2013-02-13 Referat fra forældrerådsmøde.pdf - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

2013-02-13 Referat fra forældrerådsmøde.pdf - Dagtilbud-Aarhus

Referat fra forældrerådsmøde, d. 28.2.13 kl. 16.30 - 18.30

Vuggestuen Jægergårdsgade 70

Deltagere / forældrerødder: Ingrid, Kirsten, Søren, Vibeke, Jakob og Helle

1.Godkendelse af referat

Referatet godkendes.

2. Nyt fra bestyrelsen

Vibeke og Kirsten fortæller, at fokus på det kommende bestyrelsesmøde blandt andet er drøftelse af:

Retningslinier for brug af deltidspladser i Frederiksbjerg Dagtilbud.

Kommunikationsstrategi med fokus på kommunikation til nye forældre (sikre åbenhed og adgang til

beslutningstagere).

Evaluering af SUS-samtaler..

3. Nyt fra vuggestuen

Vedr. synliggørelse af vuggestuens arbejde med læringsplanstemaerne

Ingrid fortæller, at personalegruppen allerede er godt i gang med at udtænke hvordan vi kan formidle

’billeder af hverdagen’ (understøttet af tekst), der visualiserer hvordan der arbejdes med de pæda-

gogiske lærepplanstemaer i vuggestuen.

På bestyrelsesmødet er det inden længe et fokus, hvordan vi lokalt dokumenterer, formidler og går i

dialog omkring læreplanstemaerne - så her er vi foran:)

Vedr. selvhjulpenhed

Ingrid fortæller, at selvhjulpenhed er et fokus, der understøttes i det pædagogiske arbejde, i de små

ting i hverdagen.

Forældrerådet overvejer om dette emne evt. kunne fremhæves på generalforsamlings-aftenen eller

alternativt et fyraftensmøde.

Vedr. overgang fra vuggestue til børnehave

Overgangen er et fokus i personalegruppen, og der opstartes et samarbejde med en børnehave.

Vedr. sygefravær

Ingrid fortæller, at dagtilbudsområdet generelt ligger højt ift. langtidssygemeldinger. Det samme gør

sig gældende her i vuggestuen, hvilket er et nyt fænomen.

Forældrerådet drøfter betydningen og belastningen af sygemeldinger for de pædagoger, der i prak-

sis må løfte ansvar og opgaver.

OBS til bestyrelsesmøde: forældrerådet ønsker at rejse spørgsmålet om forebyggende indsats

samt redskaber til personalet. Forstås og håndteres sygefravær som en individuel eller kollektiv pro-

blemstilling? Hvilke forebyggende indsatser og strategier har dagtilbudsområdet ift. denne problem-

stilling?


Vedr. ipads

Forældrerådet drøfter spørgsmålene: Hvad er pædagogisk IT? Hvordan kan brugen af IPAD under-

støtte den pædagogiske indsats?

OBS til bestyrelsesmøde: hvilken pædagogisk strategi har dagtilbudsområdet ift. brugen af ipads?

Og hvilke overvejelser ligger bag investering i ipads (hvis ikke der er formuleret en strategi)?

Vedr. børneintra

Børneintra skal op at køre (Vicky og Kirsten er superbrugere).

Vuggestuen afventer retningslinier fra bestyrelsen, men vuggestuen er allerede obs på nye forældre.

Vedr. renovering

Ingrid fortæller, at vinduer og døre er blevet tætnet på blå, rød og gul stue.

Forældrerådet stiller sig gerne til rådighed som pressionsgruppe, hvis det fremover bliver nødvendigt

at påpege behov for renovering (ift. udlejer).

Vedr. varmeregning

Ingrid afventer svar på forespørgsel om varmeregning, der er under afklaring.

Vedr. telefonen

Ingrid fortæller, at det fortsat er problematisk med telefonen, idet det er svært at komme i kontakt

med vuggestuen, når man ringer udefra. Ingrid vil gå videre med sagen

4. Kostordningen

Forældrerådet drøfter den problematik, der eksisterer og opstår i kraft af, at enkelte forældre ikke be-

taler kostordning rettidigt. I princippet er det forældrenes eget ansvar, men i praksis er det forældre-

rådet - og ikke dagtilbudsområdet - der må står for at ’rykke’ de pågældende forældre-

Forældrerådet finder det nødvendigt, at vi i vuggestuen formulerer en fælles tilgang / procedure ift.

problematikken, så det ikke bliver en enkelt person men forældrerådet som fællesskab, der håndte-

rer problematikken.

Obs til bestyrelsen: vuggestuens formulering skal ligge sig op af bestyrelsens retningslinier / pro-

5. Eventuelt

cedurer, som vi vil undersøge nærmere.

Vedr. dialog om ’vigtige beskeder’ i hverdagen

Spørgsmålet om hvilke oplevelser forældre har ift. ’vigtige beskeder’ bliver kommunikeret videre bli-

ver drøftet.

I den forbindelse snakker vi om forventninger (need to / nice to know), forskelle i at aflevere og hente

børn i ’ydertidspunkterne’ eller når i de tidsrum, hvor de faste pædagoger er på arbejde.

Ingrid og Kirsten opfordrer til, at forældre kommer direkte til dem, hvis der er noget, de kunne ønske

sig anderledes / mere af.


Forældrerådet – dialog og synlighed

Foruden den direkte dialog med personalet foreslås en ’Dialogkasse’ til forældrerådet, hvor forældre

kan byde ind med ideer, temaer osv.

Desuden er det vigtigt, at vi i forbindelse med arrangementer fortæller om hvem,vi er og hvad, vi la-

ver.

Vedr. scootere indenfor

Bekymring om scooter-kørsel på gangen - er det ok for alle (store og små)?

Personalet er obs på det, at det kører godt, sikrer gode rammer for transportlegen. Forskellige

grænser

Vedr. indretning i vuggestuen / kreativt udtryk

Opfordring til at gøre mere / balancering ift. kerneydelsen

Kunne vi på fælles aften ’producere noget kreativt’ sammen?

Vedr. arbejdsdag

Punktet udsættes til næste møde.

More magazines by this user
Similar magazines