SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

Netværkssamfundet – Nogle kalder det et underbegreb af vidensamfundet, et begreb der er

lanceret af sociologen Manuel Castell. Et samfund med på fokus på IT-teknologiens muligheder for

global kommunikation, der betyde, at man kan kommunikere problemløst på både lokalt, nationalt

og internationalt niveau; Man skaber effektive netværk, knytter kontakter og

forretningsforbindelser på tværs af tid og rum.

Oplevelsessamfundet – Et samfund, hvor oplevelser bliver en del af vores identitet. Dvs. oplevelser

er centrale for individers selvforståelse, handlinger og præferencer.

Der er flere af budene, der kan bruges til at beskrive en del af vores samtid, men at det er svært at finde et

bud, der dækker alle aspekter af vores samfund i dag. Flere af dem overlapper hinanden, og har nogle af

dem samme kendetegn. Hvilket ganske givet kan være en af grundene til den manglende konsensus.

Dette kommer også til udtryk i Lars Qvortrups teori om det hyperkomplekse samfund, hvor man ikke

længere kan iagttage og forstå samfundet ud fra et centralt observationspunkt, men hvor det er

kendetegnet af flere forskellige fortolkningsmuligheder. Vores samfund har de sidste mange tusinde år

bevæget sig fra at være et deocentrisk samfund, hvor Gud var i centrum af alt, over det antropocentriske

samfund, der satte mennesket og rationalitet i centrum, til hvor vi befinder os nu: I et polycentrisk samfund,

hvor det ikke kun er ét men mange, forskellige perspektiver, der er i centrum.

Qvortrup mener, at man kan finde baggrunden for den udvikling i væksten af kompleksitet i vores

omverden. Her har især udbredelsen af internettet har gjort sit til at øge kompleksiteten de seneste årtier,

og gjort kompleksiteten til en af samfundets største udfordringer. Disse udfordringer er bl.a.: Lovgivning

der kan være problematisk og ugennemskuelig, vores integration i verdenssamfundet hvor jordskælv og

tsunami i Japan kan påvirke beskæftigelsen i Danmark, og de risici, f.eks. fertilitetsproblemer p.g.a.

hormonforstyrrende stoffer, vi selv, uden at have villet det og af indirekte årsager, er ansvarlige for.

Man har et samfund hvor alt er muligt, men intet er sikkert. Dette skaber en kompleksitetsbelastning, der

påvirker alle: I arbejdslivet ændrer kvalifikationskravene sig hele tiden, i det politiske liv er udfordringer ikke

længere blot lokale og nationale, men også globale - og i det private liv må man hele tiden forholde sig til

forandringer og ændrede traditioner.

Den komplekse verden har også fundet vej ind på folkebibliotekerne. Hvor de før i tiden havde en

forholdsmæssig ukompliceret oplysningsrolle, hvor målet var oplysning og viden til befolkningen med fokus

Side | 28

More magazines by this user
Similar magazines