Præsentation af Grøften Med denne pjece ønsker vi jer velkommen i ...

aarhus.inst.dk

Præsentation af Grøften Med denne pjece ønsker vi jer velkommen i ...

Præsentation af Grøften

Med denne pjece ønsker vi jer velkommen i GRØFTEN!

Pjecen indeholder forskellige nyttige informationer fra os til jer.

Vi er normeret til 24 vuggestuebørn - fordelt på 2 stuer, samt 35 børnehavebørn der er delt op i 3

grupper.

Grøften er et stort hus med gode stimulerende aktivitetsrum som puderum og værksted samt et

dejlig stort fællesrum.

Derudover har vi en fantastisk legeplads som er indrettet med blandt andet gynger, Stor sandkasse

med vandkanalsystem, legehus, rutschebaner, balancenedgang samt cykelområde og bålplads.

Grøften ligger i et dejligt område hvor vi ikke har langt til skov og grønne områder, hvor børnene

kan få andre kropslige og naturmæssige oplevelser. Livet i Grøften rummer således mange

udfordringer med optimale betingelser for børnenes udvikling, leg og venskaber.

Stuerne og Personale

I huset er vi p.t. 16 ansatte.

Den pædagogiske leder.

Vuggestuen består af to stuer, BRUMBASSERNE og MARIEHØNSENE med 12 børn på hver. Til

hver stue er der tildelt to pædagoger samt en medhjælper eller studerende. Udover det har vi en

medhjælper der hjælper til på den stue der trænger mest til en hjælpende hånd.

Børnehaven består af 35 børn, der er delt op i tre grupper. Småbørnsgruppen -

SKRUBTUDSERNE, mellemgruppen og storbørnsgruppen – STANKELBENENE.

Her er der tildelt en pædagog til hver gruppe samt en medhjælper eller studerende.

Derudover har vi vores køkkenleder Kathrine samt vores køkkenmedhjælper Soheila

Personalepolitik:

Vi er en personalegruppe af blandet køn med forskellig baggrund. Ligeledes en personalegruppe

med megen rummelighed, fleksibilitet og med forskellige erfaringer og ressourcer – noget, som vi

mener, er vigtigt for at kunne supplere hinanden såvel fagligt som socialt.

Som personalegruppe stiller vi krav om faglighed og udvikling af vores forskellige personligheder.

Vi bruger hinandens stærke sider og viser respekt for hinandens individuelle og fælles

fokusområder.

For os er dialogen et godt redskab til at udvikle os fagligt og gøre pædagogiske debat levende.

Åbenhed og ærlighed er derfor vigtige elementer i vores personalesamarbejde.


Grøftens Værdigrundlag i forhold til børn og personale

Forældrerådet:

Grøftens forældreråd består af vores leder, en ansat samt 5 forældre.

Forældrerådet vælges hvert år i ….. måned, og afholder 4-5 møder om året.

Formålet med forældrerådet er at danne et samarbejdsorgan, der sikrer at forældre og personale får

en reel indflydelse på mål og principper for Grøftens virke og udvikling.

- Forældre og / personalesamarbejde

- Kostpolitik

- Forældrearrangementer af faglig og social karakter

- Rekruttering, udvælgelse og ansættelse af personalet.

I er velkomne til at kontakte forældrerådsmedlemmerne, såfremt der er noget I gerne vil drøfte eller

noget forældrerådet skal forholde sig til.


Grøftens hverdag.

Kl. 06.30 2 pædagoger/medhjælper åbner

Grøften.

Vi serverer morgenmad hver

dag indtil kl. 07.15. Vi hygger

os og tager imod børnene.

Kl. 07.30 Endnu en pædagog/medhjælper

møder, så der er mødt

personale fra såvel vuggestue

som børnehave til at tage imod

børnene.

Kl. 08.00-09.30 Resten af personalet møder

ind.

Kl.09.00 De to vuggestuegrupper holder

samling, hvor de spiser frugt

og synger. Derefter går de på

legepladsen, på tur eller laver

aktiviteter indenfor.

Børnehavegrupperne går ud, er

på tur eller laver aktiviteter

indenfor.

Kl. 10.30-11.15 Vuggestuebørnene vasker

hænder og spiser frokost.

11.00-11.30 Børnehavebørnene vasker

hænder og gør klar til at spise

11.15-12.00 Vuggestuebørnene bliver

skiftet og puttes

Kl. 12.00 De Børnehavebørn der ikke

skal sove til middag går på

legepladsen.

Kl.12.00-13.30 Børnene sover, personalet

holder møder og afvikler

pauser på skift

Kl. 14.00-15.00 Børnene begynder at stå op,

bliver skiftet og får tøj på. Vi

Kl. 15-17.00

Fredag til 16.30

Kostpolitik:

spiser eftermiddagsmad

Børnene leger, afhentning og

forældresnak.

Børnehavebørnene spiser

eftermiddagsmad.

I Grøften får alle børnene morgenmad (til 07.15 ) samt frokost. Derudover får vuggestuebørnene

formiddagsfrugt.

Derudover har forældrerådet besluttet at der skal betales et månedligt beløb på 110 kr. der betyder

at alle børnene får serveret et lækkert eftermiddagsmåltid.

I Grøften vil vi gerne arbejde for – og være medansvarlige for en sundhedsfremmende kostpolitik

og undgå for stort sukkerindtag. ( læs fødselsdagspolitik )


Vi vil gerne udvikle gode kostvaner for vores børn, med henblik på at opnå en god livsstil og på sigt

en bedre livskvalitet og undgå overvægtige børn og følger deraf.

Vi tilbereder maden af gode økologiske råvarer, såfremt det er muligt, da vi mener at kosten har

afgørende betydning for hele barnets udvikling. Sund mad er grundlag for, at barnet har god energi

til at møde de udfordringer, dagen byder på.

Et godt måltid handler om mere en sund kost. Det handler også om at være sammen om måltidet og

skabe samhørighed i gruppen.

Leg og venskaber.

En vigtig aktivitet for barnet er ”legen”, som vi prioriterer højt. Det er i legen børnene lærer af

hinanden og får inspiration og lærer forskellige legekulturer. Det er blandet andet gennem legen at

barnets personlighed udvikles. De får således større erfaring, da de gennem legen lærer meget om

sig selv og bruger legen til at bearbejde egene oplevelser.

Legen danner en af de væsentligste baggrunde for at børnene skal blive selvstændige, sociale

fantasifulde, samtidig med at de udvikler sig intellektuelt sprogligt.

I legen lærer børnene at sige til og fra – indgå venskaber, lærer at klare afvisninger og få lidt knubs..

Gennem legen lærer børnene at sætte sig ind i andres følelser og sætte sig selv til side. De lærer at

kunne gå på kompromis og accepterer andres idéer.

De sociale kompetencer er grundlæggende for at barnet kan indgå i fællesskaber, som både børn og

voksne er en del af hele livet igennem. Det er i Grøften børnene ofte knytter de første venskaber og

sociale relationer opstår.. Barndommens gade, hvor venskabet vokser, er rykket ind i institutionen.

Grøftens åbne struktur og vores fysiske rammer bliver udnyttet optimalt, og det giver plads til legen

både i store og små grupper - og mulighed for at være i ”fred” for de voksne. Vi forsøger at give

dem tid til legen, ved at afbryde så lidt som muligt. De voksne blander sig kun hvis der opstår

konflikter eller andre situationer som medfører at nogle børns integritet trues eller lider overlast.

Oftest beder børnene selv om hjælp, men nogle gange må en voksen træde til.

Udeliv for børnehavebørn

Udeliv for vuggestuebørn.

Vuggestuebørnene sover til middag i et stort krybberum hvor de får masser af frisk luft.

Derudover anser vi udeliv for at være et væsentlig element i børnenes udvikling og vi bestræber os

på at komme på legepladsen hver dag. Det er her børnene stifter bekendtskab med elementer som

luft, vand og jord. Det er også her de oplever årstidernes skiften, kulde, varme, vådt og tørt. De

stifter ligeledes bekendtskab med botanik, når vi forsåer og vi har bl.a.. æbletræer, som børnene har

stor glæde af.

Det er på legepladsen der er mulighed for motorisk udfoldelse og udfordringer – såsom at gynge,

cykle, kravle og rutsche.

Vi arrangerer også ture ud af huset. De kan både være planlagte og spontane. Det kan være ture til

legepladser i lokalområdet, Biblioteket, til midtbyen hvor vi besøger banegården, legepladser, Aros,

naturhistorisk museum eller noget helt andet.


Indkøring af vuggestuebørn/børnehavebørn

At starte i institution en stor forandring og omvæltning for såvel barnet som forældrene. Jeres barn

starter på et nyt kapitel i sit liv. Vores mål er at børnene får en god tryg start så det udvikler sig i

samspil med børn og voksne i Grøften. Vi sender velkomstbrev ud, hvor vi byder velkommen og

inviterer til en snak og en rundvisning i institutionen.

Forældresamarbejde.

Krav og forventninger til os:

- At I som forældre bliver mødt med et positivt og åbent personale

- Samarbejdet bør bygge på gensidig tillid og åbenhed.

- Vi kender til faktiske forhold og ressourcer

- Det er forældrenes barn, de kender deres barn bedst.

- Det er nødvendigt med et højt informationsniveau.

- Vi oplever, hvordan barnet agerer sammen med andre børn. Det er vores opgave at formidle

dette til forældrene.

Krav og forventninger til jer.

- At I anerkender og respekterer Grøftens værdier, regler og retningslinier.

- At I forholder jer konstruktivt til Grøftens pædagogik og værdier.

- At I ser jeres barn som et individ, der i Grøften indgår i et socialt fællesskab og

sammensætning.

- At I orienterer jer, læser nyhedsbreve, opslag m.m.

I forbindelse med barnets start i Grøften, afholder vi en forsamtale. Her informerer vi forældrene

om vores dagligdag, hvordan vi gør i forhold til mad, søvn, daglige aktiviteter o.s.v. Vi spørger ind

til forældrenes forventninger og bekymringer. Hvordan vil de gerne have deres barns start skal

være, hvor meget har de mulighed for at være til stede med barnet den første tid.

Efter ca. 3 måneder afholder vi den første forældresamtale. Den er en slags status, hvor vi kan høre

hvordan forældrene synes barnet har udviklet sig i de forløbne måneder og om der er noget vi skal

have særlig fokus på. Vi anser den daglige kontakt og snak med forældrene for vigtig og vi forsøger

at give os tid til den.

Derudover afholder forældresamtaler 1 gang i året, samt forældresamtaler for kommende skolebørn

i november med henblik på indskrivning til børnehaveklasse.

Goddag og farvel

Det er vigtigt for os at tage godt imod jeres barn, når I kommer om morgenen. Når I skal gå igen, er

det vigtigt at I siger ordentlig farvel til jeres barn. Husk også at sige farvel til personalet. Vi vil

gerne vinke sammen med jeres barn, hvis det har brug for det.

Om eftermiddagen når I henter barnet, vil der ofte være tid til at vi kan fortælle jer, hvordan jeres

barn har haft det i løbet af dagen. Så kan I bevare følingen med, hvordan jeres barn trives i Grøften

og hvad det er optaget af. På vores tavler og mapper ved stuerne skriver vi hverdag beskeder og

beskriver kort hvad vi har lavet i løbet af dagen.

Husk at skrive jeres barn ud når I går, og sig farvel til en fra personalet.


Traditioner og mærkedage.

Februar: Fastelavnsfest

Vi slår katten af tønden om formiddagen, og om eftermiddagen inviteres

forældrene til kaffe og fastelavnsboller.

Marts/April Bedsteforældredag

13. december Luciaoptog.

December En lørdag i December holdes der juletræsfest, hvor vi spiser æbleskiver,

klippe/klistrer, laver juledekorationer og får besøg af julemanden.

Vi holder julefrokost.

Juni Arbejdsfredag. Fællestur til ??????

August Sommerfest

Fødselsdage:

Vi tager gerne hjem til barnet hvis I inviterer, men ellers holder vi

fødselsdag for barnet i Grøften, hvor I er meget velkomne til at deltage.

I vuggestuen har vi besluttet at vi har nul sukker politik. Derfor ønsker vi ikke at I medbringer slik,

kage, is m.m. I stedet kan vi anbefale en masse sunde alternativer. Som boller, frugtspyd, pølsehorn,

rosiner, frugtstænger, pizzasnegle eller lignende. Er I i tvivl så kom endelig og spørg os.

I børnehaven må barnet vælge at servere to ting af f.eks. is, boller, saftevand, kage eller slik.

Legetøj.

Hver fredag må børnehavebørnene gerne tage deres eget legetøj med, men det er på EGET ansvar.

Vi oplever ofte at noget forsvinder og det er ærgerligt. Så I skal vurdere, hvad for noget legetøj jeres

barn medbringer. I

Nyhedsbreve

Ca. hver anden måned, eller når der sker noget nyt, Skriver vores leder et nyhedsbrev. Det kan

omhandle mange ting, for eksempel: Nyt fra personalet, nye børn eller børn der flytter, kommende

pædagogiske aktiviteter m.m.

Derudover vil der komme nyhedsbreve fra stuerne samt nyhedsbreve fra vores dagtilbudsleder.


Garderobe/tøj

Alle børn har garderobe og et skab eller kurv. Derudover har alle vuggestuebørnene en kurv på

badeværelset. Børnene skal have et sæt ekstra tøj liggende, for vuggestuebørnene gælder det dog

minimum to sæt da de ofte har flere uheld.

Vi har INTET ekstra tøj liggende som børnene kan låne, derfor er det vigtig at I ofte tjekker om

jeres barn mangler skiftetøj.

Der må IKKE være snore i tøjet samt halstørklæder af hensyn til barnets sikkerhed på legepladsen.

Vuggestuebørn må heller ikke have huer på der skal bindes !!!

For børnene og personalets skyld er det en god ide at sætte navn i tøjet, da det kan være svært at

huske hvis der er hvad. Vi bestræber os på at hjælpe barnet med at holde styr på tingene i deres

garderobe, og håber også I vil bestræbe jer på det samme.

Sygdom og ferie.

Når dit barn er sygt, vil vi gerne vide det så tidligt på dagen som muligt, da det kan have indflydelse

på planlagte aktiviteter, eller vikarindtag.

Hvis dit barn bliver sygt i Grøften, kontakter personalet dig, så dit barn kan komme hjem. Vi har

ikke syge børn i institutionen.

Vi modtager ikke børn med feber, feber anser vi som en temp. Der er over 37,5. Hvis dit barn får

medicin, skal det indtages i hjemmet, da vi ikke påtager os ansvaret for at give dit barn medicin.

Ved øjenbetændelse må barnet gerne komme i Grøften, når det har været i behandling i et døgn.

Hvis dit barn holder ferie udover Grøftens ferielukning, vil vi gerne vide det, da det kan få

betydning for vores personaleforbrug.

More magazines by this user
Similar magazines