09.08.2013 Views

FORSKNINGSNYT Psykopatiens elementer - Elbo

FORSKNINGSNYT Psykopatiens elementer - Elbo

FORSKNINGSNYT Psykopatiens elementer - Elbo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>FORSKNINGSNYT</strong><br />

26 PSYKOLOG NYT Nr. 21 . 2004<br />

<strong>Psykopatiens</strong><br />

<strong>elementer</strong><br />

Psykopati som et personlighedstræk er i de senere år kommet<br />

mere i forskernes søgelys, fordi undersøgelser tyder på,<br />

at dette personlighedstræk er forbundet med senere risiko<br />

for mange negative ting som kriminalitet, vold, alkoholisme<br />

og stofmisbrug.


Vi har i et tidligere nummer af Forskningsnyt omtalt en<br />

undersøgelse, der handlede om én karakteristisk ting ved den<br />

psykopatiske personlighed, nemlig fraværet af naturlig frygt<br />

eller med andre ord en særlig frygtløshed, som formodentlig<br />

er baggrunden for, at psykopater bl.a. er karakteriseret ved<br />

ikke i rimelig grad at frygte konsekvenserne af deres skadelige<br />

adfærd over for andre.<br />

Men psykopati er selvfølgelig mere end blot et spørgsmål<br />

om frygtløshed. Der er også temmelig frygtløse mennesker,<br />

som ikke skader andre personer, men tværtimod udmærker<br />

sig ved dristighed i fx militære operationer, uden at nogen af<br />

den grund vil finde på at kalde dem psykopater!<br />

Nu har en gruppe psykiatere og psykologer ved universitetet<br />

i Minnesota i USA sat sig for at analysere mønstret i de<br />

træk, som i vore dage anses for at udgøre den psykopatiske<br />

personlighed. De amerikanske forskere bad flere hundrede<br />

mænd om at udfylde et omfattende spørgeskema om de<br />

tegn på psykopati, som optræder i den diagnoseliste, der er<br />

udarbejdet af den amerikanske psykiaterforening.<br />

Disse tegn på psykopati er inddelt i syv egenskaber, som<br />

altså udgør de syv vigtigste symptomer på psykopati, således<br />

som den opfattes i USA i disse år:<br />

1) Impulsiv hensynsløshed.<br />

2) Tendens til at give andre skylden for alting.<br />

3) Aggressiv selvhævdelse.<br />

4) Krav om ønskeopfyldelse her og nu.<br />

5) Frygtløshed.<br />

6) Tendens til at manipulere med andre mennesker.<br />

7) Følelseskulde (manglende medfølelse med andre).<br />

Som det ses, er frygtløshed kun ét ud af syv symptomer på<br />

psykopati. Det gælder i øvrigt for hver af disse syv symptomer,<br />

at de ikke i sig selv er tilstrækkelige til at stille diagnosen psykopati;<br />

det er kun, når alle eller næsten alle træk er til stede,<br />

at man vil diagnosticere en person som psykopat.<br />

Det spørgeskema, som de mange hundrede mænd i undersøgelsen<br />

udfyldte, var udformet på en sådan måde, at der til<br />

hver af de syv symptomer var 15-20 spørgsmål, hvis besvarelse<br />

<strong>FORSKNINGSNYT</strong><br />

gav forskerne et mål for tilstedeværelsen af det pågældende<br />

træk hos hver af forsøgspersonerne.<br />

Forskerne var især interesseret i at belyse, om der var en så<br />

stærk sammenhæng mellem forekomsten af de syv træk, at<br />

man kunne anse dem for syv forskellige udtryk for samme<br />

underliggende træk – eller om de syv træk varierede uafhængig<br />

af hinanden. Det sidste viste sig til en vis grad at være<br />

tilfældet, da man analyserede besvarelserne fra de mange<br />

hundrede forsøgspersoner. Forsøgspersonernes besvarelserne<br />

klumpede sig dog sammen i tre grupper, således at trækkene<br />

inden for hver gruppe hang sammen med hinanden – men<br />

ikke udpræget med trækkene i de andre grupper.<br />

Den første gruppe bestod af de fire første træk: 1) Impulsiv<br />

hensynsløshed. 2) Tendens til at give andre skylden for alting.<br />

3) Aggressiv selvhævdelse. 4) Krav om ønskeopfyldelse her<br />

og nu. Det tyder på, at disse fire træk formodentlig dækker<br />

over ét underliggende personlighedstræk, en menneskelig<br />

egenskab, der kunne kaldes ”hensynsløs egoisme”.<br />

Den anden gruppe af træk bestod af de to næste træk, nemlig<br />

5) Frygtløshed og 6) Tendens til at manipulere med andre<br />

mennesker − hvilket tyder på, at disse to træk er to sider af<br />

samme egenskab, der kunne kaldes ”frygtløs kynisme”.<br />

Endelig bestod den tredje gruppe bare af ét enkelt træk,<br />

følelseskulde. Styrken af dette træk kunne altså variere ganske<br />

uden sammenhæng med styrken af de to foregående<br />

egenskaber.<br />

Konklusionen på denne undersøgelse er altså, at psykopati<br />

egentlig består af tre grundliggende selvstændige træk: 1) Hensynsløs<br />

egoisme, 2) Frygtløs kynisme og 3) Følelseskulde.<br />

Desværre for tilhængerne af psykopatibegrebet er der ikke<br />

nogen særlig sammenhæng mellem disse tre egenskaber, så<br />

det er svært at vide, hvad man skal kalde mennesker, der kun<br />

er i besiddelse af et eller to af de tre træk.<br />

tn<br />

Kilde: Benning, S.D., Patrick, C.J., Hicks, B.M., Blonigen, D.M. &<br />

Kreuger, R.F. (2003). Factor Structure of the Psychopathic Personality<br />

Inventory: Validity and Implications for Clinical Assessment.<br />

Psychological Assessment, 50(3). 340-350.<br />

Nr. 21 . 2004 PSYKOLOG NYT<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!