10.08.2013 Views

Projektplan for Videncenter for kommunikation og læring i ...

Projektplan for Videncenter for kommunikation og læring i ...

Projektplan for Videncenter for kommunikation og læring i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Projektplan</strong><br />

<strong>for</strong> <strong>Videncenter</strong> <strong>for</strong> <strong>kommunikation</strong> <strong>og</strong> <strong>læring</strong> i sundhedssektoren<br />

Målbeskrivelse:<br />

<strong>Videncenter</strong> <strong>for</strong> <strong>kommunikation</strong> <strong>og</strong> <strong>læring</strong> i sundhedssektoren ønsker at gå online på web 2.0,<br />

herunder særligt på Facebook, idet Videncentret ønsker en tættere brugerkontakt med de brugere <strong>og</strong><br />

studerende, der gennem sundhedssektoren har en inddirekte tilknytning til Videncentret. Det<br />

<strong>for</strong>ventes at en gruppe-side på Facebook <strong>og</strong> andre online tiltag, vil kunne give en tættere kontakt<br />

mellem de studerende i sundhedssektoren, <strong>og</strong> konsulenterne på Videncentret.<br />

På den måde kan konsulenterne <strong>for</strong>holdsvis nemt indsamle <strong>og</strong> <strong>for</strong>midle viden i sundhedssektoren.<br />

Hvad der dermed ønskes er et <strong>for</strong>m <strong>for</strong> online <strong>for</strong>um, hvor Videncentret er i kontakt med sine<br />

brugere, eller sin specifikke målgruppe af studerende <strong>og</strong> ansatte i sundhedssektoren.<br />

Min opgave er i den <strong>for</strong>bindelse, at se på hvordan Videncentret gør bedst brug af de metoder,<br />

værktøjer <strong>og</strong> plat<strong>for</strong>me, der såvel traditionelt som utraditionelt bruges til brugerinddragelse. For<br />

Videncentrets vedkommende skal dette helst ske i <strong>for</strong>bindelse med feedback på projekter <strong>og</strong> kurser.<br />

Målet er dermed at kunne lave en optimal udvikling af de tiltag omkring et online, eller web 2.0-<br />

<strong>for</strong>um, som Videncentret ønsker. Ligeledes afklares det <strong>og</strong>så om web 2.0 matcher den ønskede<br />

løsning.<br />

Metode-beskrivelse:<br />

Arbejds<strong>for</strong>men vil blive læsning af teori omkring brugerinddragelse, <strong>og</strong> lave interview af<br />

studerende ved institutioner med tilknytning til Videncentret, med henblik på at få afklaret deres<br />

<strong>for</strong>ventninger <strong>og</strong> ideer til et <strong>for</strong>um. Der laves ikke spørgeskema-undersøgelser, da der allerede<br />

findes undersøgelser om unges medie<strong>for</strong>brug, hvor<strong>for</strong> et interview vil kunne supplere eksisterende<br />

materialer.<br />

Forskellige netværks-steder <strong>og</strong> <strong>for</strong>ummer vil blive evalueret, med henblik på hvordan Videncentret<br />

kan gøre brug af <strong>for</strong>skellige teknikker eller værktøjer til brugerinddragelse. Herunder ses der på<br />

hvilke <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> <strong>for</strong>um, der bedst passer til Videncentrets brugere, hvilket vil sige studerende ved<br />

bl.a. ergoterapeut-, fysioterapeut- <strong>og</strong> sygeplejerske-uddannelsen.<br />

Når målet er at udvikle et bruger<strong>for</strong>um, eller at få brugerne med så langt det er muligt, bliver<br />

metoden at se på processen i brugerinddragelse, <strong>og</strong> vurdere hvilke tiltag der er mest<br />

hensigtsmæssige at arbejde med. Det fænomen, som indtil videre har vist sig populært i <strong>for</strong>hold til<br />

at brugere samles om steder som Facebook, Youtube <strong>og</strong> MySpace m.m. er at brugerne selv kan<br />

Side 1


skabe n<strong>og</strong>et, selv kan kommunikere, dele links, billeder, videoer osv. Det er dette som skal<br />

overføres til en studie-mæssig sammenhæng i Videncentrets regi, hvor Videncentret håber på at<br />

opnå en bedre <strong>kommunikation</strong> med sine brugere. Der tages udgangspunkt i Phil Bradleys definition<br />

<strong>for</strong> web 2.0 via dennes b<strong>og</strong> "How to use Web 2.0 in your library". Heri er web 2.0 kriterier at<br />

internettet er plat<strong>for</strong>men, intelligensen er kollektiv, <strong>og</strong> teknikken sørger <strong>for</strong> at du hurtigt kan lære<br />

selv at tilføje n<strong>og</strong>et til webstedet. Denne definition danner baggrund <strong>for</strong> at mange brugere vil<br />

tilslutte sig et bestemt sted.<br />

Der vil løbende være kontakt til Videncentrets facilitator <strong>for</strong> projektet, Ole Mygind, som vil sikre at<br />

opgaven holder sig til Videncentrets ønsker. Jeg rapporterer løbende ved at sende nye udgaver af<br />

produktet <strong>og</strong> den rapport som projektet munder ud i.<br />

Slutproduktet vil komme i <strong>for</strong>m af et idekatal<strong>og</strong> til Videncentret, der giver <strong>for</strong>slag til <strong>for</strong>skellige<br />

<strong>for</strong>mer <strong>for</strong> brugerinddragelse <strong>og</strong> dermed potentielle veje <strong>for</strong> <strong>for</strong>midling. Heri gennemgåes <strong>og</strong>så<br />

faldgrupper i <strong>for</strong>bindelse med problemstillinger <strong>og</strong> løsninger.<br />

Der vil blive tale om en teoretisk opgave, d<strong>og</strong> underbygget med en del empiri fra interview med<br />

studerende tilknyttet sundhedssektoren, <strong>og</strong> med mere b<strong>og</strong>ligt empiri fra litteraturen omkring<br />

brugerinddragelse.<br />

Desuden søges der efter projekter, der har <strong>for</strong>etaget lignende undersøgelser angående opbygningen<br />

af et online <strong>for</strong>um.<br />

Idekatal<strong>og</strong>et vil det efterfølgende være op til Videncentret at gøre brug af i praksis.<br />

Ressourcer:<br />

Indtil videre har Videncentret afsat 2 timer om ugen til "vedligeholdelse/opfølgning" i <strong>for</strong>bindelse<br />

med det kommende <strong>for</strong>um. Dette kan d<strong>og</strong> ændres alt afhængigt af projektets omfang <strong>og</strong> succes.<br />

Der er ikke afsat finansielle midler til dette projekt, idet Videncentret <strong>for</strong>venter, at det efter<br />

gennemførelsen kan "hvile i sig selv".<br />

I projektudførelsen vil Videncentret være behjælpelig med at finde studerende til et eller flere<br />

interview. Videncentret vil ligeledes være behjælpeligt med at give adgang til deres strategier <strong>for</strong><br />

web-udvikling, <strong>og</strong> deres tidligere tiltag i <strong>for</strong>bindelse med brugerinddragelse samt deres nuværende<br />

<strong>for</strong>um <strong>og</strong> <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> <strong>kommunikation</strong>.<br />

Forventet effekt af gennemførelse:<br />

Videncentret opnår en tættere kontakt til de studerende i sundhedssektoren, via en eller flere af de<br />

Side 2


angivne metoder. Dette kan give anledning til <strong>for</strong>bedrede kurser <strong>og</strong> hurtigere vidensdeling i<br />

Videncentrets sfære <strong>for</strong> <strong>kommunikation</strong> <strong>og</strong> <strong>læring</strong> i sundhedssektoren. De studerende <strong>for</strong>ventes<br />

dermed hurtigere at opnå større viden om de praksisser, der er optimale inden<strong>for</strong> deres eget<br />

professionsfelt. Dette <strong>for</strong>ventes at ske både gennem <strong>kommunikation</strong> med Videncentrets konsulenter,<br />

men <strong>og</strong>så med andre studerende. Der er således fundet en eller flere veje til <strong>for</strong>midling af<br />

professionsviden, sådan som Videncentret ønsker det.<br />

Mine rolle er her at have sikret strategier <strong>for</strong> at de angivne metoder giver de bedste muligheder <strong>for</strong><br />

at <strong>for</strong>midlingen <strong>og</strong> <strong>kommunikation</strong>en er så fremtidsrettet som muligt. Dette vil bl.a. sige let at<br />

videre-udvikle. Optimalt set får Videncentret lettere ved at kommunikere med de studerende,<br />

hvilket giver anledning til <strong>for</strong>bedret <strong>for</strong>midling <strong>og</strong> træning af de studerendes egne kommunikative<br />

evner.<br />

Endvidere kan det påpeges at Videncentret har til opgave at højne kvaliteten af den <strong>kommunikation</strong><br />

som er i sundhedssektoren, det værende <strong>kommunikation</strong> med borgeren, om borgeren <strong>og</strong> til borgeren<br />

<strong>og</strong> <strong>og</strong>så <strong>for</strong>sknings<strong>kommunikation</strong>. Når der kommunikeres om borgeren er det den interne<br />

<strong>kommunikation</strong> der fokuseres på. Ved <strong>for</strong>sknings<strong>kommunikation</strong> ses der på <strong>for</strong>midling i<br />

sundhedssektoren som helhed, <strong>og</strong> <strong>for</strong> at få den optimale <strong>kommunikation</strong>, er det vigtigt at fange så<br />

mange brugere som muligt, herunder studerende som er på vej på arbejdsmarkedet, undervisere,<br />

konsulenter, mennesker i arbejde i sundhedssektoren. Dette er vigtigt <strong>for</strong> at få så mange input som<br />

muligt, <strong>for</strong> at finde ud af hvilken <strong>for</strong>m <strong>for</strong> <strong>kommunikation</strong> <strong>og</strong> <strong>for</strong>midling som virker bedst.<br />

Tidsplan uge <strong>for</strong> uge:<br />

22 uger er afsat. Ifølge studieordningen er der afsat 20 uger til projektet, men da dette projekt kunne<br />

påbegyndes før normeret tid, blev de sidste 2 uger er lagt til, såfremt projektet af uvisse grunde<br />

skulle <strong>for</strong>skydes. - Se tidsplan vedlagt som bilag.<br />

Opfølgning:<br />

Afleveringen af produktet, hvilket er et idekatal<strong>og</strong>, vil blive fulgt op af en præsentation af<br />

projektresultater <strong>for</strong> administrative medarbejdere ved Videncentret engang i oktober.<br />

Den efterfølgende rapport, hvilken indeholder en reflektering over hele proces-<strong>for</strong>løbet, vil blive<br />

sendt til projektets facilitator ved Videncentret.<br />

Underskrifter:<br />

Projektstedet Den studerende Vejleder<br />

Side 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!