J e l l e b a k k e n Ellevang Børnehave - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

J e l l e b a k k e n Ellevang Børnehave - Dagtilbud-Aarhus

J e l l e b a k k e n Ellevang Børnehave

- dagtilbud i Vejlby-Risskov Jellebakken 12, 8240 Risskov

Tlf. 87 13 83 60

Dagtilbudsleder Christian Thaarup

Frijsenborgvej 17, 8240 Risskov

Tlf. 29 20 41 13

Fokuspunkt i børnehaven Ellevang, som en del af

dagtilbuddets Lokale Udviklings Plan 2013- 2014:

Børns kropslige bevidsthed gennem bevægelse

Sammenhæng:

En veludviklet sansemotorik (sansning og bevægelse) er grundlaget for barnets læreprocesser og sociale

samspil. De tre basale sanser er Labyrintsansen, Muskel-Led sansen og Taktilsansen.

Derfor er det vigtig at børnehaven retter opmærksomheden, igennem Krop og Bevægelse, på aktiviteter,

der styrker disse sanser, da nogle børns kropslige udtryksformer er udfordret. Nogle er meget stille og

forsigtige og begiver sig sjældent ud i den vilde leg, andre børn har svært ved forståelse af egen krops

styrke og kommer ufrivilligt til at være fysisk hårde ved kammeraterne. Andre børn undgår helst fysiske

aktiviteter og udtrættes hurtigt, så de kropslige udfordringer kan være mange forskellige.

Mål:

Større kropslig bevidsthed igennem bevægelse

Tiltag:

Tegn:

chth@aarhus.dk

Hver dag starter med de samme indledende øvelser som opvarmning – det kendte er trygt.

Redskaber hænges op i fællesrummet til at svinge, snurre, klatre og gynge i.

Motorikbaner af puder, madrasser og redskaber opstilles for bl.a. at trille og gå balance

Give massage fra barn til barn og fra voksen til barn.

Der samarbejdes og leges på ture i naturen på skråning og ujævnt terræn.

Den voksne er aktiv deltager, da krop imiterer krop.

Legepladsen og dens redskaber bruges aktivt i hverdagen til børn med særlige behov

Forældresamarbejde med relevante personer inden forløbet starter

Samarbejde med eksterne eksperter – f.eks. fysioterapeutstuderende, ressourcepædagoger

indenfor Krop og bevægelse fra et andet Dagtilbud eller Grethe Sandholm

Motorikforløbene synliggøres for børn og forældre med billeder og fortællinger på tavler.

Billederne sættes senere i barnets personlige mappe og kan hermed bruges som udgangspunkt for

samtale og sproglig udvikling for barnet.

Alle børn er aktive og glade deltagere

Løber, hopper, kravler, slår kolbøtter

Går over en længere distance uden at give op

Pædagogisk leder Tove Schjøtt

tosch@aarhus.dk


Balancerer på et ben og skifter mellem højre og venstre ben

Samspillet med de øvrige børn er hensyntagende

Kan veksle mellem at være i kropslig ro og bevægelse

Mestrer to eller flere forskellige bevægelser samtidigt

Fortæller om og beskriver sin krop

Klarer selv af- og påklædning

Børn med forskellige kropslige udtryksformer finder sammen og lærer af hinanden

Evaluering:

Eksempler på Tegn og/eller praksisfortællinger tages med på personalemøde, som udgangspunkt

for refleksive drøftelser.

Det enkelte barns udvikling drøftes på personalemøde for derved at give hinanden faglig sparring

på tværs af stuerne.

Pædagogen orienterer forældrene om barnets udvikling og hvad det evt. fortsat har behov for

mere støtte til.

SUS materialet understøtter evalueringen

Procesplan

På personalemøde i januar planlægges hvilke børn der deltager/har behov og i store træk hvad

deres behov er.

Fokuspunktet kommer på dagsordenen i februar under Læreplanstemaerne Alsidig

personlighedsudvikling.

Lone og Ulla er ansvarlige for forløbet.

Aftale ugedage hvor forløbet skal foregå.

Lone og Ulla forbereder sig ved at læse faglitteratur (bl.a. ”Børns motoriske udvikling” udgivet af

DGI) om sanseintegration og stimulering af sanserne.

Forløbene planlægges så detaljeret, at andre kollegaer kan tage over eller videreføre forløbet.

Det planlagte præsenteres og evalueres for kollegaerne på husmøder.

Børnenes forældre orienteres på Forældreintra.

Forældrerådet orienteres på møder om forløbets udvikling

Forløbet evalueres på personalemøder i marts

På personalemøde i september planlægges det andet forløb - hvilke børn deltager/har behov og i

store træk hvad deres behov er.

Fokuspunktet kommer på dagsordenen i oktober under Læreplanstemaerne Krop og Bevægelse

Forløbene evalueres på personalemøder i november.

Vi tager kontakt til Fysioterapeutskolen for evt. at få et samarbejde i stand og vedlægger vores

SMTTE til inspiration

Nye forløb planlægges i januar 2014

More magazines by this user
Similar magazines