09.08.2013 Views

DOMBF9574668C843140C125791D005879BE93QMUY.pdf - e-Dok

DOMBF9574668C843140C125791D005879BE93QMUY.pdf - e-Dok

DOMBF9574668C843140C125791D005879BE93QMUY.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kvindeafdelingen - Hospitalsenheden Horsens<br />

15. Fertilitetsklinikken > 12. Laboratoriefaglige dokumenter - æglaboratoriet (IVF-klinik) > 5.<br />

Transport IVF - laboratorieinstruks<br />

Forfatter:<br />

Versionsnr.: 2<br />

Lokation: 6006030<br />

Ikrafttrædelsesdato: 07-01-2013<br />

Revideret dato: 07-01-2013<br />

Faglig ansvarlig: Tine Bernadette Jørgensen<br />

Kvalitetsansvarlig: Solvej Heeringa Nielsen<br />

Ledelsesansvarlig: Inge Errebo Agerholm<br />

15.12.5 Transport IVF - laboratorieinstruks<br />

Gælder for : 6006030<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

At beskrive procedurerne i forbindelse med Transport IVF.<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Laboratorieleder og bioanalytikere ansat ved IVF klinikken.<br />

Definition af begreber<br />

Utensilier<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

Medier<br />

4-brøndsbakker fra Nunc<br />

Petriskåle fra Nunc<br />

Dyrkningsflasker: 50 ml. NUNCLON T M SURFACE fra NUNC<br />

Finnpipette 100-1000 µl<br />

Pipettespidser, sterile; 20-200 µl fra eppendorf<br />

Engangspipetter sterile (3,5 ml): SARSTEDT 86.1171.001<br />

Sterile handsker<br />

Fertilization medium fra Cook<br />

Culture Oil fra Cook<br />

Fremgangsmåde<br />

Dagen før aspiration<br />

Der gøres klar som til en almindelig aspiration på klinikken (se foreskriften "Aspiration"), men der sættes IKKE<br />

15.12.5 Transport IVF - laboratorieinstruks (Version: 2) Side 1 af 3


Follicle Flush Buffer i varmeskabet.<br />

Aspirationsdagen<br />

Oocytterne aspireres af Hans Jørgen Knudsen på Horsens Fertilitetsklinik efter sædvanlig aspirationsprocedure.<br />

Follikelvæsken aspireres i rundbundsglas mærket med patientens navn og cpr.nr. Rundbundsglassene placeres i<br />

en transportinkubator, som patientens partner tilslutter cigarettænderen i sin bil, hvorved temperaturen i<br />

inkubatoren forbliver stabil. Partneren kører nu de aspirerede oocytter til vores klinik.<br />

Når inkubatoren ankommer, gøres der klar i LAF-bænken.<br />

Der sættes petriskåle på varmen, findes handsker frem og CO2 tilkobles glasklokken.<br />

Patientens aspirationsskema findes frem, 4-brøndsbakkerne tages ud af inkubatoren og der checkes navn og<br />

cpr.nr.<br />

Den første 4-brønds-bakke sættes under glasklokken, resten stilles tilbage i inkubatoren.<br />

Første varmeblok med rundbundsglas tages ud af den transportable inkubator og stilles på den varme del af<br />

flowbænken.<br />

Navn og cpr.nr. sammenholdes på rundbundsglas og 4-brøndsbakke.<br />

Oocytterne identificeres ved at hælde væsken fra rundbundsglas i en varm petriskål.<br />

Hæld glasset i skålen af 2 omgange, så bundfaldet kommer med.<br />

Oocytterne hentes med en eppendorfpipette, hvor pipettespidsen er skyllet med Follicle Flush Buffer.<br />

Ligger oocytterne i blodig væske, skylles de i Fertilization medium i midten af 4-brøndsbakken.<br />

Oocytterne skylles derefter i brønd 4 og placeres til sidst i brønd 1. Max. 4 oocytter pr. brønd og max. 8 oocytter<br />

pr. 4-brøndsbakke.<br />

Oocyt 1-4 placeres i brønd 1 i bakken mærket med 1-4, de næste 4 oocytter placeres i brønd 1 i bakken mærket 5-<br />

8 osv. Hvis der aspireres flere oocytter end der er gjort klar til, tages hul 2 i 4-brøndsbakkerne i brug og<br />

oocytterne nummereres fortløbende efter samme princip som de foregående oocytter.<br />

Modenhedsscoring:<br />

Oocytternes modenhed scores i ICSI-apparatet eller stereo mikroskopet efter følgende skala:<br />

1. Umodent æg, tætte kumulusceller (bildæk)<br />

2. Modent æg, kumulusceller stråler ud fra oocytten<br />

3. Overmodent æg, klumpede og evt. tætte kumulusceller.<br />

Scoringen skrives ind på aspirationsskeamet og samtidig noteres tidspunktet, da oocytterne blev sat ind i<br />

hovedinkubatoren. Hele bordpladen på flowbænken samt pipetten tørres af med sterilt vand.<br />

Hvis der ikke er oocytter i follikelvæsken, kontaktes en af klinikkens læger. Lægen giver manden besked, mens<br />

bioanalytikeren kontakter HJK.<br />

Transportinkubatoren tages med ud af æglaboratoriet (CHECK at der ikke er flere rundbundsglas i den!). Hent<br />

svaret på sædprøven i sædlaboratoriet og hvis denne er ok, tages kopi af aspirations-skemaet. På kopien skrives<br />

"sædprøve ok" og denne faxes til HJK.<br />

Antal aspirerede oocytter, og at sæden er ok, skrives på papiret forrest i pågældende patients journal.<br />

Sluttidspunkt for aspiration skrives også på HJK's papirer. Herefter gives der besked til sekretærerne og<br />

transportinkubatoren sættes ved journalen.<br />

Aspirationsskemaet lægges i brevbakken i æglaboratoriet under pågældende dag.<br />

Hvis sædprøven ikke er ok, gives besked til sekretærerne, der beder manden lave endnu en sædprøve. Hvis<br />

sædprøven ikke er kommet, kan man overlade til bioanalytikeren i sædlaboratoriet at afgive svar til sekretærerne<br />

samt faxe til HJK. Ved ændringer af den aftalte befrugtningform, kontakt HJK.<br />

VIGTIGT:<br />

Tidspunktet for aspirationen hos HJK noteres på aspirationsskemaet (tidspunktet står på flowskemaet og noteres<br />

i rubrikken "aspiration slut kl." på aspirationsskemaet). Vores sluttidspunkt skal også noteres på forsiden fra HJK i<br />

patientens journal.<br />

15.12.5 Transport IVF - laboratorieinstruks (Version: 2) Side 2 af 3


Pilning og scoring af PN<br />

Denne rutine udføres fuldstændig som ved vores egne patienter (se foreskrift "Pilning/skift af oocytter/zygoter og<br />

vurdering af pronuclei"), dog skal både aspirationsskema og sædskema faxes til HJK.<br />

Scoring og transferering<br />

Disse rutiner foregår som ved egne patienter, dog skal der faxes til HJK (FØR transferering HVIS DER IKKE ER<br />

ÆG TIL PATIENTEN og efter hvis der er æg).<br />

Hvis der ikke er æg til patienten og det er weekend, ringes på HJK's mobiltelefonnr. (23268180) Tlf. nr. forefindes<br />

også på telefonlisten i sædlaboratoriet.<br />

Som ved vores egne patienter skal der foreligge nedfrysningserklæring fra parret, før vi fryser embryoner og<br />

optøningserklæring fra parret før vi tør embryoner.<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Se foreskriften "<strong>Dok</strong>umentation af registrerede data - Laboratorievejledning".<br />

Ansvar<br />

Det er laboratorielederens ansvar, at der foreligger en foreskrift, men det er den enkelte bioanalytikers ansvar at<br />

følge den.<br />

Referencer<br />

15.12.5 Transport IVF - laboratorieinstruks (Version: 2) Side 3 af 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!