmuf s ])fabé

for f;ané propebe fenner; men nu, ba jeg tøører, at...

at . . ."

£ier fpigtebe penbeé ©temme og fjun falbt 3 o*

l)anne om gaffen.

— »/5tt ben ftorfte og mcegfigfle af alfe ftølelfer

tnbtager bet aflermmcjie SWuni" — fupplerebe (Eritft;

opergioen af ©Icebe oper bet punbne tøefbige 9?efu(tat —

r/nu, ja nu er bet bog rtgtigft, Sanne, m attigeøel

fortrceffe. De officielle Slrtifler i ben evige £ractat

maae betragtet fom affluttebe, be tøemtnelige afgjoreé

bebtf a due. 3mebené in gjøre Slnjlafter til en plaffe

23iin, fortil farterne inbbybes openpaa, naar „3n*

ftrumentet" (fom bet jetter i l^t biplematiffe ©prog)

er forfegfet, pil grofen Gæcilie tøane m't'ft Doctor

©ottfcfyalf, f>»or net og bt;ggefigt, Pi i en gart tyape

faaet ?eiligbeben arrangeret, og iaftfalb fabe »or gobe

3St'Uie peberfareé 9tetfa:rbigf;eb. tom faa, fiffe ftone!"


215

93et tenne 23enting bragte Grrnft jo vijtnof

@ottfd;alf og Scectlte i en eiebliffelig pinlig gor*

legenøet; men tennc forfvanbt bog fnart, t'tet t?un, be*

m;ttenbe ten unge 9)tant3 33t'nf, vifte Doctoren ten

virfelig nette og fretelige ©olig, bun fh;(tte SSennené

dnferg, vifte t;am fine 2)?alerier og antre £aantar*

beiter, t'nttil Stemningen var bleven fortroligere og

interligere. £)a erfarete ten h;ffelige 2)octor fnart,

at ban var elffet — vel iffe tnefc ungtommeltg 9to*

mantif eller biiit illuforiffe ©werøteri, men meb ten

$aa gjenfibig Slgtelfe faft begruntete tybere gefelfe,

ter binter Dvinten til kanten, og er ©aranti for

en varig &jccrligl;et, ter trotfer £iben og boerer Svig*

Retene s ])rccg.

23t bave fun at tilivk, at Qrganifføi (Srnft iffe

lang Sit terefter i „Salen" funte mottage £>r. ftirfe*

værgeren eg antre faatanne bete patroner, famt 23e*

ftilling paa Orgelmufif. 2)cnue Utvttelfe fom meget

beleilig; tbt virfelig fantt ten lille familie fig notfa*

get til at anffaffe bint urolige, roffente Styffe s T>eciu

bel, fom unge 2&jtemccnb gierne fec, men ffj'erbovebe

Unbermeenb mintre ajlerne bore. 23i tor, tesværre!

iffe late uomtalt, at bemeltte 23of;ave foranletigete

ben forftc cegteffabelige (Sonflict. Srnft componerete

nemlig fjver Siften en ni; 33uggevtfe; men ten el(er$

meget eftergivne 3ot;anne bavte fat ftg i ftt lille

£oveb, at tet var et rent 2>iiegreb, at l>an altit

valgte ^olfa-Saft. CmjTter tilveiebragteé et ©lage


' 216

23aaben|tiiftønb, ibet ban nøfefoeé meb fn'ft og tyer i

SWelobtew at anbringe et tyax Zviokv.

(Jnbelig man bog ogfaa bemærfeé, at l?»ab ben

cmtvijtebe formue angaaer, faa fanbt man, paa@an*

bers? ftorflag og af £)enft;n til, at man boa, if fe »ilbe

nebfalbc 8øbené etrengbeb otn 3uftitéraab ^pium,

at bet »ar ^cnftgténtæéjtgji at tnttabe jtg yaa s D?ægs

ling unber ben Soqfynbtgeø SBølfcgift og Cefcntng.

s J)?c*

get gtf infhiof ber»cb tabt; men ber tnbuanbteé bog

altio enbmi en vet flaeffelig Dteft, 03 »i tov forfifre,

at Sapt'tafen tffc funbe falte i bcbre tfæuber, enb i

ben menneffcfjicerlige £)octor @ottfa)alf é.

©aalebes fce ui ba be trenbe SKeblemmer af be

ftre Sneøteé ftlub Ipffritge i £a»n 03 »el fortoiebe.

£>»ab ben gjerbc ang&aar, faa b,a»e »i b,erom enbnu

at mebtele en fifle £$ifobe.

Sn fmuf Sftermibbag »eb 3e»nbaguéttbtn , ba,

fom befjenbt, Itoffetttnbe og Urctigbeb i duften berffe,

befanbt £octor @ottfa)alf og Suriften »Sanber ftg

yaa Cange^troe, fortil »i mane antage, at be »are

fjerte. @n [tov *D?enneffcfltmmel tiltraf ft'g bereé

Dpmcerffombcb. £tji og ber »are ftlpnger og ©rup-

ver famlebe om bim fynbtge Referenter og $orf(arerer,

fom gj'erne »eb alle Sammenlob banne Centrum for

be 33tbe(i)ftneé ftrebé. Orange Jlifferter »are rettebe ub

o»er ben urolige Sø. Géh lille 6etlbaab »ar fantret,

Ijeb bet. 3 23aaben befanbt ftg en Soofficier, en ung

s ))ige og en 2)?atroé. Ve to gor|"tnce»nte ble»e 23øl*


217

ejernes 9?er, ten Stifte boltt ftg ooer SSanbet met

megen Slnftrengelfe ret at fremme, inttil ban af UU

tlente 3?aate optogeé »g bragbeé ifanb.

SWeb bange Slnelfc frænde 23enntrne jtg tgjennetn

£>oben, for at naae ben Dicttete. Decteren gfenfjenbte

ftrar fin patient, ten lange Grif, bet frygtelig bfeg

»g forbitret, meb £aaret eg Sfjceget nebt)ængenbe i

riltc 97rarcloffer, og broppenbe ai i£ang eg Søoanb

ret ft'n coloéfale ©ftffeffe afgao et tffe gauffe uroer

bigt 23t'!icte af Neptun, |)a»efé mægtige @ut cg Se*

berffer.

r»3a tet var rigttgnof barn, £ecfor, bet »ar l'ieu*

tenant SBranbt og bane Kjcrrefte fra frjertenofrøb*

gate," utbrob Søtnanben meb biml Stemme, bd ban

fif d'c paa © ot tf eb alf, ter aUerebe fermotete,

brilfc Ofre 2 een barte froer et, og gferne barte

truffet ten feberroftenbe 3a n ter bort, brie bet barte

latet fig giore.

Vigefem talenbe b(\\ for jig retbier Grif: ȣ>an

barte faaet tet inbrettet faalebeé, at bun ffuitc tage

met ti( £cljingcr, for at intfletffe ftg be£ en rig Wc*

fter — @ib Satan barte taget ten gjerrtge Slanb for

længe fiten, faa barte ten braoe Vieutenant iffe h\aet

£alfcn fult af Serant for af nffc efter ^engepofer!

£an funte bare roeret bjerget fom jugentiug eg bun

moiajTee met, terfem iffe — l\i\ — tettrberfcr.s :lixv=

ligbeteftaté barte belemret S fut en 03 bintret al

9J?anoeuoer. £au fif iffe Slrmene fri, bun bang fig

;


218

om barn fem en ftrafe etfer anben faaban *Poft>», og

mene jeg Jheg af fulb £alé, at fmn ffulbe Hare en

?ceger, for at t;an fnnbe fn;bfe ftg fri af læ i'anb

»eb et ^ar ørbentfige Sag, faa flamrebe (nm ftg lun

fadere HI barn og raabte, fum mtbe saac titbunbS meb

f?ant. £)et gtf lutn ta ogfaa, fan jeg troe."

r»9ften bør, SWenneffeparn! boertebeé fnnbe t>tt

gaae til, at to faa bogtige ©ømcenb fnnte famtre?"

fourgbe £>ectoren, forfcerbct o»er benne 33cgiøenf.>eb.

r»@aabant 9?oget fan i en £aanbeøenbing arrioere

for ben SBebfte, $>v. Dector!" foarebe ©rtf, tbet ban

jkbfe tortgere og tortgere tyggebe fin Xobaf. „fyan

(;a»be fe(o ttlfaftet ©fjføberne — og bo ban bog altt'b

er etter oar mm gorefatte, flat SBorjjerre nof beoare

mt'g for at ftge, boeroibt eet oar oet gjort. 2)?en ba

nu 33»gen font og »i ffntbe brafe tnb i en gart, fnnbe

jeg tffe baftt'gt nof foøfe ©fjoberne og faa ffete SDlaU

genren. 2>i fnlbfet'tebe faa net font man fan enffe ftg.

s J)?en albrig ffulbe nogen ftjøl »ære femmen toctret

etter taften nebefter, boer tange Sri! ftbber paa

©eiftoften, tjaobe t;an ber tffe »æret," ocbbteo -Dta-

trofen, tbet t;an meb et forbitret *Z>iefaft »egebe paa

©aubcr, l;»em f;au nu førft bleo »aer. »Jpaøbe ban

tffe meb fut forbanbebe 9?ce»en»tttgbeb l;cøet mig tmob

SWuurjjagen ben @ang, faa tjaobe jeg t;a»t en fti»

2trm minbre og farinen en gob ©ømanb mere; nu

fortjotbt jeg mig fom en SSaoian og famtebe for mig.

©ee bet »ar ©fylben, bcbfte £>r. £)octor!"


219

2> dnfringftaaente, ter tf fe forftete Semantené

&enh)tnmger, meente, at ten ftaffcle gt)r »ar ble»en

litt tummelumff o»er Ubffen og ffillingete teeltagente

[ammen til en £j>rteftyrfnt'ng , metens man tillige gjor*

te s ]Maté, fer at ©ottfcbalf øg 3 an ter funte

femme beeljfintete bort, itet man befrygtete, at 2Wen*

nejret i fttgente ^taferi fhtlte aufalte 3uriften, b»em

ban fentte bæ»nlynente ©Itf.

£crnge gtf fennerne taufe »et binantens Stte.

Xccteren grublenre o»er -ftemefislacren, San ter o»er

2)?uligbcten af (£»aatcmmeé Cpfyltelfe. £mfjter

ni;nnete ten fitftncernte:

»2)u itsfclte £a»,

3 cm 33retet barn ga»,

£)u bli»er min ®ra»", —

greb terpaa @cttfa)a(fé £>aant 03 fagte: „2)et er

£ilfce(tet, iffe 21ntet enfc Silfoeltets 2)?alice, iffe fantt,

©octor!?"

Q) otti d) alt »ilte t tette £ieblif iffe metjtge

Slnnettes ferfmaaete Gljrer.

»liften, " »etble» 3anter: „naar 2Jlt femmer til

21U, »ar tet tog tet 33etfte, ter funte ffee, og ter er

ftørre ©rune til ©locte ent til 2?etre»elfe. £et »ar

gott faaletes for alle farter: Jpun »ilte tog altrig

f;a»e ble»et tilfretc iblantt s JDcarinens fti»e ^ruer cg

Scmmanteurinter; jeg o»(e»er iffe ten Scrg cg 2(5r*

grelfe at fee tern forenete [om 2)?anb og ftone, f;»at

— ærligt talt — altit bar gna»et mig lige t'uo til


220

Sjælen, cg tjan etttelig er ten h;ffeligftc af os 21de,

tbt ban bar iffe faaet £it til at overleve fin &;ffe!"

©aalctes trøftebe (Sauter ft'g benne (Smertens

tag, cg faalebetf trøficbe ban (tg met enfelte Skriatio*

ner ogfaa a((e femmente ©age. $?an bolbt troligen

Ort cg giftebe ffg atbrig. £>og favnebe Ijan terfcr

tffe ganffe Slrnené 23ebagcligbeter : l;an gtf — faa at

ftge — paa Omgang ibfantt fut c gifte SBenner, ter

fappetcé om at mottage ^loverfnegt met al multg

gorefommenbet cg @jcejrmiltf>et; navnlig overbote te

bveranbre i at l;ave en biet £cencftol i 53erebffab, og

ta Doctor @ottfd)alf i faa ^enfeeute næften truete

met at vinbe ^prtfen, ubfpecuterebe ten fntlte Snif I

en ganffe no Gtonfiruction, fortil fjan t?at>t>e laant

3been fra Drgelbccfgen, nemlig at ftoppe fin „(Sanberé

@tol" met uovertræffelig elaftijTe ?uftputcr.

©at nu 3uriften ret commote i en faatan ma*

gelig Vcencfiol, bebagebe bet bant tffe fjelbent at uttale

ftg fom beciteret fruentimmer baber. -Jpvor t;elbtg

»ar tog tffe ten mig faa forfatte Ulf!" utbrøt l>an

ta: „(jan blev falig t get Sit, førent ban fom til at

ftaae unter £cflen. 3a, finit iffe, © o tt)a)a tf! lee

iffe, Severin — forfaavibt 2)ine ftive Suffler tillatc

£>ig at lee! — og fnis iffe, Du Gmift! jeg ftger

Gter tet for fautt: fent eller fnart fomme 3

tilhobe unter £ofleu."

fc


221

tigbeb. 3ngen funte r-ære galantere o$ fmfotgere

Gourtifan enb ©anber, trobé bane n'ttagenbe (Jmbon*

point; bet » [muffe ^jøti" bar-bc ta ingen rørigere De=

fenfor enb benne bete forne gj'enbe.

Da @ etter tn jfjcemtivis bcbrcitete barn bette

foin en formeentltg a,ror> ©erømobftgelfe, fsarebe ban:

„5:93, fjcere 2Sen! Det er nu encjana, hertens $am*

mcrtone, fom Grnft »ilte uttn;ffe ftg, og ben ipør*

ger boerfen cm fuiib 8ogt! eller (Søjife


PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Rosenhoff, Caspar Claudius

8165 Verdens c

3 ~

&6V


B3

Kp i

&

*' ^A

.>••*

More magazines by this user
Similar magazines