SPECIALET - Forskning - IVA

pure.iva.dk

SPECIALET - Forskning - IVA

IVA, maj 2011 Specicale af Sanna Stagaard Gade Vejleder: Rune Eriksson

2. Metode

Dette speciale er bygget op omkring en empirisk analyse af den skønlitterære formidling på de danske

folkebiblioteker.

Jeg vil i det følgende redegøre for de metoder, jeg har brugt for at besvare specialets problemstilling.

2.1. Begrebsafklaring

Først vil jeg starte med at indkredse nogle af de begreber, jeg præsenterer i problemformuleringen. Dette

gør jeg for at præcisere begreberne og forklare hvilket aktiviteter, processer mv. de dækker over.

Formidling

Bibliotekernes formå, er ifølge Bibliotekslovens §1 at ”at fremme oplysning, uddannelse og kulturel

aktivitet”. 1 Dette gør de ved at stille deres materialer til rådighed og ved at formidle dem.

Hvis man slår ordet ’formidle’ op i "Den danske ordbog", finder man følgende forklaring/betydning 2 :

Formidle: Viderebringe fx viden eller erfaring til et publikum ved at fungere som mellemled

o NOGEN/NOGET formidler NOGET ((videre) (til NOGEN))

Ud fra dette kan man udlede at formidling er en proces, som inddrager tre aktører: en afsender, en

genstand og en modtager.

Da jeg i denne opgave bruger begrebet i en folkebibliotekarisk kontekst, er det inde for denne institutionen

vi finder aktørerne.

I den formidling, der omtales i dette speciale, er aktørerne således:

- Bibliotekarer (afsendere)

- Værkerne/Materialerne (genstande)

- Lånere (modtagere)

Man kan (meget forenklet) forklare begrebet formidling som: En proces hvor bibliotekaren fungerer som

1 Biblioteksstyrelsen (2000), s. 9.

2 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=formidle

Side | 4

More magazines by this user
Similar magazines