Årsrapport 2005

files.shareholder.com

Årsrapport 2005

Årsrapport 2005


Forsidebillede

” Kristianshus panorama” olie på lærred

[ 2 ]

Zacharias Heinesen

Fødselsår: 1936. Zacharias Heinesen er en af

Færøernes mest kendte kunstnere, der har sat

dybe spor i den færøske kunsthistorie. Hans kendte

kompositioner med kantede fjelde og huse i klare

farver, har på det nærmeste dannet skole inden for

færøsk kunst.


Bankens ordinære generalforsamling afholdes

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Lørdag, den 11. marts 2006 kl. 10.00 på Munkebjerg Hotel, Vejle

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af ledelsesberetning og årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor.

7. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

8. Eventuelt.

Indholdsfortegnelse Side

Danske Andelskassers Bank A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ledelsesberetning . . . . . . . . . 7

Anvendt regnskabspraksis . . . 12

Resultatopgørelse . . . . . . . . . 15

Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Påtegninger . . . . . . . . . . . . . . 18

Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Organisation. . . . . . . . . . . . . . 38

[ 3 ]


Banken har siden 1988 haft 5-10 årlige udstillinger af diverse nordiske kunstnere,

fortrinsvis danske malere. Dette har medført en pæn samling af forskelligartet

nutidskunst, idet der fra hver udstilling indkøbes mindst et kunstværk til bankens

samling. I 2005 har ni kunstnere udstillet. Samlingen kan ses i bankens åbningstid.

P. O. Hansen

[ 4 ]

”Rødt møder Grønt ” olie på lærred

Fødselsår: 1927. P. O. Hansen er fra Fyn, men han gemmer Færøerne i sit bankende hjerte.

Et hjerte, der er fyldt af indtryk efter adskillige ophold deroppe på denne naturrige øgruppe,

hvorfra så megen god kunst er udgået. Her i den stærke natur hentes motiverne til de

ekspressionistiske skitser, der danner udgangspunkt for det fortsatte kunstneriske arbejde.

Oliefarverne giver nyt liv til indtrykkene.


Banken

Danske Andelskassers Bank A/S

- din investeringsbank

- startede sin virksomhed den 1. april 1970.

- har hovedkontor i Hammershøj midtvejs mellem

Viborg og Randers.

- ejes af de 29 andelskasser i Jylland og på Fyn,

som er medlem af Sammenslutningen Danske

Andelskasser (SDA).

- henvender sig til pengeinstitutter, institutionelle

investorer og private med bankprodukter først

og fremmest på investeringsområdet.

- fungerer som fællesbank for aktionærandelskas-

serne på likviditets-, fonds- og udlandsområdet.

- er depotbank for investeringsforeningen Spar-

invest og udbyder af foreningens produkter.

- har en solvensprocent på 46 mod lovgivningens

krav på 8.

Hovedkontor

Baneskellet 1, Hammershøj

DK-8830 Tjele

Telefon 87 99 30 0

Telefax 87 99 30 99

A/S reg. Nr. 43.507

Swift code DANBDK 22

www.dabank.dk

Revision

Mortensen & Beierholm A/S

Gl. Skivevej 73

8800 Viborg

Repræsentantskab

Overlærer Knud Larsen, Løgstrup (formand)

Viceskoleinspektør Peder A. Josefsen, Ringe (næstf.)

Advokat Jacob Fastrup, Ikast

Gårdejer Jens Jørgensen Hald, Hadsund

Direktør Gert Hansen, Nordenskov

Sekretariatsleder Arne Hermansen, Horne

Salgschef Kurt Kjeldsen, Østjylland

Læge Jens Peder Kaalund, Hammershøj

Læge Keld Lamberts, Tandslet

Gårdejer Henry Laustsen, Hvilsom

Gårdejer Arne Nielsen, Oure

Direktør Ole Olesen, Rømø

Gårdejer Asger Pedersen, Outrup

Cand. polit. Verner Puggaard, Sydvestjylland

Bestyrelse

Overlærer Knud Larsen, Løgstrup (formand)

Viceskoleinspektør Peder A. Josefsen, Ringe (næstf.)

Gårdejer Jens Jørgensen Hald, Hadsund

Direktør Gert Hansen, Nordenskov

Læge Jens Peder Kaalund, Hammershøj

Læge Keld Lamberts, Høruphav

Gårdejer Asger Pedersen, Outrup

Direktion

Bankdirektør Bent Højgaard Jakobsen

Bestyrelsesmedlem i:

GrønlandsBANKEN A/S (formand)

DSK A/S (formand)

Garanti Invest A/S (formand)

Sparinvest Holding A/S

Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S

ID Sparinvest

Sparinvest Systems A/S

Bankdirektør Vagn T. Raun

Bestyrelsesmedlem i:

DLR-kredit A/S

SDA Bolig A/S

[ 5 ]


”Træet” olie på lærred

”Landskab” olie på lærred

[ 6 ]

Tórbjörn Olsen

Fødselsår: 1956. Tórbjörn Olsen er en stor kolorist.

Hans landskaber er ikke mindre end forrygende flotte.

”Han maler jo, så englene synger”. Virtuost. Rene

stærke farver. Især den blå og den grønne, men også

alle de andre. Dog – der er styr på paletten, det løber

aldrig løbsk.


Hoved- og nøgletal

Ledelsesberetning 2005

Resultatopgørelse 2005 2004 2003 2002 2001

1.000 DKK.

Renteindtægter 124.275 105.062 99.416 104.321 103.606

Renteudgifter 69.902 62.886 71.958 99.407 86.448

Netto renteindtægter 54.373 42.176 27.458 4.914 17.158

Udbytte af aktier mv 17.233 1.505 4.541 1.775 4.683

Gebyrer og provisionsindtægter - netto -91.197 -9.557 -13.147 -5.932 1.785

Netto rente- og gebyrindtægter -19.591 34.124 18.852 757 23.626

Kursreguleringer 211.591 120.940 171.919 65.077 27.943

Andre driftsindtægter 7.306 8.579 9.460 13.864 14.274

Udgifter til personale og administration 53.905 56.874 55.500 55.194 49.607

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 1.576 1.610 1.867 1.774 5.882

Andre driftsudgifter 908 256 258 219 86

Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv 2.099 2.704 1.947 648 -1.906

Resultat af kapitalandele i assoc. og tilkn. virksomheder 8.174 2.617 3.739 3.756 323

Resultat før skat 148.992 104.816 144.398 25.619 12.497

Skat 30.420 17.321 14.795 6.816 4.948

Årets resultat 118.572 87.495 129.603 18.803 7.549

Balance 2005 2004 2003 2002 2001

i 1.000 DKK.

Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 2.117.831 1.631.613 1.621.028 1.642.749 1.600.795

Udlån 630.852 5.839.468 382.513 310.365 347.050

Obligationer og aktier 1.882.716 1.822.282 1.501.289 1.312.927 1.108.651

Gæld til kreditinstitutter 2.262.738 805.766 2.366.404 2.178.282 2.042.195

Indlån 1.786.054 7.486.740 713.639 603.645 601.992

Supplerende kapital 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000

Egenkapital 797.994 676.296 588.802 365.699 280.690

Balancesum 5.364.166 4.267.131 3.922.117 3.394.779 3.147.398

Andre forpligtelser 203.094 185.608 177.467 253.734 178.332

Solvensprocent 46,5 56,9 50,6 30,1 42,3

Antal medarbejdere 59 60 61 66 63

[ 7 ]


Ledelsesberetning 2005

2005 har været et særdeles tilfredsstillende år for Danske

Andelskassers Bank A/S med et overskud før skat på

149,0 mio. kr. mod 104,8 mio. kr. året før.

I 2004 blev der indtægtsført 22,6 mio. kr. vedrørende

bankens fortjeneste ved salget af Totalkredit til Nykredit.

I 2005 har her ingen indtægt været, så ses der bort fra

denne ekstraordinære indtægt, er årets resultat før skat på

149,0 mio. kr. mod 82,2 mio. kr.

Vedrørende bankens beholdning af unoterede sektoraktier

er der i 2005 indtægtsført 34,3 mio. kr. mod 19,3 mio.

kr. året før.

Skal man således sammenligne de sidste to års regn-

skabsresultater uden kursregulering af unoterede sektor-

aktier og Totalkredit-salget, bliver overskuddet i 2005

114,7 mio. kr. mod 62,9 mio. kr. året før.

Baggrunden for denne markante forbedring af bankens

resultat skyldes en stor stigning i de aktiviteter, som er

bankens kerneområder: investerings-, pensions- og kre-

ditområderne.

Med virkning fra 1. januar 2005 frasolgtes afdelingen

Garanti Invest til en række pengeinstitutter og forsikrings-

selskaber. Afdelingen blev ved en spaltning omdannet til

et aktieselskab, og nettoprovenuet ved salget, incl. 20% af

aktiekapitalen, tilfaldt de andelskasser, der er aktionærer i

banken. Der indgår således ikke et salgsprovenu i bankens

årsresultat, ligesom Garanti Invests indtjening i 2005 fuldt

ud tilfalder selskabet.

Ud over salg af Garanti Invests produkter har salget af

investeringsforeningen Sparinvests forskellige afdelinger

igen i 2005 slået alle rekorder, idet salget gennem banken

er det hidtil største gennem de mange år, vi har haft sam-

arbejde med Sparinvest. Som depotbank for investerings-

foreningen er det herudover særdeles tilfredsstillende at

se den stigende interesse for foreningens produkter. Der

er nu for ca. 31 mia. kr. under administration i Sparinvest,

der ligesom i de foregående år er blandt de førende på

[ 8 ]

analysefirmaet Morningstars liste over de bedst ratede

investeringsforeninger.

På pensionsområdet er bankens førende produkt

”Investpleje Pension” under mottoet: Større overblik

– færre bekymringer. Produktet henvender sig til pensi-

onskunder, som ønsker en spredning i deres investeringer

alt efter deres investeringshorisont. Dette produkt har

været en ubetinget succes, idet over 7.000 af bankens

pensionskunder har tilmeldt sig de to ordninger. I 2005

har afdelingen med kort løbetid givet et afkast på 7,5%,

mens afdelingen med lang løbetid har givet et afkast på

17,9%.

På kreditområdet har banken øget sin aktivitet over for

egne kunder, en udvikling som vil blive forstærket i de

kommende år.

Hertil kommer et særdeles godt samarbejde med de

29 andelskasser, der er medlem af Sammenslutningen

Danske Andelskasser samt de pengeinstitutter, som

benytter banken til clearingsopgaver, valuta og fonds m.v.

Banken vil også fremover være åben over for samarbejde

med øvrige pengeinstitutter, som ønsker at outsource

specielle opgaver til en ekstern partner.

Resultatopgørelse

Netto rente- og gebyrindtægter er faldet fra 34,1 mio. kr.

til ÷ 19,6 mio. kr., og årsagen til dette fald skyldes hoved-

sageligt to forhold.

Banken forrenter den største del af indskud fra andre

pengeinstitutter med en rente, der dels er relateret til det

renteafkast, banken opnår ved sine placeringer af likviditet,

dels til den kursregulering banken har på sin obligations-

beholdning. Kursreguleringer har således indflydelse på

forrentningen af disse indskud.

Derudover køber og sælger banken garanterede pro-

dukter og investeringsbeviser, hvor indtægten bogføres

som kursregulering og udgiften under afgivne gebyrer og

provisionsudgifter.


Begge disse forhold er en konsekvens af Finanstilsynets

regnskabsregler, og det rette indtryk af posten netto rente-

og gebyrindtægter fås således alene ved at sammenholde

denne post med kursreguleringerne.

Udbytte af kapitalandele er steget fra 1,5 mio. kr. i 2004

til 17,2 mio. kr. i 2005. Denne stigning skyldes udbytte af

den aktiepost, banken erhvervede i GrønlandsBANKEN i

november måned 2004.

De samlede kursreguleringer andrager 211,6 mio. kr. mod

120,9 mio. kr. året før og kan specificeres således:

Mio. DKK 2005 2004

Obligationer 38,4 27,5

Aktier * 166,6 92,2

Andet 6,6 1,2

Ledelsesberetning 2005

211,6 120,9

* Heraf anlægsaktier 34,3 19,3

Banken fører fortsat en forsigtig fondspolitik, og renterisi-

koen er i 2005 opgjort til 3,5% mod 3,7% året før.

De samlede omkostninger til personale og administration

andrager 53,9 mio. kr. mod 56,9 mio. kr., et fald på 3,0

mio. kr. fordelt på lønninger m.v. med et fald på 1,9 mio.

kr. og øvrige administrationsomkostninger med et fald på

1,1 mio. kr. Årsagen til dette fald skyldes først og frem-

mest salget af Garanti Invest.

De samlede afskrivninger andrager 1,6 mio. kr., det

samme som året før.

Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. udviser

en udgift på 2,1 mio. kr. mod en udgift på 2,7 mio. kr.

året før.

Med virkning fra 1. januar 2005 indførtes nye regnskabs-

bestemmelser bl.a. på udlånsområdet, og i forbindelse

med åbningsbalancen for 2005 forholdt banens ledelse

sig til disse nye principper. Den regnskabsmæssige effekt

af disse er opgjort til 2.075 t.kr. Beløbet er i overensstem-

melse med de fastlagte regler tillagt egenkapitalen.

Efter at der er indtægtsført 8,1 mio. kr. fra tilknyttede og

associerede virksomheder, bliver årets resultat før skat på

149,0 mio. kr. mod 104,8 mio. kr. året før.

Skat af årets indkomst udgør 30,4 mio. kr., hvorefter der

er 118,6 mio. kr. til generalforsamlingens disposition mod

87,5 mio. kr. i 2004.

Overskudsfordeling

Det har været ledelsens politik gennem mange år, at årets

overskud fuldt ud henlægges til reserverne. Da banken

ikke er børsnoteret, får bankens aktionærer en stigning

i deres aktiekurs på bankens aktier svarende til bankens

overskud i det pågældende år.

Aktiver

De samlede aktiver udgør 5.364 mio. kr. mod 4.267 mio.

kr. året før.

Bankens samlede likviditet excl. aktier er forbedret med

719 mio. kr. og andrager nu 4.012 mio. kr.

De samlede udlån andrager 631 mio. kr. mod 459 mio.

kr. året før, en stigning på 37%. Bankens udlån i procent

af indlån andrager 35 mod 47 i 2004. Udlån udgør 79%

af bankens egenkapital.

Passiver

Indskud fra andre pengeinstitutter er steget fra 2.137 mio.

kr. i 2004 til 2.263 mio. kr. i 2005.

Indlån er steget fra 972 mio. kr. til 1.786 mio. kr., en

stigning på 83%.

Ansvarlig kapital

Bankens ansvarlige kapital udgør i alt 1.198 mio. kr. fordelt

med 400 mio. kr. i supplerende kapital og 798 mio. kr. i

egenkapital. Solvensen er opgjort til 46,5% mod 56,9%

året før.

[ 9 9 ]


Ledelsesberetning 2005

Den indre værdi af bankens aktier andrager 638 mod

541 året før.

Banken har den 7. februar 2006 omlagt for 300 mio. kr.

af den supplerende kapital fra indskud fra aktionæran-

delskasserne til indskud fra eksterne investorer. Bankens

solvens vil ikke blive berørt af denne omlægning.

Medarbejdere

Der var ultimo 2005 ansat 59 medarbejdere i banken

mod 60 året før. Der skal fra bankens side lyde en stor

tak til hele personalet for en dygtig og engageret indsats

i årets løb.

Forventninger til 2006

Banken har sammen med Finanssektorens Uddannelses-

center i Skanderborg igangsat et analysearbejde ved-

rørende den fremtidige organisation og de fremtidige

forretningsområder, banken skal beskæftige sig med.

Dette analysearbejde forventes afsluttet i foråret 2006, og

eventuelle ændringer i såvel organisationen som i arbejds-

opgaverne vil blive implementeret i årets løb.

[ 10 ]

Banken vil også i 2006 udvikle samarbejdet med andels-

kasserne, investeringsforeningen Sparinvest og øvrige

samarbejdspartnere blandt pengeinstitutter og institu-

tionelle investorer. Banken lægger afgørende vægt på en

fortsat udbygning af dette samarbejde for gennem en fort-

sat målrettet salgsindsats at øge salget af Sparinvests –,

Garanti Invests – og egne produkter, herunder ”Investpleje

Pension”.

Den skærpede konkurrence, der generelt forventes år for

år, har ledelsens absolutte opmærksomhed, og banken vil

med forandringsparathed og tilpasningsevne også i 2006

tage denne konkurrence i det finansielle marked op.

Bestyrelsen forventer et regnskabsresultat for 2006 på

et noget lavere niveau end i 2005, selv om der sker en

regulering af Totalkreditsalget til Nykredit.

Der er siden regnskabsårets afslutning ikke indtruffet

forhold, som har betydning for bedømmelsen af bankens

økonomiske stilling pr. 31. december 2005.

Olie på lærred Olie på lærred Olie på lærred


5 års nøgletal

Ledelsesberetning 2005

1.000 DKK. 2005 2004 2003 2002 2001

Solvensprocent 46,5% 56,8% 50,6% 30,1% 42,1%

Kernekapitalprocent 47,5% 48,1% 54,0% 23,0% 24,4%

Egenkapitalforrentning før skat 20,2% 16,6% 30,3% 7,9% 4,5%

Egenkapitalforrentning efter skat 16,1% 13,8% 27,2% 5,8% 2,7%

Indtjening pr. omkostningskrone 3,55 2,71 3,42 1,44 1,23

Renterisiko 3,7% 3,3% 3,5% 7,3% 8,3%

Valutaposition 0,1% 7,8% 7,1% 21,6% 11,8%

Valutarisiko 0,0% 0,1% 0,0% 0,9% 0,2%

Udlån i forhold til indlån 35,8% 48,2% 54,4% 52,2% 58,4%

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 727,1% 664,7% 693,2% 650,9% 665,4%

Summen af store engagementer 63,1% 44,9% 154,8% 87,5% 48,7%

Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%

Nedskrivningsprocent 0,9% 1,4% 1,1% 0,9% 0,8%

Årets nedskrivningsprocent 0,2% 0,4% 0,3% 0,1% -0,4%

Årets udlånsvækst 37,4% 20,3% 22,9% -10,1% 21,7%

Udlån i forhold til egenkapital 0,8 0,7 0,6 0,8 1,2

Lars Ly

Fødselsår: 1953. Lars Ly er en fremragende maler og

dermed punktum. Der er en solflimrende døsighed

over hans billeder. Tiden står stille i gule landskaber.

Menneskeskikkelser står bortvendt eller med bøjede hove-

der, fordybet i sig selv og egne tanker om længsel, drømme,

angst eller ensomhed. Det er en tilstand af hengivelse, man

også kan falde i foran hans billeder.

Bestyrelsen

[ 11 ]


Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Danske Andelskassers Bank A/S er aflagt

i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i

lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynets regnskabsbe-

kendtgørelse med tilhørende vejledninger, samt i overens-

stemmelse med god regnskabsskik.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Ændring af regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er ændret væsentligt i

forhold til tidligere år. Ændringerne er beskrevet i note

27 og 28.

Banken har i overensstemmelse med overgangsbestem-

melserne i regnskabsbekendtgørelsen, ikke foretaget

tilpasning af sammenligningstallene. Resultatopgørelsen

for 2005 og 2004 er således ikke fuldt sammenlignelige,

da metoderne for måling og indregning af nedskrivninger

på udlån og indregning af gebyrindtægter ikke er tilpasset

i resultatopgørelsen for 2004.

Hoved- og nøgletallene fra 2001 til 2004 er ligeledes i

overensstemmelse med overgangsreglerne ikke tilpasset

den nye praksis.

Effekten af praksisændringerne

Praksisændringerne har medført en forøgelse af egenkapi-

talen pr. 1. januar 2005 og de samlede aktiver og passiver

på 2.075 tkr.

Arten og den beløbsmæssige effekt af de enkelte ændrin-

ger, samt ændringer som følge af ændret kategorisering

fremgår af note 27 og note 28.

Den anvendte regnskabspraksis er herefter følgende:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at

de indtjenes og herunder indregnes værdireguleringer

[ 12 ]

af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørel-

sen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af-

og nedskrivninger. Opskrivning af domicilejendomme til

dagsværdi, føres dog direkte på egenkapitalen.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidli-

gere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske

fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles

pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige

og når de kan måles pålideligt. Ved første indregning

måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende

måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for

hver enkelt regnskabspost.

Resultatopgørelsen

Rente, gebyrer og provisioner

Renteindtægter og renteudgifter indregnes og periodise-

res fuldt ud i resultatopgørelsen.

Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den

effektive rente af udlånet, indregnes som en del af

udlånets amortiserede kostpris. Renteindtægter af udlån

afspejler dermed den effektive rente på udlån.

I overensstemmelse med Finanstilsynets overgangsregler,

er der ikke i 2005 foretaget tilbageførsel af tilskrevne

renter på lån hvor der er foretaget hel eller delvis ned-

skrivning.

Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse,

periodiseres over løbetiden.

Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transak-

tionsdagen.


Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af

udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del,

der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapi-

talen med den del, der kan henføres til posteringer direkte

på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende

aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet

skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt

acontoskat.

Udskud skat indregnes af alle midlertidige forskelle mel-

lem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af

aktiver og forpligtelser.

Balancen

Udlån

Udlån indregnes til amortiseret kostpris, der svarer til

nominel restgæld med fradrag eller tillæg af transakti-

onsudgifter der indregnes som en integreret del af lånets

effektive afkast, og med fradrag af nedskrivninger til imø-

degåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab.

Nedskrivning og hensættelser til tab foretages, når

der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse.

Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regn-

skabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien

af de forventede fremtidige betalinger på udlånet.

Nedskrivninger foretages såvel individuelt som gruppevist.

Alle udlån med objektiv indikation for værdiforringelse, er,

uanset størrelse, gennemgået.

Pantebreve der ikke indgår i handelsbeholdningen, måles

til amortiseret kostpris.

Obligationer

Obligationer der handles på aktive markeder, måles til

dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det

pågældende marked på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Aktier

Aktier, der handles på aktive markeder, måles til dagsvær-

di. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen på balanceda-

gen. Illikvide eller unoterede kapitalandele, hvor det ikke

vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles

til kostpris.

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akku-

mulerede af- og nedskrivninger.

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles ved første indregning til kost-

pris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostnin-

ger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages

i brug.

Investeringsejendomme måles efter første indreg-

ning til dagsværdi i overensstemmelse med bilag 8 i

Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse.

Domicilejendomme måles ved første indregning til kost-

pris og med efterfølgende fradrag for akkumulerede af- og

nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den

forventede brugstid, der for bygninger er fastsat til 25-50

år og for ombygningsudgifter til 10-20 år. Efter første ind-

regning måles domicilejendomme til omvurderet værdi.

Midlertidigt overtagne grunde og ejendomme overtaget

ved afvikling af engagementer, er værdiansat til en forsig-

tig skønnet handelsværdi.

Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineær

afskrivning over en forventet brugstid på mellem 3 - 5 år.

Mindre småanskaffelser udgiftsføres straks i købsåret.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse

med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, ind-

[ 13 ]


Anvendt regnskabspraksis

regnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt,

at forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens øko-

nomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Forpligtelsen opgøres til nutidsværdien af de omkostnin-

ger, som er nødvendige for at indfri forpligtelsen.

Hensættelser til tab på garantier foretages, når der er ind-

trådt objektiv indikation for værdiforringelse. Nedskrivning

foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige

værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forven-

tede fremtidige betalinger på udlånet. Garantier måles

dog ikke lavere end den provision, som er modtaget for

garantien periodiseret over garantiperioden.

Afledte finansielle instrumenter.

Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi.

Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre

aktiver, henholdsvis andre passiver.

”Prés de Brest” olie på lærred

[ 14 ]

Regnskabsbekendtgørelsens regler om regnskabsmæssig

sikring af finansielle instrumenter, anvendes ikke.

Mellemværender i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første

indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,

gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed

valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes

til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der

opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på beta-

lingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i

resultatopgørelsen som kursreguleringer.

Jean-Marc Lafon

Fødselsår: 1951. Jean-Marc Lafon maler en verden, der

synes at befinde sig et næsten drømmeagtigt sted midt imel-

lem fortidens udsagn og fremtidens uvished. Farven blå er

den dominerende tilstand i malerierne, en farve, der forener

observationer fra den reelle verdens himmel og hav med den

metafysiske verdens opfattelse af, at man i det blå kan opnå

en tilstand af forklaring og indsigt.


Resultatopgørelse

1.000 DKK. Note 2005 2004

Renteindtægter 1 124.275 105.062

Renteudgifter 2 69.902 62.886

Netto renteindtægter 54.373 42.176

Udbytte af aktier mv 17.233 1.505

Gebyrer og provisionsindtægter 3 100.600 66.155

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 191.797 75.712

Netto rente- og gebyrindtægter -19.591 34.124

Kursreguleringer 4 211.591 120.940

Andre driftsindtægter 7.306 8.009

Udgifter til personale og administration 5+18 53.905 56.304

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 6 1.576 1.610

Andre driftsudgifter 908 256

Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv 7 2.099 2.704

Resultat af kapitalandele i associerede

og tilknyttede virksomheder 8.174 2.617

Resultat før skat 148.992 104.816

Skat 8 30.420 17.321

Årets resultat 118.572 87.495

[ 15 ]


Balance Aktiver

1.000 DKK. Note 2005 2004

Aktiver

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 11.133 7.403

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 9 2.117.831 1.829.679

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 10 9.831 7.207

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 10 621.021 451.820

Obligationer til dagsværdi 11 1.882.716 1.455.629

Obligationer til amortiseret kostpris 0 0

Aktier m.v. 12 513.554 363.591

Kapitalandele i associerede virksomheder 27.841 20.115

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 16.833 16.386

Grunde og bygninger i alt 13 15.694 15.705

[ 16 ]

Investeringsejendomme 0 0

Domicilejendomme 15.694 15.705

Øvrige materielle aktiver 14 2.318 2.886

Aktuelle skatteaktiver 774 20.230

Udskudte skatteaktiver 15 4.206 3.996

Midlertidigt overtagne aktiver 0 0

Andre aktiver 138.959 71.124

Periodeafgrænsningsposter 1.455 1.360

Aktiver i alt 5.364.166 4.267.131


Passiver Balance

1.000 DKK. Note 2005 2004

Passiver

Gæld

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 16 2.262.738 2.137.210

Indlån og anden gæld 17 1.786.054 971.633

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 0 0

Aktuelle skatteforpligtelser 0 0

Andre passiver 101.688 67.052

Periodeafgrænsningsposter 1.865 2.583

Gæld i alt 4.152.345 3.178.478

Hensatte forpligtelser

Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 18 13.826 12.356

Hensættelser til udskudt skat 15 0 0

Hensættelser til tab på garantier 0 0

Andre hensatte forpligtelser 0 0

Hensatte forpligtelser i alt 13.826 12.356

Efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud 400.000 400.000

Efterstillede kapitalindskud i alt 19 400.000 400.000

Egenkapital

Aktiekapital 125.000 125.000

Overkurs ved emission 113.601 113.601

Opskrivningshenlæggelser 1.053 0

Andre reserver 28.592 20.419

Overført overskud eller underskud 529.749 417.277

Egenkapital i alt 20 797.995 676.297

Passiver i alt 5.364.166 4.267.131

[ 17 ]


Påtegninger

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Danske Andelskassers Bank A/S

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle

rapporter for kreditinstitutter. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og pas-

siver, finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

[ 18 ]

Hammershøj, den 1. februar 2006

Direktionen

Vagn T. Raun Bent Højgaard Jakobsen

Bestyrelsen

Knud Larsen Jens Jørgensen Hald Gert Hansen Peder A. Josefsen

Formand

Intern revisions påtegning

Jens Peder Kaalund Keld Lamberts Asger Pedersen

Vi har revideret årsrapporten for Danske Andelskassers Bank A/S for regnskabsåret 2005, der aflægges efter den danske

lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen.

Bankens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion

om årsrapporten.

Den udførte revision

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksom-

heder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko

vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og

øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2005 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med den

danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen.

Hammershøj, den 1. februar 2006

Jørgen Lautrup

Revisionschef


Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning

Til aktionærerne i Danske Andelskassers Bank A/S

Påtegninger

Vi har revideret årsrapporten for Danske Andelskassers Bank A/S for regnskabsåret 2005, der aflægges efter den dan-

ske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen.

Bankens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om

årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelæg-

ger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig

fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte

beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til

de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor

opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.

december 2005 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med den danske

lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen.

Viborg, den 1. februar 2006

Mortensen & Beierholm

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Mogens Andersen

Statsaut. revisor

[ 19 ]


Noter

Note 1 Renteindtægter

[ 20 ]

1.000 DKK. 2005 2004

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 38.109 31.189

Udlån og andre tilgodehavender 16.217 17.067

Obligationer 64.948 51.058

Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter og finansielle instrumenter 5.053 4.991

Øvrige renteindtægter -52 757

I alt 124.275 105.062

Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under:

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 0 0

Udlån og andre tilgodehavender 0 0

Note 2 Renteudgifter

1.000 DKK. 2005 2004

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 34.383 39.651

Indlån og anden gæld 22.933 13.801

Efterstillede kapitalindskud 12.585 9.434

Øvrige renteudgifter 1 0

I alt 69.902 62.886

Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under:

Kreditinstitutter og centralbanker 0 0

Indlån og anden gæld 0 0

Note 3 Gebyrer og provisionsindtægter 2005 2004

1.000 DKK.

Værdipapirhandel og depoter 0 0

Betalingsformidling 0 0

Lånesagsgebyrer 0 0

Garantiprovision 1.542 1.346

Øvrige gebyrer og provisioner 99.058 64.809

I alt 100.600 66.155


Note 4 Kursreguleringer

1.000 DKK. 2005 2004

Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi 28 31

Obligationer 38.364 27.517

Aktier mv 166.599 92.226

Valuta 8.539 3.961

Valuta-, rente-, aktie-, råvare-, og andre kontrakter

samt afledte finansielle instrumenter i alt -1.939 -2.795

I alt 211.591 120.940

Gevinst ved salg af aktier i Totalkredit A/S indgår i kursreguleringer af aktier med 22,6 mio. kr. i 2004. Der henvises til omtalen i note 12 under aktier.

Note 5 Udgifter til personale og administration

1.000 DKK. 2005 2004

Lønninger og vederlag til bestyrelse, repræsentantskab og direktion

Direktion 1.991 1.970

Bestyrelse 250 175

Repræsentantskab 35 20

I alt 2.276 2.165

Personaleudgifter

Lønninger 25.560 28.257

Pensioner 4.121 3.328

Udgifter til social sikring 2.911 3.067

I alt 32.592 34.652

Øvrige administrationsudgifter 19.037 19.487

I alt 53.905 56.304

Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede 58,4 59,6

Heraf revisionshonorar:

Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte

revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision 411 460

Heraf andre ydelser end revision 15 12

Incitamentsprogrammer:

Der er ikke fastsat særlige incitamentsprogrammer.

Noter

[ 21 ]


Noter

Note 6 Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver

Note 7 Udlån

Olie på lærred

[ 22 ]

1.000 DKK. 2005 2004

Årets afskrivninger på domicilejendomme 415 407

Årets nedskrivninger på domicilejendomme 100 0

Årets afskrivninger på driftsmidler 1.061 1.203

I alt 1.576 1.610

Nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier

1.000 DKK. 2005 2004

Individuelle nedskrivninger:

Nedskrivninger og værdireguleringer i årets løb 1.924 2.924

Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår 0 162

Andre bevægelser 0 0

Gruppevise nedskrivninger:

Nedskrivninger og værdireguleringer i årets løb 0 0

Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår 0 0

Andre bevægelser 0 0

Atia Yasin

Fødselsår: 1963. Yasin er udannet på Kunstakademiet i

Bagdad. Han har deltaget i mange internationale udstil-

linger. Med en udnyttelse af næsten alle farveskalaens

muligheder, maler Yasin farverige og positive abstrakte

ekspressionistiske malerier, der ind imellem rummer

et genkendeligt udtryk, f.eks. i form af en stor guld-

smed, der træder frem over et landskab set fra oven.

Malerierne og papirarbejderne er lette, og paletten er

varieret og kontrastfuld.


Note 8 Skat

Noter

1.000 DKK. 2005 2004

Beregnet skat af årets indkomst 30.578 16.422

Udskudt skat -210 881

Efterregulering af tidligere års beregnet skat -4 -13

Skat på hensættelseskonto 56 31

I alt 30.420 17.321

Effektiv skatteprocent

Aktuelle skatteprocent 28,0% 30,0%

Ikke skattepligtige værdireguleringer vedrørende aktier -6,6% -19,6%

Øvrige ikke skattepligtige indtægter og

ikke fradragsberettigede udgifter 1,8% 1,8%

Efterregulering af tidligere års beregnet skat 0,0% 0,0%

Effektiv skatteprocent for året 23,2% 12,2%

Note 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

1.000 DKK. 2005 2004

Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker 1.596.000 981.000

Tilgodehavender hos kreditinstitutter 521.831 848.679

I alt 2.117.831 1.829.679

Fordelt efter restløbetid:

Anfordringstilgodehavender 181.160 334.728

Til og med 3 måneder 1.846.000 1.481.000

Over 3 måneder og til og med 1 år 35.762 10.708

Over 1 år og til og med 5 år 54.909 3.243

Over 5 år 0 0

I alt 2.117.831 1.829.679

[ 23 ]


Noter

Note 10 Udlån

[ 24 ]

Relative fordeling af udlån og garantier.

(Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi og amortiseret kostpris samt garantier) 2005 2004

Offentlige myndigheder 1 0

Erhverv :

Landbrug, jagt og skovbrug 15 16

Fiskeri 0 0

Fremstillingsvirksomhed, råstofudv., el-, gas-,

vand-, og varmeværker 1 3

Bygge- og anlægsvirksomhed 1 4

Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 5 8

Transport, post og telefon 1 3

Kredit- og finansieringsvirksomhed, samt forsikringsvirksomhed 38 0

Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice 13 5

Øvrige erhverv 5 3

Erhverv i alt 79 42

Private 20 58

I alt 100 100

Udlån og andre tilgodehavender fordelt efter restløbetid:

1.000 DKK. 2005 2004

På anfordring 161.829 60.194

Til og med 3 måneder 95.472 47.010

Over 3 måneder og til og med 1 år 48.058 33.110

Over 1 år og til og med 5 år 210.823 217.838

Over 5 år 114.670 100.875

I alt 630.852 459.027

Udlån og tilgodehavende før nedskrivning 16.737

Udlån og tilgodehavende efter nedskrivning 8.917

Samlet nedskrivning på udlån og tilgodehavende, hvor

der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse 7.820


Note 11 Obligationer

Note 12 Aktier

1.000 DKK. 2005 2004

Statobligationer 220.960 165.801

Realkreditobligationer 1.627.834 1.262.490

Øvrige obligationer 33.922 27.338

I alt 1.882.716 1.455.629

Til sikkerhed for mellemværende med andre pengeinstitutter, har koncernen deponeret obligationer for nom xxxx mio.kr. svarende til en kursværdi på 249 mio kr.

I 2003 er 62% af bankens aktier i Totalkredit A/S solgt til Nykredit Realkredit A/S. Salgsværdien består af en kontant

betaling og nutidsværdien af ni årlige ydelser. De årlige ydelser reguleres i 2010 i forhold til Totalkredits og Nykredits

markedsandel. I nutidsværdien er indregnet et risikotillæg på 4,7%, der afspejler den forretningsmæssige risiko for, at den

forventede markedsandel ikke realiseres.

Nykredit Realkredit A/S har i 2004 udnyttet købsoption på yderligere 19% af bankens beholdning af aktier i Totalkredit A/S.

Handlen er gennemført på de samme betingelser, som var gældende for handlen i 2003.

Nykredit Realkredit A/S har købsoptioner på den resterende aktiebeholdning i 2006. Finanstilsynet har meddelt, at endnu

ikke solgte aktier ikke kan kursreguleres, men skal værdiansættes til værdien pr. 30.9.2003.

Noter 13 Grunde og bygninger

Domicilejendomme

1.000 DKK. 2005

Omvurderet værdi primo 15.705

Tilgang i året løb, herunder forbedringer 504

Afgang i årets løb 0

Afskrivninger 414

Værdiændringer, som i løbet af året er indregnet direkte på egenkapitalen 0

Værdiændringer, som i løbet af året er indregnet i resultatopgørelsen -101

Andre ændringer 0

Omvurderet værdi ultimo 15.694

Noter

[ 25 ]


Noter

Noter 14 Øvrige materielle aktiver

[ 26 ]

1.000 DKK. 2005

Kostpris:

Den samlede kostpris primo 8.916

Tilgang i årets løb 725

Afgang i årets løb 1.817

Den samlede kostpris ulitmo 7.824

Af- og nedskrivninger:

Af- og nedskrivninger primo 6.030

Årets afskrivninger 1.062

Årets nedskrivninger

Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af af-

og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften 1.586

De samlede af- og nedskrivninger ultimo 5.506

Bogført beholdning ultimo 2.318

Note 15 Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser

1.000 DKK. 2005 2004

Udskudte skatteaktiver/udskudte skatteforpligtelser primo 3.996 4.877

Ændring i selskabsskatteprocent (fra 30% til 28%) -262

Ændring i udskudte skatteaktiver 472 -881

Udskudte skatteaktiver/udskudte skatteforpligtelser ultimo 4.206 3.996

1000 kr.

2005

Udskudte

skatte-

aktiver

2005

Udskudte

skatte-

forpligtelser

2005

Udskudt

skat

netto

2004

Udskudt

skat

netto

Materielle anlægsaktiver 385 385 337

Pensionsforpligtelser 3.871 3.871 3.707

Øvrige poster 50 -50 -48

I alt 4.256 50 4.206 3.996


Note 16 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

Noter

1.000 DKK. 2005 2004

Gæld til centralbanker 0 0

Gæld til kreditinstitutter 2.262.738 2.137.210

I alt gæld til kreditinstitutter og centralbanker 2.262.738 2.137.210

Fordeling efter restløbetid:

Anfordringsgæld 2.262.738 2.137.210

Til og med 3 måneder 0 0

Over 3 måneder og til og med 1 år 0 0

Over 1 år og til og med 5 år 0 0

Over 5 år 0 0

I alt 2.262.738 2.137.210

Note 17 Indlån og anden gæld

Fordeling på indlånstyper

1.000 DKK. 2005 2004

På anfordring 1.682.511 870.618

Med opsigelsesvarsel 6.632 3.234

Tidsindskud 0 0

Særlige indlånsformer 96.911 97.781

I alt 1.786.054 971.633

Fordeling efter restløbetid

På anfordring 1.713.059 895.534

Til og med 3 måneder 2.726 2.353

Over 3 måneder og til og med 1 år 4.501 4.575

Over 1 år og til og med 5 år 23.835 23.733

Over 5 år 41.933 45.438

I alt 1.786.054 971.633

[ 27 ]


”Lyst nu” olie på lærred

”Orange” olie på lærred

[ 28 ]

Niels Reumert

Fødselsår: 1949. Det er farven, de ekspressive pen-

selstrøg og figurative elementer, som altid har stået

centralt hos Niels Reumert, hvis billeder ved et første

øjekast kan se ud, som om han er kommet nemt om

ved dem. Hastighed og en til tider brutal ekspressivitet

lader sig aflæse på billedfladerne, som ved en nær-

mere betragtning afslører en rigdom af farvelag bag

den yderste farvebehandling.


Note 18 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser

Pensionsvilkår:

Direktionen skal fratræde med livsvarig pension senest med udgangen af det regnskabsår, hvor i denne fylder 65 år.

Note 19 Efterstillede kapitalindskud

Noter

1.000 DKK. 2005 2004

Supplerende kapital:

Variabel forrentet banklån, DKK, opsagt 2006 300.000 0

Variabel forrentet banklån, DKK, ikke opsagt 100.000 400.000

I alt 400.000 400.000

Den supplerende kapital er tegnet af Sammenslutningen Danske Andelskasser, hvoraf 300.000 tkr. er opsagt til indfrielse i

2006, i forbindelse med samtidig optagelse af tilsvarende lån som supplerende kapital fra eksterne investorer.

Note 20 Egenkapital

Egenkapitalbevægelser:

1.000 DKK.

Aktie-

kapital

Opskriv-

nings-

henlæg-

gelser

Overført

resultat

Foreslået

udbytte

for regn-

skabsåret I alt

Egenkapital 1.1.2005 efter ny regnskabspraksis 125.000 0 553.370 678.370

Korrektion til åbningsbalancen 1.1.2005:

Opskrivning vedrørende spaltning 0 1.053 0 1.053

Korrigeret egenkapital 1.1.2005 125.000 1.053 553.370 0 679.423

Kapitaltilførsel/nedsættelser 0

Årets resultat 118.572 118.572

Egenkapital 31.12.2005 125.000 1.053 671.942 0 797.995

Kapitalkrav

1.000 DKK. 2005 2004

Kapitalkrav iht. Lov om finansiel virksomhed § 124 stk. 1 138.550 111.746

Egenkapital 797.995 678.370

Foreslået udbytte 0 0

Immaterielle aktiver 0 0

Skatteaktiver 4.206 3.996

Den reducerede kernekapital 802.201 682.366

[ 29 ]


Noter

Note 21 Eventualforpligtelser

[ 30 ]

Garantier og andre forpligtelser

1.000 DKK. 2005 2004

Garantier:

Finansgarantier 2.529 2.901

Øvrige garantier 200.565 182.707

I alt 203.094 185.608

Andre forpligtelser:

Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger 0 0

Uigenkaldelige kredittilsagn 0 0

I alt 0 0

Andre forpligtelser

Sammenslutningen Danske Andelskasser og Danske Andelskassers Bank A/S er fællesregistreret vedrørende moms og

lønsumsafgift. Fællesregistrerede virksomheder hæfter solidarisk for de samlede lønsumsafgifts- og momsforpligtelser.

I tilknytning til beholdningen af anlægsaktier, hvor koncernen har hensigt om en længerevarende besiddelse hviler der ved

udgangen af 2005 en udskudt skat på 2,7 mio. kr. på den del af aktierne, hvor ejertiden endnu ikke er mere end tre år.

Note 22 Afledte finansielle instrumenter

Fordelt efter restløbetid:

Til og med 3 måneder

1.000 DKK.

Valutakontrakter

Nominel

værdi

Netto

markedsværdi

Terminer/futures, køb -1.518.854 26.673

Terminer/futures, salg 1.743.095 -24.755

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb -135.526 106

Terminer/futures, salg 66.480 -415

Aktiekontrakter

Terminer/futures, salg 20 -6

I alt 155.215 1.603


Note 22 Over 3 mdr. til og med 1 år

fortsat 1.000 DKK.

Valutakontrakter

Nominel

værdi

Noter

Netto

markedsværdi

Terminer/futures, køb -795 1

Terminer/futures, salg 2.049 -18

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb -1.137 9

Terminer/futures, salg 1.137 -4

Aktiekontrakter

Terminer/futures, salg 0 0

I alt 1.254 -12

Over 1 år til og med 5 år

1.000 DKK.

Valutakontrakter

Nominel

værdi

Netto

markedsværdi

Terminer/futures, køb 0 0

Terminer/futures, salg 151 -2

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb 0 0

Terminer/futures, salg 0 0

Aktiekontrakter

Terminer/futures, salg 0 0

I alt 151 -2

I alt

1.000 DKK.

Valutakontrakter

Nominel

værdi

Netto

markedsværdi

Terminer/futures, køb -1.519.649 26.674

Terminer/futures, salg 1.745.295 -24.775

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb -136.663 115

Terminer/futures, salg 67.617 -419

Aktiekontrakter

Terminer/futures, salg 20 -6

I alt 156.620 1.589

[ 31 ]


Noter

Note 22 Markedsværdi

fortsat 1.000 DKK. Positiv Negativ

[ 32 ]

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb 26.831 158

Terminer/futures, salg 1.995 26.770

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb 157 41

Terminer/futures, salg 17 436

Aktiekontrakter

Terminer/futures, salg 0 6

I alt 29.000 27.411

Afledte finansielle instrumenter

Gennemsnitlig markedsværdi

1.000 DKK. Positiv Negativ

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb 0 0

Terminer/futures, salg 0 0

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb 0 0

Terminer/futures, salg 0 0

Aktiekontrakter

Terminer/futures, salg 0 0

I alt 0 0

Markedsværdi af ikke-garanterede kontrakter

1.000 DKK. Positiv Negativ

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb 26.831 158

Terminer/futures, salg 1.995 26.770

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb 157 41

Terminer/futures, salg 17 436

Aktiekontrakter

Terminer/futures, salg 0 6

I alt 29.000 27.411

I alt efter netting 29.000 27.411


Torsten Dennerline

”Verde Mar” olie på lærred

Fødselsår: 1972. Torsten Dennerline er en kunstner der arbejder med at sample forskellige

billedmæssige udtryk til en ny helhed og ikke mindst et nyt udtryk. Man kan med udtryk-

ket fra musikken- sampling – sige, at han arbejder med at give en nyere moderne rytme

til en billedflade, der skal udtrykke en ordløs fortælling så levende og dynamisk, at man

bliver fanget ind af dets rå energi.

[ 33 ]


Noter

Note 23 Uafviklede spotforretninger

[ 34 ]

1.000 DKK.

Nominel

værdi

Positiv

markedsværdi

Negativ

markedsværdi

Netto

markedsværdi

Valutaforretninger, køb -52.835 1 0 1

Valutaforretninger, salg 7.586 20 38 -18

Renteforretninger, køb 79.948 39 9 30

Renteforretninger, salg -81.613 33 24 9

Aktieforretninger, køb 143.580 5.603 95 5.508

Aktieforretninger, salg -220.267 572 438 134

I alt -123.601 6.268 604 5.664

Note 24 Nærtstående parter

1.000 DKK.

Direktion, bestyrelse og repræsentantskab

Lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer

1.000 DKK. 2005 2004

Lån

Direktion (rente på markedsvilkår) 1.020 1.040

Bestyrelse (rente på markedsvilkår) 0 0

Sikkerhedsstillelser

Direktion 0 0

Bestyrelse 0 0

Note 25 Aktionærforhold

Aktiekapitalen er jf vedtægternes § 3 sammensat af 250.000 stk. i multipla á 500,- kr. Sammenslutningen Danske Andels-

kasser har overfor banken anmeldt, at medlemsandelskasserne tilsammen ejer 100% af bankens kapital.

Note 26 Koncernregnskab

Bankens moderselskab er Sammenslutningen Danske Andelskasser, Tjele.

Banken har ikke udarbejdet koncernregnskab jvf regnskabsbekendtgørelsens § 122.


Note 27 Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Noter

1.000 DKK. Aktiver Egenkapital

Saldo 31.12.2004 4.267.131 676.297

1) Nedskrivninger på udlån 2.962 2.962

2) Skatteeffekt af reguleringer -889 -889

Saldo efter ny regnskabspraksis 4.269.204 678.370

1) Nedskrivning på udlån: De tidligere foretagne hensættelser adskiller sig fra de nu beregnede nedskrivninger ved,

at hensættelser blev baseret på mere subjektive og forsigtige skøn over de forventede fremtidige risici i det enkelte

engagement. Udlån nedskrives fremover enten individuelt eller på gruppebasis, når der er konstateret objektiv

indikation for værdiforringelse, som resulterer i en reduktion i den forventede fremtidige betalingsstrøm (cash flow).

Det bemærkes, at gruppevise nedskrivninger baseret på historiske tabserfaringer hidtil ikke er foretaget.

Sammenligningstal er ikke tilpasset.

2) Skatteeffekt af ændringer: Skatteeffekten af ovennævnte ændringer i anvendt regnskabspraksis.

Note 28 Effekt af ændringer i anvendt regnskabspraksis på åbningsbalancen 1.1.2005

1.000 DKK.

Aktiver

Tidligere

regler

31.12.2004

Effekt af

overgang til

nye regler

1.1.2005

Nye regler

1.1.2005

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 7.403 7.403

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1.829.679 1.829.679

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 7.207 7.207

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 451.820 2.962 454.782

Obligationer til dagsværdi 1.455.629 1.455.629

Obligationer til amortiseret kostpris 0

Aktier m.v. 363.591 363.591

Kapitalandele i associerede virksomheder 20.115 20.115

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 16.386 16.386

Immaterielle aktiver 0

Grunde og bygninger i alt 18.591 -2.886 15.705

Investeringsejendomme 0

Domicilejendomme 15.705

Øvrige materielle aktiver 2.886 2.886

Aktuelle skatteaktiver 19.341 19.341

Udskudte skatteaktiver 3.996 3.996

Midlertidigt overtagne aktiver 0

Andre aktiver 95.350 -24.226 71.124

Periodeafgrænsningsposter 1.360 1.360

Aktiver i alt 4.267.131 2.073 4.269.204

[ 35 ]


Noter

Note 28

fortsat

[ 36 ]

1.000 DKK.

Passiver

Gæld

Tidligere

regler

31.12.2004

Effekt af

overgang til

nye regler

1.1.2005

Nye regler

1.1.2005

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 2.137.210 2.137.210

Indlån og anden gæld 971.633 971.633

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi

Aktuelle skatteforpligtelser

Andre passiver 67.052 67.052

Periodeafgrænsningsposter 2.583 2.583

Gæld i alt 3.178.478 0 3.178.478

Hensatte forpligtelser

Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 12.356 12.356

Hensættelser til udskudt skat 0

Hensættelser til tab på garantier 0

Andre hensatte forpligtelser 0

Hensatte forpligtelser i alt 12.356 0 12.356

Efterstillede kapitalindskud

Efterstillet Kapital 400.000 400.000

Egenkapital

Aktie-/andelskapital 125.000 125.000

Overkurs ved emission 113.601 113.601

Opskrivningshenlæggelser 0

Andre reserver 20.419 20.419

Overført overskud eller underskud 417.277 2.073 419.350

Egenkapital i alt 676.297 2.073 678.370

Heraf foreslået udbytte

Passiver i alt 4.267.131 2.073 4.269.204


Odd Moe

”Søjle” olie på lærred

Fødselsår: 1944. Odd Moe er både harmonisk og en dristig kolorist. Hans stoflige malerier er abstrakt ekspressivt og

følger maleriets egne love, skønt man ofte aner landskabet som en bagvedliggende, igangsættende inspiration.

[ 37 ]


Organisation

[ 38 ]

29 andelskasser medlem af Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA)

og aktionærer i Danske Andelskassers Bank (DAB)

Generalforsamling Generalforsamling

Repræsentantskab Repræsentantskab

Bestyrelse

Intern revision

Bestyrelse

Jørgen Lautrup

Direktion

Vagn T. Raun - Bent H. Jakobsen

IT-teknik

Kurt Andersen

Salg

Nils Baum

Vagn T. Raun Bent H. Jakobsen

Kredit

Christian Ehlert

Direktion

Bent H. Jakobsen - Vagn T. Raun

Økonomi

Knud Flarup

Markets

Henrik Christensen


[ 39 ]


Danske Andelskassers Bank A/S

Baneskellet 1

Hammershøj

8830 Tjele

Telefon 87 99 30 00

More magazines by this user
Similar magazines