Årsberetning 2008 - Åbne Samlinger

aabne.samlinger.dk

Årsberetning 2008 - Åbne Samlinger

Fuglsang Kunstmuseum

Årsberetning

2008

Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008


Fuglsang Kunstmuseum

Årsberetning

2008

TAK!

2008 har været et helt særligt år i Fuglsang Kunstmuseums historie: det år, hvor nybyggeriet på

Fuglsang stod færdigt, og museet flyttede ind i sine nye, større og langt smukkere rammer. Denne

lykkelige begivenhed for museet havde imidlertid aldrig set dagens lys uden generøs støtte fra:

Realdania

Storstrøms Amt

Guldborgsund Kommune

Lolland Kommune

Det Classenske Fideicommis

DEN EUROPÆISKE UNION

Europæiske Fond for Regionaludvikling

En særlig tak til museets engelske arkitekt Tony Fretton og hans medarbejdere for den smukke arkitektur,

der fra 2008 danner rammen om museet og dets aktiviteter.

I forlængelse heraf skal Bygningsfondens bestyrelse takkes for det store arbejde med færdiggørelsen

af byggeriet og indvielsen heraf samt det store arbejde med løbende administration af byggesagen.

Fysiske rammer alene skaber imidlertid ikke museumsliv, der skal også nyerhvervelser, udstillinger,

publikationer og alskens formidlingstilbud til, og nedenstående fonde, private og offentlige institutioner

har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle

sin varmeste tak:

Private

A.P. Mortensen og hustrus Legat

Augustinus Fonden

Beckett-Fonden

Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og Hustrus, Maleren Gerda Eickhoffs Fond

FELIX-fonden

Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

Gavefonden for Sparekassen Lolland

Højesteretssagfører Davids Legat for slægt og venner

Knud Højgaards Fond

Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond

Lillian og Dan Finks Fond

Lolland-Falsters og Langelands Brandsocietets Fond

Ny Carlsbergfondet

Nordea Fonden

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

Toyota Fonden

- 2 -


Staten

Kulturarvsstyrelsen

Kulturministeriet

Kunstrådet

Regioner

Region Sjælland

Kommuner

Faxe Kommune

Guldborgsund Kommune

Lolland Kommune

Vordingborg Kommune

Årsberetning 2008

Herudover skal lyde en stor tak til de mange både private og offentlige fonde og institutioner, som

gennem tilskud til museets samarbejdspartnere indirekte også har støttet op om Fuglsang Kunstmuseums

aktiviteter. Desuden skal her lyde en stor tak til bestyrelsen for og medlemmer af Fuglsang

Kunst-museums Venner, der engageret, aktivt og praktisk i stort omfang har bakket op om museet i

2008.

Desuden vil Fuglsang Kunstmuseum gerne takke årets sponsorer, som på forskellig vis har bakket

op om det nye museum og bidraget til gennemførelse af årets mange aktiviteter:

Virksomhedssponsorater

Henrik Drachmann Revisionsfirma

Troels Jørgensen Entreprise A/S

Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsselskab

Nordea Bank Danmark A/S, Lolland-Falster

Nykredit Privat, Lolland-Falster

Revision Syd

Vine ad Libitum

Materialesponsorater

Art & Design Studio

Bang & Olufsen, Nykøbing F.

Bera Stillads- og liftudlejning A/S

Blomstercentret, Nyk. F.

Erik Buxbom Frugtplantage

Fona, Nykøbing F.

Grafikom A/S

Hotel Maribo Søpark

Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S

Knuthenborg Park & Safari

Lindpro A/S

Lolland-Falsters Folketidende A/S

Nakskov Mill Foods A/S

Pro3 ApS

Sony Music Entertainment A/S

Vine ad Libitum

- 3 -


1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG

1.1 Museets navn

Fuglsang Kunstmuseum.

Årsberetning 2008

1.2 Museets adresse, telefon- og faxnummer, e-mail og hjemmeside

Nystedvej 71, 4891 Toreby L.

Tlf. 5478 1414 – Fax: 5478 1214

E-mail: post@fuglsangkunstmuseum.dk

Internetadresse: www.fuglsangkunstmuseum.dk

1.3 Museumskategori og ejerforhold

Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution.

1.4 Museets formål og emnemæssige indhold

Museet er kunstmuseum for geografien svarende til det tidligere Storstrøms Amt.

Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage

den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til

kendskabet til og interessen for billedkunst.

Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra

den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed

for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen

forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige

konservering.

Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden

tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

1.5 Oprettelse

Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo.

I 1944 fik kunstmuseet sin egen tilbygning her og blev i 1966 udskilt som selvstændig

institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til Storstrøms

Kunstmuseum. I oktober 2007 ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum,

og i januar 2008 åbnedes den nye museumsbygning ved Fuglsang, der fremover er

rammen om museets virksomhed.

1.6 Medlemskab af foreninger, organisationer mv.

Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske

Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumstjenesten og Museernes

Fællesforsikring.

- 4 -


Årsberetning 2008

Museet er andelshaver i Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers center for bevaring

og restaurering af kunst. Museet er endvidere andelshaver i den fælles webinstitution

Åbne Samlinger, som dækker de statsanerkendte museer på Sydsjælland og Lolland-Falster.

Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret været bestyrelsesmedlem

i Organisationen Danske Museer. Anne Højer Petersen har i 2008 fortsat det rådgivende

arbejde for Kulturaftale Storstrøm (2008-11) i Fagrådet herfor som repræsentant

for kulturarvsområdet samt deltaget i museumsledernetværket SAML, der dækker

samme geografi.

Anne Højer Petersen har ligeledes været ODM’s repræsentant i Kunsthal Charlottenborgs

bestyrelse samt været ODM’s repræsentant i Det rådgivende udvalg for Formidlingspuljen

under Kulturarvsstyrelsen.

Anne Højer Petersen har også i 2008 deltaget i den i 2006 etablerede samarbejdsplatform

for kunstmuseerne i Region Sjælland, KURS.

Museumsinspektør Gertrud Oelsner har forsat sæde i Det kunsthistorisk faglige råd

(næstformand) under Kulturarvsstyrelsen, og Gertrud Oelsner blev 22. maj herfra udpeget

til Hermod Lannungs Museumsfond.

Ved museumsdirektør Anne Højer Petersens og museumsinspektør Gertrud Oelsners

personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of

Museums (ICOM).

Sekretær og bogholder Else Brandt er tilknyttet det administrative netværk og museumsforvalter

Jesper Smith forvalternetværket, begge under ODM.

Pr- og sponsormedarbejder Lene Vesten er tilknyttet det lolland-falsterske netværk for

kommunikationsmedarbejdere; Kommunikationsnetværket.

1.7 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner

Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private

om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring, herunder kommuner og institutioner

i Kulturaftale Storstrøms geografi.

1.8 Museets leder, navn og stilling

Museets leder er museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen.

- 5 -


Årsberetning 2008

Arkitekt Tony Fretton fortæller ved det internationale pressemøde, forår 2008

2.0 SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK

2.1 Generel beskrivelse af samlingen

Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca. 1780

og til i dag, fordelt på ca. 629 malerier, ca. 127 skulpturer (heraf ca. 39 gipsafstøbninger)

og ca. 3200 tegninger, grafiske blade samt bøger med originalgrafik; i alt ca. 4000

kunstværker. Samlingens tyngde ligger i perioden ca. 1890-1960.

2.2 Samlinger

I beretningsåret har en lang række værker i kortere eller længere tid været opmagasineret

hos vores faste eksterne transportører.

Forvaltermedhjælper Axel Møller-Jensen har i beretningsåret etableret en elektronisk

placeringsregistrant over maleri- og skulptursamlingen.

2.3 Uddeponeringer og udlån

Uddeponeringer

Museet har i alt 23 malerier og 7 afstøbninger langtidsuddeponeret på forskellige lokaliteter

på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden, og at en

vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt.

- 6 -


Årsberetning 2008

Nedennævnte kunstværker er fortsat uddeponeret i beretningsåret:

Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F

Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å.

Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø. 1911.

Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å.

Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F.

(Fuglsang Gods)

Mogens Gad: Septemberdag på Lolland. 1923.

Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena. U.å.

Ubekendt (gipsafstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å.

Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing

Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo. 1925.

Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby

Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard-Kjeldsen. 1920.

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Banegårdspladsen, 4930 Maribo

Gad, Mogens: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo. 1926.

Gad, Mogens: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo. 1925.

Peters, C.C.: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et menneske. 1877.

Richardt, Ferdinand: Hunseby Kirke. (1867).

Sødring, Frederik (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation.

(Ca. 1861).

Museet Falsters Minder, Færgestræde, 4800 Nykøbing F.

Anna Maria Mehrn: Helene Strange. 1940.

Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg

Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl 1864. 1894.

Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F.

Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer. 1923.

Marius Hammann: Atelierbillede. Ca. 1910.

Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca. 1912.

Knud Sinding: En skærslipper. U.å.

Knud Sinding: Interiør. 1923.

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved

Helge Jensen: Udsigt fra Frederiksø. 1938.

Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen. 1933.

Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing

Jens Nielsen: Englene kommer. 1953-55.

Nils Nilsson: Parti fra Falster. 1945.

- 7 -


Årsberetning 2008

Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg

C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg. 1847.

Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Venus fra Milo. Gipsafstøbning.

Zeus fra Otricoli. Gipsafstøbning.

Udlån af værker til særudstillinger

Royal Academy of Arts, London

“The Poetry of Silence”.

28. juni - 07. september 2008.

Vilhelm Hammershøi, British Museum.

Faaborg Museum og Sophienholm

”Maleren Karl Schou – den stille maler med det støvede lys”.

30. august – 19. oktober 2008.

Karl Schou, Vej mod Bormes.

Karl Schou, Glasskål med Frugter.

Ribe Kunstmuseum

"Glem dog ej din vugge...Mor og barn i dansk kunst gennem 250 år".

11. april - 24. august 2008.

Paul Høm, Moder.

Henry Heerup, Ægy.

Erling Frederiksen, Mor og søn II.

Heerup Museum

”Pilen peger på Heerup – et univers af symboler”.

14. marts – 10. august 2008.

Henry Heerup, Hunde i aftensol.

Henry Heerup, Dansende valmue.

Nivaagaards Malerisamling

”I virkeligheden. Niels Strøbek. Nye og ældre værker”

6. september – 30. november 2008

Niels Strøbek, Amager Fælled

Randers Kunstmuseum

”Lysets paletter. Claude Monet og den danske impressionisme”

20. september – 7. december 2008

Anna Ancher, I høstens tid

Ribe Kunstmuseum, Vestsjællands Kunstmuseum samt

Skovgaard Museet

”Lorentz Frølich – Myte og Landskab”.

26. september 2008 – 23. august 2009.

Lorentz Frølich, Høder hos valkyrierne.

Lorentz Frølich, Pan blandt Olympens guder.

- 8 -


Årsberetning 2008

Lorentz Frølich, Gefion pløjer Sjælland ud af Sveriges jord.

Lorentz Frølich, Guds øje.

Lorentz Frølich, Herakles fører satyren op for at dømmes på Olympen.

Lorentz Frølich, Odin hos Mimer.

Lorentz Frølich, Visen om Dronning Dagmars ankomst til Danmark.

Kunsthallen Brænderigården, Viborg

”Home & Tomorrowland”.

15. november 2008 – 11. januar 2009.

Søren Lose, Bøllesmindevej Edition nr. 5/5.

Søren Lose, Monument Edition nr. 1/5.

Søren Lose, Uden Titel Edition nr. 1/5.

Søren Lose, Grøn Lade, Torslundevej/mandsportræt Edition nr. 1/5.

Søren Lose, Orange Gardin Edition nr. 1/5.

Kø af forventningsfulde gæster på åbningsdagen, 26. januar

2.4 Bibliotek

Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner.

Desuden fast indkøb af årets udgave af ”Kunst under hammeren” samt årbogen

”Dansk Kunst”. Desuden abonneres på ”Kunstavisen”, ”Billedkunst”, ”Danske Museer”

og ”Antik & Auktion”.

Herudover har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og

udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt nye bøger i mindre omgang.

Bibliotekets monografier samt småtryk og tidsskrifter er i beretningsåret blevet placeret

fysisk søgbart, hvorimod den øvrige del (opslagsværker, periodebøger, kunstmuseale

publikationer o.a.) ikke er ordnet. Museet har i beretningsåret modtaget en del

kunstbøger som gave til biblioteket. Dubletter er løbende blevet fremlyst i Danske Museer

og videregivet vederlagsfrit til andre interesserede kunstmuseer.

- 9 -


Årsberetning 2008

3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER

3.1 Erhvervelser

Hvor intet andet er nævnt, er erhvervelsen et maleri.

Inv. 2008/1

Preben Hornung: Komposition. Ca. 1951. Købt med tilskud 2007 fra BG Fonden som

indflytningsgave til det nye museum.

Inv. 2008/2

Axel Plantener: Selvportræt. U.å. Gave fra privat.

Inv. 2008/3

Robert Jacobsen: Jernskulptur. 1949. Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen.

Inv. 2008/4

P.C. Skovgaard: Parti fra Møns Klint. 1852. Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen,

Ny Carlsbergfondet samt Augustinus Fonden.

Kulturminister Brian Mikkelsen og museumsdirektør Anne Højer Petersen

ved åbning af særudstillingen ”Livslyst”, 11. april

3.2 Forskning og projekter

Museumsinspektør Gertrud Oelsner har færdiggjort forsknings- og udstillingsprojektet

”LIVSLYST – Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst 1890-1940”. Udstillingen blev

vist på Fuglsang Kunstmuseum 12. april – 24. august 2008 og efterfølgende vist hos

samarbejdspartneren Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer 12. september 2008

11. januar 2009. I tilknytning til udstillingen er udkommet en stor antologi om vitalis-

- 10 -


Årsberetning 2008

men; Gertrud Oelsner har endvidere koordineret det indledende arbejde med en engelsk

parallel oversættelse af publikationen.

Desuden har Gertrud Oelsner lavet indledende forberedelser til udstillingsprojektet

”KURS – Træet” (2009) samt ”P.C. Skovgaard. Retrospektiv” (2010).

Akademisk medarbejder Tine Nielsen Fabienke har færdiggjort forsknings- og udstillingsprojektet

STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen (1923-1997).

Udstillingen blev vist på Fuglsang Kunstmuseum 13. september 2008 – 4. januar

2009, og skal efterfølgende vises hos samarbejdspartnerne Faaborg Museum og Holstebro

Kunstmuseum (2009).

Endvidere har Tine Nielsen Fabienke påbegyndt arbejdet som udstillingskoordinator

for det kommende forskningsprojekt om maler og keramiker Jais Nielsen (1885-1961)

i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum og Kunstmuseet i Tønder (2009-10).

Tine Nielsen Fabienke har også fortsat registreringen af museets samlinger ved at tilknytte

ca. 800 illustrationer (fotografisk optaget i 2007) til værkposter i databasen Regin

Kunst. Illustrationerne kan ses af offentligheden i den landsdækkende database

over kunst på danske museer, Kunst Indeks Danmark (www.kid.dk).

Museumsdirektør Anne Højer Petersen har været foreløbig tovholder på udstillingsprojekterne

”INTERVALLER: Lyskunst af Thorbjørn Lausten” om Thorbjørn Lausten

(vinter 2009), ”Træet” (efterår 2009), ”Jais Nielsen” (forår 2010). AHP sidder i styregruppen

for samarbejdsplatformen KURS, Kunstmuseerne i Region Sjælland. Endvidere

sparringpartner for LandArt Lolland-Falster, hvis ene lokalitet i 2008 var landskabet

på og omkring Fuglsang.

Kunsthistoriker, cand.mag. Jan Ulrik Chrintz Juhl (Skoletjenesten) har i oktober overtaget

kurateringen af ”INTERVALLER. Lyskunst af Thorbjørn Lausten” og forestået

fundraising, publikationer, udstillingsopsætning mv. hertil.

Kunsthistoriker, mag.art. Lotte Nishanthi Winther (projektansat) har påbegyndt forskning,

fundraising og udstillingsresearch til særudstillingen ”Det gyldne blik – dansk

guldalderportræt i nyt lys” (sommer 2009) fra december 2008.

Fuglsang Kunstmuseum

Den megen offentlige omtale af museet i forbindelse med åbningen af det nye kunstmuseum

og den store opmærksomhed, som især ”Livslyst-udstillingen” blev til del,

har medført en lang række forespørgsler om museets samling og værker, som museets

faglige medarbejdere har varetaget ad hoc.

Møblering

I forbindelse med indflytningen i de nye større rammer, har arkitekt Tony Fretton i

samarbejde med Anne Højer Petersen varetaget indkøb af møbler til publikumsområderne.

Design og nyproduktion af sokler til museet er varetaget af museumsforvalter

Jesper Smith og Anne Højer Petersen i samarbejde med lokal producent.

Nyt design

Nyt skiltedesign til in- og eksteriør er blevet til i et samarbejde mellem Design Factory

og museet v. Anne Højer Petersen (p-plads og facade, piktogrammer, værkskiltning og

informationstavler til udstillingssalene). Desuden er udarbejdet en løbende opdateret

- 11 -


Årsberetning 2008

folder om særudstillingernes og samlingernes præsentation til uddeling til publikum i

samarbejde med Pleks Design.

4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE

4.1 Konservering

Museets konserveringskvote har i 2008 udgjort 3 andele hos Fælleskonserveringen,

danske museers center for bevaring og restaurering af kunst, afdeling Øst, i Helsingør.

Pga. den store konserveringsopgave forud for åbningen, har kun få af museets værker

efterfølgende kunnet konserveres inden for kvoten. De nødvendige ind- og udchekningsopgaver

i forbindelse med særudstillingerne er hovedsagligt dækket af udstillingsøkonomierne.

Konserverede værker 2008

• Ernst Zeuten: Eftermiddagssol over havet.

• Sven Dalsgaard: Jorden III.

• C.F. Sørensen: Marine.

• Paul Høm: Mor og barn.

Restaurering og konservering af alle udstillede gipsafstøbninger (ca. 15) færdiggjort i

januar 2008.

Fælleskonserveringens skulpturkonservator arbejder med færdigrestaureringen og opsætning

af ”Den lille hornblæser” forud for udstillingsåbningen, januar

- 12 -


5.0 FORMIDLING

Årsberetning 2008

5.1 Udstillinger (egen samling)

”Panorama – 200 års dansk kunst”, 26. januar – 12. april ff. Åbningsophængning af hele

udstillingsarealet med highlights fra egen samling. Delvis nyophængning af udstillingen

i Sal 2 (efterår 2008).

5.2 Særudstillinger

”LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst 1890-1940”.

12. april – 24. august.

Den hidtil største særudstilling med 151 udstillede værker indlånt fra private og offentlige

ejere. Tilrettelagt af Gertrud Oelsner. I forbindelse med udstillingen blev der desuden

samarbejdet med J.F. Willumsens Museum, Tegners Museum og Statuepark,

Faaborg Kunstmuseum og Vejen Kunstmuseum, der alle viste selvstændige udstillinger

om egne vitale kunstnere og samlinger samt med Guldborgsund Museum, som

satte fokus på det lokale sportsliv.

”STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen (1923-1997)”. 13. september

2008 – 4. januar 2009.

Første separatudstilling med kunstneren indeholdende ca. 30 skulpturer og 50 tegninger

indlånt fra private og offentlige ejere. Tilrettelagt af Tine Nielsen Fabienke.

5.3 Anden formidling

Museet har i årets løb ekspederet en række fotobestillinger.

I tilknytning til ”LIVSLYST”:

I forbindelse med særudstillingen ”LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk

kunst 1890-1940” 11. april – 24. september 2008 blev der, takket være substantiel ekstern

medfinansiering, afholdt en omfattende række formidlingsarrangementer.

22., 27., 28., 29. og 30. maj samt 2., 3., 4., 9. og 10. juni: Danse-workshop, i samarbejde

med Åben Dans. Der deltog 14 klasser og i alt 467 elever.

29. april, 15. maj, 11. juni og 21. august: Levende lege, i samarbejde med Gerlev

Idrætshistoriske Værksted: Der deltog 8 grupper og i alt 205 børn.

25. maj Mini-OL, i samarbejde med Museet Falsters Minder. Ca. 25 deltagere.

23. april kl. 19-21: Foredrag og introduktion til udstillingen Livslyst ved projektansvarlig

museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner.

7. maj: Vitalismen i ord, musik og billeder. Foredrag og musik ved Bente Scavenius,

Joen Bille og Storstrøms Kammerensemble.

21. maj kl. 19-21: At danse selve livet – dans set i vitalismens spejl. Foredrag ved

kunsthistoriker, cand.mag. Ole Nørlyng.

4. juni: Hellas under nordlig himmel. Billedkunst og arkitektur som en levende antik.

Foredrag v. lektor, ph.d. Anders V. Munch og museumsinspektør, cand.mag., Gertrud

Hvidberg-Hansen.

22. juni: Historisk gymnastikopvisning, i samarbejde med Toreby Sogns Gymnastikopvisning.

- 13 -


Årsberetning 2008

13. august: Vitalismens tabte uskyld. Foredrag ved professor Hans Bonde.

20. august: Mikkel Hindhede, mad og sundhed i Danmark 1900-1945. Foredrag ved

ph.d. Svend Skafte Overgaard.

21. august: Filmforevisning. “Lyset og mørket” af Karl Aage Rasmussen.

22. august: Filmforevisning: Erik Clausens ”Min fynske barndom”, i samarbejde med

Scala Bio. Filmen blev vist her.

23. august: Filmforevisning. “Olympia” af Leni Riefenstahl.

23. august: Til bords med vitalisterne, i samarbejde med Storstrøms Kammerensemble.

150 deltagere. Undervejs forskellige indslag.

I forbindelse med særudstillingen ”LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk

kunst 1890-1940” etablerede Fuglsang Kunstmuseum i samarbejde med Fyns Kunstmuseum/Odense

Bys Museer en hjemmeside om vitalismen ”På livet løs”

www.vitalisme.dk, hvortil en række lokale samarbejdspartnere bidrog: Guldborgsund

Museum, Storstrøms Kammerensemble og Hovedbiblioteket i Guldborgsund. Dertil

kom en række andre samarbejdspartnere. Desuden udkom en folder om ”På livet løs”

i 40.000 eksemplarer, der blev omdelt til museer, biblioteker, turistbureauer mm.

Børnene folder sig ud i en danseworkshop i forbindelse med ”Livslyst”, forår 2008

Herudover er der afholdt en række offentlige søndagsomvisninger og ”Fortælletæppe”

for børn i tilknytning til museets samlinger og de igangværende særudstillinger hen

over året.

Der har desuden været afholdt 81 bestilte private omvisninger (voksengrupper), heraf

flere med op til tre simultane omvisninger. Udstillingen ”LIVSLYST - Skønhed, Sundhed,

Styrke i dansk kunst 1890-1940” blev alt i alt set af 24.466 besøgende.

Museet har løbende opdateret hjemmeside med arrangementer, men også med udstillingsbeskrivelser,

kommende forskningsprojekter mv. En række af museets faste oplysningssider

er endvidere blevet nyskrevet.

Museet har i beretningsåret etableret et månedligt elektronisk nyhedsbrev, som ved

udgangen af 2008 tæller ca. 330 abonnenter. Se endvidere pkt. 5.8. for pr-virksomhed.

- 14 -


Årsberetning 2008

I tilknytning til ”STILLE STORM”:

I forbindelse med særudstillingen ”STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete

Madsen (1923-1997) 13. september 2008 – 4. januar 2009 blev der afholdt en række

formidlingsarrangementer:

Fordelt over udstillingsperioden var der 4 planlagte offentlige søndagsomvisninger.

Fredag den 12. september: Åbning af ”STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete

Madsen (1923-1997)”.

1. oktober 2009: Foredrag hvor kunsthistoriker og udstillingstilrettelægger Tine Nielsen

Fabienke fortæller om udstillingsaktuelle billedhugger og tegner Agnete Madsen

(1923-1997).

10. oktober: Kulturnat under temaet ”Dameland” med særomvisninger i udstillingen

ved kunsthistoriker og udstillingstilrettelægger Tine Nielsen Fabienke. Efterfølgende

særlig ”Damelandsmenu” i caféen.

18. oktober: Fortælletæppe for børn.

29. oktober: Aftenforedrag v/kunsthistoriker Sanne Kofod Olsen, rektor for Det fynske

Kunstakademi, der fortalte om kvinder i dansk kunst.

19. november: Aftenforedrag v/professor Henning Jørgensen, Aalborg, som fortalte

om Erik Thommesen, Ejler Bille, Gertrud Vasegaard, Agnete Madsen og de andre medlemmer

af den eksklusive kunstnersammenslutning ”Martsudstillingen”.

3. december: Aftenforedrag v/bronzestøber Peter Jensen, der fortalte om det berømte

støberi Leif Jensen og om værkstedets fascinerende håndværk.

7. december: Fortælletæppe for børn i alderen 5 – 10 år.

Fra særudstillingen ”Stille Storm”, der vistes i efteråret

Jul på Fuglsang:

I samarbejde med Storstrøms Kammerensemble og Det Classenske Fideicommis afholdtes

et stort julemarked d. 14. december med mange både musiske og kunstneriske

aktiviteter, boder, hestevognskørsel, Luciaoptog mv. Ikke mindst de mange medhjælpere

fra museets venneforening sikrede arrangementet stor succes hos de talstærkt

fremmødte gæster. Alt i alt blev besøgstallet ca. 350 personer.

- 15 -


Årsberetning 2008

Den populære hestevogn sørgede for gæsternes transport mellem Fuglsangs hovedbygning

og museet under Jul på Fuglsang i december

5.4 Ekstern formidling

Museets medarbejdere har i beretningsåret også udbredt kendskabet til dansk kunst

generelt og til Fuglsangs Kunstmuseums eksistens og virksomhed uden for museet

ved en lang række lejligheder rundt om i Danmark.

5.5 Undervisning

Museet har i åbningsperioden 26. januar – 31. december været besøgt af 68 folkeskole-

, gymnasie- og VUC-klasser og 31 andre institutioner. Heraf har de 72 fået omvisninger

primært af museets eksterne omvisere. 28 klasser har deltaget i workshops tilbudt af

den tværfaglige skoletjeneste og 12 har deltaget i Levende lege i forbindelse med Vitalismeudstillingen

i foråret.

Lærernetværket tæller i beretningsåret i alt 29 skoler og 52 lærere.

Afholdte lærerkurser på museet:

• Nyt museum 26. februar

• Vitalisme 15. april

• Agnete Madsen 16. september

Samlet deltagelse 121 lærere.

Til udstillingen ”LIVSLYST – Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst 1890-1940” udkom

et aldersdifferentieret, skriftligt undervisningsmateriale. Materialet kunne også

downloades fra museets hjemmeside.

Til udstillingen STILLE STORM blev der også lavet undervisningsmateriale til download

fra museets hjemmeside.

- 16 -


Årsberetning 2008

Interaktiv hjemmeside til formidlingsbrug (privat/undervisning), kaldet ”MyPlace” til

brug for KURS-udstillingerne (efterår 2009) er under udarbejdelse (Vestsjællands

Kunstmuseum er tovholder for formidlingsprojektet).

5.6 Den tværfaglige skoletjeneste 2008

Skoletjenesten Fuglsang er en i 2007 etableret tværfaglig skoletjeneste, der med Storstrøms

Kammerensemble og Fuglsang Kunstmuseum tilbyder tværfaglige undervisningsforløb

mellem musik og billedkunst i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland.

Den 26. januar 2008 åbnede det nye kunstmuseum og den nye skoletjeneste på Fuglsang

Gods. Det første år har etablering af skoletjenesten, udvikling af undervisningstilbud

samt markedsføring og formidling af de nye undervisningsmuligheder på Fuglsang

Gods været i fokus.

Workshops

Skoletjenesten Fuglsang åbnede med to nyetablerede workshoptilbud, der begge indbefatter

møde med musikere fra kammerensemblet, omvisning på kunstmuseum og

elevernes egenproduktioner.

Begge workshops kan tilpasses museets skiftende udstillinger og kammerensemblets

aktuelle repertoire. Såvel museets faste samling som museets store særudstilling

”LIVSLYST - Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst 1890-1940” er begge blevet inddraget

i workshops og brugt som materiale til album-covers og lydbilleder. De musikalske

udgangspunkter har været værker af Olivier Messian, Darius Milhaud og Niels

Viggo Bentzon, der samtidig er blevet opført af Storstrøms Kammerensemble ved

koncerter i løbet af foråret.

Med digital fotografering, billedredigering og lydoptagelser som arbejdsredskaber i

Skoletjenesten Fuglsangs workshops er der blevet investeret i 5 mobile computerstationer

og digitalkameraer samt lydoptager og afspiller – alt sammen fleksibelt udstyr,

som vil kunne anvendes i nye tværfaglige workshopaktiviteter de kommende år.

Skoletjenesteansvarlige Jan Ulrik Chrintz Juhl med en skoleklasse i aktion, forår

- 17 -


Årsberetning 2008

Undervisningsmateriale fra Skoletjenesten

Museets første særudstilling i den nye museumsbygning var samtidig det største

forsknings-, udstillings- og formidlingsprojekt på museet. Skoletjenesten Fuglsang

inddrog udstillingen og bidrog med et omfattende tværfagligt, aldersdifferentieret undervisningsmateriale,

der foruden billedkunsten bl.a. inddrog Carl Nielsens vitalistiske

4. symfoni. I slutningen af udstillingsperioden har materialet således også kunne anvendes

i forbindelse Storstrøms Kammerensembles musikfestival med netop Nielsens

musik som årets tema.

Udviklingen af et trykt undervisningsmateriale til skoletjenestens faste aktiviteter blev

påbegyndt i efteråret 2008. Undervisningsmaterialet er målrettet skoletjenestens kernemålgruppe:

mellemtrinet 4-6 klasse. Med hjælp fra virksomhedspraktikant og tidligere

skolelærer Maria Kull har form og indhold efterhånden taget form, og undervisningsmaterialet

forventes færdigtrykt i maj 2009.

Andre aktiviteter

Som led i markedsføringen har Skoletjenesten Fuglsang afholdt tre lærerkurser med i

alt 110 deltagere, foruden en række pædagogiske dage for lærere, faglige konsulenter i

praktisk musiske fag samt skolebibliotekarer.

Skoletjenesten har overtaget kunstmuseets nyhedsbrev til lærere og undervisere, som

nu udkommer som et fælles nyhedsbrev for skoletjenestens tværfaglige aktiviteter

samt museets og kammerensemblet enkeltfaglige børne- og ungerelaterede tilbud.

En fælles folder med præsentation af skoletjeneste, museum og ensemble er produceret

og distribueret til skoler på Falster, Lolland og Sydsjælland.

Besøgstal

Sammenlignet med besøgstallet på det tidligere Storstrøms Kunstmuseum havde Skoletjenesten

Fuglsang og Fuglsang Kunstmuseum i den første etableringsperiode – foråret

2008 – betydelig fremgang i besøgstal og afviklede undervisningsforløb. I foråret

blev således gennemført 17 workshops for 29 klasser. 482 elever og lærere deltog således

i Skoletjenesten Fuglsangs workshops.

Efteråret 2008 oplevede museet en tilbagegang i Skoletjenestebesøg, hvor 124 elever

og lærer fra 6 klasser deltog i workshops. Udviklingen fik understreget behovet for

fortsat markedsføring gennem foldere, nyhedsbreve og undervisningsmateriale.

Samtidig med den besøgsmæssige tilbagegang forsøgte Skoletjenesten at forberede

sig på endnu en travl periode ved at undersøge mulighederne for ansættelse af en freelance

underviser til aflastning af skoletjenestens faste medarbejder.

5.7 Publikationer

Den i 2007 forberedte publikation om museets historie, arkitektur og samlinger

(dansk, engelsk og tysk) ”Vores bedste stykker” blev præsenteret ved åbningen af museet

i januar 2008.

I forbindelse med udstillingen ”LIVSLYST – Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk kunst

1890-1940” blev der udgivet plakat, flyer, postkort samt en omfattende forskningsbaseret

antologi på 460 sider med bidrag af Gertrud Oelsner, Gertrud Hvidberg-Hansen,

- 18 -


Årsberetning 2008

Sven Halse, Hans Bonde, Anders V. Munch, Louise Gomard, Henrik Wivel, Lise

Præstgaard Andersen, Lill-Ann Körber, Susanne Thestrup Truelsen, Anne Gregersen,

Ole Nørlyng, Anders Ehlers Dam og Teresa Nielsen.

I forbindelse med udstillingen STILLE STORM. Billedhugger og tegner Agnete Madsen

(1923-1997) blev der udgivet plakat, flyer, postkort samt et selvstændigt bogværk, den

første om kunstneren, på 124 sider med bidrag af Tine Nielsen Fabienke, Eske K.

Mathiesen og Sanne Kofod Olsen.

5.8 PR- og sponsorvirksomhed

Museet har i beretningsåret haft en omfattende udsendelse af pressemeddelelser om

åbning og efterfølgende aktiviteter, og hjemmesiden er hyppigt blevet opdateret. Gennem

Infomedia presseklipservice er redaktionel omtale af museet blevet indsamlet, og

på baggrund heraf har museet sendt pressemapper til alle involverede/interesserede

parter samt fremlagt disse i foyeren til publikumsbrug. Der er udkommet i alt 3 pressemapper

i 2008; om åbningen og de to særudstillingerne. Kunstmuseet har nydt meget

stor omtale af både samlingerne, særudstillingerne og arkitekturen i 2008 såvel nationalt

som internationalt.

Gennem hver måned i 2008 er der blevet udsendt et digitalt nyhedsbrev til abonnenter

med informationer om aktiviteter, erhvervelser, nyheder mv. Alle kan melde sig til

modtagelse af nyhedsbrevene på museets hjemmeside.

Museets brochurer, plakater, foldere og lign udsendes til biblioteker, turistbureauer,

overnatningssteder og kulturinstanser.

Museet annoncerer til tider i kunsttidsskrifter, dagblade og turistkataloger.

Museet arbejder løbende med etablering og varetagelse af kontakter til erhvervslivet

med henblik på sponsorater. Pengesponsorater er typisk helårlige samarbejder, hvorimod

sponsoraterne i naturalier ofte er tilknyttet en bestemt udstilling, event eller periode.

5.9 Kioskvirksomhed

I museumsbutikken, der ligger i foyeren på Fuglsang Kunstmuseum, er det muligt at

købe kataloger, plakater og postkort, som museet selv udgiver eller er medudgiver af.

Desuden er der et stort udvalg af designartikler, børnelegetøj og gaveartikler. Butikken

bestræber sig på at finde helt specielle varer, der ikke forhandles så mange steder. En

del af sortimentet er sæsonbetonede varer og varer, der relaterer sig til tematikken i de

igangværende særudstillinger.

I løbet af 2008 blev sortimentet udvidet og mere foyerplads inddraget, og museet har

henover året oplevet, at der kommer besøgende til museet alene for museumsbutikkens

skyld. En del af sortimentet kan findes og bestilles i museets webshop via hjemmesiden.

5.10 Cafévirksomhed

Som del af det nye museum blev der i beretningsåret indrettet café i foyerområdets

vestlige del med plads til ca. 40 gæster indendørs og ca. 20 udendørs. Caféen har i

- 19 -


Årsberetning 2008

2008 været overordentligt godt besøg, og museets landlige placering som ”udflugtsmål”

er medvirkende hertil. Desuden er caféens eksistens afgørende for de betydelige

mængder af gruppebesøg, som ofte kombinerer et museumsbesøg med muligheden

for kaffe eller spisning.

Caféen, hvis menukort har skiftet hen over året, serverer frokostretter, supper og kaffe

og kager. Ved større spisende arrangementer inddrages også atelier og foredragssal til

ekstra siddepladser, og der entreres da med leverandører udefra. En del større arrangementer

i café og museum etableres desuden i et godt samarbejde med Fuglsang

Herregaard og Det Classenske Fideicommis.

Gæstebesøg i museumscafeen, sommer

6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER

6.1 Bygningen

Med en del bygningsmæssige forsinkelser – især omkring gulvlægningen – blev indflytningen

i stueetagen meget forsinket, og i januar måtte museets praktiske medarbejdere

deles om pladsen med de tilbageværende håndværkere, hvilket komplicerede

museets planlagte samlingsindflytning og derudover forsinkede den planlagte åbningsophængning,

men alt i publikumsarealerne var klart ved museets indvielse. Desuden

måtte planerne for indflytning i museets kunstmagasiner ændres løbende pga.

forsinkede leverancer, og en del er først blevet færdiggjorte hen over beretningsåret.

En del bygningsændringer er endvidere blevet foretaget i administrationsområdet, der

er kommet til at huse flere medarbejdere, end de oprindelige tegninger havde forberedt

for, ligesom en løbende større del af foyerens østlige del er blevet inddraget til

museumsbutikken. Depotplads til café og butik er desuden blevet indrettet ad hoc,

hvor det har været muligt.

- 20 -


Årsberetning 2008

6.2 Udendørsarealerne

Landskabsplanen for det tidligere gårdrum mellem bygningerne på Fuglsang samt

parkeringsarealet og adgangsveje er tegnet af Schønherr Landskab K/S. Gårdrummet

er hen over året blevet etableret, først med græs, siden med de asymmetriske

trægrupper, der visuelt drager landskabet ind og ophæver gårdspladsfornemmelsen.

Desuden er indhegningen til dyrehold øst for museet blevet etableret samt ad hocparkeringsforhold

for handicappede, som den oprindelige trafikplan for området ikke

havde taget højde for, ligesom div. trafikregulering for andre kørende har vist sig nødvendig.

Det Classenske Fideicommis har foretaget løbende pasning af områderne omkring

museet og den tidligere gårdsplads i henhold til aftale med byggeriets parter.

Fuglsang Kunstmuseum set fra sydvest vinter 2008

7.0 INVENTAR OG MATERIEL

7.1 Udstillingsinventar

Museet har indkøbt supplerende skulpturspots til det nye museums udstillingssale

samt produktudviklet og indkøbt en lang række nye sokler og montrer til udstillingsbrug.

I forbindelse med særudstillingen ”LIVSLYST – Skønhed, Sundhed, Styrke i dansk

kunst 1890-1940” har museet fået fremstillet et ekstra antal specialudviklede sokler

samt indkøbt supplerende udstillingsbelysning. Der er ligeledes indkøbt nyt lydudstyr

til foredragssalen til brug for foredrag, filmforevisninger mm.

- 21 -


Årsberetning 2008

7.2 Kontorinventar

Museet har i beretningsåret indkøbt reoler og skranke til sekretariatet, foruden 2 hævesænkeborde

med tilhørende stole, skrivebordslamper og køreunderlag til administrative

arbejdspladser. Der er ligeledes indkøbt 2 pc’er, en ny frankeringsmaskine samt

en ny server.

8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION

8.1 Vedtægter m.v.

Som konsekvens af strukturreformen blev museets vedtægter revideret og godkendt i

2006 med virkning fra 1. januar 2007.

8.2 Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret var som nedenfor nævnt, og udpeget på følgende

måde:

Fra museets venneforening:

Revisor Henrik Drachmann, bestyrelsesformand

Grafiker og maler Elsebeth Garrett Walther

Gårdejer Susanne Hovmand

Advokat Bjarne Sørensen

Fra Guldborgsund Kommune:

Poul-Henrik Pedersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Ole Nisbeth, næstformand sammesteds, udtrådt af bestyrelsen 30. april 2008

John Olesen, Kultur- og Fritidsudvalget, indtrådt i bestyrelsen 1. maj 2008

Fra Lolland Kommune:

Byrådsmedlem Gert Mortensen, næstformand

Fra Vordingborg Kommune:

Byrådsmedlem Bent Jørgensen

Fra Maribo Kunstforening af 1947:

Sognepræst Per Møller

Fra Lolland-Falsters Erhvervsforening:

Arkitekt Søren Krogh

8.3 Foreninger

Museets venneforening ”Fuglsang Kunstmuseums Venner” tæller ved årets udgang

999 medlemmer.

Venneforeningens bestyrelse er sammensat som følger:

- 22 -


Årsberetning 2008

Elsebeth Garrett Walther (formand), Henrik Drachmann, Susanne Hovmand, Bjarne

Sørensen, Per Møller, Tina Folmer Larsen (indtil 26. maj), Pernille Saul (fra 27. maj).

Venneforeningen får nye medlemmer på åbningsdagen, 26. januar

9.0 MUSEETS PERSONALE

9.1 Generelle forhold

Museets vagtpersonale er ansat af museet. På rengøringsområdet entrerer museet

med privat rengøringsfirma. Museets faste personale assisteres i stort omfang af frivillige

praktiske hjælpere fra museets venneforening.

9.2 Fast personale

Museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen (37 t/uge)

Museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner Hansen (37 t/uge)

Sekretær og bogholder Else Brandt (31 t/uge, pr. 1. maj 37 t/uge)

Museumsforvalter Jesper Smith (37 t/uge)

Forvaltermedhjælper og vagt Axel Møller-Jensen (37 t/uge)

PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten (30 t/uge)

Skoletjenestemedarbejder Jan Ulrik Chrintz Juhl (20t/uge)

Butiksansvarlig Anne Marie Sakstrup-Blom (30 t/uge)

Caféansvarlig Aase Hampen Olsen (32 t/uge), ansat fra 15.01.08

9.3 Andet personale

Guri Skygge Andersen var i perioden 4. februar – 14. april praktikant på museet og lavede

en formidlingsafløsningsopgave for faget kunsthistorie, Københavns Universitet

og er fortsat herefter som ekstern omviser (varierende timetal).

- 23 -


Årsberetning 2008

Birgit Christensen har været ansat i jobprøvning i en 13 ugers periode med efterfølgende

forlængelse fra 21.10.08 og året ud

Projektansat akademisk medarbejder, mag.art. Tine Nielsen Fabienke (16 t./uge. Indtil

31.12.)

Projektansat kunsthistoriker, mag.art. Lotte Nishanthi Winther ansat med løntilskud

for i et år, tiltrådt 1.december 2008

Museumsassistent, Bente Andersen, er ansat på timebasis med vagtfunktioner samt

div. administrative opgaver (varierende timetal)

Inge Karlsson, Jytte Ringsing – faste afløsere i café (varierende timetal)

Christian Nørregren tilkaldevikar til skranke og café (varierende timetal)

Susanne Bangert, ekstern omviser (varierende timetal)

Merete Klitgaard Sørensen, ekstern omviser (varierende timetal)

Camilla Reventlow-Grinling, ekstern omviser (varierende timetal)

Endvidere har en række venneforeningsmedlemmer hjulpet museet med vagtopgaver,

caféassistance, administrative opgaver o.m.a. i årets løb.

9.4 Efteruddannelse, kurser o.a.

Lene Vesten deltog 30. april i konference ”Nye indgange til oplevelsesøkonomien”,

Stubbekøbing. Den 19. maj kommunikationsnetværksmøde, Holeby. 23. september

kommunikationsnetværksmøde, Maribo og 4. november var der kommunikationsnetværksmøde

på Fuglsang Kunstmuseum.

Gertrud Oelsner deltog i KUAS’ årsmøde i Nyborg den 29. - 30. april. Desuden kursus i

projektledelse, ODM, Købehavn 15. og 16. september samt brugerdreven innovation,

ODM, København 22. oktober.

Jan Ulrik Chrintz Juhl, har deltaget i Skoletjenesten på Sjællands samlede kursusvirksomhed

gennem året, samt i konferencen: Musikformidling.dk, ”Kvalitetsmusikkens

rolle i folkeskolen” 21. april, Hellerup; seminaret: Willumsens Museum, ”Danske

kunstmuseer – identitet, refleksion, perspektivering” 9. juni; seminaret: Kulturarvsstyrelsen,

”Ressurcer og kvalificering” 19. juni; studieturen: Skoletjenesten på Sjælland,

”Amsterdam” 24.-26. september; konference: Børnekulturens Netværk: ”Børn, Kultur

og det Kommercielle 29.-30. september, København. Afholdt oplæg om den tværfaglige

skoletjeneste på Børnekulturens Netværks konference: ”Børnekultur i udvikling” 31.

januar – 1. marts.

Anne Marie Sakstrup-Blom har deltaget i Formland messe i Herning fra 15.-18. august

2008.

Else Brandt har deltaget i personalejura kursus hos ODM, København, 21. - 22. maj.

Desuden deltaget i møde i bookingsystemarbejdsgruppen hhv. 30. oktober på Thorvaldsens

Museum og 10. november på Arken. Den 17. november var der møde i Administrativt

Netværk under ODM på Vestsjællands Museum. Eksternt har Else Brandt

i januar måned givet introduktion til DanLøn for 3 medarbejdere hos Aage Maagensen,

stats.aut. revisorer.

Jesper Smith har deltaget i og bestået hygiejnekursus hos CELF, Nykøbing F., 30. juni –

2. juli.

- 24 -


Årsberetning 2008

Anne Højer Petersen har bestået den lovpligtige levnedsmiddelprøve, CELF, Nykøbing

F. 20. februar. Deltaget med indlæg i ODMs formidlingsseminar i Nyborg ”Fremtidens

Museer”, 25.-27. marts. Deltaget i Kulturarvsstyrelsens årsmøde, Nyborg, 30. april.

Deltaget i Kulturaftale Storstrøms Kulturkonference, 25. september, Sakskøbing. Deltaget

i kursus om pressehåndtering for ODMs bestyrelse, 30.9.-1.10., København.

Medarrangør, indlægsholder og deltager i ODMs kunstseminar ”Kunstmuseerne og

forskningen”, Horsens, 6.-7. november.

Desuden har et antal af museets aktive venner hen over året deltaget i hygiejnekurser

med henblik på assistance i museets café.

Fuglsang Kunstmuseums udsigtsrum med vue mod øst over sneklædte marker, vinter

10.0 MUSEETS ØKONOMI

10.1 Det økonomiske grundlag

Museets drift er baseret på et kommunalt og et statsligt tilskud efter gældende museumslovgivning.

I overgangsperioden 2007-2010 udbetales det tidligere amtstilskud af

staten, i beretningsåret overført til Vordingborg Kommune som følge af Kulturaftale

Storstrøm.

Driftsregnskab 2008:

Udgifter:

Personale 3.341.124

Lokaler 1.297.184

Samlingens forvaltning m.v. 115.722

Undersøgelser og erhvervelser 1.500.149

Konservering 210.000

Udstillinger 2.582.404

Anden formidlingsvirksomhed 440.204

- 25 -


Årsberetning 2008

Administration 923.053

Entré 27.353

Kiosk- og cafévirksomhed 1.926.677

Henlæggelse 1.061.134

Husleje 300.000

Udgifter i alt 13.725.004

Indtægter:

Entréindtægter 2.080.587

Kiosk- og cafévirksomhed 1.938.511

Renteindtægter 58.509

Ikke-offentlige tilskud (fonde o.a.) 1.818.002

Tilskud fra kommuner 804.500

Tilskud fra Region Sjælland 555.000

Tilskud fra Staten:

- Tidligere amtsligt tilskud 2.854.846

- Statstilskud for 2007 jf. museumslovens § 15 746.002

- Overgangstilskud fra Kulturministeriet 68.530

Kultur i hele landet, Livslyst 1.115.000

Billedkunstrådet, Intervaller 130.000

Erhvervelsessummen, Robert Jacobsen skulptur 150.000

Kulturarvsstyrelsens hastesum, P.C. Skovgaard maleri 185.000

Anvendte henlæggelser 1.093.505

Indtægter i alt 13.597.992

Årets resultat overført til dækning af egenkapitalen (127.012)

11.0 BESØGSTAL

Museet blev i beretningsåret besøgt af 45.278 gæster.

(Besøgstal de seneste år: 2007: 2.409 (museet var lukket fra 18.6.2007 og året ud på

grund af flytning til Fuglsang Kunstmuseum), 2006: 7138; 2005: 9369; 2004: 6957;

2003: 9970).

På Fuglsang Kunstmuseums hjemmeside har der i året 2008 været 15.813 besøgende.

Hver besøgende så i gennemsnit 3,5 sider i perioden januar – september og i perioden

oktober – december 4,5 sider i gennemsnit.

Særlige gæster:

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II indviede museet d. 25. januar.

Norges ambassadør Aksel Føns Johansen besøgte museet d. 21. februar.

Kulturminister Brian Mikkelsen åbnede særudstillingen ”Livslyst” d. 11. april.

- 26 -


Årsberetning 2008

En mindre del af ophængningen fra den store særudstilling ”LIVSLYST”, sommer

- 27 -


Fuglsang Kunstmuseum

Årsberetning

2008

Fuglsang Kunstmuseum, efteråret 2008

More magazines by this user
Similar magazines