09.08.2013 Views

FORSKNINGSNYT Psykopatiens elementer - Elbo

FORSKNINGSNYT Psykopatiens elementer - Elbo

FORSKNINGSNYT Psykopatiens elementer - Elbo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FORSKNINGSNYT

26 PSYKOLOG NYT Nr. 21 . 2004

Psykopatiens

elementer

Psykopati som et personlighedstræk er i de senere år kommet

mere i forskernes søgelys, fordi undersøgelser tyder på,

at dette personlighedstræk er forbundet med senere risiko

for mange negative ting som kriminalitet, vold, alkoholisme

og stofmisbrug.


Vi har i et tidligere nummer af Forskningsnyt omtalt en

undersøgelse, der handlede om én karakteristisk ting ved den

psykopatiske personlighed, nemlig fraværet af naturlig frygt

eller med andre ord en særlig frygtløshed, som formodentlig

er baggrunden for, at psykopater bl.a. er karakteriseret ved

ikke i rimelig grad at frygte konsekvenserne af deres skadelige

adfærd over for andre.

Men psykopati er selvfølgelig mere end blot et spørgsmål

om frygtløshed. Der er også temmelig frygtløse mennesker,

som ikke skader andre personer, men tværtimod udmærker

sig ved dristighed i fx militære operationer, uden at nogen af

den grund vil finde på at kalde dem psykopater!

Nu har en gruppe psykiatere og psykologer ved universitetet

i Minnesota i USA sat sig for at analysere mønstret i de

træk, som i vore dage anses for at udgøre den psykopatiske

personlighed. De amerikanske forskere bad flere hundrede

mænd om at udfylde et omfattende spørgeskema om de

tegn på psykopati, som optræder i den diagnoseliste, der er

udarbejdet af den amerikanske psykiaterforening.

Disse tegn på psykopati er inddelt i syv egenskaber, som

altså udgør de syv vigtigste symptomer på psykopati, således

som den opfattes i USA i disse år:

1) Impulsiv hensynsløshed.

2) Tendens til at give andre skylden for alting.

3) Aggressiv selvhævdelse.

4) Krav om ønskeopfyldelse her og nu.

5) Frygtløshed.

6) Tendens til at manipulere med andre mennesker.

7) Følelseskulde (manglende medfølelse med andre).

Som det ses, er frygtløshed kun ét ud af syv symptomer på

psykopati. Det gælder i øvrigt for hver af disse syv symptomer,

at de ikke i sig selv er tilstrækkelige til at stille diagnosen psykopati;

det er kun, når alle eller næsten alle træk er til stede,

at man vil diagnosticere en person som psykopat.

Det spørgeskema, som de mange hundrede mænd i undersøgelsen

udfyldte, var udformet på en sådan måde, at der til

hver af de syv symptomer var 15-20 spørgsmål, hvis besvarelse

FORSKNINGSNYT

gav forskerne et mål for tilstedeværelsen af det pågældende

træk hos hver af forsøgspersonerne.

Forskerne var især interesseret i at belyse, om der var en så

stærk sammenhæng mellem forekomsten af de syv træk, at

man kunne anse dem for syv forskellige udtryk for samme

underliggende træk – eller om de syv træk varierede uafhængig

af hinanden. Det sidste viste sig til en vis grad at være

tilfældet, da man analyserede besvarelserne fra de mange

hundrede forsøgspersoner. Forsøgspersonernes besvarelserne

klumpede sig dog sammen i tre grupper, således at trækkene

inden for hver gruppe hang sammen med hinanden – men

ikke udpræget med trækkene i de andre grupper.

Den første gruppe bestod af de fire første træk: 1) Impulsiv

hensynsløshed. 2) Tendens til at give andre skylden for alting.

3) Aggressiv selvhævdelse. 4) Krav om ønskeopfyldelse her

og nu. Det tyder på, at disse fire træk formodentlig dækker

over ét underliggende personlighedstræk, en menneskelig

egenskab, der kunne kaldes ”hensynsløs egoisme”.

Den anden gruppe af træk bestod af de to næste træk, nemlig

5) Frygtløshed og 6) Tendens til at manipulere med andre

mennesker − hvilket tyder på, at disse to træk er to sider af

samme egenskab, der kunne kaldes ”frygtløs kynisme”.

Endelig bestod den tredje gruppe bare af ét enkelt træk,

følelseskulde. Styrken af dette træk kunne altså variere ganske

uden sammenhæng med styrken af de to foregående

egenskaber.

Konklusionen på denne undersøgelse er altså, at psykopati

egentlig består af tre grundliggende selvstændige træk: 1) Hensynsløs

egoisme, 2) Frygtløs kynisme og 3) Følelseskulde.

Desværre for tilhængerne af psykopatibegrebet er der ikke

nogen særlig sammenhæng mellem disse tre egenskaber, så

det er svært at vide, hvad man skal kalde mennesker, der kun

er i besiddelse af et eller to af de tre træk.

tn

Kilde: Benning, S.D., Patrick, C.J., Hicks, B.M., Blonigen, D.M. &

Kreuger, R.F. (2003). Factor Structure of the Psychopathic Personality

Inventory: Validity and Implications for Clinical Assessment.

Psychological Assessment, 50(3). 340-350.

Nr. 21 . 2004 PSYKOLOG NYT

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!