Et anderledes bofællesskab.pdf - Forskning - IVA

pure.iva.dk

Et anderledes bofællesskab.pdf - Forskning - IVA

en indsigt i medborgercenterkonceptet og dets udfoldelse, som ikke ville være

muligt via trykt materiale. Dette ser vi som en stor fordel, da

medborgercenterkonceptet som et forholdsvist nyt begreb ikke er så fyldigt

beskrevet, og vi ser interviewmetoden som en velegnet metode til at få indsigt i

førstehåndsviden om dette.

Forud for interviewene har vi udarbejdet interviewguides (bilag 3) bestående af de

temaer, som vi ønskede at komme omkring i samtalen med de interviewede. Netop

den kvalitative interviewform giver mulighed for at få besvaret på forhånd

tilrettelagte spørgsmål og samtidig følge de veje respondenten finder interessante,

hvilket måske kan lede hen på perspektiver, vi som interviewere ikke selv havde

tænkt over på forhånd (Kvale, 1997).

Alle interviews er optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet i stort set fuld

udstrækning, dog er enkelte fyldord og kommentarer udeladt, når vi har vurderet

disse som havende uvæsentlig betydning for vores problemstilling. Ved at

transskribere har vi mulighed for både at benytte respondenternes udsagn så ordret

som muligt og at sammendrage respondenternes udsagn til kortere formuleringer

og således foretage en meningskondensering af det sagte (Kvale, 1997: 190).

Enkelte steder har vi set os nødsaget til at redigere passager væk, da disse er blevet

sagt med forbehold, og vi har vurderet, at respondenterne ikke har ønsket at disse

skulle inddrages i specialet.

Vi har ved udvælgelsen af respondenterne lagt vægt på at få repræsentanter for så

mange samarbejdspartnere involveret i medborgercentrene, som det var muligt at

gennemføre og bearbejde inden for specialets tidsramme, således at

problemformuleringen derved kan diskuteres ud fra flere forskellige positioner.

Dette har vi gjort, da vi mente, at det kunne give os mulighed for indblik i andre

interessante perspektiver på konceptet og samarbejdet omkring det, end de der er i

spil indenfor bibliotekssektoren. Det har resulteret i følgende interviews:

Metode

18

More magazines by this user
Similar magazines