Din browser understøtter ikke frames.

aarhus.inst.dk

Din browser understøtter ikke frames.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Sygdom side 2

Barsel side 2

Alkohol side 3

Rygning side 3

Hygiejne side 4

Åbne / lukke side 4

Arbejdsopgaver åbne og lukke side 5

Tilrettelæggelse af mødeplan side 5

Modtagelse af vikarer side 6

Ferie + afspadsering side 6

Børnenes sikkerhed side 6

Legepladsregler side 6

Praktiske gøremål på legepladsen side 7

Børnenes sikkerhed indendørs side 7

Ture ud af huset side 8

Spisning side 9

Børnesygdomme side 9

Løftepolitik side 9

Forældreinformation side 11

Solpolitik side 12

Sukkerpolitik side 12

Respekt for grænser side 13

Dialog og information side 13

Handleplan for trivsel side 14

1


SYGDOM – PRAKTISKE FORHOLD.

Den syge:

- Sygemelding skal ske til Skovslottet så tæt på kl. 7.00 som muligt.

- Hvis man har åbnevagt og om aftenen ved, man er syg skal sygemelding ske til

Den, man åbner med eller til en pædagog

- Man skal raskmelde sig til Skovslottet dagen før man genoptager arbejdet senest kl.

12.30.

- Er man syg fredag kontaktes Skovslottet inden kl. 12.30 for at drøfte situationen.

Skovslottet:

Ved sygdom skal medarbejderen underskrive en ”Tro og love” erklæring.

Sygdom varighed 1-2 dage – efter raskmelding.

Sygdom varighed over 2 dage – sendes til medarbejder.

Ved langtidssygdom (eller gentagne sygdomsforløb) skal der udfyldes en ”mulighedserklæring”.

Medarbejderen har pligt til at deltage i møde. Ved sygdom kan det gøres telefonisk.

S. 1 udfyldes af ledelse og medarbejder

S. 2 udfyldes og underskrives af egen læge.

Ledelsen/bestyrelsen vil i fraværsperioden jævnligt indkalde til sygeomsorgsaftale for at

støtte/hjælpe den sygemeldte til hurtigst muligt at vende tilbage i arbejde. Evt. på nedsat

tid/skånejob.

- Den, som modtager besked om sygdom skal udfylde sygemelding.

- Personalet vurderer vikarindtag i fællesskab.

- Ledelsen fører fraværsstatistik.

SYGEFRAVÆRSSAMTALER.

- Ledelsen holder sygefraværssamtaler med personale med hyppigt sygefravær i henhold

til reglerne i Daginstitutionshåndbogen.

- Hensigten med samtalen er at nedbringe sygefraværet. Sammen danner man sig et

overblik over fraværet og årsagen hertil.

2


Under samtalen drøftes:

- årsagen til fraværet

- kan der i institutionen gøres noget for at nedsætte fraværet

- hvordan trives den ansatte med sit job

- kan den ansatte selv gøre noget for at nedbringe fraværet

BARSEL.

Inden en medarbejder går på barsel aftales med lederen:

- tidsforløbet af barslen, evt. forældreorlov og ferie i forlængelse

- hvorvidt medarbejderen ønsker løbende orientering fra institutionen

- hvorvidt medarbejderen ønsker at deltage i arrangementer

Når medarbejderen genoptager arbejdet holdes et møde med lederen omkring:

- hvordan er institutionen nu – hvad er ændret

- hvordan er børnegruppen

- hvad arbejdes der med nu

LÆGEBESØG M.M.

Besøg hos tandlæge, læge m.m. skal så vidt muligt lægges udenfor arbejdstiden med

mindre noget akut opstår.

Placeres lægebesøg i arbejdstiden skal det afspadseres.

Besøg hos jordemoder, speciallæge el. lign. følges reglerne i Personalehåndbogen:

ved indkaldelse til røntgen/undersøgelse/behandling ved speciallæge/hospital vil dette være

frihed med løn. Ligeledes med kontrolbesøg i forbindelse med behandlinger og undersøgelser.

ALKOHOL

- Der må ikke indtages alkohol eller andre euforiserende stoffer i arbejdstiden

- Personalet må ikke møde beruset

- Ved forældrearrangementer aftales på forhånd om personalet må nyde alkohol

- Til møder ol. må nydes alkohol med måde

RYGNING

- Der må ikke ryges i institutionens lokaler

3


- Der må ikke ryges på legepladsen

- Rygning må ikke ske i overværelse af børn

Overtrædelse af ovenstående vil blive opfattet som misligholdelse af ansættelsesforholdet

og kan få ansættelsesretslige konsekvenser i form af påtale eller advarsel.

HYGIEJNE

Den daglige hygiejne er vigtig og skal være i orden for at nedsætte smittericisi blandt

såvel børn som voksne.

PÅ BADEVÆRELSET:

- badeværelset skal være rent og ryddeligt

- bleer, klude m.m. skal være indenfor rækkevidde

- puslebord aftørres efter brug

- snavsede klude m.m. smides direkte til vask

- snavsede bleer smides direkte i skraldespanden om nødvendigt først i pose, som lukkes

- vask altid hænder efter bleskift

- vådt - snavset tøj kommes straks i pose og sendes med hjem

- der benyttes handsker ved bleskift

HÅNDVASK:

- Alle vasker hænder ved ankomst til Skovslottet

- Børn og personale vasker hænder før måltider og efter toiletbesøg

- Personalet vasker hænder efter bleskift

UDLUFTNING:

- Som minimum luftes ud morgen, middag og før lukketid

- Luft ud hver gang, det er muligt

I ØVRIGT:

- Alle dørgreb sprittes af om morgenen

- Klude, viskestykker, hagesmækker mv. vaskes hver dag

- Vaskemaskinen sættes i gang af åbneren.

- Affaldsposer tømmes både middag og ved lukketid

ÅBNE OG LUKKE

- Der skal være to til at åbne og lukke, hvoraf den ene skal være uddannet.

I særlige situationer kan ovenstående fraviges og der lægges her vægt på:

4


- Er medarbejderen kendt med institutionen

- Er medarbejderen kendt med åbne/lukke opgaverne

ARBEJDSOPGAVER I FORBINDELSE MED ÅBNE / LUKKE

Åbner: Låse alle reoler (mandag)

Låse låge op til Forstbotanisk Have

Dække rullebord

Lave kaffe / te

Stole ned

Tømme opvaskemaskine

Sætte poser i skraldespande

Starte vaskemaskine

Fylde op ved puslebord

Udføre egenkontrol

Fylde vand på opvaskemaskine

Lukker: Grovfeje alle rum

Oprydning køkken

Tømme skraldespande

Oprydning garderobe

Stole op

Lukke døre / vinduer

Slukke lys

Sætte tlf i oplader

Tage stik ud af kontakter

Tilkoble alarm

Låse låge til Forstbotanisk Have

Låse bom

Sende posten

TILRETTELÆGGELSE AF MØDEPLAN

- Personaletimer tilpasses børnenes fremmøde

- Der skal være uddannet personale i hele åbningstiden i den faste mødeplan

- Der lægges vægt på en ligelig fordeling af mødetider

- Der lægges vægt på personalets individuelle ønsker

VIKARINDTAG

- Der ansættes ikke vikar for personale udenfor normeringen

5


- Der ansættes ikke vikar i forbindelse med afspadsering

- Før tilkaldelse af vikar vurderes: Hvor mange børn er fremmødt

Hvilke børn er det

Hvilke voksne er mødt

Kan der trækkes på det faste personale

MODTAGELSE AF VIKARER

Når der modtages ny vikar er det en fast personale som står for at:

- at udlevere ansættelsespapirer

- at udlevere vikarorientering

- at sørge for udfyldelse af papirer

- at fremvise institutionen

Under fremvisning orienteres vikaren om:

- vikarens rolle

- løftepolitik

- vigtigheden af tydelig kommunikation

- at vi ikke servicerer børnene

- at vi ikke omklamrer børnene

- hvilke arbejdsopgaver det forventes vikaren varetager

FERIE + AFSPADSERING

- Der skal afvikles ferie/afspadsering i de lukkede perioder

- Lukning af institutionen skal varsles med 3 måneder

- Ønsker om frihed indgives tidligst muligt

- Ved afspadsering træffes aftale med anden medarbejder før forespørgsel

BØRNENES SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN

- Den første voksne på legepladsen tjekker sikkerheden.

- Max. 4 børn alene på legepladsen.

- Kun børn med skriftlig tilladelse må være alene ude.

- Den voksne, som sender barnet ud har opsynsansvaret .

- Den voksne, som sender barnet ud tjekker barnets tøj sikkerhedsmæssigt.

LEGEPLADSREGLER

6


Scooter tider: : Formiddag og eftermiddag. I middagsstunden skal der være ro på

legepladsen , hvor børnene sover

Børn alene: Ingen sjippetove, gå-spande og spande m/hank

Borde/bænke: Må der gerne leges på.

Legehus: Der må ikke klatres på taget.

Legetøjskasse: Må der ikke klatres på. Da den er meget dyb må børnene ikke

selv tage legetøjet op, men få en voksen til det.

Hegn/terrasse: Må ikke klatres/siddes på.

Hegn og låge: Må der ikke klatres på / stables mælkekasser op ad

Trådhegn: Må der ikke klatres i.

Sjippetove: Bruges kun på terrassen og kun til at hoppe i.

Spande: Må ikke tages på hovedet.

Bare fødder: Børnene skal have sko på.

PRAKTISKE GØREMÅL PÅ LEGEPLADSEN:

Ukrudt/blade i sandet fjernes

Fliserne fejes

Terrasse fejes

Legehuset fejes, sandet underneden og omkring det fjernes.

Sandet fjernes fra siderne af legetøjskassen.

Krokodillen fejes.

Krokodillen behandles hvert år.

BØRNENES SIKKERHED INDENDØRS.

- Max 4 børn alene inde

- Kun børn med skriftlig tilladelse må være alene inde

- Max 5 børn alene i et rum

- Vuggestuebørn må ikke være alene

- Døre til køkken og toilet skal være haspede

- Hoveddør + vindfang skal altid være lukket

- Rengørings skab skal altid være låst

- Ingen plastikposer i garderoben

7


TURE UD AF HUSET

Før tur gruppen sammensættes vurderes:

Hvilken tur skal vi på?

- skovtur

- bytur

- til vandet

- gå tur

- tur med offentlig transport

- tur med barnevogne eller klapvogne

Hvilke børn skal med?

- Hvor mange børn skal deltage

- Hvilke børn skal deltage

- Hvilken alder har børnene

- Hvor godt er børnene kendt med ture

Hvilke voksne skal med?

- Hvor mange voksne skal deltage

- Hvor erfarne er de voksne

- Hvor godt kender de voksne børnene

Før turen starter.

- Det aftales hvilke børn man specielt har ansvaret for

- Det aftales hvem der går hvor i rækken

- Det aftales om man går samlet eller i grupper over større veje/gader

Adfærd på turen

- Alle holder i hånd

- Børn går så vidt muligt inderst på fortovet

- En voksen går først ind og sidst ud af bussen

- Alle standser ved kantsten og er opmærksomme

- Forreste voksen giver grønt lys

- Børnene kan undlade at holde i hånd, når forholdene tillader det

- Børn og voksne skal altid kunne se og høre hinanden

8


SPISNING.

Før måltidet:

- samling – opdelt i vuggestuebørn/børnehavebørn

- toiletbesøg

- håndvask (børn + voksne)

- de største børn skiftes til at hjælpe med borddækning

Selve måltidet:

- der spises i faste grupper med faste voksne

- der tilstræbes hyggesnak og ro

- børnene opfordres til at klare mest muligt selv, f.eks. skænke mælk

Efter måltidet:

- børnene må gå fra bordet når de er færdige og læse bøger

- børnehavebørnene tager selv af bordet

- børnene tørrer hænder/mund

- vi spiser i ca. ½ time

SYGDOM.

Børn der afleveres skal være så raske, at de kan følge den almindelige dagsrytme, hvilket

vil sige at de skal kunne klare at være sammen med børnegruppen og klare at lege ude

eller være på tur.

Der ringes efter forældre:

- hvis barnet har gentagen diarre

- hvis barnet har øjenbetændelse

- hvis barnet har en børnesygdom

- hvis barnet viser tegn på ikke at kunne klare resten af dagen pga. utilpashed

Medicin:

9


- Vi giver ikke medicin til børnene – heller ikke naturpræparater.

- Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme – der skal foreligge lægeinstruktion

LØFTEPOLITIK

På Skovslottet er det vores hensigt at inddrage barnet i de daglige processer og rutiner Vi

lytter til barnet og opmuntrer det til selv aktivt at deltage i så meget som muligt, for derved

at styrke barnets udvikling.

Samtidig er det hensigten at fremme personalets ergonomiske sundhed.

- Undgå løft og servicering af barnet

- Lad barnet selv medvirke aktivt, samtidig med at den voksne opmuntrer og støtter barnets

motoriske kompetencer

Metoder:

Brug af puslebord:

- Brug af puslebordets hæve/sænkefunktion skal benyttes af personalet, når børnene

selv er i stand til at kravle op og ned med voksenstøtte

Bleskift:

- De største børn skiftes stående på gulvet og den voksne sidder på skammelen

- Lad barnet selv hjælpe med at trække tøjet af eller på. Sæt dig på skammelen mens

du støtter og opmuntrer.

- De yngste børn samt de større med ”snavset” ble skiftes på puslebordet

- Barnet opfordres til at deltage aktivt ved bleskift: Løfte numsen, selv sætte sig op, selv

lægge sig ned o.l.

Spise:

- Børnene opfordres til at vende stolen med rigtig højde på fodstøtten, inden de kravler/

selv sætter sig op på stolen

- De små skal ikke fastholdes i at sidde med bøjle på stolen, men støttes til at sidde

samt selv kravle op/ned straks de viser interesse og evne herfor.

- Undgå vrid i kroppen. Hagesmække sættes på fra barnets for- eller bagside.

Garderobe:

- Lad barnet selv hjælpe til med tøjet. Sæt dig på skammelen og giv barnet støtte og

opmuntring

- Vær tålmodig, giv barnet den tid der skal til

- Anvisning, opmuntring, støtte og ros til barnet.

10


Modtagelse af børn:

- Undgå at modtage barnet på armen. Evt. sæt dig ned.

Klapvogn:

- Lad barnet selv kravle op og ned.

FORÆLDRE INFORMATION

Udfyldelse af stamkort samt diverse tilladelser og pjece.

Dagsrytme:

Åbningstider 0700-1700 (Fredag 1630) Hvis behov 0630

Mødetid helst inden 0930

Spisetider 1130 og 1400

Sovetider/sted ude/inde 1230-1400

Aktiviteter og legeplads.

Praktiske oplysninger:

Madpakker til frokost og eftermiddagsmad husk navn.

Får mælk og vand. Ønsker ikke drikkeflaske og juice-karton

Komplet sæt tøj, hjemmesko, overtøj efter årstid og vejr!

Sovetøj i kasse på badeværelset.

Ingen plastikposer i garderoben

Garderoben tømmes fredag

Informationer:

Whiteboardtavle

Aktivitetsplan (sendes pr. mail)

½ årsplan

Hjemmeside

Opslag ved smitsomme sygdomme

Samtale efter 3 mdr. samt efter behov

Barnet og familien: (Skrives i mappen nye børn)

Soverytme, sut, interesser, renlighed, sygdom/allergi, ...

Forældre, søskende, tidligere pasning...

Husets opbygning:

11


Fuldt integreret

Spisegrupper

Forventninger:

At få besked ved sygdom og fridage

Et højt informationsniveau

Gensidig respekt

At blive informeret hvis andre henter barnet

Indkøring:

Gerne komme på besøg før start

Korte dage

Hurtig afsked med barnet

Velkommen til at ringe hvis bekymret

Solpolitik:

Middagssolen kan være hård mod børnene. Den bedste beskyttelse mod solen er tyndt

lyst tøj.

I sommerhalvåret forventer vi at børnene afleveres i Skovslottet indsmurt i solcreme.

Personalet vil gentage indsmøring ca. kl. 12, når vi går på legepladsen.

Solcremen vil være svanemærket og allergitestet min. Faktor 15.

Vi kan ikke påtage os at smøre børnene ind i egen solcreme. Kun i særlige tilfælde efter

aftale med læge.

Skovslottet vil sørge for mange skyggefulde oaser, hvor børnene opfordres til at lege og

hvor personalet også vil igangsætte fælles lege/aktiviteter.

Eftermiddagsmaden vil altid foregå indendørs for at give et afbræk fra solen.

Sukkerpolitik

Tilbud og regler i forbindelse med afholdelse af børnenes fødselsdag

Forældre er velkomne til at holde barnets fødselsdag i Skovslottet.

Forældre skal fortælle, om mad udgør et frokostmåltid, eftermiddagsmåltid eller et

supplerement til de øvrige måltider mindst to uger før fødselsdagens afholdelse.

Herved minimeres Skovslottets omkostninger til mad.

Medbringer forældre frokost gælder følgende:

• Maden er til både vuggestue og børnehavebørn.

12


• Maden skal udgøre et reelt frokostmåltid

• Ingen saftevand, juice, sodavand eller slik

Medbringer forældre eftermiddagsmad gælder følgende:

• Maden er til både vuggestue og børnehavebørn.

• Maden skal udgøre et reelt eftermiddagsmåltid

• Ingen saftevand, juice, sodavand eller slik

Børnehavebørn (4+ år)

Forældre til børnehavebørn er også velkomne til at afholde fødselsdagen hjemme.

Her skal alle børnehavebørn inviteres.

Typisk vil 3 medarbejdere fra Skovslottet følge følge med hjem.

Kun børnehavebørn kan komme på besøg i hjemmet i forbindelse med fødselsdage.

Børnene vil være på besøg ca. fra kl. 10.00 til 12.00.

Maden skal udgøre et reelt frokostmåltid

Ingen saftevand, juice, sodavand eller slik

Maksimalt een sød ting (kage eller is)

Børnene må ikke længere have gaver med tilbage på Skovslottet (af hensyn til

vuggestuebørnene)

Øvrigt omkring kost

Skovslottet er ikke pålagt restriktioner om kost fra bestyrelsen.

Skovslottet vurderer selv, hvad børnene skal indtage.

RESPEKT FOR GRÆNSER

Der er fra kommunal side udarbejdet et 9 punkts program samt et beredskab i arbejdet

mod seksuelle overgreb mod børn.

I Skovslottet er dette blevet diskuteret med forældrene på et forældremøde. Flere personaler

deltager i endagskurser til efteråret. I personalegruppen er det et område, man oplever

stor åbenhed omkring og har gjort sig flere tanker om. Dels er der fokus på dagligdags

situationer som fx indsmøring i solcreme, børnenes toiletbesøg - døren står altid åben når

personalet hjælper børn på badeværelset. Vi taler om vigtigheden af åbent at kunne diskutere

emnet i personalegruppen, at have en åbenhed om hvordan børns psykiske og fysiske

grænser respekteres, at dette også kunne være fx irettesættelser, der opleves grænseoverskridende.

Og den betydning det har at være vant til åbent at diskutere hinandens

pædagogiske metoder og kontakt til børnene, hvis man på et tidspunkt skulle opleve at en

kollega havde en grænseoverskridende adfærd overfor et barn.

Dialog og information:

Dialog personalet imellem incl. Ledelse er vigtig i Skovslottet som er en lille arbejdsplads.

1 Hver 2-3 måned vil vi afholde P. møder

2 Hver/hver anden uge vil vi afholde middagsmøder

3 Årligt vil vi afholde MUS- samtaler

13


4 Der lægges vægt på højt informations niveau

5 Der forventes positiv og konstruktiv dialog imellem personale/personale og

personale/ledelse

P. møder:

Fast pkt. Arbejdsmiljø. Derudover diskuteres Børn, Børn og Unge, bestyrelse, aktiviteter,

etc.

Middagsmøder:

Der diskuteres børn, aktiviteter, hvad sker der i huset etc.

MUS;

Medarbejder + leder: Trivsel, udvikling. Fremtid for medarbejderen etc.

Informationer:

Kontor, aktiviteter, bestyrelse, B og U, referater fra div. møder etc.

Positiv/konstruktiv dialog:

Tonen i huset skal være ordentlig.

Konflikter ml. medarbejdere søges løst internt parterne imellem. Ledelsen lægger gerne

øre til og bistår i konflikten.

Personalet kan kontakte et medlem af bestyrelsen (udpeget eller forældrevalgt) med problemstillinger,

som de forudgående ikke har kunnet løse i samarbejde med lederen

og/eller sikkerhedsrepræsentanten.

Handleplan for trivsel.

I skovslottet arbejder vi på at have en åben struktur, således at alle er informeret om hvad

der foregår/skal ske i nærmeste fremtid.

Dette giver ro til den enkelte medarbejder samt i hele personalegruppen.

Sikkerhedsgruppen i Skovslottet har forsøgt med skriftlige, anonyme trivselsundersøgelser.

Medarbejderne har dog ikke været interesseret.

”Anonymiteten er ikke reel, da vi er en lille personalegruppe”

Medarbejdernes trivsel arbejder vi derfor således med:

Vi vil (lederen) hvert år afholde MUS-samtaler. Fast punkt på dagsordenen vil være

den enkeltes trivsel i institutionen.: Bliver du set/hørt, Har du nok indflydelse, Er du

informeret nok i hvad der sker/skal ske i institutionen. Hvad kan laves om forbedres?

PÅ vores mandagsmøder taler vi om hvad der rører sig i huset. Både på børnesiden

men også på personalesiden.

PÅ vores personalemøder samler vi op på mandagsmøderne: Er der problemer vi

skal tale om? Hvordan kan vi forbedre arbejdsmiljøet. Ligeledes kan/vil der være et

trivselspunkt på dagsordenen. Ex. Opsamling af trivselsproblemer fra MUSsamtalerne.

Planlægning af aktiviteter udenfor arbejdstid for medarbejderne.

14

More magazines by this user
Similar magazines