Din browser understøtter ikke frames. - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

Din browser understøtter ikke frames. - Dagtilbud-Aarhus

Læreplaner 2011/2012


FRA DAGTILBUDDETS UDVIKLINGSPLAN

02.03.03.01-1 Dagtilbuddets Pædagogiske Læreplaner

Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for de pædagogiske lærerplaner. Pædagogisk Leder har det

direkte ansvar for udarbejdelsen og evaluering af afdelingens pædagogiske læreplaner.

Konceptet for afdelingernes pædagogiske læreplaner er bygget op omkring Smtte-modellen (se bilag) og vil

i kommende år tænkes ind i Århus kommunes Virksomhedsmodel: Roye-modellen. (Ressourcer –

Organisering – Ydelse – Effekt)

Dagtilbuddets mål og indikatorer er med udgangspunkt i beskrivelserne i ”Status og Udviklingssamtalerne”,

som udarbejdet af Videncenteret for pædagogisk udvikling, Børn og Unge, Århus Kommune.

I dagtilbuddet indgår de 6 læreplanstemaer i 3 læringsrum:

• den almindelige pædagogiske praksis,

• i planlagte aktiviteter,

• samværsformer

Den enkelte afdeling redegør i sine pædagogiske læreplaner for alle 6 læreplanstemaer for Sammenhæng,

Mål, Tiltag og Tegn og Evalueringsplan plan for dokumentation og formidlingen.

Læreplanstemaerne indgår i statussamtalerne med forældrene.

Den enkelte afdeling fremsender én gang årligt (maj / juni) til dagtilbuddets ledelsesteam sin samlede

evaluering og dokumentation. Evalueringerne vil indgå som videndeling afdelingerne imellem og danne

grundlag for de fremadrettede læreplaner og justering af dagtilbuddets Udviklingsplan.

I 2010 til 2012 vil der være særligt fokus på læreplanstemaerne ”Sproglig udvikling” og ”Krop og

bevægelse”.

Dagtilbuddets beskrivelse af læreplanstemaerne vil blive udarbejdet efter ”ROYE-modellen” med grundlag

i afdelingernes evalueringer og dokumentation i maj / juni 2011.

Arbejdet på det konkrete niveau vil således påvirke Dagtilbuddets overordnede mål og indikatorer.

Institutionsafdelingernes og dagplejeafdelingens læreplaner findes på BørneIntra under den enkelte

afdeling.

Vedr. børn med særlige behov, herunder ”Udsatte børn” og børn med handicap indgår de i de almindelige

læreplanstemaer, aktiviteter og samvær i den samlede børnegruppe. Eventuelle særlige fokusområder for

læring og udvikling vil fremgå af individuelle og konkret handlerplaner.

1


Dagtilbuddets overordnede læreplaner

Dagtilbuddets læreplaner tager afsæt i Dagtilbudsloven, Århus Kommunes Børn og Ungepolitik, budgetmål,

strategier og indikatorer.

Dagtilbuddets afdelinger udarbejder læreplaner med afsæt i dagtilbuddets overordnede læreplan

Barnets alsidige personlighedsudvikling

Temaområde

Selvfølelse, selvværd, selvtillid, empati, fantasi, selvhjulpenhed, nysgerrighed og egenomsorg.

Mål

• At barnets individualitet respekteres og barnets selvværd styrkes og derved bliver psykisk robust.

• At det enkelte barn udvikler evnen til at tage et selvstændigt initiativ i.f.t. at indfri sit umiddelbare

behov, samtidig med at kunne have forståelse / indleve sig i andres.

• At det enkelte barn udvikler evnen til at løse konflikter med ord og ved forhandling, samtidig med at

det tager vare på sin egen integritet.

Sådan gør vi

Anerkendelse, omsorg, nærhed, tid og rum til fordybelse, succesoplevelser, medbestemmelse, se, høre og

forstå den enkelte, mangfoldighed, voksenrollemodel, tid, ro og rum til interaktionen og inklusionen.

Barnet mødes med en anerkendende tilgang, og vi møder barnet i den nærmeste udviklingszone, det

Befinder sig i. Barnet skal føle sig set, hørt, forstået og inkluderet.

Trivsel

• At det enkelte barn har troen på det kan selv (jeg kan, jeg vil, jeg tør).

• At det enkelte barn oplever sig selv som afholdt og værdsat individ, der er beskyttet af et

fællesskab.

• At det enkelte barn kan mærke dets egne grænser - kunne sige til og fra - og på samme tid indgå

som en social del af et større fællesskab.

Læring

• Børn har behov for at lære at håndtere de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet – lige

fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence.

• At børnene udvikler evnen til at løse konflikter med ord og ved handling.

• For at der overhovedet kan finde læring sted, arbejder vi på at gøre barnet tryg i gruppen, så det

også ser sig selv som en betydningsfuld del deraf. Give barnet mulighed for at kunne deltage i og

afkode kammeraternes lege, og være en legekammerat gruppen forholder sig til. Dette mener vi, er

forudsætningen for, at børn kan udvikle deres kompetencer.

• Plads til mangfoldighed, kreativitet, nysgerrighed og fordybelse.

Sundhed

• Glade, trygge børn der kan, vil og tør både at være sig selv og være en del af det sociale fællesskab.

• At barnet oplever sig som værdifulde deltager i et socialt og kulturelt fællesskab.

• At barnet kan vise forskellige sider af sig selv.

• At barnet kan udtrykke sine tanker, følelser og give sin menig til kende.

• At barnet har tiltro til sig selv.

Udvikling

• Børn har brug for at udfolde sig og afprøve deres potentialer.

2


• Muligheden for at forfølge små ideer, skabe egne projekter og opleve, at de børn og voksne, de er

sammen med i dagtilbuddet anerkender dem for deres indsats, styrker selvværdet.

• Give barnet mulighed for at kunne deltage i og afkode kammeraternes lege, og være en

legekammerat gruppen forholder sig til. Dette mener vi, er forudsætningen for, at børn kan udvikle

deres kompetencer.

3


Sociale kompetencer

Temaområde

Tilegnelse af sprog, rummelighed, samarbejde, kunne sige til og at kunne sige fra, forståelse af

forskellighed.

Mål

• At børnene lærer at se og respekterer hinandens grænser.

• At børnene udvikler evnen til at være en del af fællesskabet.

• At børnene udvikler evnen til at indgå i og fastholde venskaber med flere børn.

Sådan gør vi

Tilgodeser legen og dens vilkår, tydelige voksne, bevidstgørelse af forskellige sociale kodekser (regler,

værdier, kulturer), se, høre, og forstå hinanden.

Det enkelte barn skal møde synlige voksne, der tør og vil tage ansvar. De voksne skal være vejledende i

forhold til barnet – hjælpe det med at sætte ord på handlingerne.

Trivsel

• Udviser livsglæde.

• Evne at have respekt og omsorg og udvikle konstruktive tilknytningsrelationer til andre børn og

voksne, herunder lære at give og tage.

• At møde andres følelsesmæssige udtryk og behov og selv vise det samme.

• At sætte grænser for sig selv ved at vise andre, hvor langt de kan eller vil gå.

• At være nysgerrigt udforskende sammen med andre og kunne sætte sig spor i form af unikke bidrag

til det fælles

• At indgå i relationer med andre børn og voksne, hvor alle forpligter sig, viser ansvar og er parate til

at løse konflikter

• At have indflydelse på sit hverdagsliv, herunder at foretage valg og argumentere for sine meninger.

Læring

• At have empati.

• At det enkelte barn evner at danne venskaber.

• Evnen til at danne sociale tilknytningsrelationer.

• At barnet kan udfolde sig – i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme.

• At det enkelte barn kan deltage aktivt i både et mindre og et større fællesskab.

• At det enkelte barn spontant går i gang med at lege med andre børn.

• At det enkelte barn kan opretholde en leg over længere tid uden voksendeltagelse.

• At det enkelte barn kan samarbejde om en aktivitet.

• At det enkelte barn ikke mobber eller udelukker et andet barn fra fællesskabet.

Sundhed

• At det enkelte barn oplever sig som værdifulde deltager i et fællesskab.

• At det enkelte barn evner at dannevenskaber og komme med i grupper, hvor det kan give og opnå

anerkendelse fra andre.

• At det enkelte barn har troen på det kan selv (jeg kan, jeg vil, jeg tør).

Udvikling

• Børn skal i omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre

mennesker.

4


• Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at børnene også

forstår, at andre har de samme behov.

• Børn skal drage sig erfaringer med at sætte grænser for sig selv og sige til og fra.

Krop og bevægelse

Temaområde

Motorisk udvikling, sanseintegration, kendskab til egen krop og fysisk formåen.

Mål

• Børnene skal opleve glæde og tilfredsstilles ved at bruge kroppen. De skal have lyst til at bevæge sig

ude og opholde sig i naturen.

• At børnene er selvhjulpne og aktive f.eks i forbindelse med af og påklædning, toiletbesøg osv.

• At børnene udvikler udholdenhed, og mestre koordinering af grundbevægelserne

Sådan gør vi

Fokus på at der er gode bevægelsesmuligheder både ude og inde.

Trivsel

• At det enkelte barn opleve glæde ved sin krop og ved at være i bevægelse.

• At det enkelte barn selv tager initiativ til motoriske lege og udfordringer, vi ser ligeledes, at det

tager del i de lege, de voksne tager initiativ til.

• At det enkelte barn udforsker, afprøver, nyder og forstår det fysiske miljø, naturen og kulturen

gennem kropslig handling.

Læring

• Det enkelte barn skal have mulighed for at opleve glæde ved sin krop og ved at være i bevægelse

samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte

fysiske udfordringer.

• Børnene sætter perler på snor, bygger med klodser og andet konstruktionslegetøj, holder på en

blyant, laver puslespil m.m.

• De kravler, løber, hopper, står på hovedet, slår koldbøtter, cykler, kaster, griber, sparker til en bold,

går balancegang m.m.

• At børnene selv kan tage tøj af og på, knapper, lyner lynlåse, snører sko og holder orden i

garderoben.

• Selvhjulpenhed ved toiletbesøg,

• Deltager i borddækning og oprydning, spiser ”ordentligt”, hælder op, rækker hinanden tingene.

Sundhed

Børns læring knytter sig altid til kroppen. Kroppen er fundamentet for læring, hvor det igennem

sansesystemet får erfaring, viden, følelsesmæssig og sociale processer og kommunikation.

• At det enkelte barn er bevidst om ens egen krop.

• At det enkelte barn er aktiv med kroppen.

• Sund ernæring.

• God søvn.

• God hygiejne.

Udvikling

• At det enkelte barn udvikler motoriske kompetencer, styrke, udholdenhed og bevægelighed.

• At det enkelte barn afprøver mangfoldige bevægelsesudfordringer i dagligdagen.

5


• At det enkelte barn udfordres i varierede bevægelsesmiljøer, og udnytter de muligheder, der ligger i

leg, i naturen og i årstiderne.

• At det enkelte barn bruger og stimuler alle sanser gennem brug af forskellige materialer og

redskaber.

6


Sprog

Temaområde

Udvikling af et godt og nuanceret sprog med stort ordforråd.

Mål

• At børnenes ordforråd øges og udtrykker sig nuanceret.

• De skal kunne lytte til andre og sætte ord på følelser, samt lære at kommunikere med sin omverden

At børnene udvikler evnen til at aflæse andres kropslige kommunikation.

• At børnene eksperimentere med sproget herunder skriftsproget

Sådan gør vi

• Sproggrupper, dialogisk oplæsning, eventyrfortælling, højtlæsning, genfortælling, rim og remser og

samtale.

• Den voksne hjælper børnene med at sætte ord på konflikter – bruge ord i stedet for at slå.

• Den voksne spejler børnene ved at sætte ord på de følelser børnene har, samt ved at vise egne

følelser og sætter ord på dem. Eksempelvis læses der højt, fortælles historier og materialet ”Trin for

trin” inddrages.

• De voksne sætter ord på det, de gør – de fortæller og forklarer. Børnene opfordres ligeledes til at

fortælle og forklare. Historielæsning, sang, rim og remser, drama, mm. integreres i de forskellige

aktiviteter, vi iværksætter.

Trivsel

• At det enkelte barn evner at skabe kontakt og kommunikere i mimik, kropssprog og talesprog.

• Spontant synger / digtesynger og fortæller historier

Læring

• Det enkelte barn skal have mulighed for at udvikle sit sprog gennem hverdags aktiviteter.

• At sætte ord på tanker, følelser, handlinger og oplevelser.

• At støtte og udvikle det enkelte barns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler,

bogstaver og tal.

Sundhed

• Indgår i samtaler med voksne eller andre børn, hvor der både tales, lyttes, stilles spørgsmål og gives

svar, eller hvor der i fællesskab planlægges fælles handlinger.

• At det enkelte barn evner at formidle egen forståelse, mening, tvivl, følelser og tanker.

• At det enkelte barn eksperimenterer med forskellige udtryksformer som fx pjattesnak, digte, rim og

remser.

Udvikling

• At udvikle ordforråd og forståelse for sprogets regler – udvikle sproglig kompetence.

• Forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog.

• At blive fortrolig med sammenhæng mellem kropssprog, mimik og det talte sprog.

• At blive støttet i at udvikle dels deres ordforråd og begreber, dels deres interesse for det skrevne

sprog, eksempelvis gennem de større børns legeskrivning og de mindres ”højtlæsning” af kendte

billedbøger.

• At de voksne støtter det enkelte barn i at udvikle et varieret og korrekt sprog samt en evne til at

bruge sproget, så det passer i forskellige situationer.

7


Natur og naturfænomener

Temaområde

Forståelsen for forskelligt vejr og årstider, dyr og plantelivet, forhold til vind, vand, ild og jord.

Mål

• Vi ønsker, at børnene vil opleve glæde ved at opholde sig i naturen og følge årets gang.

• At de får viden om natur, dyr og naturvidenskab samt lærer at respektere naturen.

• At børnene udvikler interesse for at være i naturen på alle årstider i al slags vejr.

• At børn udvikler respekt for natur og miljø.

Sådan gør vi

Bruger legepladsen i alle slags vejr, udture til skov, eng, strand og å i vores nær miljø, samt bålaktiviteter.

Trivsel

• At det enkelte barn er kropsligt aktivt, er medoplevende, nysgerrig, vidende og viser gælde ved at

være ude i naturen – uanset vejr og vind.

Læring

• At det enkelte barn kan håndtere og få førstehåndsoplevelser med naturens dyr, planter og

materialer.

• At det enkelte barn stiller spørgsmål til egne erfaringer og få udfordret dets viden om

naturfænomener.

• At det enkelte barn får erfaringer med årsag, virkning og sammenhæng.

• At det enkelte barn får udviklet sin evne til at bygge, skabe og konstruere ved hjælp af forskellige

materialer og teknikker.

• At det enkelte barn erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi, og

som rum for både vilde og stille aktiviteter.

• At det enkelte barn udviser respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

Sundhed

• Frisk luft.

• Et aktiv udeliv giver sunde, robuste, nysgerrige børn med ”gå på mod”.

• Oplever vind og vejr og de fire årstider.

Udvikling

• Udvikler det enkelte barns fantasi, skaberevne og kompetencer ved at eksperimentere med: jord,

ild, vand og luft.

• Pirrer det enkelte barns nysgerrighed.

• Udvikler taktilsans, rum- og retningssans.

• Udvikler det enkelte barns motorik og sansestimulering.

8


Kulturelle udtryksformer og værdier

Temaområde

Forståelse for forskellige værdier og kulturer, socialisering, kreativitet og aktivt medskaber, samt udvikling

af den æstetiske sans.

Mål

• At børnene lærer om dansk kultur og de danske traditioner, der er i relation hertil. Børnene skal

ligeledes lære om andre landes kulturer og traditioner.

• De skal præsenteres for forskellige kunstarter og eksperimentere med forskellige udtryksformer.

• At børnene udvikler evnen til at anvende sig selv som kulturel udtryksform.

Sådan gør vi

Opretholder og finder nye traditioner, rollelege, musiske aktiviteter, sanglege, højtlæsning,

eventyrfortælling, kreative udtryksformer (male, tegne mv.), ture ud af huset, teater, cirkus, fokus på mad i

dagligdagen, mad fra forskellige kultur.

Trivsel

• Fordybelse.

• Glæde.

• Kreativitet.

• Leg.

Læring

• Børnekulturen i institutionen skal give alle børn lige muligheder for deltagelse i fællesskabet ud fra

deres forudsætninger og potentialer.

• Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier.

• Præsenteres for forskellige udfordrende materialer og måder at bruge disse på i en skabende,

æstetisk læreproces.

• Formidle danske traditioner.

• Inspirere til at forstå egen og andres kultur og æstetiske udtryksformer.

Sundhed

• Fantasi, spontanitet og ”vildskab”

• Omverdensbevidsthed.

• Sansepåvirkning.

• Eksperimentere og afprøver i.f.t. egne styrker og erfaring.

Udvikling

• Selvværd – jeg kan, jeg vil og jeg tør.

• Kendskab til kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud.

9


De 6 læreplanstemaer: ”DAGTILBUDDETS OVERORDNEDE ”På vej mod 3 år”

Tema Mål udvikler begyndende

kompetence til:

Alsidig personlig

udvikling

Sociale

kompetencer

Krop og

bevægelse

Sproglig udvikling

Natur og

naturfænomener

Kulturelle

udtryksformer og

værdier

- at have indlevelse i andre

- at handle selvstændigt

- at være psykisk robust

- at etablere venskaber

- at indgå i fællesskabets sociale

spilleregler

- at kommunikere med følelser

- at være selvhjulpen i hverdagen

- at have kropsbevidsthed og glæde

ved egen krop

- at være rutineret med sine

grundbevæglser

- at etablere sproglig kontakt

- at kommunikere med sin omverden

- at forstå sprogets regler

- at have glæde ved oplevelser i

naturen

- at have kendskab til dyr, planter og

materialer i naturen

- at være nysgerrig over for naturen og

dens fænomener

- at være kreativ

- at være opmærksom på egen kultur

- at deltage i kulturelle fællesskaber

Indikatorer Som eksempler kan ses ved, at barnet:

• Smiler ved ros og anerkendelse

• Trøster andre som er kede af det og smiler, når andre er glade

• Hjælper spontant

• Spørge uopfodret til andre

• Kalder, kontakter spontant andre for at de kan se høre, mærke eller være med

• Afprøver uopfordret nye roller i legen

• Går hen til det nye i nærmiljøet

• Forsøger sprogligt og kropsligt at få sin vilje

• Trøstes ved, falder til ro og glædes over andres succes

• Udtrykker glæde ved synet af bestemte børn

• Spørger bestemte børn om de vil være med til at lege ect.

• Hjælper, opsøger, roser, efterligner, trøster, savner og omtaler positivt de

samme konkrete børn gentagne gange

• Forsøger at fastholde kontakt med dem, det kender også på trods af uenigheder

og modsætninger

• Bestræber sig på selv at overholde aftaler og regler i adfærd, leg og spil

• Fortæller andre, had de må og ikke

• Fortæller, morer sig og udtrykker sin ked-af-det-hed med tale- og kropssprog

• Responderer ved at blive bange ved ængstelse og glad ved glæde

• Fortæller, hvem det har lyst til at lege med i en rolleleg

• Klare stort set af- og påklædning selv

• Vasker hænder og børster tænder

• Forsøger selv at gå på toilet og at gøre sig færdig

• Gøre det rigtige, når barnet bliver bedt om at gå op, ned, hen, over og under

• Er stille for at fokusere på og koncentrere sig om at benytte henholdsvis høre-,

smags-, syns-, lugte- og følesansen

• Forsøger at efterligne andres bevægelser med kroppen

• Mestre gang, løb, hop, kravle, slå kolbøtter og trille

• Øver sig succesfuldt i at balancere ved at stå på ét ben og på et bræt samt skifte

mellem højre og venstre ben

• Løber eller går over en længere distance uden at give op

• Snakker spontant til andre

• Snakker til andre for at få dem til at se eller høre noget bestemt

• Siger fra over for det, det ikke ønsker sig og siger til over for det, som det ønsker

sig

• Trøster, glædes eller skælder ud under leg og samvær

• Kommenterer på det som andre siger

• Danser, leger, bruger mimik, fortæller og synger spontant

• Smiler, eksperimenterer og leger med lyde, ordrim og remser

• Skriver sit ”navn” med kruseduller eller lignende

• Fortæller om sine oplevelser og refleksioner i korte sammenhængende

sætninger

• Gemmer sig, løber, hopper, ler og snakker i og om naturen

• Smiler og morer sig ved at løbe op ad skråninger, ned i grøfter samt ved at

klatre.

• Begejstres ved at se dyrespor, bosteder for dyr og ved at bygge og lege med

sand, sten, pinde, vand ect.

• Kikker i bøger om dyr og planter og kommenterer, hvad det ser

• Undersøger, eksperimenterer og leger med planter og insekter

• Genkender og sætter navne eller begreber på nogle dyr, planter og

naturfænomener

• Vender sten, kigger under blade og iagttager dyr og deres adfærd

• Spørger spontant til regn, sne, ild, sol, måne og stjerne

• Ved noget om og spørger til dyrenes boliger og til, hvad de spiser

• Undersøger og eksperimenterer med materialer til kreativt brug

• Finder på nye og anderledes måder at være roller i lege, danse, synge, male,

tegne og lege med legetøj på

• Spørger til det som er anderledes og fremmed

• Leger enkle og traditionelle rolleleget og leger med oplevelser fra de nære

omgivelser

• Klæder sig ud og prøver at være andre identiteter som princesser og cowboyer

• Kikker fokuseret på andres påklædninger, sprog og adfærd

• Med krop og sprog er aktivt i mindre konkurrencer og cirkus

• Overholder reglerne for, hvis tur det er, hvad der er det rigtige og forkerte at

gøre i spil og i lege

• Viser med mimik, fagter og deltagelse i sanglege og sange, at kende til

10


traditioner og højtider

11


De 6 læreplanstemaer: ”DAGTILBUDDETS OVERORDNEDE ”På vej mod 6 år”

Tema Mål udvikler kompetence til: Indikatorer Som eksempler kan ses ved, at barnet:

Alsidig personlig

udvikling

Sociale

kompetencer

Krop og

bevægelse

Sproglig udvikling

Natur og

naturfænomener

Kulturelle

udtryksformer og

værdier

- at have indlevelse i andre

- at tage vare på egen personlig

integritet

- at være psykisk robust

- at etablere og fastholde venskaber

- at indgå i samspil med andre

- at handle i sociale fællesskaber

- at være selvhjulpen i hverdagen

- at have kropsbevidsthed og glæde

ved egen krop

- at mestre koordinering af

grundbevægelserne

- at forstå og bruge sproget

situationsuafhængigt

- at kommunikere med sin omverden

- at eksperimentere med skriftsporget

- at eksperimentere nysgerrigt med

naturens materialer

- at have indsigt i dyrs og planters

livsbetingelser

- at efterleve adfærdsregler i naturen,

forståelse og respekt for naturen

- at være kreativ

- at forstå egen og andres kulturer

• Lytter aktivt, er opmærksom på og er spontant hjælpsom på baggrund af andres

kropssprog og signaler

• Venter på tur og udsætter egne behov til fordel for andre

• Hjælper til med, at andre inkluderes i det sociale fællesskab

• Siger fra og til og viser klart, hvad det vil være med til og ikke med til

• Fordyber sig målrettet i noget som det har sat sig for og finder betydningsfuldt

• Insisterer på at blive lyttet til

• Tager nye initiativer og eksperimenterer med andre relationer og aktiviteter

• Giver udtryk for sine følelser og meninger, samt forsvarer og står ved dem

• Deltager i aktiviteter, lege og læringsmiljøer på andres (børn/voksen) betingelser

• Tager kontakt til andre børn og opfodre til at lege, snakke og være sammen

• Fortæller noget positivt om andre børn

• Holder på hemmeligheder, hjælper, er loyal, trøster og tilgiver andre

• Snakker med andre om sine tanker og følelser

• Lytter, fortæller, svarer og spørger i cirkulære processer

• Er anerkendende, interesseret og åben i sine relationer

• Samarbejder, søger fælles løsninger og indgår i kompromisser

• Påpeger og viser, at det er nødvendigt at overholde aftaler og regler i lege, spil

og samværsformer

• Hjælper andre, når de mobbes, og mobber ikke selv

• Klare af- og påklædning selv

• Er selvstændig ved toiletbesøg

• Hjælper til med det praktiske, når der skal spises og sættes på plads

• Siger, hvad der gør ondt, og peger på, hvor det gør ondt i hovedet, i øret eller i

maven

• Beskriver de kropslige fornemmelser af glæde, frygt, vrede og ked-af-det-hed

• Beskriver sin krops høre-, smags-, syns-, lugte- følesans

• Løber og sparker samtidigt

• Stopper en bevægelse, som er i fart, finter og kan skifte retning

• Er udholdende og overvinder en længerevarende fysisk udfordring

• Svarer relevant på spørgsmål om ”hvordan”, ”hvorfor”, ”hvem” og ”hvad”, samt

skelne mellem dansk og andre sprog

• Gengiver en fortælling eller en hændelse og fortæller om noget, som kan eller

skal finde sted

• Leger, pjatter, eksperimenterer med sproget og finder på rim og remser –

digtesynger o.lign.

• Benytter mimik, kropssprog og kulturelle udtryksformer

• Anvender sproget til problem- og konflikthåndtering

• Spørger interesseret og nysgerrigt

• Leger og lader, som om at det skriver og læser

• Afkoder sit eget navn, navnene på nære personer samt logoer

• Skriver småord, eget navn og ord for nogen eller noget, det er optaget af

• Afprøver og udvider sine grænser ved at klatre og bygge huler

• Afprøver, hvad naturens materialer kan anvendes til, tåle og holde til

• Anvender og forstår begreber som vægt, form, længde og antal

• Fortæller om nogle dyrs levesteder og levemåder

• Fortæller, hvad det er tegn på, at bladene falder af træerne, og fortæller, at

forskellige insekter lever på bestemte årstider

• Undersøger og fortæller om dyrs og planters livsbetingelser

• Smider affald i affaldspanden, knækker ikke umotiveret grene af træer og

ødelægger ikke dyrs bosteder

• Går ikke ud på tynd is og kravler ikke ud på rådne grene

• Beskriver forskellen på – og har en tilpasset adfærd på – henholdsvis

legepladser, parker, marker, haver, skov og strand

• Deltager i og igangsætter rollelege, regellege og andre aktiviteter inspireret af TV

og eventyr og med forskellige virkemidler, udklædninger samt handlinger

• Beskriver de forskellige virkemidler i billedkunst, musik, dans, teater samt

former i ler, tegner, fortæller historier og kan kombinere nogle af disse

• Frembringer og beskriver forskellige visuelle udtryk

• Leger regellege, gamle børnelege og fortæller om måltider

• Udtrykker begyndende kendskab til, respekt for og åbenhed over for andre

kulturer og traditioner

• Fortæller om og viser sin interesse for og nysgerrighed efter at deltage i

kulturelle aktiviteter

• Viser i sin adfærd og udtrykker i sine erkendelser, at det kan skelne mellem godt

og ondt, mellem rigtigt og forkert og mellem sandhed og løgn

• Er spørgende til, reflekterende over og filosoferende om livet og døden

12


- at forstå etiske og moralske emner og

dilemmaer

• Spørger og snakker om sit forhold til ”retfærdighed” og ”rimelighed” og leger

rollelege med ”politi og røvere” eller i organisering og fordeling af roller og

temaer i ”far & mor-legen”

13


Skema til brug FOR AFDELINGERNES beskrivelse af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

15


Skema til brug FOR AFDELINGERNES af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema Sociale kompetencer

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

16


Skema til brug FOR AFDELINGERNES af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema: Krop og bevægelse

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

17


Skema til brug FOR AFDELINGERNES beskrivelse af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema: Sproglig udvikling

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

18


Skema til brug FOR AFDELINGERNES beskrivelse af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema: Natur og naturfænomener

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

19


Skema til brug FOR AFDELINGERNES beskrivelse af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

20


Skema til brug FOR MEDARBEJDERNES beskrivelse af læreplansfokus efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema:

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Læringsrum: I alm. pædagogiske praksis ∙ Planlagt aktivitet ∙ I alm. samvær ∙

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

21


Skema til brug FOR MEDARBEJDERNES beskrivelse af læreplansfokus efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema:

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Læringsrum: I alm. pædagogiske praksis ∙ Planlagt aktivitet ∙ I alm. samvær ∙

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

22


Skema til brug FOR MEDARBEJDERNES beskrivelse af læreplansfokus efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema:

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Læringsrum: I alm. pædagogiske praksis ∙ Planlagt aktivitet ∙ I alm. samvær ∙

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

23


Skema til brug FOR MEDARBEJDERNES beskrivelse af læreplansfokus efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema:

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Læringsrum: I alm. pædagogiske praksis ∙ Planlagt aktivitet ∙ I alm. samvær ∙

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

24


Skema til brug FOR MEDARBEJDERNES beskrivelse af læreplansfokus efter metoden smtte-modelen

Læreplanstema:

Smttemodel Tekst – Aldersgruppe:

Læringsrum: I alm. pædagogiske praksis ∙ Planlagt aktivitet ∙ I alm. samvær ∙

Derfor gør vi følgende

Sammenhæng

Mål

Tiltag

Tegn

Evaluering og

dokumentation

H-børn

Vi skal

Vi vil

Vi vil se

Hvornår og hvordan – til hvem

25

More magazines by this user
Similar magazines