09.08.2013 Views

RAMMERNE - Elbo

RAMMERNE - Elbo

RAMMERNE - Elbo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

14

12 • 97

sprænges

RAMMERNE

1990’ERNE Af redaktør Jørgen Carl

– Vi sprænger ikke

kun rammerne

ved at gå ind på nye områder. Vi

påtager os også nye opgaver, der hvor

vi har været hele tiden. Og så er vi

blevet synlige i en grad, man ikke

skulle have troet mulig.

Der er selvbevidsthed på psykologstandens

vegne, når organisationspsykolog

Vibe Strøier skal give en karakteristik

af vores eget årti og dermed

redegøre for, hvor langt den moderne

psykologi bragte dens udøvere

i løbet af et halvt århundrede. Endda

uden at inddrage det numeriske ‘outcome’:

På 50 år er 37 psykologer blevet

til knap 5.000.

De nye områder, Vibe Strøier refererer

til, er først og sidst det private

erhvervsliv. Ved årtiets begyndelse

var mere end trefjerdedele af psykologerne

ansat i det offentlige: på hospitalsafdelinger,

i psykiatrien, i social-

og sundhedsforvaltningerne, i

de pædagogisk-psykologiske rådgivninger,

i behandlingsinstitutionerne, i

undervisningssektoren m.v. Her er de

også ansat i dag.

Men de har fået følgeskab af et eksplosivt

voksende antal psykologer i

private virksomheder, i organisationer,

i BST’er... Og af alle dem, der har

etableret egen praksis eller arbejder

som erhvervs- og organisationspsykologer.

Fortsætter udviklingen århundredet

ud, bliver der nærmest balance

mellem de private og offentlige.

Nye kulturer

Vibe Strøier ser flere mulige forklaringer

på den udvikling. En af

dem skyldes psykologerne selv: - Engang

var vi så bundne af troen på én

lære. Vi klyngede os til en bestemt teori

eller retning og var blinde for, at

fagets metoder kan tilpasses nye sammenhænge.

Det er klart, at det var en

hindring for os i forhold til at skulle

agere i organisationer, der hele tiden

må være under omstilling.

- Nu er situationen den, sådan firkantet

udtrykt, at vi kan se sammenhængen

mellem vores teorier og

den ydre virkelighed. Og som sådan

er psykologerne blevet repræsentanter

for evnen til at skabe udvikling.

Det udviklingsbehov, Vibe Strøier

sigter til, er selvfølgelig ikke opfundet

inden for de seneste år. Men det

er, understreger hun, speedet kraftigt

op.

- Virksomheder fusionerer og må

ændre kultur. Virksomheder købes og

sælges og får nye ejere. Virksomheder

arbejder på tværs af sund og bælt og

landegrænser. Der tales flere sprog i

organisationen, folk har forskellige

etnisk baggrund. Hastigheden og

mængden af forandringer er voldsom.

Så kan hverken ledelse eller

medarbejdere lade, som om intet er

hændt!

Fremadsyn

Som konsulent har Vibe Strøier et

særlig etisk ærinde, som også skal ses

i sammenhæng med, at dansk psykologi

nu har nået manddomsårene:

- Vores fag har givet os en bred indsigt

i, hvordan mennesker reagerer,

når de udsættes for kritiske påvirk-

FOTO: NINA LEMVIGH-MÜLLER

VIBE STRØIER

ninger. I en tidsalder med fokus på de

menneskelige ressourcer er det udmærket,

at eksterne konsulenter er

med til at afdække problemer og muligheder.

Men det kan jo ikke nytte, at

virksomheden ligger i ruiner, når

konsulentvirksomheden har gjort sit

arbejde. Der mener jeg, at psykologer

har en etik, som forklarer, hvorfor vi

er så efterspurgt. Vi har en holdning

til, hvordan vores arbejde må bruges,

og hvordan det må præsenteres. Det

er et godt mål at have nået på 50 år.

1980’erne var bagudrettede, medens

1990’erne er fremadrettede, lyder

et hurtigt bud på en forskel. Sidste

årti skulle måle sig med 1960’erne

og alle det årtis muligheder. Vejrtrækningen

er friere nu. Eller er Vibe Strøier

bare en repræsentant for den blinde

fremskridtstro?

- Nej, jeg lukker ikke øjnene for de

mange sociale problemer, for C-holdet,

for „restgrupperne“. Men set

med psykologøjne anskuer jeg problemerne

med en vis optimisme. Flere

psykologer er jo ikke et entydigt

tegn på, at mennesker får det dårligere,

men på, at mennesker i krise nu

har fået en kvalificeret faggruppe at

søge hjælp hos. Nogle vil mene, det er

lappeløsninger. Selv er jeg mere håbefuld.


FOTO: POLFOTO

15

12 • 97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!