10.08.2013 Views

Projekt Læringsrum - Forskning

Projekt Læringsrum - Forskning

Projekt Læringsrum - Forskning

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

<strong>Projekt</strong> læringsrum<br />

Elektronisk udgave<br />

Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008<br />

Indhold:<br />

Idekatalog Side 2<br />

Bilag til idekataloget Side 37<br />

<strong>Projekt</strong>rapport Side 63<br />

Bilag til projektrapporten Side 90<br />

1


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

<strong>Projekt</strong><br />

<strong>Læringsrum</strong><br />

Idé-katalog og metodeguide<br />

Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008<br />

Udformet af Studerende Lone Larsen<br />

Vejleder ved Danmarks biblioteksskole: Jens Gudiksen<br />

Kontaktperson ved Struer bibliotek: Bent Birk Kristensen<br />

2


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Indholdsfortegnelse<br />

INDLEDNING ................................................................................................................. 4<br />

<strong>Projekt</strong>ets rammer ..................................................................................................... 5<br />

NØDVENDIGHEDEN AF LÆRINGSRUM ............................................................... 6<br />

Hvad er læring? ........................................................................................................ 6<br />

Livslanglæring og informationskompetence ............................................................. 7<br />

DEFINITION AF INFORMATIONSKOMPETENCE .............................................. 8<br />

NØDVENDIGHEDEN AF INFORMATIONSKOMPETENCE ............................. 10<br />

AT STRUKTURERE ET UNDERVISNINGSFORLØB .......................................... 11<br />

Den nye bollemodel - i kort form: ........................................................................... 12<br />

Den nye bollemodel anvendt på projekt læringsrum .............................................. 13<br />

PERSONLIGHED OG LÆRINGSSTILE ................................................................. 15<br />

De fire læringsstile .................................................................................................. 15<br />

METODEVALG ........................................................................................................... 17<br />

Formulering af spørgsmål til et interview .............................................................. 18<br />

Spørgeskema eller interview ................................................................................... 19<br />

FOKUSGRUPPEINTERVIEW ................................................................................... 20<br />

Fokusgruppeinterviewets særlige anvendelsesområde. .......................................... 21<br />

OVERVEJELSER VEDRØRENDE FOKUSGRUPPEINTERVIEW .................... 22<br />

VALG AF EMNE FOR BRUGERUNDERVISNING ............................................... 25<br />

Silkeborg bibliotek som inspiration ........................................................................ 25<br />

SYNLIGGØRELSE AF TILTAG, PR ........................................................................ 29<br />

EVALUERING .............................................................................................................. 30<br />

”PROJEKT LÆRINGSRUM” OPSUMMERET ...................................................... 31<br />

LITTERATURLISTE: ................................................................................................. 34<br />

Eksempler:............................................................................................................... 35<br />

BILAGSOVERSIGT .................................................................................................... 36<br />

3


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Indledning<br />

Struer bibliotek står over for en mængde store projekter, så som modtagelsen af nyt<br />

inventar og store omrokeringer, opkvalificering af personale osv. Heriblandt finder man<br />

et noget mindre projekt nemlig projekt læringsrum. Da alt personalet samles på første<br />

sal i biblioteksbygningen bliver et tidligere kontorlokale ledigt bag udlånsskrankerne.<br />

Dette rum besluttede medarbejderne ved Struer bibliotek skulle anvendes til et<br />

computerrum med flere formål. De nedsatte et udvalg bestående af 2 medarbejdere og<br />

bibliotekets leder og besluttede så at slå projektet op, som erhvervsrelateret projekt til<br />

studerende ved Danmarks Biblioteksskole. <strong>Projekt</strong> beskrivelsen lød på daværende<br />

tidspunkt (maj 2007) sådan:<br />

”Formål: Formålet med projektet er en indholdsbestemmelse af begrebet<br />

læringsrum med henblik på etablering af et bredt læringstilbud til<br />

kommunens borgere i bred forstand. Beskrivelse: Undersøgelse af behov,<br />

indhold, personalekompetencer m.v. i forbindelse med etablering af<br />

læringsrum i tilknytning til biblioteket<br />

Slutprodukt: Biblioteket forventer i form af en rapport eller lignende at<br />

blive præsenteret for hvad et læringsrum kunne indeholde af forskellige<br />

tilbud til kommunens borgere. Forventet effekt: Biblioteket forventer af<br />

projektet bidrager til i første omgang at give bibliotekets personale et<br />

større indblik i læringsrummets muligheder og dermed skabe muligheder<br />

for at give et bedre tilbud.”<br />

(Danmarks biblioteksskole, 2007 eller bilag 1)<br />

Denne projektbeskrivelse er stadig grundlaget for ide-kataloget og metodeguiden, men<br />

allerede til første møde stod det klar, at der var mere brug for en konkret behandling, af<br />

selve brugen af lokalet frem for en teoretisk tilgangsvinkel til begrebet læring.<br />

Håbet er, at produktet fremover vil kunne bruges som grundlag for den endelige<br />

gennemførsel af ”<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong>” i 2008.<br />

4


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

<strong>Projekt</strong>ets rammer<br />

De fysiske rammer for projektet består af et lokale på omkring 20 m 2 placeret i<br />

stueetagen på Struer bibliotek. Inventaret i form af borde og stole er fundet i depoter på<br />

biblioteket. Det største problem er at skaffe sponsorer nok til at kunne opfylde de<br />

materielle forventninger om 10 bærbare computere og en projektor og en leder<br />

computer. Dette forsøges løst ved at kontakte lektiecafe, kommunen og foreningslivet i<br />

Struer, der kunne have en interesse i at benytte lokalet. Det største problem vedrørende<br />

ekstern brug af læringsrummet er, at det ikke er muligt at få adgang til rummet uden for<br />

bibliotekets åbningstider, da lokalet låses af sammen med resten af biblioteket. Dette<br />

afhjælpes dog af de lange åbningstider på Struer bibliotek i vinter halvåret, hvor der<br />

holdes åben til kl. 20.00 på hverdage.<br />

Det er forventningen, at det kun er enkelte af bibliotekarerne der skal udføre<br />

brugerundervisning i læringsrummet, men at alle ansatte vil drage gavn af den interne<br />

brug af rummet. Struer bibliotek håber, at skabe en fælles bevidsthed om læring internt i<br />

organisationen og læringsrummet er et led i den proces.<br />

5


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Nødvendigheden af læringsrum<br />

Det er en stor udfordring for bibliotekerne at følge med den stigende mængde<br />

information der er tilgængelig på internettet. Internettet anvendes i stigende grad som<br />

kommunikations- og distributionskanal i brede uddannelsessammenhænge og her har<br />

bibliotekerne en chance for, at bidrage til tilgængeligheden for den almene lærende<br />

bruger. Især inden for det seneste årti har udviklingen af undervisning via internettet<br />

været enorm og det er ved at være en nødvendighed som borger, at kunne begå sig på<br />

internettet for at få adgang til retsinformation, borgerinformation, jobsøgning osv.<br />

Netop på dette punkt har bibliotekerne en reel mulighed for, at gøre en forskel i<br />

samfundet og tilpasse borgerne til de nye informationskanaler, der hastigt overtager på<br />

alle offentlige områder.<br />

Flere af de ældre årgange i samfundet finder stadig, at der kan være problemer<br />

forbundet med deres brug af IT-redskaber, da de ikke nødvendigvis har haft behov for,<br />

at lære grundlæggende EDB tidligere.<br />

De yngre generationer er vokset op med EDB og har alle muligheder for, at lære, at<br />

anvende internettes mangfoldige tilbud fra de helt små klasser i skolen. Af den grund vil<br />

det ikke være de generationer, der har behovet for den grundlæggende træning.<br />

Med et redskab som læringsrummet, har Struer bibliotek alle muligheder for at lave<br />

brugerundervisning på begynderniveau. Spørgsmålet er, hvordan man fanger brugernes<br />

opmærksomhed i den allerede fortravlede hverdag, hvilke emner har de egentligt brug<br />

for øvelse i at kunne finde på internettet, og hvor megen EDB erfaring er der brug for at<br />

etablere.<br />

Hvad er læring?<br />

”Læring kan overordnet defineres som ”enhver proces, der hos levende<br />

organismer fører til en varig kapasitetsændring, og som ikke kun skyldes<br />

glemsel, biologisk modning eller aldring” (Illeris, 2007, side 12).<br />

Ovenstående beskrivelse af læring er meget bred, hvilket Illeris også selv gør<br />

opmærksom på (Illeris, 2007). Den understreger, at et begreb som læring kan være<br />

svært at arbejde med i bibliotekerne, hvis de ikke har gjort sig helt klart, hvad de mener<br />

6


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

når de bruger begrebet læring. Læring er en fortløbende proces og under en<br />

læringssituation sker flere processer i personen, der gør lagring af information og<br />

behandling af denne mulig. Samtidig med er der en mængde udenforstående faktorer<br />

der har indflydelse på, hvordan, og i hvilket omfang læring er mulig. Det være sig,<br />

fysisk velvære, tryghed, stress, miljø osv.<br />

Læring er mange ting og der er mange forskellige niveauer at arbejde med læring på. I<br />

tiden er læring et plus ord, som helst skal være en del af alle virksomheders<br />

eksistensgrundlag om de så er større eller mindre. Teorierne om læring er mange og<br />

særligt er de blevet udviklede op igennem den sidste del af det 19. århundrede. I Ansvar<br />

for andres læring skriver Walter Frøyen, at:<br />

”vores personlighed dannes via det utal af læringssituationer, vi møder<br />

gennem hele livet… det at lære noget indebærer alt fra at lære enkelte<br />

vanereaktioner, at lære udenad og beherske de mest komplekse<br />

situationsbestemte sociale hændelser…” (Frøyen, 2000, side 13).<br />

Ud fra ovenstående udtalelser kan vi konkludere at læring er grundlaget for menneskets<br />

udvikling, idet vi ikke kan lære noget uden en mere eller mindre udefrakommende<br />

påvirkning.<br />

En del af læringsbegrebet er dog, at personen danner relationer mellem de nye<br />

påvirkninger og den vidensbase de allerede ligger inde med og derved kan lagre<br />

yderligere viden.<br />

Livslanglæring og informationskompetence<br />

Når man taler om læring på biblioteket er det ofte som mulig inspirationskilde til<br />

personlig udvikling og sjældent om uddannelsesinstitutionernes mere formelle læring,<br />

hvor det forventes at brugeren tilegner sig en på forhånd defineret viden. Biblioteket er<br />

en enestående mulighed for aktivt at søge læring, men kan også opfordre eller inspirere<br />

til bestemte områder, som en del af borgerne vil kunne drage nytte af. Læring er ikke<br />

nødvendigvis et plus ord med nytte for øje, men lige så ofte med lyst og personlig<br />

interesse som drivkraften.<br />

Livslang læring er et begreb der i høj grad er i fokus i disse år og er sidestillet med høj<br />

livskvalitet. Målsætningen med EU’s Memorandum fra 2002 om livslang læring, har<br />

7


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

været at sikre alle EU-borgere vedvarende adgang til læring, så den enkelte borger<br />

kontinuerligt kan opkvalificere sine kompetencer. Målsætningen er et resultat af, at den<br />

viden, det enkelte menneske erhverver i løbet af formelle uddannelsesforløb, ikke kan<br />

danne baggrund for et helt voksenliv, men løbende skal suppleres, hvis borgerne skal<br />

kunne følge samfundsudviklingen.<br />

Af samme grund er der i bibliotekerne et godt grundlag for at være en vigtig aktør i det<br />

lærende samfund, da de giver muligheden for, at man som borger kan få adgang til<br />

viden uden de store omkostninger, ligegyldigt hvem man er. Ydermere ligger<br />

bibliotekerne inde med adgang til en mængde viden inden for netop nøglen til livslang<br />

læring, nemlig informationskompetence.<br />

Som begreb er informationskompetence (eller information literacy, som begrebet<br />

oprindeligt hedder) meget centralt for bibliotekarer verden over, men<br />

informationskompetence er meget mere end et bibliotekarisk redskab.<br />

Informationskompetence dækker over en mængde kompetencer, der i Danmark er<br />

nødvendig for alle, der ønsker livslanglæring eller i det hele taget bare ønsker at være<br />

up-to-date med udviklingen inden for et område. Begrebet informationskompetence<br />

dækker kompetencer som tilsammen gør en person i stand til at finde, analysere,<br />

vurdere og bruge information (Bruce, 1997)<br />

Det primære argument for informationskompetence er, at man for at kunne lære, skal<br />

kunne finde den viden man gerne vil tilegne sig og kritisk vurdere om givne<br />

informationer er dækkende for ens behov.<br />

Definition af informationskompetence<br />

I informationsordbogen defineres informationskompetence som det, at den<br />

informationskompetente borger skal være i stand til at råde over en mængde<br />

kompetencer, der i sig selv er vigtige, men som helhed udgør informationskompetence.<br />

”informationskompetence [information literacy]<br />

Evnen til effektivt at finde og behandle information.<br />

Informationskompetence defineres ikke entydigt og består af mange<br />

aspekter, de mest anvendte er:<br />

1. Erkendelse af behovet for information<br />

8


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

2. Overblik over, hvordan behovet kan dækkes<br />

3. Færdigheder i søgeteknik<br />

4. Evnen til optimal udførelse af søgningerne<br />

5. Færdigheder og kompetence i kvalitativ sortering og udvælgelse af<br />

informationer (kildekritik).<br />

6. Evnen til integration af den fundne information i den allerede<br />

etablerede viden<br />

7. Formidlingsevne.”<br />

(Informationsordbogen)<br />

Definitionen har som konsekvens, at bibliotekspersonalet skal fokusere på<br />

læreprocessen hos brugeren, hvor brugeren skal opnå redskaber til at blive mere<br />

informationskompetent. Brugeren skal ikke blot have udleveret information, men skal<br />

også støttes til selv at kunne finde den, vurdere den, genfinde den og kombinere den<br />

med den viden, som brugeren har i forvejen.<br />

Den enkelte bruger skal selv konstruere ny viden og anvende den, men<br />

bibliotekspersonalet kan aktivt sætte rammer for erkendelsesprocessen. Dette kan<br />

komme til udtryk på flere måder og der kan eksperimenteres med forskellige<br />

kombinationer af nedenstående muligheder.<br />

Bibliotekspersonalet kan fungere som samtalepartnere/vejledere og via<br />

spørgsmål understøtte brugerens individuelle læreproces.<br />

Man kan planlægge læringsforløb for afgrænsede målgrupper.<br />

Man kan give adgang til studierum og stillerum, hvor brugeren har kunnet<br />

producere og anvende informationen.<br />

Man kan arrangere tilbud der understøtter social læring, eksempelvis<br />

studiegrupper, møder mellem brugere, møder mellem eksperter og brugere.<br />

( Århus kommunes biblioteker, 2006, side 3 )<br />

<strong>Læringsrum</strong>met kan anvendes i flere af disse sammenhænge. Her kan planlagte<br />

læringsforløb afholdes, her kan også laves studierum eller stillerum i perioder af<br />

9


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

bibliotekets åbningstid og det kan også bruges til studiegrupper, møder osv. Altså giver<br />

læringsrummet Struer bibliotek mulighed for i langt højere grad end før at udfolde<br />

læring på biblioteket og informationskompetence i befolkningen.<br />

Nødvendigheden af informationskompetence<br />

”Udvikling af informationskompetencer skal fremmes i det danske<br />

uddannelsessystem. Det er en af forudsætningerne for, at studerende får<br />

optimal læring ud af nye læringsformer, og for at de fremover kan klarer<br />

sig i et samfund, hvor viden og informationer er centrale størrelser.”<br />

(Bjerg 2001, s. 18)<br />

Der er mange der taler om, at vi nu er i informationssamfundet, hvor informationer og<br />

deres anvendelse til udformning af viden, er kilden til levebrødet for befolkningen. Hvis<br />

det er sandt er det meget vigtigt, at befolkningen kan finde, analysere og sammensætte<br />

information og viden. Ovenstående citat understreger nødvendigheden af kompetence-<br />

udvikling i samfundet og henviser til, hvor vigtigt det kan være for den enkeltes liv efter<br />

og ved siden af deres studietid, men også i det hele taget, hvis man medtænker begrebet<br />

livslanglæring. Derfor forledes man til at tænke over på hvilken måde, informationer og<br />

viden er blevet centrale størrelser i samfundet generelt.<br />

Der har de seneste år været en rivende udvikling af ustadige informationer gennem<br />

internettet. Internettet er et værktøj, som de færreste arbejdsdygtige danskere kan<br />

undlade at anvende, hvis de skal følge det offentliges kanaler eller følge udviklingen<br />

inden for deres felt.<br />

Det er gennem en højtuddannet befolkning, Danmark skal forblive konkurrencedygtige<br />

med omverdenen. Dette ses tydeligt på det stigende antal af unge, der vælger at tage en<br />

ungdomsuddannelse, der er adgangsgivende til videregående uddannelser ved<br />

universiteterne, frem for de andre ungdomsuddannelser. At større og større dele af<br />

befolkningen får behov for at tilegne sig viden og efteruddanne sig for at kunne fungere<br />

i deres arbejde, kræver jo også, at de har evnerne til at finde den information, de skal<br />

bruge for at kunne skabe ny viden. Her har bibliotekerne en rolle at spille som<br />

fremmende for befolkningens informationskompetence.<br />

10


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Store dele af den informationssøgning der foretages til privat brug eller i fritiden af<br />

danskerne foregår over internettet og hvis man tror, at internettet kun stiller relevante<br />

informationer til rådighed, tager man grueligt fejl. Der kan være utallige grunde til at<br />

privatpersoner eller organisationer stiller informationer til rådighed på Internettet.<br />

Derfor er det yderst nødvendigt at kunne sikre sig at man finder den rigtige information<br />

fra pålidelige kilder, og at man er i besiddelse af en kritisk sans og evner til at vurdere<br />

de fundne informationer og dets ophav. Disse kompetencer er, en del af<br />

informationskompetencebegrebet og det er tydeligt, at disse kompetencer bliver mere og<br />

mere nødvendige for at kunne fungere i samfundet.<br />

Det er en frihed og en gave at have muligheden og evnerne til hele livet igennem at føje<br />

ny viden til sin vidensbase. Dette er også stærkt forbundet med den rivende udvikling<br />

inden for IT og medier, hvor de, der for 5 år siden var med på noderne inden for<br />

software til computere, i dag er uden brugbar viden, hvis de ikke hele tiden har fulgt<br />

med i udviklingen. IT er dog bare et af de felter hvor udviklingen overgår sig selv hele<br />

tiden, det sker inden for alle fag og i den henseende er det nødvendigt at befolkningen<br />

formår at følge med udviklingen. For at sikre at fremtidens arbejdskraft inden for alle<br />

felter kan følge med udviklingen, er det nødvendigt at lære dem at søge, anvende og<br />

lagre informationer gennem informations-kompetenceudvikling.<br />

At strukturere et undervisningsforløb<br />

Der er mange hensyn at tage ved tilrettelæggelsen af et undervisningsforløb og det er let<br />

at overse eller undervurdere en eller flere sider af planlægningen frem for andre. For at<br />

helgardere sig mod forglemmelse kan man anvende en eller flere af de eksisterende<br />

modeller.<br />

Den model der her er valgt til at bevare overblikket over de forskellige faktorer, eller<br />

aktører om man vil, der skal tages hensyn til under etableringsfasen er ”den nye<br />

bollemodel” (Ingemann, 2002). Det er en kommunikationsmodel, men da undervisning<br />

også er kommunikation er den ganske velegnet som huskeseddel til et projekt af denne<br />

type.<br />

11


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Den nye bollemodel - i kort form:<br />

1. Formål og præmis.<br />

Formålet og præmisset er grundlagt for hele kommunikationen da det er her formålet<br />

med undervisningen og det forventede slutresultat for brugeren formuleres.<br />

2. Indhold.<br />

Det faglige indhold der udgør råstoffet til kommunikationen med elementer af ny og<br />

kendt viden. Helheden af indholdet.<br />

3. Målgruppe<br />

Her konstrueres den ideelle modtager og her defineres interesser og relevans for den<br />

målgruppe man søger.<br />

4. Afsender eller Kommunikator<br />

Afsenderen skal gøre sig selv sin position klart. Hvor troværdige er de, er underviseren<br />

en ligemand eller en autoritet. Her arbejdes der med pædagogik og<br />

undervisningsmetode.<br />

12


5. Mediet<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Medie kan være underviseren selv da denne formidler den ønskede viden. Ydermere<br />

dækker dette punkt også andre medier der anvendes under undervisningen og eventuelt<br />

også til PR inden kursets begyndelse.<br />

6. Kommunikationsmiljø<br />

Kommunikationsmiljøet omhandler situationen hvor i der undervises. Undervises der<br />

for flere personer ad gangen er formålet med kommunikationen til individets personlige<br />

udvikling eller til social brug. Ydermere dækker dette punkt også over miljøet i form af<br />

lokalet, institutionen osv.<br />

7. Udformning<br />

Udformningen er kernen for at få kommunikationen til at glide. Det handler om at have<br />

fokus på den oplevelse man giver brugeren. Det kan være den følelse man ønsker de<br />

skal forlade kurset med den aktion der ønskes fra brugerens side. Det er helt ned i<br />

detaljen for hvordan man har udformet det materiale der deles ud.<br />

8. Effekt<br />

Her kommer evalueringen ind det er her det er muligt at se om formålet blev indfriet og<br />

præmissen forstået.<br />

Den nye bollemodel anvendt på projekt læringsrum<br />

Formål og præmis: at gøre borgere i Struer kommune informationskompetente via<br />

undervisning i EDB og informationssøgning, med muligheden for livslang læring som<br />

formål.<br />

Indhold: gennemgang af computerens funktioner og af basale programmer så som<br />

tekstbehandling. Der veksles mellem selvstændige opgaver, demonstration på tavlen,<br />

eksempler på papir og gruppeopgaver.<br />

Målgruppe: Det er for alle borgere i kommunen, målgruppen vil dog være<br />

karakteriseret af informationsbehovet. Målgruppen også afgrænset af kravet om<br />

13


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

begrænset, eller intet kendskab til brug af computer og internet, alt efter kursets mål.<br />

Det er ikke muligt at sige ret meget om alder eller profession, så der må tages højde for,<br />

at kurset skal ramme bredt. Kurserne er ikke henvendt til de yngre generationer, da disse<br />

er vokset op med EDB og har modtaget undervisning i it gennem deres skolegang.<br />

Afsender: Biblioteket uden en skjult dagsorden og på opfordring fra de tilmeldte<br />

kursister eller en forventning om at et hvis antal af egnens borgere har et givent behov.<br />

Medie: Eftersom kurserne finder sted i det dertil indrettede læringsrum og primært vil<br />

omhandle brug af EDB og Internet vil undervisningen udføres via demonstrationer ved<br />

tavlen, diskussioner og øvelser og gennemgange på computer. Kurset ledes af en<br />

bibliotekar der er specialisten men som skal kunne sætte sig ned på brugerens niveau og<br />

stille sig forstående over for de problemer der kan opstå.<br />

Kommunikationsmiljø: kurset er udformet til den enkeltes udvikling men afholdes for<br />

de mange. Det skal afholdes i et let forståeligt sprog med så få fagtermer som muligt<br />

eller med en grundig præsentation. Der skal være mulighed for at byde ind med<br />

spørgsmål undervejs. Ønsket er også en dialog med kursisterne om holdningen til de<br />

fundne informationer og til metoderne anvendt i undervisningen.<br />

Udformning: En blanding af viste eksempler på tavlen, oplæg, debat og øvelser på<br />

computer med det formål at dække så bredt som muligt. Der skal være materialer til<br />

brugerne, så de har mulighed for at øve færdighederne hjemme eller på biblioteker efter<br />

kurset.<br />

14


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Personlighed og læringsstile<br />

Da de kurser der vil blive udbudt fra Struer bibliotek som beskrevet under målgruppe er<br />

et tilbud til alle borgere er det vigtigt at bruge kræfter på, at forstå hvor forskelligt<br />

individer tilegner sig viden. Der er et utal af teorier inden for såvel filosofien som<br />

psykologien der prøver at give et billede af dette og teorierne strækker sig fra de<br />

simpleste observationer, til de mest komplicerede udviklingsteorier om det<br />

menneskelige sind. Her vælges en tilgang som i sin helhed er kompliceret men dog<br />

ganske enkelt kan implementeres i undervisning.<br />

De fire læringsstile<br />

Da brugerundervisning på biblioteket er tilegnet en bred skare af mennesker skal vi så<br />

vidt muligt forsøge at i møde komme disse menneskers forskellige indlæringsstile<br />

gennem vores formidling.<br />

Kurset skal ligge op til refleksion over de fundne informationer. En vurdering og<br />

kobling til den viden man besidder i forvejen. Kursisten er naturligvis i denne<br />

forbindelse aktivt lærende, da personen medbringer erfaringer til dette kursus, derfor<br />

bliver vi også nødt til at tage afstand fra den underviserstyrede undervisning 1 men mere<br />

over i at bibliotekaren ved dette kursus bliver en vejleder. ”De fire læringsstile” er<br />

udviklet af Honey og Mumford ud fra Kolbs læringscyklus og det er på den baggrund at<br />

Anne Malberg bruger teorien.<br />

Aktivisten: der må handles, afprøves. Lærer gennem konkrete erfaringer og oplevelser.<br />

Gode måder at aktivere dem på er at give dem noget nyt og problembaseret at arbejde<br />

med. En måde at aktivere dem på er ved at opstille noget konkurrencepræget (evt.<br />

deadline) og noget der er anderledes end det de har prøvet før. Aktivisten er spontan.<br />

Reflektoren: Overvejer de ting de får fortalt og lærer ved at observere og iagttage. De<br />

er Procesorienteret, iagttagende. De perspektiverer og bearbejder den information de<br />

bliver præsenteret for. De kan lide at ting repeteres og at der ikke er en deadline men<br />

derimod mulighed for videre informationssøgning på egen hånd.<br />

1 Den underviser styrede undervisning giver ikke den lærende plads til, at tænke selvstændigt i samme<br />

grad som den vejlederprægede undervisning, hvor den enkelte har mulighed for i eget tempo og på<br />

baggrund af egne erfaringer, at forholde sig til emnet.<br />

15


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Teoretikeren: er konkluderende og lærer bedst gennem begrebs- og teoridannelse. De<br />

arbejder metodisk, associationspræget og struktureret mod målet, kan godt lide<br />

lærebøger og prioriteret litteratur. De tilpasser praksis efter teori og er glade for<br />

muligheden for at kunne stille spørgsmål.<br />

Pragmatikeren: Teori skal virke i praksis. De planlægger forløb og lærer ved at opsøge<br />

eksperimentere og afprøve teorier. Elsker at få fingrene i noget konkret. Tydelig<br />

sammenhæng mellem stoffet og det konkrete problem er vigtigt, men også det at kunne<br />

bruge det lærte i praksis. De elsker praktiske problemfelter og Lærer bedst ved<br />

aktiviteter rettet mod et reelt problem.<br />

Oftest rummer en person overvejende 2 af de 4 læringsstile og oftest er det intuitivt.<br />

Derfor er formålet med at tage stilling til de 4 læringsstile, at man så kan arbejde med de<br />

læringsstile man som underviser ikke mestrer så godt.<br />

Man kan have svært ved at formidle på andre måder, end ud fra de læringsstile man selv<br />

besidder. Det kan derfor være svært at formidle til folk med andre læringsstile. Som<br />

underviser eller vejleder er det derfor vigtigt, at man overvejer hvilke læringsstile man<br />

selv besidder, for at formå at planlægge sin undervisning, sådan at man tilgodeser alle<br />

fire lærringsstile. Det er ikke let at forene det abstrakte med det konkrete, men det kan<br />

lade sig gøre.<br />

De fire læringsstile definerer fire grupper af mennesker med hver deres tilgang til<br />

indlæring. Som underviser er kunsten, at kunne tilpasse undervisningen for de mange,<br />

til på flere punkter at passe til den enkelte. Dette kan gøres ved at veksle mellem flere<br />

undervisningsformer i løbet af et kursus. Hvis man både præsentere teorien som<br />

tavlegennemgang med indlagte eksempler, for derefter at udøve den gennemgåede teori<br />

på egen hånd, har du ramt 3 af de 4 personligheder. Teoretikeren er muligvis ikke blevet<br />

aktiveret i så høj grad som man kunne ønske, men alligevel er der en oplagt mulighed<br />

for denne type person, for at stille spørgsmålstegn ved den gennemgåede teori under<br />

øvelsesdelen.<br />

16


Metodevalg<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Når man skal undersøge et emne er det vigtigt at gøre sig klart hvilken tilgang der er<br />

den bedste til at udtømme emnet. Som grundregel kan man sige at kvantitative<br />

undersøgelser baserer sig på at metoden er vigtig, hvorimod de kvalitative<br />

undersøgelser sætter emnet i fokus.<br />

Ved den kvantitative metode er den rigtige metode vigtig, for at man efterfølgende kan<br />

måle og veje emnet, for at kunne sætte tal på de faktuelle forhold. De kvalitative<br />

metoder har flere dimensioner, da de skal dække de ting der opleves, altså adspurgtes<br />

perspektiv.<br />

Interview<br />

Et interview har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med<br />

henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. <strong>Forskning</strong>sinterview er<br />

ikke en samtale mellem ligestillede partner, eftersom forskeren definerer og kontrollere<br />

situationen. Forskeren introducerer interviewemnet og forfølger kritisk subjektets svar<br />

på spørgsmålene.<br />

Fordele ved interview<br />

Der er en umiddelbar nærhed mellem interviewer og interviewede der giver mulighed<br />

for feedback og respons, som i de fleste tovejs kommunikationssituationer. Svarene<br />

bliver, grundet den personlige kontakt, mere åbne end i en spørgeskemaundersøgelse,<br />

og hastigheden hvormed responsen kommer, er hurtigere. Ydermere har interviews den<br />

fordel, at man har mulighed for at undersøge årsagsforhold, som ellers ville have været<br />

utilgængelige ved en spørgeskemaundersøgelse.<br />

Ulemper ved metoden<br />

Metoden kræver høje omkostninger. Det er billigere, at lave spørgeskemaer, da man<br />

bruger samme mængde tid, på at få alle resultater, hvor hvert enkelt interview tager en<br />

mængde tid. Altså, høje omkostninger pr. resultat.<br />

Svarene er udefinerbare forud for undersøgelsen og det er svært at generalisere ud fra<br />

interviewene, derved forsvinder det forskningsbetonede ved metoden, da den personlige<br />

17


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

tolkningsformåen er afhængig af intervieweren. Intervieweren skal være kritisk.<br />

Ydermere er der den ulempe ved metoden at interviewene ikke kan gentages, hvilket er<br />

kravet for at forskningen kan gøres gyldig. Der er en risiko for bias, hvis der kun<br />

interviewes en bestemt type af mennesker. Da får man kun en side af emnet afdækket og<br />

dermed er undersøgelsen uholdbar.<br />

Når du skal vælge din tilgang til interviewet er der flere områder du skal have klar gjort.<br />

Nedenstående danner en udmærket undersøgelsesramme:<br />

- Type af interview<br />

- Valg af informanter<br />

- Hvilke spørgsmål<br />

- Hvor og hvornår interview skal gennemføres<br />

- Reliability (pålidelighed)<br />

- Validitet<br />

- Udstyr<br />

(Kvale, 1997)<br />

Formulering af spørgsmål til et interview<br />

Udgangspunktet er undersøgelsesspørgsmålene opstilles i en problemformulering.<br />

Derefter:<br />

1. er spørgsmålene forståelig for andre?<br />

2. er spørgsmålene tilstrækkelig for at give svar på det undersøgte emne?<br />

Der er mulighed for at gøre brug af tre typer spørgsmål til at sikre, at man får de<br />

oplysninger man efterlyser: ledende, åbne, lukkede spørgsmål. De ledende spørgsmål<br />

giver stor risiko for bias, da man fratager interviewpersonen sin egen tolkning. De<br />

lukkede spørgsmål er lettere at måle og veje, men hører sjældent hjemme i interviews,<br />

da subjektiviteten forsvinder derved. De åbne spørgsmål er de der anbefales en<br />

overvægt af, da de giver mulighed for refleksion fra interviewedes side.<br />

18


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Spørgeskema eller interview<br />

Ved et så diffust emne som læring kan det være svært at udforme et validt<br />

undersøgelsesgrundlag i form af et spørgeskema, da spørgsmålene er svære at<br />

specificere, netop fordi de fleste spørgsmål er meget åbne og henvender sig til den<br />

adspurgtes oplevelse af emnet og deres subjektive holdning. Her vil et interview være<br />

en bedre tilgang, da det ikke er helt så vigtigt at man kan måle og veje resultaterne af et<br />

interview, men er lige så vigtigt at man forstår årsagen til personens svar.<br />

For at kunne spørge brugerne ved Struer bibliotek, hvad de forstå ved læring, er det<br />

vigtigt at biblioteket som helhed har udformet en definition af begrebet. Det giver den<br />

interviewede mulighed for at spørge til flere facetter af begrebet. Det samme gør sig<br />

gældende i en udviklingsfase som denne, hvor et udvalg har dannet sig et meget<br />

utydeligt billede af læring, men hvor resten af organisationen ikke har deltaget i<br />

diskussioner og videndelingen på området og derfor ikke har forudsætningerne for at<br />

kunne svare konstruktivt på spørgsmål vedrørende læring.<br />

Endnu en faldgrube ved spørgeskemaundersøgelser på dette område er, at vi skal fange<br />

et stort antal mennesker for at lave en valid stikprøve. Dette er i sig selv ikke svært, men<br />

da vi er interesserede i at få de borgere, der ikke bruger biblioteket fast, til at bruge de<br />

nye kursus tiltag og tage stilling til disse, skal vi uden for bibliotekets normale<br />

rækkevidde, hvilket kræver yderligere resurser og alligevel ikke sikre os en tilstrækkelig<br />

svarprocent. Ydermere kræver uddelingen af spørgeskemaer, at der er plads til at de<br />

adspurgte kan sidde i ro og mag og svare på spørgsmålene og ikke skal stå midt på<br />

gaden og bare ønske at komme væk og grundet årstiden (efterår 2007 eller vinter 2008),<br />

ind i varmen. Yderligere vil det være svært, at fange store grupper af befolkningen, da<br />

disse på de mest oplagte tidspunkter af dagen, er på arbejde og den procentdel af<br />

borgerne er stor.<br />

Til intern brug i organisationen er spørgeskemaundersøgelser ganske anvendte og da<br />

meningen fra begyndelsen af dette projekt var at undersøge medarbejdernes forhold til<br />

19


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

læring og læringsrummet, er bilag 2 et forslag til, hvordan en sådan undersøgelse kan<br />

udformes. Spørgeskemaudkastet er udformet efter ønske fra læringsudvalget, men var<br />

tidligere langt mere omfattende, hvilket ses i bilag 3. Formålet med at spørge ind til den<br />

enkelte medarbejders kompetencer som underviser var, at dette kunne skabe en følelse<br />

af ejerskab for projektet for den enkelte. Ydermere ville det give udvalget et billede af,<br />

hvor der kunne sættes ind, for at skabe en fælles forståelse af begrebet læring, og<br />

hvordan organisationen som helhed står i forhold til informationskompetence.<br />

Det er, som før nævnt, meget krævende at foretage interviews som alternativ til<br />

spørgeskemaet men det er der råd for ved at tage en helt 3 metode i brug.<br />

Fokusgruppeinterview<br />

Fokusgruppeinterview er som metode meget anvendt indenfor non-profit marketing 2<br />

(Jørgensen 2004). Ved et fokusgruppeinterview har den, der interviewer på forhånd<br />

fastlagt nogle temaer - fokuspunkter - for interviewet. Fokuspunkter kan for eksempel<br />

være: undervisningsområder, niveau, interesse, miljø, udformning osv. Det er vigtigt, at<br />

interviewet kommer til at dreje sig om deltagernes erfaringer og holdninger. For at<br />

komme i dybden med de temaer, som interviewet bringer frem, skal intervieweren følge<br />

op med uddybende spørgsmål.<br />

Gruppeinterviewet er godt til at afdække årsager og til at finde frem til løsninger.<br />

Interviewet er en proces, der gør de interviewede opmærksomme og bevidste om<br />

interviewets temaer. Et fokusgruppeinterview varer 1½-2½ timer, og en god<br />

gruppestørrelse er 8-10 personer. Man får mest ud af fokusgruppeinterview, hvis man<br />

vælger deltagere med forskellige baggrund, indgangsvinkler eller synspunkter i forhold<br />

til emnet. Forskellighederne kan for eksempel være repræsenteret ved forskellige<br />

faggrupper, anciennitet, køn mv.<br />

Intervieweren skal fastholde rollen, som den der spørger, og ikke begynde at diskutere<br />

eller vurdere svarene undervejs. Det er kun tilladt at stille uddybende spørgsmål.<br />

2 Non-profit-marketing sker f.eks. i virksomheder der laver undersøgelser der ikke har til formål at<br />

fremme økonomien. F.eks. evaluering af det offentliges forskellige typer af kampagner, i forhold til<br />

frivillige organisationer eller i forbindelse med andre der skulle ud med et ”non-profit”-budskab.<br />

20


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Intervieweren skal have en undersøgende og neutral holdning til dem, der bliver<br />

interviewet. Efterfølgende sammenskriver intervieweren interviewet så de udvalgte<br />

temaer belyses. Dette "billede" meldes tilbage til de involverede og temaerne diskuteres.<br />

Der kan nu arbejdes videre med, at finde løsninger og opstille handlingsplan.<br />

Fokusgruppeinterviews fordel<br />

Metoden er særlig velegnet til de mere personrelaterede undersøgelser. I<br />

fokusgruppeinterviews får man deltagernes forskellige opfattelser af emnet, eller dele af<br />

det, frem i lyset. Deltagerne stimulerer hinanden til at komme med deres erfaringer,<br />

holdninger og synspunkter. Endvidere udvikles der en fælles forståelse for problemer og<br />

muligheder, og fælles energi til at finde og udføre løsninger blandt de, der deltager i<br />

fokusgruppeinterviewet. Metoden giver mulighed for at inddrage forskellige remedier<br />

som inspiration under interviewet, det kunne være billeder, medieklip, varer og kort<br />

med ord på osv.<br />

Metodens ulempe<br />

Metoden fanger kun de problemstillingerne, intervieweren har sat fokus på og som<br />

deltagerne bringer i spil. Dermed kan der være områder, der viser sig vigtige, der slet<br />

ikke bliver berørt. Det kan være tidskrævende at planlægge, gennemføre og ikke mindst<br />

bearbejde interviewene.<br />

Der kan forekomme problemer, hvis en eller en gruppe af deltagerne er så dominerende,<br />

at andre deltagere hindres i at udtrykke deres mening, eller i at komme med inputs. Det<br />

kan være vigtigt at have en slagplan i tilfælde af at samtalen ikke umiddelbart starter af<br />

sig selv. Et oplæg eller en uddybelse af pågældende spørgsmål eller konteksten er en<br />

mulighed.<br />

Fokusgruppeinterviewets særlige anvendelsesområde.<br />

En væsentlig kvalitet ved fokusgruppe-interviewet er evnen til, at belyse<br />

betydningsdannelse og refleksion i en gruppe. Der argumenteres og skabes<br />

fortolkninger, som udspringer<br />

direkte af handlinger og adfærd, eller som kan være retningsgivende/motiverende for<br />

fremtidens adfærd.<br />

21


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Fokusgrupper adskiller sig videre fra felt-gruppeinterviews og forskellige former for<br />

observation ved, at fokusgrupper er ”handlings-orienterede” og er fokuserede ud fra<br />

interviewerens<br />

for-forståelse, snarere end fra deltagernes for-forståelser. Det vil sige, at processerne i<br />

fokusgruppen foregår med udgangspunkt i interviewerens spørgsmål og eventuelle<br />

andre konkrete input, såsom billeder, medieklip, varer og kort med ord på.<br />

Fokusgruppers kombination af gruppeinteraktion og emnefokus, gør dem som metode<br />

særligt velegnede til, at producere empiriske data, der siger noget om<br />

betydningsdannelse i grupper.<br />

Fokusgrupper er derfor specielt gode til, at producere data om mønstre i<br />

indholdsmæssige<br />

betydninger i gruppers beretninger, vurderinger og forhandlinger. Man får noget at vide<br />

om, hvad det er en gruppe af mennesker kan blive enige om (eller det modsatte!).<br />

Fokusgrupper er også gode til at producere data om, hvordan sociale processer fører til<br />

bestemte indholdsmæssige fortolkninger. En svaghed kan være et for snævert eller<br />

fejlagtigt fokus fra interviewers side (for-forståelsen kan hæmme eller fremme den<br />

korrekte ”oplysning” af sagen).<br />

Overvejelser vedrørende fokusgruppeinterview<br />

Grundlaget for nedenstående overvejelser er at finde i Bilag 4.<br />

1. Hvilke data ønskes - og hvorfor lige dem?<br />

De data vi ønsker at få belyst er behovet for brugerundervisning, emner for bruger<br />

undervisning, tilslutning til projektet, tidspunktet for undervisningen og pr for projektet.<br />

2. Hvem skal deltage i fokusgruppen?<br />

Om muligt er det at foretrække, at vi får så heterogen en gruppe som muligt. Den skal<br />

helst bestå af flere forskellige aldersgrupper og af personer med forskellig hverv og<br />

uddannelse. Dog er der ikke grundlag for at inddrage unge mennesker under 20 år, da<br />

disse allerede er bedre kvalificeret til brug af it og internet. Der kan naturligvis være<br />

personlige relationer mellem interviewpersonerne. Dette vil ikke umiddelbart blive et<br />

problem, men det bør ikke tilsigtes.<br />

22


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

3. Rekruttering af gruppemedlemmer (kontaktvej til deltagere)<br />

Da vi har et ønske om at dele af gruppen helst skal være personer uden større<br />

tilknytning til biblioteket, og måske endda nogle der ikke benytter biblioteket, vil det<br />

være hensigtsmæssigt at lave en tilfældig udvælgelse. Der er dog det problem at lige<br />

netop denne gruppe kan være svær at komme i kontakt med, og det kan derfor blive<br />

nødvendigt at bruge kendte brugeres netværk, til at komme i kontakt med disse<br />

personer. Derved er udvælgelsen ikke længere tilfældig.<br />

4. Hvor mange gruppedeltagere og hvor mange grupper?<br />

Der er mange overvejelser at gøre sig i forhold til gruppens størrelse, men da vi gerne<br />

vil have en mængde meningstilkendegivelser og inputs, og da indholdet eller emnet ikke<br />

er meget personligt eller konfliktfyldt, vil det ikke blive et problem med store grupper<br />

på 8 til 12 personer. Det største problem i den retning er, at det kan være svært at styre<br />

en så stor gruppe, og at det bliver hårdere for den enkelte at komme til orde.<br />

Umiddelbart vil én gruppe være rigeligt til at belyse området, men for at sikre at man får<br />

et datagrundlag der er tilstrækkeligt, kan det være tjenligt at lave 2 grupper. Dette sikre<br />

også at man har et datagrundlag, hvis der skulle vise sig at være problemer i den ene af<br />

grupperne.<br />

5. Hvor skal fokusgrupperne gennemføres?<br />

Da lokalet til læringsrummet er ledigt ville det være en fordel at afholde interviewet der.<br />

Lokalet er afskærmet men rummer stadig bibliotekets stemning og da biblioteket ligger<br />

meget centralt i Struer med gode parkeringsmuligheder, er dette klart at foretrække.<br />

Hvis lokalet ikke er møbleret er der mulighed for at benytte et mødelokale på 1. sal i<br />

biblioteket.<br />

6. Strukturering af samtalen / interviewet og Spørge-guidens udformning og<br />

anvendelse.<br />

Da interviewdeltagerne er udenforstående i forhold til projektets historie og<br />

udarbejdelse kan det være en fordel, at der er grundige forklaringer og beskrivelser fra<br />

intervieweren løbende i interviewet. Det er nogle meget brede spørgsmål vi stille<br />

23


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

personerne, og der er ikke en fast struktureret fremgangsmåde for, hvordan vi ønsker<br />

området udforsket, derfor vil det ikke være gavnligt med en stram styring fra<br />

interviewerens side. Det vil være godt at starte med de brede diskussioner og er alle de<br />

ønskede emner ikke berørt igennem disse, er der den mulighed, at de mere konkrete<br />

spørgsmål stilles til sidst.<br />

Altså skal spørge-guiden være udformet sådan, at intervieweren altid kan finde de<br />

relevante oplysninger til interviewpersonerne, og sådan at intervieweren, hvis samtalen<br />

går i stå, kan komme med supplerende informationer. Spørgeguiden skal ligge ud med<br />

de brede spørgsmål og ende ud med de mere konkrete spørgsmål. Hvert af de bredere<br />

spørgsmål må gerne være uddybet med underspørgsmål.<br />

7. Information til deltagerne.<br />

Man skal huske at informere interviewdeltagerne grundigt om formålet med interviewet<br />

og brugen af de data interviewet giver. De må ikke være i tvivl om hvad deres rolle er<br />

og vigtigheden af deres deltagelse. Dette kan gøres i et introduktionsbrev de helst skal<br />

modtage umiddelbart efter at de har udtrykt interesse for deltagelse på baggrund af en<br />

formentlig mundtlig præsentation at projektet. Samme introduktion skal gives ved<br />

starten af interviewet og her skal understreges anonymitet samt det, at der ikke er nogle<br />

rigtige eller forkerte svar.<br />

8. Interviewerens rolle.<br />

Det er vigtigt at personen der styrer interviewet er tilbageholdende og lytter mere end<br />

taler. Dette bedre muligheden for at observere udviklingen i gruppen. Intervieweren skal<br />

skabe tryghed og være venlig og i mødekommende, men ikke engagere sig for meget i<br />

den enkeltes indstilling til området. Det er bedst at få gruppens medlemmer til at<br />

henvende sig til hinanden i stedet for til intervieweren, der dog bør hjælpe de der ytrer<br />

mindst, til at få talerum.<br />

9. optagelse og registrering af interviewet.<br />

Det må meget stærkt anbefales at optage fokusgrupper på bånd eller video. Det giver<br />

udvalget muligheden for at undersøge ved tvivlsspøgrsmål i forhold til interviewers<br />

noter. I den forbindelse er det også en ide at have en udenforstående part (dvs. en af<br />

24


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

bibliotekets ansatte, som dog ikke har arbejdet indgående med projektet) til at tage<br />

referat og noter, så resultaterne ikke begrænses af interviewerens indgang til området.<br />

Et udkast til et interviewgrundlag til brug for Struer bibliotek i forbindelse med ”<strong>Projekt</strong><br />

læringsrum” er at finde i bilag 5.<br />

Valg af emne for brugerundervisning<br />

Der er mange muligheder i et rum til kurser ved et bibliotek og der er mange spændende<br />

muligheder for temaer til undervisning.<br />

Som inspiration kan man vælge at se på de kurser der udbydes fra andre biblioteker og<br />

hvordan de har udvalgt disse emner. Udgangspunktet bør være de for hånden værende<br />

bibliotekariske kompetencer. De fleste bibliotekarer vil være rustet til at undervise i<br />

informationssøgning i forskellige emner og i basale IT færdigheder.<br />

Senere kan man eksperimentere med at udvide kursusmulighederne og tilpasse sine<br />

kurser efter enkelte borgergrupper. Det vil sige, at de første kurser man udbyder, skal<br />

tiltale et stort publikum og være på et niveau, hvor de ikke henvender sig til eksperter<br />

men begyndere inden for området.<br />

For at få et billede af et oplagt først kursus ved Struer bibliotek vil der nu blive set<br />

nærmere på Silkeborg biblioteks kursus udbud.<br />

Silkeborg bibliotek som inspiration<br />

Silkeborg bibliotek tilbyder mange kurser til deres borgere og disse fordeles efter<br />

indhold og intensitet.<br />

1-times introduktionskurser<br />

Rejs på nettet<br />

Biblioteket på nettet<br />

Handel på nettet<br />

Sundhed på nettet<br />

Borger på nettet<br />

Messenger på nettet<br />

Haven på nettet<br />

Motion og sport på nettet<br />

25


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Intensive 3-timers specialkurser<br />

Tænd og sluk 1<br />

Tænd og sluk 2<br />

Internet for begyndere<br />

Avanceret søgning på nettet<br />

Mail – kom i gang<br />

(Silkeborg bibliotek, 2007)<br />

Denne mængde af variation vil det ikke være muligt at tilbyde i en opstartsfase, hvor det<br />

også drejer sig om at fange borgernes interesse og skabe et par succes-kurser. Men man<br />

kan da få nogle ideer til hvor behovet er størst og så starte der.<br />

Tænd og sluk kurser er der ofte et publikum til og det er et oplagt sted at starte, da man,<br />

hvis kursisterne får en god oplevelse på et kursus som dette, har muligheden, at de gerne<br />

vil bygge videre på deres nye viden og derfor melder sig til næste kursus, og i sidste<br />

ende til de specialiserede kurser. Som før beskrevet er begynderniveau et godt sted at<br />

begynde og her har de også internet for begyndere.<br />

Hovedbiblioteket i Hvidovre har også afholdt kurser i informationssøgning på<br />

internettet for begyndere og introduktionskurser i brug af E-mail. Generelt er det på<br />

disse områder bibliotekerne sætter ind med brugerundervisning. Det er dog de færreste<br />

der har en udførlig beskrivelse af deres kurser liggende tilgængelig og derfor ser vi<br />

nærmere på silkeborgs kurser for at få et billede af hvad tænd og sluk kurserne går ud<br />

på.<br />

Intensiv internet-undervisning<br />

Vil du blive bedre til at bruge din pc og nettet? Vi tilbyder igen<br />

undervisning på forskellige niveauer. På alle kurser veksler vi mellem<br />

orientering og øvelser. Der vil være to undervisere, dvs. reel mulighed for<br />

assistance.<br />

26


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Tænd og sluk, 1<br />

Dette kursus henvender sig specielt til dig, der ikke har<br />

kendskab til en pc. Du lærer bl.a.:<br />

Hvad en pc består af, hvordan du bruger musen, hvordan du<br />

opretter et dokument og gemmer i mapper.<br />

Tænd og sluk, 2<br />

Dette kursus er en fortsættelse af Tænd og sluk, 1. Du lærer<br />

bl.a.:<br />

Hvordan du gør dine tekstdokumenter flottere med billeder,<br />

farver og skrifttyper, hvordan du går på nettet.<br />

Internet for begyndere<br />

(Silkeborg bibliotek, 2007)<br />

Du er fortrolig med at bruge din pc., du vil gerne blive bedre<br />

til at bruge nettet, du lærer at søge informationer, du lærer<br />

gode danske portaler og hjemmesider at kende.<br />

Hvis man ønsker at lave et tænd og sluk kursus som tilbud til Struer og omegns borgere<br />

er det vigtigt at have en meget struktureret plan for, hvordan man skrider frem og hvor<br />

dybt man vil gå i forklaringer og forskellige muligheder. Ved et sådant kursus vil det<br />

være vigtigt at målrette sit kursus efter en bestemt aldersgruppe og hvis dette ikke er<br />

muligt så vil det være uundværligt at have slagplaner for, hvordan eventuelle forskelle i<br />

indlæringshastighed og terminologisk problemstillinger afhjælpes.<br />

Det er ligeledes vigtigt at give kursisterne let overskuelige beskrivelser af det lærte, så<br />

de hjemme eller på bibliotekets andre computere kan øve de funktioner de har lært og så<br />

de har mulighed for at læse de beskrivelser underviseren giver ved tavlen og eventuelt<br />

kan de omdelte programmer suppleres af skærm billeder der viser, hvor i vinduet de<br />

finder funktioner osv.<br />

27


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Hertil kommer spørgsmålet om brugerbetaling eller ej. Der er flere af de større<br />

biblioteker der har sat brugerbetaling på de udbudte kurser. Der er her kun tale om et<br />

beløb der dækker udgifterne til materialer og kaffe og kage til deltagerne. Der er dog<br />

også en del biblioteker så som Københavns biblioteker der udbyder disse kurser gratis.<br />

Det kan blive et enormt arbejde at udforme en kursusvejledning til et begynderkursus,<br />

da der er utroligt mange ting man skal tage højde for. Flere af landets større biblioteker<br />

har allerede brugt kræfter på at udforme disse kurser og det burde være en mulighed at<br />

låne deres materialer og på baggrund af disse danne sig et perfekt program for netop<br />

Struers brugere. Hvis dette viser sig ikke at være en mulighed er der flere guides og<br />

vejledninger tilgængelige på internettet der også ville kunne danne grundlag for et<br />

sådant kursus. Her i blandt kan nævnes ”senior pc centers” guides og de manualer der<br />

stilles til rådighed på IT-borger.dk.<br />

Som det mest overordnede er det vigtigt at starte helt basalt med menuen ”alle<br />

programmer” når computeren først er startet op. Det er her brugeren får adgang til en<br />

samlet oversigt over de programmer der er på computeren. Det bedste vil være, at sætte<br />

brugeren i gang med at finde simple programmer som lommeregneren, spil, og<br />

naturligvis tekstbehandling, højst sandsynligt i form af ”Word”. Dette kunne udformes<br />

som en leg eller en konkurrence alt efter holdets temperament.<br />

I bilag 6 ses Microsoft egen guide til ”Microsoft Word” og til senere kurser kan bilag 7<br />

og 8 være en inspiration, da disse er Microsofts egne guides til ”fil og mappe<br />

håndtering” og Excel. Hvis det er inspiration til helt basale tænd og sluk kurser der er<br />

tale om er det igen en mulighed at besøge Senior PC Centrets hjemmeside (Senior PC<br />

Center, 2007) eller IT-borger.dk (IT-borger, 2007) hvor der ligger korte overskuelige<br />

guides til rådighed.<br />

Det er vigtigt at sikre at den uerfarne bruger får et godt forhold til musen såvel som<br />

tastaturet og dette kan ske igennem leg med for eksempel nogle lette spil eller sjove lege<br />

med tekstbehandling. Det er meget nødvendigt at brugeren kommer til at føle sig tryk<br />

ved tastaturet og ikke er bange for at taste forkert. Senere er det så en mulighed at<br />

introducere brugeren for internettet, men dette bør ikke blandes sammen med den mest<br />

28


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

grundlæggende brug af EDB, men være et tilbud efter endt kursus i begynder EDB lige<br />

som man ser det på Silkeborg bibliotek.<br />

Eftersom Struer bibliotek forventer at lave bruger undersøgelser og evalueringer af de<br />

første kurser vil der under disse være mulighed for at spørge nærmere ind til, hvilke<br />

specifikke emner der kunne være behov for at udforme og afholde kurser i senere hen.<br />

Synliggørelse af tiltag, PR<br />

Der er en ufattelig bred vifte af pr-muligheder i lokal samfundet. Mange af<br />

mulighederne kan være meget omkostningsfulde enten i mandetimer eller i medie. For<br />

et projekt af denne størrelse er det ikke en mulighed at lave reklame på tv. Ej heller er<br />

det muligt at lave større happenings i byen.<br />

Som det første tiltag ville en artikel i den lokale avis være et godt sted at starte. Det er<br />

altid vigtigt at diskutere med den pågældende journalist, hvordan overskriften skal lyde,<br />

da den er meget vigtig for at fange læserens opmærksomhed. Det er også meget vigtigt<br />

at sikre sig, at artiklen ikke kun bliver informativ, men at den også har et personligt<br />

islæt, hvilket skulle bevirke at den enkelte bedre kan sætte tilbudet op mod sin egen<br />

virkelighed.<br />

Det er altid en god ide at lave en opfølgende artikel enten lige inden afholdelse af kurset<br />

eller umiddelbart efter første afholdte kursus, hvor det vil være en fordel at få en af<br />

kursisterne til at udtale sig om kurset.<br />

Sideløbende med interviewet til avisen vil det være smart at kontakte den/de lokale<br />

radiostation/er og præsentere den/dem for tilbudet. Et tilbud der udelukkende er lavet<br />

for borgernes vinding og uden de store omkostninger for den enkelte er ofte lettere at<br />

skaffe omtale end profit-orienterede tilbud. Der er en god mulighed for, at stationen vil<br />

reklamere for tilbudene eller måske endda vil lade en af projektets tilknyttede<br />

medarbejdere interviewe om emnet.<br />

Ydermere er det en mulighed at lave en lille plakat til at hænge op i de lokale<br />

supermarkeder, offentlige opslagstavler, i foreningslokaler, på skoler og hvor det nu<br />

ellers er tilladt.<br />

Som det mest oplagte skal der informeres om tilbudet i det fysiske bibliotek. Det er også<br />

ønskeligt at reklamere på bibliotekets hjemmeside selvom de første kurser hendvender<br />

29


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

sig til personer der ikke har kendskab til EDB. Der er mulighed for, at personer i<br />

tilknytning til en mulig kursist, ser tilbudet her og giver informationen videre.<br />

Evaluering<br />

<strong>Læringsrum</strong>met i Struer er et permanent tilbud til borgerne i Struer og derfor er det<br />

meget vigtigt, at lave en evaluering efter de første mange kurser. Det optimale er, at<br />

kurset kan evalueres af såvel kursisterne som af medarbejderne, eller bare en person fra<br />

biblioteket som er inde i kursets opbygning.<br />

Det vil være en mulighed, at de sidste minutter af kurset bruges til at uddele et<br />

spørgeskema til kursisterne, så de kan give deres syn på kurset. Det kan dog være<br />

hensigtsmæssigt også at tage en kort diskussion med kursisterne efter at de har udfyldt<br />

spørgeskemaerne. En sådan diskussion vil forhåbentligt kunne føre til løsningsmodeller<br />

på eventuelle problemer.<br />

Ydermere vil det være ønskeligt, at en fra personalet kan sidde med under de første<br />

kurser. Det behøver ikke at være den samme person hver gang, men det skal være en der<br />

selv har prøvet at undervise på et tidspunkt. Denne person skal fungerer som observatør<br />

og notere kursisternes reaktioner samt selve undervisningen. I den forbindelse er det<br />

værd at nævne at observatøren ikke er tilstede for at bedømme underviseren eller for at<br />

kunne kritisere undervisningen. For det første har denne model den fordel at man på<br />

trods af, at underviseren ikke selv kan have overskud til at bemærke den enkelte kursists<br />

reaktioner, får disse reaktioner noteret alligevel. For det andet er det en fordel, at have<br />

en at dele oplevelsen med, efter endt kursus. For det tredje er der også mulighed for at<br />

denne person kan hjælp de af kursisterne der har svært ved at følge med under kurset.<br />

I forbindelse med udformningen af et spørgeskema til kursisterne er det vigtigt at være<br />

opmærksom på,ikke at spørge for personligt. På et hold af kursister vil der altid være<br />

nogen der lærer hurtigere end andre og nogle vil finde stoffet meget svært. En mulighed<br />

er at kursisterne får lov at være anonyme i besvarelsen. Det er stadig vigtigt ikke at<br />

spørge direkte til, hvor gode de er blevet til at mestre det givne område, men i stedet<br />

spørge til udbyttet og ikke niveauet.<br />

30


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

”<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong>” opsummeret<br />

Siden dette projekt blev slået op, som et projekt for 7. semester På Danmarks<br />

biblioteksskole, er selve projektets karakter blevet ændret flere gange. Som det tydeligt<br />

fremgår, er formålet og beskrivelsen af projektet fra foråret, ikke kernen i projektet<br />

endelige form. I stedet er brugerundervisning blevet hovedemnet. Rapporten er holdt på<br />

et meget teoretisk plan, for at give Struer bibliotek mulighed for at komme hurtigt i<br />

gang med projektet i foråret 2008. <strong>Projekt</strong>et har i dets endelige fremtoning form som en<br />

guide, til et bestemt formål med læringsrummet: Brugerundervisning i basale it-<br />

færdigheder og guide i valg af forskningsmetode under tilrettelægningsfasen ved Struer<br />

bibliotek.<br />

Brugerundervisning i it er et tiltag der i forvejen har fået godt fodfæste ved flere af<br />

landets biblioteker. Et fysisk læringsrum ved Struer bibliotek er et stort skridt på vejen<br />

til, at sikre grundlaget for livslang læring for lokalbefolkningen.<br />

Informationskompetence er grundlaget for at kunne lære i informationssamfundet, og<br />

derfor er biblioteket det oplagte sted at udvikle sine kompetencer i at søge, kritisk<br />

vurdere og lagre ny viden. Læring er et begreb der fylder meget i de fleste<br />

organisationer og bibliotekerne arbejder alle med dette begreb, men at definere dette<br />

begreb er ikke så lige til, da begrebet i sig selv er meget bredt.<br />

Der er flere måder hvorpå bibliotekerne kan fungere i en læreproces og læringsrummet<br />

er en struktureret tilgang til læring, samtidig med at rummet kan fungere som studierum<br />

for brugerne i de tidsrum, hvor der ikke er planlagt kurser eller møder i lokalet.<br />

Det er vigtigt at det læringstilbud man giver er struktureret sådan, at det fremmer læring<br />

mest muligt. Derfor er det gavnligt at have overblik over de forskellige faktorer der<br />

påvirker undervisningen. Før man begynder at tilrettelægge selve undervisningen skal<br />

biblioteket have gjort sig klart hvad det endelige mål med kurset er og hvem der skal<br />

modtage undervisningen. Derefter er det så tid til at se på de muligheder man har i<br />

forbindelse med det miljø, hvor i undervisningen skal afholdes, samt hvilke medier man<br />

som afsender anvender. På baggrund af disse overvejelser kan man så begynde at<br />

udforme kursets eksakte indhold og fremgangsmåde.<br />

31


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Der er dog en faktor der ikke er så åbenlys for underviseren, nemlig<br />

undervisningskompetencen. For at sikre det størst mulige udbytte af undervisningen for<br />

kursisten, er det vigtigt at have et kendskab til, hvordan mennesket lærer, og hvordan<br />

man selv, som underviser, lærer. Man har en tendens til at undervise inden for de<br />

ramme, hvorigennem man selv lærer bedst, men da det er forskelligt hvordan man bedst<br />

tager viden til sig, kan det være gavnligt at undersøge læringsprocesser helt generelt. En<br />

mulighed er at se på læringsstile f.eks. som Anne Malberg der tager udgangspunkt i fire<br />

måder at lære på (Malberg, 2003).<br />

Der er dog flere aspekter ved et projekt af denne karakter, der ikke kan besvares<br />

udelukkende på baggrund af litteratur og andres erfaringer. Derfor er det vigtigt allerede<br />

når man gør sig målet med projektet klart, at overveje, hvilke informationer man har<br />

brug for, for at kunne gøre projektet så vellykket som muligt. Dette indebærer også at<br />

overveje, hvilke metoder det vil være hensigtsmæssigt at bruge til indsamling af<br />

informationerne.<br />

Hvis man vil sikre et bredt læringstilbud ved Struer bibliotek og ydermere være sikre<br />

på, at der er interesse for pågældende tilbud bliver biblioteket nød til, at komme i<br />

kontakt med borgerne. Der er flere måder at gøre dette på. Hvis de informationer man<br />

søger, skal kunne måles og vejes og er meget strukturerede, er et spørgeskema vejen<br />

frem. Der er dog nogle potentielle problemer forbundet med denne metode, da man for<br />

at sikre en tilstrækkelig svarprocent skal have mange besvarelser og da Struer bibliotek<br />

ønsker at få kontakt til de borgere, der ikke allerede benytter biblioteket i høj grad, er<br />

det ikke nok at spørgeskemaet uddeles på biblioteket. Emner som læring og interesser<br />

og subjektive holdninger er svære at måle og veje, så i dette tilfælde er et spørgeskema<br />

ikke den bedste løsning. I stedet er interviewet at foretrække, da det giver mulighed for<br />

at få uddybende forklaringer, og da den adspurgte kan spørge ind til formål og baggrund<br />

for spørgsmålene. Metoden har dog den ulempe, at det er meget tidskrævende at udfører<br />

interviewene og bearbejdelsen af svarene er næsten lige så omfattende.<br />

Derfor er et fokusgruppeinterview at foretrække, da man har mulighed for at udvælge<br />

deltagere der passer til målgruppen. Omkostningerne ved denne metode er ikke så<br />

omfattende hverken i tid eller bearbejdelse som ved ordinære interviews.<br />

32


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Lokalet er i sin indretning er et computerrum, hvilket forudsætter at læringen foregår<br />

via computeren. Dette forudsætte ydermere at den lærende kan betjene dette værktøj.<br />

Derfor er grundlæggende kurser i brug af it et godt sted at starte, da det vil give flere<br />

borgere mulighed for at deltage i senere tilbud fra læringsrummet. Samtidig er et kursus<br />

der omhandler den mest basale brug af en computer rimeligt let at gå til, da alle ansatte<br />

ved biblioteket selv besidder disse kompetencer, samt den faktor, at det er let at skaffe<br />

materiale til inspiration ved udformningen af kurset.<br />

For at projektet skal få succes er det vigtigt, at målgruppen er klar over at tilbudet er der<br />

og derfor er det allerede tidligt i processen vigtigt at overveje, hvordan man vil lave PR<br />

for projektet. I et samfund af Struers størrelse behøver det ikke at blive dyrt at reklamere<br />

for et tiltag som dette, da det skulle være muligt at lave indslag til den lokale<br />

radiostation og til den lokale avis. Ydermere vil det være en god ide at lave plakater til<br />

brug omkring i byen.<br />

Det er vigtigt at man har overvejet, hvordan man kan evaluere på et projekt som dette,<br />

der gerne skulle udvikle sig og være et forsat tilbud til borgerne. Der er altid ting der<br />

kan gøres bedre eller nye metoder der kan afprøves, og for at sikre at undervisningen<br />

forbliver tidssvarende, er det vigtigt at søge feedback fra kolleger og fra kursister, såvel<br />

efter det første kursus som efter en mængde kurser.<br />

33


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Litteraturliste:<br />

Bjerg, Claus, 2001. ”Informationssøgning og læring – med fokus på<br />

uddannelsesbibliotekarens rolle og på samarbejdet mellem uddannelsesbibliotekarer og<br />

lærere.” Speciale ved Danmarks Biblioteksskole 2001, vejleder Mona Madsen, 85 sider.<br />

Bruce, Christine Susan, (1997). “Seven Faces of Information Literacy in Higher<br />

Education”, Queensland University of Technology<br />

Danmarks bibliotekskole, 2007. ”<strong>Projekt</strong>database” lokaliseret d. 26.11.2007.<br />

http://studienet.db.dk/public/7sem/<br />

Frøyen, Walter, 2000. ”Ansvar for andres læring” ; dansk forord ved Hans Jørgen<br />

Kristensen ; oversat af Mikal Arboe. - 1. udgave. - [Kbh.] : Gyldendal Uddannelse,<br />

2000. - 148 sider : ill.. - (Carpe)<br />

Halkier, Bente, 2002. ”Fokusgrupper”. Forlaget Samfundslitteratur & Roskilde<br />

Universitetsforlag (ISBN 87-593-0912-1).<br />

Illeris, Knud, 2007. ”Læringsteorier – 6 aktuelle forståelser”. Roskilde<br />

Universitetsforlag.<br />

(ISBN: 978-87-7867-352-7)<br />

Informationsordbogen, Lokaliseret d. 26.11.2007<br />

http://www.informationsordbogen.dk/search.php?text=informationskompetence&t<br />

ype=all<br />

Ingemann, Bruno, 2002, ”Den nye bollemodel”. Lokaliseret d. 26.11.2007.<br />

http://akira.ruc.dk/~bruno/IngemannKOMM/2002_NyeBollemodel.pdf<br />

Jørgensen, Peter Wright, Januar 2004. ”Hvad er et fokusgruppeinterview”.<br />

www.pwright.dk<br />

Kruuse, Emil, 2001. ”Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag”.<br />

4. udgave, 1 oplag. Dansk psykologisk Forlag, 2001. Kapitel 1-4, 46 sider.<br />

Kvale, Steinar 1997. ”Interview : en introduktion til det kvalitative<br />

forskningsinterview”.<br />

1 Udgave, 2. oplag. Hans Reitzels forlag 1997. Kapitel 1-4, 85 sider<br />

Københavns amt, 2007. ”Københavns amts metode guide”. Lokaliseret d. 4.10.2007.<br />

http://www.kbhamt.dk/APV/default.asp?id=34<br />

Malberg, Anne, 2003, ”E-læring og læringsstile : teori og praksis” 1. udgave. 199 sider,<br />

illustreret. Forlag: Dafolo ISBN: 87-7281-130-7<br />

Silkeborg bibliotek, 2007. ”Kurser på biblioteket”. Lokaliseret d. 26.11.2007.<br />

34


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

http://www.silkeborg-bibliotek.dk/hovedmenu/kurser.asp<br />

Århus kommunes biblioteker, 2006, ”Hybride læringsmiljøer”. Lokaliseret d.<br />

27.09.2007<br />

http://www.aakb.dk/sw26127.asp<br />

Eksempler:<br />

Senior PC Center, 2007. ”IT vejledninger”. Lokaliseret d. 30/10-2007<br />

http://www.spcc.dk/materiale.htm<br />

IT-borger, 2007. ”din pc – gratis it-vejledning” lokaliseret d. 30/10-2007<br />

http://www.it-borger.dk/laer-om-it/din-pc<br />

35


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilagsoversigt<br />

Bilag 1. <strong>Projekt</strong>beskrivelse<br />

Bilag 2. Endeligt udkast til medarbejderundersøgelse<br />

Bilag 3. Første udkast til medarbejderundersøgelse<br />

Bilag 4. Guide til fokusgruppeinterviews<br />

Bilag 5. Udkast til fokusgruppeinterviewet<br />

Bilag 6. Habil til Word, et eksempel<br />

Bilag 7. Fil og mappe håndtering, et eksempel<br />

Bilag 8. I gang med Excel, et eksempel<br />

36


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong><br />

Tilbage til oversigten<br />

Status Ingen aftale indgået<br />

<strong>Projekt</strong>periode 2007<br />

Kontaktinformation<br />

Struer Bibliotek<br />

Smedegade 1<br />

7600 Struer<br />

Kontaktperson Bent Birk Kristensen<br />

Telefon 96848500<br />

E-mail bbk@struer.dk<br />

Bilag 1.<br />

<strong>Projekt</strong>information<br />

Formål<br />

Formålet med projektet er en indholdsbestemmelse af begrebet læringsrum med henblik<br />

på etablering af et bredt læringstilbud til kommunens borgere i bred forstand.<br />

Beskrivelse<br />

Undersøgelse af behov, indhold, personalekompetencer m.v. i forbindelse med<br />

etablering af læringsrum i tilknytning til biblioteket<br />

Slutprodukt<br />

Biblioteket forventer i form af en rapport eller lignende at blive præsenteret for hvad et<br />

læringsrum kunne indeholde af forskellige tilbud til kommunens borgere.<br />

Forventet effekt<br />

Biblioteket forventer af projektet bidrager til i første omgang at give bibliotekets<br />

personale et større indblik i læringsrummets muligheder og dermed skabe muligheder<br />

for at give et bedre tilbud<br />

Krav om den studerendes tilstedeværelse<br />

Nej<br />

37


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 2.<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> ved Struer bibliotek.<br />

Hvad er din Arbejdsfunktion eller profession?<br />

____________________________________________________________<br />

____________________________________________________________<br />

________________<br />

Køn: Kvinde_____ Mand_____<br />

Hvor mener du at læring finder sted?<br />

_____i undervisningssituationer<br />

_____i fritiden<br />

_____på biblioteket<br />

_____på arbejde<br />

_____igennem underholdning<br />

_____når du handler<br />

_____alene<br />

_____i selskab med andre<br />

_____andet<br />

Begrund din besvarelse:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvornår oplever du selv læring?<br />

_____i undervisningssituationer<br />

_____i fritiden<br />

_____på biblioteket<br />

_____på arbejde<br />

_____igennem underholdning<br />

_____når du handler<br />

_____alene<br />

_____i selskab med andre<br />

_____andet<br />

Begrund din besvarelse:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

38


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Hvilke associationer får du til begrebet læring?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvordan lever ”<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong>” op til dine associationer i<br />

forhold til læring?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvilke muligheder ser du i brugen af læringsrummet?<br />

_____undervisningslokale<br />

_____mødelokale<br />

_____åbent EDB-rum<br />

_____kursuslokale<br />

_____lektiecafé<br />

_____møderum for foreningslivet<br />

_____inspirations rum<br />

Andet:________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvilke af nedenstående emner ville du se formålet i at afholde kurser<br />

i?<br />

_____Computer for begyndere, tænd sluk kursus.<br />

_____Internettet for begyndere (muligheder på internettet, ansvarlighed og<br />

sikkerhed)<br />

_____Kursus i brug af E-mail (opret en email, send og modtag, vedhæft fil osv.)<br />

_____Informationssøgning på internettet (vurdering af kilder og gode steder at<br />

kikke)<br />

_____At lave sin egen hjemmeside (evt microsoft eller andre udbydere af<br />

domæner)<br />

_____Undervisning i tekstbehandling (word, power point osv.)<br />

_____At oprette en webblog.<br />

_____Brug af mødesteder og Chat-rum<br />

Eventuelt:_____________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

____________________<br />

39


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 3.<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> ved Struer bibliotek.<br />

Hvad er din Arbejdsfunktion eller profession?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Køn: Kvinde_____ Mand_____<br />

Hvor mener du at læring finder sted?<br />

_____i undervisningssituationer<br />

_____i fritiden<br />

_____på biblioteket<br />

_____på arbejde<br />

_____igennem underholdning<br />

_____når du handler<br />

_____alene<br />

_____i selskab med andre<br />

_____andet<br />

Begrund din besvarelse:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Hvornår oplever du selv læring?<br />

_____i undervisningssituationer<br />

_____i fritiden<br />

_____på biblioteket<br />

_____på arbejde<br />

_____igennem underholdning<br />

_____når du handler<br />

_____alene<br />

_____i selskab med andre<br />

_____andet<br />

Begrund din besvarelse:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Hvilke associationer får du til begrebet læring?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

40


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Hvordan lever ”<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong>” op til dine associationer i<br />

forhold til læring?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Hvilke muligheder ser du i brugen af læringsrummet?<br />

_____undervisningslokale<br />

_____mødelokale<br />

_____åbent EDB-rum<br />

_____kursuslokale<br />

_____lektiecafé<br />

_____møderum for foreningslivet<br />

_____inspirations rum<br />

Andet:________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Hvilke af nedenstående emner ville du se formålet i at afholde kurser<br />

i?<br />

_____Computer for begyndere, tænd sluk kursus.<br />

_____Internettet for begyndere (muligheder på internettet, ansvarlighed og<br />

sikkerhed)<br />

_____Kursus i brug af E-mail (opret en email, send og modtag, vedhæft fil osv.)<br />

_____Informationssøgning på internettet (vurdering af kilder og gode steder at<br />

kikke)<br />

_____At lave sin egen hjemmeside (evt microsoft eller andre udbydere af<br />

domæner)<br />

_____Undervisning i tekstbehandling (word, power point osv.)<br />

_____At oprette en webblog.<br />

_____Brug af mødesteder og Chat-rum<br />

Eventuelt:_____________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Hvordan føler du dig klædt på til at undervise?<br />

_____Jeg har undervisningserfaring og føler mig parat til at undervise.<br />

_____Jeg har ingen undervisningserfaring, men føler mig alligevel parat til at<br />

undervise.<br />

_____Jeg føler mig parat, men føler ikke jeg har de faglige forudsætninger.<br />

_____Jeg føler mig parat, men føler ikke jeg har de pædagogiske forudsætninger.<br />

_____Jeg føler ikke, at jeg er parat til at undervise, men vil gerne erhverve mig<br />

undervisningskompetencer.<br />

_____Jeg føler ikke, at jeg er parat til at undervise og ønsker ikke at komme til<br />

det.<br />

41


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Begrund din besvarelse (hvorfor og eventuelt, hvad du føler du mangler):<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Føler du dig rustet til at undervise i IT relaterede emner?<br />

_____meget_____nogenlunde_____hverken eller_____lidt_____slet ikke<br />

Begrund din besvarelse:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Hvilke af nedenstående emner ville du føle dig parat til at undervise i?<br />

_____Computer for begyndere, tænd sluk kursus.<br />

_____Internettet for begyndere (muligheder på internettet, ansvarlighed og<br />

sikkerhed)<br />

_____Kursus i brug af E-mail (opret en email, send og modtag, vedhæft fil osv.)<br />

_____Informationssøgning på internettet (vurdering af kilder og gode steder at<br />

kigge)<br />

_____At lave sin egen hjemmeside (evt microsorft eller andre udbydere af<br />

domæner)<br />

_____Undervisning i tekstbehandling (word, power point osv.)<br />

_____At oprette en webblog<br />

_____Brug af mødesteder og Chat-rum<br />

Eventuelt:_____________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Har du bestemte områder inden for dine interesser du ville kunne<br />

undervise i?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

42


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 4.<br />

Peter Wright Jørgensen<br />

Ledelses- og udviklingskonsulent, MPM, Januar 2004<br />

Tlf. 66 14 34 85 Internet: www.pwright.dk<br />

Fokusgruppeinterviews<br />

Dette materiale er mine personlige noter og et udtryk for mine fortolkninger efter<br />

gennemlæsning af<br />

en meget god bog om fokusgrupper. Der er skrevet af Bente Halkier, hedder<br />

”Fokusgrupper” og er<br />

udkommet på forlaget Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag 2002 (ISBN<br />

87-593-0912-<br />

1). Materialet er tænkt som umiddelbart inspirationsmateriale til nybegyndere i<br />

forbindelse med<br />

overvejelse af fokusgruppeinterview som dataindsamlingsmetode i<br />

projektsammenhæng. Der<br />

anvendes i dette skrift forkortelsen FG for Fokusgruppe. Anvendelse af denne metode i<br />

forskningsmæssige sammenhænge vil kræve yderligere studier af litteraturen på<br />

området (se bl.a. litteraturlisten bagest i materialet).<br />

Hvad er en fokusgruppe?<br />

Den metodiske udvikling af fokusgruppe-konceptet tog sit udgangspunkt indenfor<br />

primært<br />

marketing og reklameverdenen, hvor fokus var forskellige forbrugergruppers opfattelse<br />

og reaktion på forskellige forbrugsgoder m.v.<br />

Senere blev metoden også meget anvendt indenfor non-profit marketing (f.eks. til<br />

evaluering<br />

af det offentliges forskellige typer af kampagner, i forhold til frivillige organisationer<br />

eller i forbindelse med andre der skulle ud med et ”non-profit”-budskab). Metoden<br />

anvendes også nu udbredt indenfor sociologien og indenfor kommunikations og<br />

medieforskningen.<br />

Hovedvægten i et fokusgruppe-interview er på interaktion/dialog mellem deltagerne.<br />

Dette skal ses til forskel fra det individuelle eller gruppe interviewet, hvor intervieweren<br />

er temmelig aktiv. Fokus (emnet) bestemmes af intervieweren (moderatoren).<br />

Fokusgrupper kan således forstås som en dataindsamlingsmetode (forskningsmetode),<br />

hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har<br />

bestemt.<br />

Det er altså kombinationen af gruppeinteraktion og et forskerbestemt emnefokus, som<br />

er<br />

fokusgruppers kendetegn.<br />

Fokusgruppeinterviewets særlige anvendelsesområde.<br />

En væsentlig kvalitet ved fokusgruppe-interviewet er evnen til at belyse<br />

betydningsdannelse<br />

og refleksion i en gruppe. Der argumenteres og skabes fortolkninger som udspringer<br />

direkte af handlinger og adfærd, eller som kan være retningsgivende/motiverende for<br />

43


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

II. ”Tilfældig” - og uselekteret.<br />

III. Via personligt netværk - eller andres netværk (f.eks. i egen<br />

organisation, i familien, i sin klasse, via andre forskere etc.). Udvælgelsen<br />

kan være ”selekteret” eller<br />

”uselekteret” efter behov.<br />

5. Hvor mange gruppedeltagere?<br />

Her er flere overvejelser at gøre, men dette kan være en grov rettesnor i forhold til en<br />

mindre eller større gruppe.<br />

-Meget personligt indhold/tema<br />

-Upersonligt indhold/tema<br />

-Konfliktfyldt/politisk tema<br />

-Forskelligheder er interessante<br />

-Ønske om dybdegående analyse<br />

-Skabe overblik og primært give af data m.h.p. - indhold<br />

indholdsinformation<br />

- interaktion<br />

- følelser<br />

6. Hvor mange fokusgrupper?<br />

- afhænger af fokusgruppens betydning (data) for det samlede projekt<br />

(ressourceafvejning).<br />

- der skal skaffes ”nok” data, d.v.s.<br />

- indtil der ikke kommer mere vigtig ny information frem.<br />

- ikke flere end at datamængden kan analyseres og anvendes bedst muligt<br />

(pas på<br />

risikoen for at indsamle for mange data).<br />

! Ved større forskningsprojekter (flere år) hvor fokusgrupperne er den primære<br />

(vigtigste)<br />

datakilde, anbefales et minimum på 6 fokusgrupper.<br />

7. Hvor skal fokusgrupperne gennemføres?<br />

- man ønsker at sikre: - sikkert fremmøde<br />

- god deltagerinteraktion<br />

- få eller ingen forstyrrelser<br />

- helst så tæt på deltagerne som muligt.<br />

- emnet for diskussion bør vær styrende for lokalisering!<br />

- hos deltagerne (alle/enkelte)?<br />

- hos deltagerne - men i et neutralt lokale (ex. mødelokale).<br />

- hos moderater, privat eller på arbejdspladsen<br />

- på et, for alle parter, neutralt sted.<br />

8. Strukturering af samtalen / interviewet.<br />

- overveje om der skal være meget moderator-aktivitet eller lidt!<br />

- mere struktur kræver mere moderater aktiviteter.<br />

- fokus på eksploration af feltet (nyt), forstudier, eller analyse af<br />

interaktioner<br />

og værdier/normer, vil tilsige lavere struktureringsgrad.<br />

45


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

(4) 6 deltagere (10) 12 deltagere<br />

- fokus på diskussions indhold (data om emnet), eller vedrørende et emne<br />

som<br />

moderator (undersøgeren) allerede ved meget om, vil tilsige højere grad af<br />

struktur.<br />

(fordi vedkommende kan stille mere præcise og relevante spørgsmål).<br />

Der findes 3 ”klassiske” modeller for strukturering:<br />

A. ”Løs model” (lavt struktureret):<br />

Der gives 1-3 overordnede åbningsspørgsmål, som deltagerne diskuterer ud fra!<br />

(minimal indblanding fra moderator)<br />

B. ”Stram model” (relativt struktureret):<br />

Der er udarbejdet en samtaleguide, som indeholder en række væsentlige delemner,<br />

eller spørgsmål, som deltagerne skal forholde sig til.<br />

OBS! Der må dog ikke være så mange spørgsmål, at det nærmer sig et semistruktureret<br />

gruppeinterview.<br />

Der kan indgå forskellige input (udsagn/citater, billede/film eller andet), som<br />

moderator anvender på givne tidspunkter for at aftvinge deltagerne en stillingtagen.<br />

Metoden er også mest velegnet til større grupper, som typisk kræver en hel del<br />

styring fra moderators side.<br />

C. ”Tragten” (kombinationsmodel, som nok er den hyppigst anvendte):<br />

Dette er en kombination, hvor man starter med en bred og ret åben diskussion<br />

(samtale), som så afsluttes med nogle konkrete spørgsmål, der skal behandles -<br />

hvis den åbne del ikke har besvaret disse allerede.<br />

F.eks.: 1 time efter model A. og 2 time efter model B.<br />

9. Spørge-guidens udformning og anvendelse.<br />

- opbygges ud fra FK’s formål (hvad er erkendelsesinteressen?) og struktureringsbehov.<br />

Løs model: - Kun få, og meget åbne spørgsmål.<br />

Stram model: - En række spørgsmål og evt. delspørgsmål, som skal sikre en delvis<br />

forudbestemt<br />

dataindsamling på flere områder.<br />

Tragten: - En kombination af ovenstående.<br />

Ved de brede spørgsmål, kan det være en fordel, at styrke diskussionen<br />

og interaktionen ved at bede deltagerne diskutere sig frem til et givet<br />

”resultat”. Dette ”resultat” kan introduceres ved hjælp af forskellige<br />

spørgsmål, som f. eks…….<br />

Strukturelle spørgsmål, der fokuserer på typer og tilhørsforhold til typer.<br />

”I virker enige om at x + y handlinger er nogle gode måder at omsætte værdi Q<br />

på i hverdagen…… - hvilke andre typer af handlinger opfatter I på samme måde<br />

(konkret)?”<br />

Kontrast-spørgsmål, som fokusere på forskelle og modsætninger.<br />

”I den konkrete situation synes I (eller nogle af jer) at x handling var en fin måde<br />

at håndtere sagen på, men…. - hvornår ville x ikke være OK? - eller hvad ville<br />

være en dårlig reaktion i den konkrete situation?”<br />

Som supplement til den anvendte spørgeguide, kan der anvendes forskellige indslag /-<br />

øvelser m.v. undervejs i FG, hvis dette er relevant for emnet og vil fremme/forstærke<br />

muligheden for dataindsamling/interaktion.<br />

F. eks. - fremlæggelse af fysiske produkter<br />

46


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

- fremlæggelse af fysiske billeder, videosekvenser m.v.<br />

- bede deltagerne rangordne eller systematiserer en række ord, eller<br />

udsagn i relation<br />

til emnet.<br />

- lade deltagerne producere ”slogans” eller lign.<br />

- o.s.v (mange eksempler i litteraturen).<br />

10. Information til deltagerne.<br />

Allerede ved rekrutteringen af deltagere er det vigtigt at sikre sig god<br />

informationsformidling<br />

vedr. :<br />

- hvad skal FG-data bruges til?<br />

- hvad er den enkelte deltagers rolle (herunder evt. krav til forberedelse)<br />

- tid, sted, varighed og vigtigheden af rettidigt fremmøde.<br />

Strukturelle forhold:<br />

- evt. inklusions- eller exklusionskriterier<br />

- evt. segmentering i grupperne<br />

- undersøgerens baggrund, og rolle (som oftest samtidig er moderator).<br />

Hvis der ikke er sammenfald, så redegøres for begge personer.<br />

Ovenstående informationer bør gengives kort i et introduktionsbrev, som tilsendes alle<br />

deltagere<br />

i god tid før fokusgruppen samlæes. Der skal også være mulighed for at kontakte<br />

moderator på forhånd.<br />

11. Moderator-rollen.<br />

Den”tilbageholdende” styring skal være idealet.<br />

Moderator skal:<br />

- skabe tryghed og et ”dialogisk rum”.<br />

- lytte meget mere end tale<br />

- observere hvad der sker<br />

- være venlig og imødekommende, men holde distancen.<br />

- ikke begrænse deltagernes mulighed for at udvikle og formidle deres<br />

opfattelser.<br />

- ikke forstå for meget (”det kender jeg godt-syndrom”), idet dette<br />

nedsætter<br />

evnen til at stille uddybende spørgsmål og til at undre sig.<br />

En fokusgruppe lykkes når:<br />

- deltagerne henvender sig til hinanden.<br />

- kommentere hinandens udtalelser<br />

- spørger ind til hinandens erfaringer og holdninger<br />

- koncentrerer sig om emnet/temaet - og forholder sig til det<br />

- medfører en åben ærlig og engageret samtale<br />

Det er moderators opgave ved sin personlige adfærd og ved den ”tilbageholdende”<br />

47


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

styring, at sikre denne proces.<br />

Ved anvendelse af en styrende/motiverende pædagogisk indsats handler det ofte om:<br />

- at få afdæmpet den/de meget snakkende lidt ned.<br />

- at få hjulpet den/de lidt snakkende frem med sine synspunkter.<br />

En god introduktion + opstart skaber den bedste basis for moderaters arbejdsvilkår og<br />

muligheder - og for et vellykket fokusgruppe-interview.<br />

12. Introduktion.<br />

Det er i denne fase moderator skal skabe en passende mængde af tryghed i gruppen, og<br />

ved at klarlægge ”spillereglerne” og egen rolle medvirke til at skabe det ”dialogiske<br />

rum”<br />

for samtalen. Det er vigtigt, at der allerede fra 1. deltagersamtale skabes en venlig og<br />

god<br />

atmosfære - så vær velforberedt og ”tilstede” på alle måder! (Se evt. eksempel på<br />

introduktion på<br />

side 59 i Halkiers bog)<br />

Væsentlige punkter i Introduktionen:<br />

- fortælle kort om projektet.<br />

+ dataindsamlingsmetode og -behandling<br />

+ fortrolighed/anonymitet<br />

- fortælle kort om fokusgruppeformen - til forskel fra ”alm. interview”.<br />

- offentliggør rammer og struktur (indhold)!<br />

- evt. give lidt input om gruppedynamik og selvforvaltning, idet dette vil<br />

hjælpe<br />

gruppen til selv at administrere sin dialog - og mindske behovet for<br />

indblanding<br />

fra moderator.<br />

- fortælle at det mest interessante for undersøgelsen er….<br />

- det I konkret gør i praksis.<br />

- jeres erfaringer og ikke kun jeres viden eller holdning til sagen.<br />

- at alle erfaringer (gode og dårlige) er lige vigtige.<br />

- at der ikke er nogen ”rigtige og forkerte” svar.<br />

13. Optagelse af FG-samtalen.<br />

Det må meget stærkt anbefales at optage fokusgrupper på bånd eller video.<br />

Se evt. Halkiers bog side 60-62 vedr. evt. tekniske problemer og info til deltagere.<br />

14. Etik.<br />

Der er 4 hovedelementer i forhold til de etiske aspekter ved anvendelse af FG.<br />

1. Anonymitet for den enkelte deltager når resultater præsenteres!<br />

- samt at kun undersøgeren ser/hører de oprindelige optagelser af<br />

samtalen.<br />

2. Hvad handler projektet om - og hvad skal FG (alle typer af data herfra)<br />

bruges til?<br />

3. Man skal holde hvad man lover!<br />

- og derfor ikke love mere, end man kan holde.<br />

4. Man skal opføre sig ordentlig menneskeligt set.<br />

- ikke nedgøre folk eller latterliggøre dem.<br />

- respektere deres synspunkter og valg. o.s.v.<br />

48


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Litteratur om fokusgrupper og kvalitative metoder<br />

Sundhedsrelateret litteratur<br />

Bojlén, Nina Sybille & Inga Marie Lunde: Fokusgruppeinterview som kvalitativ<br />

forskningsmetode. I: Ugeskrift for Læger, 157. årgang, nr. 23. 1995. Journal (1999):<br />

Håndslag på kvaliteten, nr. 2.<br />

Kitzinger, Jenny: The methodology of Focus Groups: The importance of interaction<br />

between research participants. I: Sociology of Health & Illness, Vol. 16, No. 1. 1994<br />

Kjølstad, Sverre & Torgeir Høverstad: Fokusgrupper - presentasjon av en kvalitativ<br />

forskningsmetode. I: Tidsskrift for den Norske Lægeforening, nr. 26., 1991.<br />

Schjødt, Inge & Birgitte Egholm Jacobsen: Patienterne udpegede problemerne. I:<br />

Sygeplejersken, nr. 45 - 1998.<br />

Generel litteratur<br />

Halkier, Bente: Fokusgrupper, Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag,<br />

Frederiksberg 2002.<br />

Dahler-Larsen, Peter (1996): Kvalitative evaluerings-metoder i brugerundersøgelser:<br />

Hvad kan offentlige organisationer lære? I: Nordisk Administrativt Tidsskrift, årgang<br />

77, nr. 2.<br />

Dahler-Larsen, Anne Marie & Peter Dahler-Larsen: Fokusgrupper i teori og praksis. I<br />

Erik Maaløe (red.) : Internt undervisningsmateriale i kvalitativ metode.<br />

Handelshøjskolen i Aarhus 1995.<br />

Denzin, Norman K. & Yvonna S, Lincoln: Handbook of Qualitative Methods. Sage,<br />

London 1994.<br />

Flick, Uwe: An Introduction to Qualitative Research. Sage, London 1998.<br />

Krogstrup, Hanne Katrine: User Participation in Quality Assesment. A Dialogue and<br />

Learning Oriented Evaluation Method. I: Evaluation, vol. 3, no. 2. 1997.<br />

Kvale, Steinar: Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans<br />

Reitzels Forlag, 1997.<br />

Morgan, David: Focus Groups as Qualitative Research, Sage, London 1997.<br />

49


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 5.<br />

<strong>Læringsrum</strong> på Struer bibliotek. Et fokusgruppeinterview.<br />

<strong>Læringsrum</strong>met på Struer bibliotek er et computerrum blandt andet med det<br />

formål at tilbyde Struer kommunes borgere undervisning i IT,<br />

informationssøgning og meget andet. For at kunne optimere undervisningen er vi<br />

interesserede i at vide hvilke områder i som borgerne i Struer kommune finder<br />

interessante, på hvilket niveau der skal undervises osv.<br />

1. Bruger I Computer og internet i jeres hverdag? Hvor meget, hvordan og til<br />

hvad?<br />

2. Ville I umiddelbart fatte interesse for at deltage i kurser i brug af EDB og<br />

internettet udbudt og afholdt af biblioteket?<br />

3. Hvilke emner ville der for jer at se, være formål med at oprette?<br />

_____ Computer for begyndere<br />

_____ Internet for begyndere<br />

_____ Litteratursøgning på internettet<br />

_____ Relevansvurdering af kilder på internettet<br />

_____ Håndarbejde på internettet.<br />

_____ Opbygning af hjemmesider<br />

_____ Sundhed på internettet<br />

_____ Unge på internettet<br />

_____ Ældre på internettet<br />

_____ Borgerinformation på internettet<br />

4. Andre forslag til undervisnings emner der kunne være interessante?<br />

5. Hvilke af de emner der har været på tale ville i selv være interesserede i at<br />

deltage i?<br />

6. Vi forestiller os at kurserne vil skulle afholdes fra kl. 18.30 til 19.30 på en<br />

hverdags aften. Ville det forhindre jer i at deltage og hvilke forestillinger<br />

har i om tidspunkter for kurserne?<br />

7. Mener i at der er grundlag for at afholde kurser i omtalte emner i det<br />

heletaget?<br />

8. ser i andre muligheder i brugen af <strong>Læringsrum</strong>met?<br />

9. mener i at læringsrummet er en gevinst for Struers borgere?<br />

50


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 6<br />

Habil til Word<br />

En guide til begyndere i tekstbehandling i Microsoft<br />

Word<br />

Habil til Word<br />

Word kan rigtig, rigtig mange ting – men det er langt fra dem alle, man har brug for. På<br />

de følgende sider præsenterer jeg de kommandoer, som er helt nødvendige, gode at<br />

kende eller sjove at kunne.<br />

Først kommer en lille præsentation af tastaturet og musen.<br />

Efterfølgende går jeg frem efter menulinjen for oven, den der starter med ”Filer”,<br />

fortsætter med ”Rediger”, ”Vis”, ”Indsæt”, ”Formater” og ”Funktioner”. Længere<br />

kommer jeg ikke her – og jeg gennemgår langtfra alt. Undervejs henviser jeg til<br />

eventuelle genvejsknapper i ikonlinjen. Den med de små billeder.<br />

En lille ting, som kan være meget vigtig: Når man vælger en af menuerne foroven, skal<br />

man i reglen stille sig oven på den dobbelte nedadpegende pil forneden i menuen for at<br />

få alle muligheder præsenteret.<br />

Tallene gennem vejledning er af hensyn til et register i slutningen af vejledningen.<br />

0.0 · Tastaturet og musen<br />

0.1 · At skrive tal og bogstaver<br />

Hvordan man skriver tal og bogstaver og laver mellemrum ved de fleste. Bemærk dog<br />

cursoren – den lille blinkende bjælke, som viser, hvor man skriver. Den er vigtig.<br />

0.2 · Store og små bogstaver<br />

At man laver store bogstaver ved at holde ”Shift” (den med den store opadgående pil –<br />

som findes både til venstre og til højre), ved de fleste også. Hvis man udelukkende vil<br />

skrive store bogstaver, kan man trykke på ”Caps Lock”, som sidder til venstre. Når man<br />

ikke længere udelukkende vil skrive store bogstaver, skal man igen trykke på ”Caps<br />

Lock”.<br />

0.3 · Specielle tegn<br />

Mindre kendte er reglerne for, hvordan man skriver de tegn, der ses forneden til højre<br />

på en række af tasterne: @, £, $, {, [, ], }, | og ~ . Man skal bare holde den knap, der<br />

hedder ”Alt Gr” og sidder forneden til højre, nede, og så trykke på den tast, tegnet er på.<br />

0.4 · Nye linjer<br />

En ny linje laver man ved at trykke ”Enter”, som findes to steder – dels til højre i<br />

hovedafdelingen, dels til højre i regnemaskineøren længst til højre. (Det er tasterne<br />

med pilen, der går lidt ned og så til højre – de kan også have navnene ”Retur” eller<br />

”Return”. Husk at det langt fra er alle linjeskift, man skal lave manuelt. Det er kun de<br />

linjeafsnit som udover ”Ny linje” også kaldes ”Nyt afsnit”.<br />

51


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Alle fire linjeskift herover og de to herefter er lavet automatisk af comuputeren. Kun det<br />

allersidste er lavet manuelt af mig med ”Enter”. Det giver den fordel, at man kan tilføje<br />

nye ord midt i alting, uden at man også skal til at rette alle linjeskift.<br />

0.5 · Om at slette foran og bagved<br />

Vil man slette noget, der står bagved cursoren skal man trykke på ”Back Space” (den<br />

med pilen bagud, som sidder foroven i hovedafdelingen). Vil man slette noget, der står<br />

foran cursoren skal man trykke på ”Delete” (i den øverste af de to øer mellem<br />

hovedafdelingen og regnemaskineøen længst til højre).<br />

0.6 · Om at bevæge sig rundt i et dokument<br />

Når man vil rundt i sin tekst er det en god ide at bruge piletasterne (ikke dem i<br />

regnemaskineøen længst til højre – dem, der også står tal på - men derimod dem, der<br />

er i den nedderste af de to øer mellem hovedafdelingen og regnemaskineøen – dem,<br />

der kun er billeder af pile på). Man kan også bruge musen, finde det sted, man vil være,<br />

og klikke venstremus.<br />

0.7 · Om at markere<br />

Når man vil markere noget i sin tekst er det for de fleste nybegyndere nemmest at bruge<br />

musen. Man skal holde musen over det sted, hvor man vil have sin markering til at<br />

starte eller slutte – man må aldrig stille sig midt i det, man vil markere. Så skal man<br />

klikke venstremus og holde venstremus nede. Mens man gør det sidste, skal man<br />

trække musen henover det, man vil have markeret. Når alt er markeret, skal man slippe<br />

venstremus. De første mange gange kan det forekomme meget svært, men efterhånden<br />

får man taget på det. En sjov øvelse, som giver god træning, er det lille spil Syvkabale,<br />

der i reglen følger med Windows.<br />

Der er en anden måde at markere på, som imidlertid kræver at man er fortrolig med<br />

tastaturet.<br />

Cursoren (den blinkende bjælke, som angiver, hvor man er) skal stå og blinke på det<br />

sted, hvor man vil have sin markering til at starte eller slutte. Så skal man holde ”Shift”<br />

nede – og med piletasterne (ikke dem, der også står tal på, men dem, der kun er<br />

billeder af pile på) kan man så lige så stille og roligt – tegn for tegn (højre- og venstrepilene)<br />

eller linje for linje (op- og ned-pilene) strække markeringen derhen, hvor man<br />

vil have den.<br />

1.0 · ”Filer”<br />

1.1 · ”Ny” (også i ikonlinjen som et blankt ark papir med æseløre)<br />

- Laver et nyt tomt dokument.<br />

1.2 · ”Åbn” (også i ikonlinjen som en åben dokumentmappe)<br />

Giver mulighed for at finde og åbne et dokument, som er gemt på computeren eller en<br />

diskette.<br />

1.3 · ”Gem” (også i ikonlinjen som diskette)<br />

Gemmer dokumentet. Er det første gang, bliver man bedt om at finde på et navn, og<br />

man har mulighed for at vælge fil-placering og fil-format – det automatiske er en<br />

placering i ”Dokumenter” og en formatering som ”Word-dokument” / ”.doc”. Det første<br />

kan man lave om på. Det sidste skal man endelig ikke pille ved, før man ved hvad det<br />

går ud på i et og alt.<br />

52


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

1.4 · ”Gem som”<br />

Gør det muligt at gemme teksten under et nyt navn og / eller på en ny placering og /<br />

eller som et nyt format. Det er fint at lave om på navnet eller placeringen, men formatet<br />

skal man lade ligge, indtil man ved, hvad det går ud på. Når man gemmer en ny<br />

version, efterlades den gamle version intakt i den sidst gemte version.<br />

1.5 · ”Sideopsætning”<br />

Her har man mulighed for at indstille margenen i top og bund, til højre og til venstre.<br />

Har man en stor printer eller noget små papir – eventuelt konvolutter – har man<br />

mulighed for at vælge et andet papirformat end A4. Man kan også bestemme om pairet<br />

skal stå lodret eller ligge vandret.<br />

2.0 · ”Rediger”<br />

2.1 · ”Klip” (ofte i ikonlinjen som saks).<br />

Fjerner det markerede, men gør det muligt at sætte den ind et andet sted. Det sidste<br />

gøres med ”Sæt ind” se nedenfor. Husk, at der altid skal være noget markeret, før man<br />

kan ”klippe”.<br />

2.2 · ”Kopier” (også i ikonlinjen som to beskrevne ark papir ovenpå hinanden)<br />

Kopierer det markerede, og gør det muligt at sætte den ind et andet sted. Det sidste<br />

gøres med ”Sæt ind” – se nedenfor. Husk, at der altid skal være noget markeret før man<br />

kan ”kopiere”.<br />

2.3 · ”Sæt ind” (også i inkonlinjen som det lille ark på den brune opslagstavle) Sætter<br />

det ind, som er ”klippet” eller ”kopieret” andetsteds. Husk, at man endelig ikke må have<br />

noget markeret, når man ”sætter ind”.<br />

2.4 · ”Søg”<br />

Gør det muligt at lede efter enkelte ord, vendinger eller sætninger i dokumentet. Det er<br />

meget anvendelig i store dokumenter. Men husk at stave helt rigtigt. Når man foretager<br />

søgningen, har man mulighed for at udvide den til ”søg” og ”erstat”, hvilket indebærer<br />

at man f.eks. kan erstatte alle forekomster af udtrykket ”ja” med udtrykket ”nej”.<br />

3.0 · ”Vis”<br />

3.1 · ”Normal”<br />

Viser teksten som en lang hvid skriverulle. Den mest behagelige måde at arbejde med<br />

dokumenter på – efter min mening.<br />

3.2 · ”Udskriftslayout”<br />

Viser teksten på ark af papir, stort set som den kommer til at se ud, når den bliver<br />

skrevet ud. En ikke helt rar måde at arbejde med dokumenter på – efter min mening.<br />

På toppen og i bunden af sider er det lidt frustrerende.<br />

4.0 · ”Indsæt”<br />

4.1 · ”Sideskift”<br />

- Ligesom ”Enter” laver nyt afsnit, laver denne kommando ny side.<br />

4.2 · ”Sidetal”<br />

- Her laver man sidetal – helt uundværlig, når man kommer op på flere sider.<br />

53


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

4.3 · ”Symbol”<br />

- Her kan man få lov til at finde specielle tegn, som ikke lige er på tastaturet – f.eks. » «<br />

© ® ¼ ¾ · ♠ ♣ ♥ ♦ ♫ ► ▼ ◄ ☺ osv. I den staveplade, der kommer frem, skal man<br />

bare finde det tegn, man vil have sat ind og dobbeltklikke på det. Så kommer det ind i<br />

dokumentet, der hvor cursoren (den blnkende bjælke, der viser, hvor man er) er.<br />

4.4 · ”Billede”<br />

Her bliver man sendt videre til en undermenu, hvor især to af punkterne er<br />

interessante. Den første hedder ”Multimedieklip”, den anden hedder ”Fra fil”.<br />

”Multimedieklip”<br />

Her får man mulighed for at vælge mellem en række billeder, som følger med<br />

programmet.<br />

”Fra Fil”<br />

Her får man mulighed for at vælge et billede, som man selv har lagt ind på<br />

computeren – eller fundet på nettet.<br />

Billedbehandling<br />

I de fire hørner og på de fire langsider er der nogle små kvadrater. Når man står oven<br />

på disse med musen, kommer et lille pileværktøj frem. Det betyder, at man kan klikke<br />

venstremus og holde venstremus nede - og så gøre billedet større eller mindre ved at<br />

trække musen i den relevante retning. Bruger man de fire kvadrater i hjørnerne<br />

bibeholdes billedets størrelsesforhold. Bruger man de fire kvadrater på langsiderne<br />

forvrænges billedets størrelsesforhold derimod.<br />

Når man klikker på et billede popper en lille værtøjsbjælke op.<br />

På værktøjsbjælken er der bl.a. en knap, der ser ud som to vinkeljern, der er lagt oven<br />

på hinanden, sådan at den enes spids peger mod nordvest og den andens spids mod<br />

sydøst. Klikker man på dette kan man ved at gøre det samme som før beskære billedet<br />

i stedet for at formindske eller forstørre det.<br />

På værktøjsbjælken er der også en knap med en hund på en linieret baggrund. Klikker<br />

man på denne kommer en ny menu frem. Her skal man klikke på ”Firkantet”.<br />

Efterfølgende kan man flytte rundt med billedet på hele siden – uden hensyntaget til<br />

teksten.<br />

4.5 · ”Fodnote”<br />

Mest noget man bruger, hvis man skal skrive en større opgave på en<br />

ungdomsuddannelse, voksenuddannelse eller selvfølgelig universitetet. Men ret nemt<br />

at arbejde med. Prøv dig frem. Hvis man ikke kan se sine fodnoter, skal man vælge<br />

”Fodnoter” under ”Vis” i menuen for oven.<br />

5.0 · ”Formater”<br />

Her er de helt vigtige:<br />

5.1 · ”Skrifttyper”<br />

Klikker man på ”skriftyper popper en boks op. ”Skrifttyper”-boksen.<br />

Foroven er der tre hvide bokse med mulighed for at rulle gennem og / eller vælge<br />

mellem flere valgmuligheder:<br />

Til venstre vælger man skrifttype. (Denne ligger også ude i ikonlinjen – et navn i en<br />

tekstboks, f.eks. Times New Roman eller Arial.)<br />

I midten vælger man mellem normal, fed og kursiv. (Disse ligger som illustrerende<br />

ikoner ude i ikonlinjen – det fede F, der skrå K – i engelske og amerikanske versioner et<br />

fedt B og et skråt I.)<br />

54


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Til højre vælger man størrelser fra det normale som er 10 eller 12 og op eller ned.<br />

(Denne ligger også ude i ikonlinjen)<br />

Nedenunder er der atter tre bokse, hvor man kan vælge ting:<br />

Til venstre kan man vælge skriftfarve (Denne ligger også ude ikonlinjen som A’et med<br />

den farvede linje under.)<br />

I midten kan man vælge mellem forskellige former for understregninger.<br />

Til højre kan man vælge farve på understregningen.<br />

Så kommer der en række små valgmuligheder, som man kan krydse til med flueben.<br />

Her kan man selv prøve sig frem.<br />

Oppe foroven kan man vælge en fane som hedder ”Afstand og placering” så skifter<br />

boksen udseende.<br />

Øverst har man mulighed for at ændre i skriftens bredde, man kan gøre den smallere<br />

eller bredere fra 100 %.<br />

Nedenunder kan man gøre mellemrummene mellem bogstaverne større eller mindre.<br />

Det første kan være virksomt, der sidste bliver stort set altid dårligt.<br />

Nedenunder igen kan man hæve og sænke teksten i forhold til normallinjen. Det er<br />

bare hokus pokus. Det samme gælder den sidste fane man kan vælge for oven – den der<br />

hedder ”teksteffekter”. Under denne kan man bl.a. lave ”Marcherende røde myrer”.<br />

5.2 · ”Afsnit”:<br />

Klikker man på ”Afsnit” popper en boks op.<br />

”Afsnit”-boksen<br />

For oven kan man vælge justering - venstrejustering, højrejustering, centrering eller<br />

lige margener. (Disse kommandoer ligger også ude i ikonlinjen med illustrerende<br />

rækker af streger.)<br />

Nedenunder kan man vælge indrykning. Ændre man i indstillingen til højre under<br />

”speciel” fra ”(ingen)” til ”førstelinje” eller ”hængende” kan man lave indrykning på<br />

hendholdvis den første linje i et afsnit eller alle andre linjer i et afsnit.<br />

Nedenunder igen kan man vælge ekstra afstand før eller efter et afsnit. Hvad et punkt<br />

er, kan man få en fornemmelse af når man tænker på at f.eks. 10 eller 12 i<br />

tekststørrelse dækker over 10 punkter eller 12 punkter.<br />

Ude til højre ligger den vigtigste knap i hele boksen – lidt gemt væk. Her kan man<br />

ændre på linjeafstanden i dokumentet. Fra enkelt til dobbelt eller halvanden.<br />

6.0 · ”Funktioner”<br />

6.1 · ”Stavekontrol” (ofte i ikonlinjen som abc og flueben eller rettetegn). Den er<br />

rigtig god, men ikke udtømmende – f.eks. fanger den ikke klassiske sprogfejl som ligge<br />

/ lægge, for / får og mange, mange flere…<br />

7.0 · Register<br />

Bevæge sig rundt i tekst (0.6)<br />

Billeder (4.4)<br />

Billedbehandling (4.4)<br />

Bogstaver, store og små (0.2)<br />

Centrering (5.2)<br />

55


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Cursoren (0.1)<br />

Fed skrift (5.1)<br />

Fodnoter (4.5)<br />

Formater (5.0)<br />

Gem (1.3)<br />

Gem som (1.4)<br />

Højrejustering (5.2)<br />

Justering (5.2)<br />

Klippe (2.1)<br />

Kopiere (2.1)<br />

Kursiv tekst (5.1)<br />

Lige margener (5.2)<br />

Linjeafstand (5.2)<br />

Linjeskift (0.4)<br />

Marcherende røde myrer (5.1)<br />

Margener (1.5)<br />

Markere tekst (0.7)<br />

Multimedieklip (4.4)<br />

Navigere rundt i tekst (0.6)<br />

Nyt Dokument (1.1)<br />

Papirretning (1.5)<br />

Papirstørrelse (1.5)<br />

Sidetal (4.2)<br />

Sideskift (4.1)<br />

Skriftfarve (5.1)<br />

Skrifttyper (5.1)<br />

Skriftstørrelse (5.1)<br />

Skrå skrift (5.1)<br />

Slette (0.5)<br />

Snabel-a (0.3)<br />

Specielle tegn (0.3, 4.3)<br />

Stavekontrol (6.1)<br />

Store og små bogstaver (0.2)<br />

Symboler (0.3, 4.3)<br />

Sætte ind (2.3)<br />

Søg (2.4)<br />

Søg og erstat (2.4)<br />

Tegn, specielle (0.3)<br />

Tekstafstand (5.1)<br />

Teksteffekter (5.1)<br />

Understregning (5.1)<br />

Vandrende røde myrer (5.1)<br />

Venstrejustering (5.2)<br />

Visning (3.1, 3.2)<br />

Ændring af visning (3.1, 3.2)<br />

Åbn (1.2)<br />

56


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 7<br />

Fil og Mappe håndtering<br />

En guide til begyndere i tekstbehandling<br />

Fil- og mappehåndtering mm.<br />

Fil- og mappehåndtering er lidt svært at forklare, fordi det som nævnt kan gøres flere<br />

forskellige steder på flere forskellige måder. Her fokuseres der derfor på den måde, der<br />

virker alle steder. Det kræver en del brug af højremus. Husk, at højremus kun er<br />

undtagelsen fra reglen, som er venstremus.<br />

Overblik<br />

Det er en god ide, at man lærer at se forskel på de ikoner, der repræsenterer<br />

henholdsvis mapper, filer og programmer og drev.<br />

Mapper er de gule firkanter, som ligner mapper.<br />

Filer er f.eks. word-filer, excel-filer eller billedfiler. De vil ofte på en eller anden måde<br />

forestille et dokument eller et billede – meget forsimplet. Ofte med en lille gengivelse af<br />

et ikon for det program, som de er lavet i og åbnes i, når man klikker på dem.<br />

Programmer har ofte mere logolignende ikoner – der er f.eks. tale om Word og Excell –<br />

eller Syvkabale.<br />

Derudover er der nogle helt særlige størrelser, som det er meget vigtig at kunne og<br />

huske, når man arbejder med Windows.<br />

”Skrivebordet” – det, der kommer, når man starter computeren eller lukker alle<br />

programmer. Det sted, hvor der er godt at gemme ting, som man arbejder meget med –<br />

og derfor gerne vil kunne komme hurtigt og nemt til.<br />

”Dokumenter” (evt. ”Mine Dokumenter”) – mappen, der er åben med papirer, der<br />

stikker ud. Med mindre der er lavet om i indstillingerne finder man ikonet på<br />

”Skrivebordet”. ”Dokumenter” er det sted, hvor computeren gerne vil have lov til at<br />

gemme dine ting.<br />

”Denne Computer” (evt. ”Min Computer”) – billedet af computeren. Med mindre der<br />

er lavet om i indstillingerne finder man ikonet på ”Skrivebordet”. ”Denne Computer” er<br />

det sted, hvor man finder en oversigt over computerens drev.<br />

Det sidste er drevene.<br />

”A-drevet”, ”A:/” eller ”Diskettedrevet” – Lille kasse med hul til og billede af diskette.<br />

Det sted, hvor man sætter en diskette ind, når man vil gemme noget på den eller åbne<br />

noget på den.<br />

”C-drevet”, ”C:/” eller ”Harddisken” – Lille kasse.<br />

Selve computeren – det sted, hvor styresystemet og programmerne – og alt andet på<br />

computeren er gemt.<br />

57


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

OBS: Er man inde i en mappe eller et drev, har man mulighed for at udføre de<br />

ovenstående kommandoer i menulinjerne - dels under ”filer” (omdøbning og sletning<br />

samt nyt), dels under ”rediger” (klipning, kopiering og sætten ind). Også ikonlinjerne<br />

kan bruges. Fra venstre mod højre ses knapperne til ”klipning”, ”kopiering” og ”sætten<br />

ind”.<br />

Flytning<br />

Man kan flytte ting ved at stå ovenpå det, trykke venstremus og holde venstremus nede<br />

– for så at trække det hen ovenpå den mappe eller det drev, hvor man vil have det hen.<br />

Man skal give slip, når navnet på den mappe eller det drev, hvor man vil have det hen,<br />

bliver markeret med blå farve. Man kan selvfølgelig også bruge ”kopier” / ”klip” og ”sæt<br />

ind” kommandoen. Det er ofte nemmere end den beskrevne museakrobatik, som også<br />

kræver, at det sted, hvor man vil have flyttet noget hen, er synligt, der hvor man vil<br />

have det flyttet fra.<br />

Meningen med galskaben<br />

Formålet med at oprette mapper, flytte filer og omdøde er selvfølgelig at skabe orden.<br />

Endvidere er der den fordel ved at lave dubletter, at man så altid kan vende tilbage til<br />

en gammel version af noget, man arbejder med, og starte forfra uden at starte helt<br />

forfra.<br />

59


Bilag 8<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

I gang med Excel<br />

En guide til begyndere i regneark<br />

I gang med Excel<br />

Excel er umiddelbart en overvældende verden af tal og tegn. Det kan imidlertid bruges til<br />

mange ting, som ikke er mere indviklede, end at alle kan være med.<br />

Noget af det, Excel bruges meget til, er budgetter og diagrammer. Det kan imidlertid også<br />

bruges til mange andre ting, f.eks. inventarlister og fordelingsnøgler.<br />

Excel er et såkaldt regneark. I et regneark lægges fremgangsmåderne i udregninger fast på<br />

en række felter, som har koordinater i forhold til en akse med bogstavnavne og en akse<br />

med talnavne. F.eks. A1, B2 og C3. Det vil sige, at man regner i felter, f.eks. A1 + A2 = A3.<br />

En slags ligning. Fidusen ved dette er, at man kan skive om i de enkelte felter, mens<br />

fremgangsmåden i udregningen ligger fast. De enkelte felter kaldes celler, mens hele<br />

strukturen kaldes tabel.<br />

I det følgende præsenterer jeg de særlige forhold ved de forskellige regnemetoder i<br />

programmet. Plusse, minusse, gange og dividere. Derefter forklarer jeg en række<br />

interessante specialiteter. Hvordan man laver diagrammer. Hvordan man laver faste<br />

etiketter (f.eks. ”kr.”). Og hvordan man pynter på det hele – med en enkelt streg over<br />

resultatet og en dobbelt streg under resultatet – eller lignende.<br />

Tekst<br />

Men først en bemærkning om, hvordan man skriver tekst. Bemærk at tekst i modsætning<br />

til tal, som bliver højrejusteret, når man taster ”Enter”, forbliver venstrejusteret, når man<br />

taster ”Enter”. Bemærk også, at man bare skal skrive løs, selvom teksten fuldere mere end<br />

feltet. Det udvider sig automatisk. I øvrigt kan man lave om på tekst på nogenlunde de<br />

samme måder som man kan lave om på tekst i Word. Jeg tænker på fed skrift, skrå skrift,<br />

understreget tekst osv.<br />

Plus<br />

Vi tager udgangspunkt i et hypotetisk eksempel. Vi skal have lagt to tal sammen. Start med<br />

at taste dem ind, f.eks. i felterne B1 og B2. Tallene kan lægges sammen via en genvejsknap.<br />

Start med at markere de to felter med de to tal. Det kan bl.a. gøres ved, at man står ovenpå<br />

det første af de to felter, klikker og holder venstremus nede, mens man trækker musen hen<br />

til det sidste af de to felter. Her giver man så slip – og nu kan man bruge den lovede<br />

genvejsknap. Den ligger i ikonlinjen foroven, hedder ”Autosum”.<br />

Efterfølgende skulle resultatet gerne dukke op i feltet B3.<br />

Man kan også lægge tal sammen på en mere manuel måde, som man har glæde af at lære<br />

med henblik på at minusse, gange og dividere. Dette forklares i det følgende.<br />

Man starter med at klikke på det felt, hvor man vil have resultatet præsenteret – f.eks. B3.<br />

Så skriver man et lighedstegn – ”=” (hold ”Shift” nede og tryk på ”0”-tasten). Herefter<br />

klikker man med musen på det første af de to tal, der skal lægges sammen – B1. Så skriver<br />

man et ”+”. Dernæst klikker man med musen på det andet af de to tal, der skal lægges<br />

sammen – B2. Læg mærke til, at der i det lange tomme, hvide felt under menulinjen og<br />

ikonlinen nu står en formel som den nedenstående: ”=B1+B2”<br />

60


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Dette angiver, at der i det felt, hvor det hele startede – altså B3 – vil komme en udregning<br />

af den pågældende formel – altså B1+B2 – i det øjeblik man taster ”Enter”. Nu taster man<br />

så ”Enter” og resultatet kommer frem.<br />

Men lad os lige vende tilbage til ”autosum” for et øjeblik. Det er rigtig smart, hvis man skal<br />

lægge mange tal sammen. Og det er også smart, hvis man skal lave et budget med både<br />

negative udgiftsposter og positive indtægtsposter. Man skriver bare et lille minus foran de<br />

negative udgiftsposter. Foran de positive indtængstsposter skal man endelig ikke skrive<br />

noget. Efterfølgende kan man så markere alle posterne og klikke på ”Autosum”, hvorefter<br />

der kommer en bundlinie.<br />

Bemærk, at man – hvis man har skrevet diverse poster i B1, B2, B3, B4 osv. – kan sætte<br />

små titler på posterne. Man skriver dem bare i A1, A2, A3, A4 osv.<br />

Minus<br />

Vi tager udgangspunkt i et hypotetisk eksempel. Vi skal have trukket to tal fra hinanden.<br />

Start med at taste dem ind, f.eks. i felterne B1 og B2.<br />

Man starter med at klikke på det felt, hvor man vil have resultatet præsenteret – f.eks. B3.<br />

Så skriver man et lighedstegn – ”=” (hold ”Shift” nede og tryk på ”0”-tasten). Herefter<br />

klikker man med musen på det første af de to tal – det, som det andet skal trækkes fra –<br />

B1. Så skriver man et ”-”. Dernæst klikker man med musen på det andet af de to tal – det,<br />

som skal trækkes fra det første - B2. Læg mærke til, at der i det lange tomme, hvide felt<br />

under menulinjen og ikonlinen nu står en formel som den nedenstående: ”=B1-B2”<br />

Dette angiver, at der i det felt, hvor det hele startede – altså B3 – vil komme en udregning<br />

af den pågældende formel – altså B1-B2 – i det øjeblik man taster ”Enter”. Nu taster man<br />

så ”Enter” og resultatet kommer frem.<br />

Gange<br />

Vi tager udgangspunkt i et hypotetisk eksempel. Vi skal have ganget to tal med hinanden.<br />

Start med at taste dem ind, f.eks. i felterne B1 og B2.<br />

Man starter med at klikke på det felt, hvor man vil have resultatet præsenteret – f.eks. B3.<br />

Så skriver man et lighedstegn – ”=” (hold ”Shift” nede og tryk på ”0”-tasten). Herefter<br />

klikker man med musen på det første af de to tal – B1. Så skriver man et ”*”. Dernæst<br />

klikker man med musen på det andet af de to tal - B2. Læg mærke til, at der i det lange<br />

tomme, hvide felt under menulinjen og ikonlinen nu står en formel som den nedenstående:<br />

”=B1*B2”<br />

Dette angiver, at der i det felt, hvor det hele startede – altså B3 – vil komme en udregning<br />

af den pågældende formel – altså B1*B2 – i det øjeblik man taster ”Enter”. Nu taster man<br />

så ”Enter” og resultatet kommer frem.<br />

Dividere<br />

Vi tager udgangspunkt i et hypotetisk eksempel. Vi skal have divideret to tal med<br />

hinanden. Start med at taste dem ind, f.eks. i felterne B1 og B2.<br />

Man starter med at klikke på det felt, hvor man vil have resultatet præsenteret – f.eks. B3.<br />

Så skriver man et lighedstegn – ”=” (hold ”Shift” nede og tryk på ”0”-tasten). Herefter<br />

klikker man med musen på det første af de to tal – det, som skal divideres med det andet –<br />

B1. Så skriver man en ”/”. Dernæst klikker man med musen på det andet af de to tal – det,<br />

som det første skal divideres med - B2. Læg mærke til, at der i det lange tomme, hvide felt<br />

under menulinjen og ikonlinen nu står en formel som den nedenstående: ”=B1/B2”<br />

Dette angiver, at der i det felt, hvor det hele startede – altså B3 – vil komme en udregning<br />

af den pågældende formel – altså B1/B2 – i det øjeblik man taster ”Enter”. Nu taster man<br />

så ”Enter” og resultatet kommer frem.<br />

Diagrammer<br />

Man kan lave mange former for diagammer i Excel. Men man skal passe på. Mange former<br />

for diagrammer fungerer kun i nogle helt bestemte sammenhænge. F.eks. findes der<br />

61


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

diagrammer, der kan tackle både indtægts- og udgiftsposter, mens der også findes<br />

diagrammer, som kun kan tackle en af de to typer af gangen.<br />

Her vil jeg kun forklare to typer af diagrammer. – Og jeg vil kun forklare, hvordan man<br />

bruger dem til at anskuelliggøre en serie af tal – som er ensartede. Det vil sige, at de<br />

danner en gruppe. Eller mere teknisk, at man kan omregne deres sum til 100% af det, de er<br />

en serie eller gruppe af. Der vil f.eks. ikke kunne være tale om både indtægts- og<br />

udgiftsposter, men kun enten det ene eller det andet.<br />

Start med at skrive serien af tal. Det kunne f.eks. være stemmeprocenter til<br />

Folketingsvalget. Marker alle tallene. Det kan bl.a. gøres ved, at man står ovenpå det første<br />

af felterne, klikker og holder venstremus nede, mens man trækker musen hen til det sidste<br />

af felterne. Her giver man så slip.<br />

Uanset hvilken form for tabel, man vil lave, så kan man klikke på den genvejsknap i<br />

ikonlinjen, der hedder ”Guiden Diagram”.<br />

Nu får man mulighed for at vælge mellem forskellige typer af diagrammer. Jeg vil foreslå,<br />

at man prøver et søjlediagram – ”Søjle” eller et cirkeldiagram – ”Cirkel”. Når man klikker<br />

på en af disse titler får man til højre i den boks, hvor det hele foregår, mulighed for at<br />

vælge mellem forskellige layouts. Skal der være 2 eller 3 dimensioner? Osv. Man kan nu<br />

vælge knappen ”Næste” forneden i boksen, men så bliver alting mere kompliceret. Klikker<br />

man i stedet på knappen ”Udfør”, bliver diagrammet simpelthen lavet uden videre.<br />

Etiketter<br />

Hvis man f.eks. laver et budget, handler det hele jo om kroner og ører – om føje år måske<br />

euro og cents. Tit kan det være rart, at dette fremgår af regnearket. Det er især rart, at der<br />

altid er to decimaler, da det jo er det, der nu engang er, når man regner med valuta. Tre<br />

eller flere decimaler kan være meget forvirrende. Der er imidlertid råd mod alle disse<br />

problemer. Start med at markere alle de celler med tal, som det drejer sig om.<br />

Det kan bl.a. gøres ved, at man står ovenpå det første af de felter, man vil markere, klikker<br />

og holder venstremus nede, mens man trækker musen hen til det sidste af de felter, man<br />

vil markere. Her giver man så slip.<br />

Nu skal man i menulinjen foroven klikke på ”Formater” og så ”Celler”. Til venstre kan man<br />

vælge mellem flere forskellige taltyper, bl.a. ”Valuta”. Klikker man på denne, kan man til<br />

højre vælge mellem forskellige valutaer, bl.a. kroner (og ører) og euro (og cents).<br />

Pynt<br />

Når man laver regnestykker i hånden i skolen, lærer man – i hvert fald lærte man tidligere<br />

– at der skal være en streg over et resultat og to streger under et resultat. Sådanne streger<br />

er der meget nemt at lave i Excel. Det sker via en genvejsknap i ikonlinjen. Start med at<br />

klikke på feltet med resultatet i det ene eller andet regnestykke. Ved siden af<br />

genvejsknappen i ikonlinjen med titlen ”Rammer” er der en lille pil ned. Klik på denne. En<br />

række valgmuligheder – med forskellige formationer af streger om feltet kommer frem,<br />

bl.a. en med en streg over og to streger under feltet. Klik på denne – eller en anden for den<br />

sags skyld. Og vupti, der kommer streger efter ønske.<br />

62


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

<strong>Projekt</strong><br />

<strong>Læringsrum</strong><br />

<strong>Projekt</strong>rapport<br />

Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2007<br />

Udformet af Studerende Lone Larsen<br />

Vejleder ved Danmarks biblioteksskole: Jens Gudiksen<br />

Kontaktperson ved Struer bibliotek: Bent Birk Kristensen<br />

Antal ord: 7423<br />

63


Abstract<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Kendskab til IT og livslang læring er vigtige for borgerne i det danske samfund men er<br />

man af ældre årgange kan det være svært at tilegne sig den nødvendige viden. Derfor<br />

kan bibliotekerne spille en væsentlig rolle som formidler på disse områder.<br />

Formidlingen kan forgå som undervisning i informationskompetence i dertil indrettede<br />

læringsrum med kurser i basal anvendelse af IT og som kurser i bestemte<br />

interesseområder der møder brugerens behov.<br />

Nærværende projekt reflekterer over den anvendte metode og den teoretiske tilgang til<br />

løsningen af ovenstående problemstilling. Der tages derudover også stilling til, hvilken<br />

betydning projektstyringen har haft i denne proces, samt reflekterer over forholdet<br />

mellem teori og praksis. Der tages stilling til den studerendes egen læring og faglige<br />

udbytte i disse forhold. Der diskuteres og konkluderes på problemstillinger i forhold til<br />

projektets forløb og på den rolle kommunikation har spillet i forløbet.<br />

64


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Indholdsfortegnelse<br />

PROBLEMFORMULERING ...................................................................................... 66<br />

METODE ....................................................................................................................... 66<br />

Valg af litteratur ...................................................................................................... 67<br />

OM STRUER BIBLIOTEK ......................................................................................... 68<br />

PROJEKTETS UDVIKLING ...................................................................................... 69<br />

PROJEKTSTYRING .................................................................................................... 73<br />

TIDSPLAN ..................................................................................................................... 73<br />

Fase 1 (Uge 35-39): ................................................................................................ 73<br />

Fase 2 (Uge 37-42): ................................................................................................ 74<br />

Fase 3 (Uge 41-47): ................................................................................................ 75<br />

Fase 4 (Uge 48-49): ................................................................................................ 75<br />

OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED PROJEKTSTYRING ........................ 76<br />

OM KOMMUNIKATION ........................................................................................... 77<br />

REFLEKSIONER ......................................................................................................... 79<br />

TEORI OG PRAKSIS .................................................................................................. 80<br />

FAGLIGHED ................................................................................................................ 81<br />

OM MINE FORESTILLINGER OG FORHÅBNINGER ........................................ 83<br />

KONKLUSION ............................................................................................................. 85<br />

LITTERATURLISTE: ................................................................................................. 87<br />

Eksempler:............................................................................................................... 88<br />

BILAGSOVERSIGT: ................................................................................................... 89<br />

65


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Problemformulering<br />

Der er i samfundet et stigende krav til dets borgere om, at de skal være i stand til, at<br />

begå sig på internettet. Det ses i den stigende mængde borgerservices der stilles til<br />

rådighed på internettet. Hvis man i dag skal søge job, melde skatteændringer osv.<br />

forventes det, at man kan gøre dette via af internettet.<br />

Der er stadig en stor gruppe af landets borgere, der ikke magter at arbejde med en<br />

computer, for slet ikke at tale om internettet. Denne gruppe får større og større<br />

problemer med at begå sig i dagens informationssamfund. En ting er, at kunne bruge<br />

internettet, men der fra kan der være langt til, at kunne finde den eksakte information<br />

man mangler. I lige grad er der langt til, at kunne vurdere de informationer man finder.<br />

Nogle må tage sig af ovenstående problemstilling og det er her bibliotekerne kan gøre<br />

en stor forskel. Bibliotekerne kan tilbyde den fornødne hjælp til at lære at søge, finde,<br />

vurdere og anvende informationer. De kan fungere som inspirationskilde og give<br />

adgang til læring og viden.<br />

Livslang læring er et af de begreber der for mange er kernen i et virksomt og værdifuldt<br />

liv, bibliotekerne giver adgang hertil, men hvis de mere målrettet skal arbejde med<br />

bestemte områder i form af kurser eller lignende, hvordan kan de så gribe opgaven an?<br />

Metode<br />

Nedenstående er den projektbeskrivelse jeg reagerede på medio maj 2007<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong>: Status Ingen aftale indgået, <strong>Projekt</strong>periode 2007<br />

Kontaktinformation: Struer Bibliotek, Smedegade 1, 7600 Struer<br />

Kontaktperson: Bent Birk Kristensen, Telefon 96848500, E-Mail<br />

bbk@struer.dk<br />

<strong>Projekt</strong>information<br />

Formål: Formålet med projektet er en indholdsbestemmelse af begrebet<br />

læringsrum med henblik på etablering af et bredt læringstilbud til<br />

kommunens borgere i bred forstand.<br />

Beskrivelse: Undersøgelse af behov, indhold, personalekompetencer m.v. i<br />

forbindelse med etablering af læringsrum i tilknytning til biblioteket<br />

66


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Slutprodukt: Biblioteket forventer i form af en rapport eller lignende at<br />

blive præsenteret for hvad et læringsrum kunne indeholde af forskellige<br />

tilbud til kommunens borgere.<br />

Forventet effekt: Biblioteket forventer af projektet bidrager til i første<br />

omgang at give bibliotekets personale et større indblik i læringsrummets<br />

muligheder og dermed skabe muligheder for at give et bedre tilbud<br />

Krav om den studerendes tilstedeværelse: Nej<br />

(<strong>Projekt</strong>databasen, Danmarks biblioteksskole, 2007. eller bilag 1 side 4)<br />

Den endelige udformning af projektet blev meget anderledes og jeg skulle udforme et<br />

idekatalog over mulighederne ved et fysisk læringsrum, i form af et lokale til<br />

undervisning via EDB, som produkt. Idekataloget bærer i sin form præg af, at være en<br />

metode guide for Struer biblioteks fortløbende forberedelse af det første kursus til<br />

foråret 2008.<br />

Valg af litteratur<br />

Katalogen indeholder en beskrivelse af begreberne læring og livslanglæring, samt en<br />

gennemgang af informationskompetence som argument for at oprette rummet. Christine<br />

Bruce ”7 fases of information litteracy” (Bruce, 1997), Walter Frøyens ”Ansvar for<br />

andres læring” (Frøyens, 2000) og ”Læringsteorier – 6 aktuelle forståelser” af Knud<br />

Illeris (Illeris, 2007) danner baggrund for afsnittene om læring, læringsrum og<br />

informationskompetence. Christine Bruce er valgt, da denne kilde er den primære inden<br />

for informationskompetence og kilderne om læring er valgt ud fra deres tilgængelighed<br />

og da de er meget forskellige i deres tilgang til læringsbegrebet.<br />

Som baggrund for forslag til udformning af undervisningen er anvendt ”den nye<br />

bollemodel” (Ingemann, 2002) og ”E-læring og læringsstile: teori og praksis” af Anne<br />

Malberg (Malberg, 2003) der blev præsenteret på 5. semester i faget ”Pædagogik og<br />

formidling”.<br />

Interview som metode er diskuteret på baggrund af Steinar Kvales ”Interview” (Kvale,<br />

1997), Peter Wright Jørgensens ”Hvad er et fokusgruppeinterview” (Jørgensen, 2004),<br />

Emil Kruuses, ”Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag”<br />

67


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

(Kruuse, 2001) og Bente Halkiers, ”Fokusgrupper” (Halkier, 2002). Disse kilder er<br />

valgt, da de er danske og da de er blandt de mest anvendte inden for forskningsmetode<br />

for begyndere.<br />

Behandlingen af forskningsmetoderne er udført sådan, at al information der ikke er<br />

relevant for projektstedet er udeladt. Fokusgruppeinterviewet er behandlet meget<br />

grundigere end de andre forskningsmetoder, og de væsentlige faktorer er forsøgt kogt<br />

ned til en spiselig størrelse.<br />

Om Struer bibliotek<br />

Dette erhvervsrelaterede projekt er baseret på et samarbejde med Struer Bibliotek, hvor<br />

fra Bent Birk Kristensen, biblioteks leder, Kaj Rasmussen, bibliotekar og Kirsten Green,<br />

biblioteksassistent, har været tilskrevet projektet og arbejdet med den økonomiske og<br />

fysiske udformning af projektet.<br />

Samarbejdet startede i juni 2007, hvor det første møde fandt sted, og afsluttedes med en<br />

rapport afleveret til Struer Bibliotek d. 1. december 2007.<br />

Struer Bibliotek er et større lokalbibliotek med en mindre filial tilknyttet i Thyholm. De<br />

ligger under Herning centralbibliotek, der i mange år har været en vigtig medspiller i<br />

dansk biblioteksudvikling. Struer bibliotek har selv et ønske om at udvikle borgernes<br />

muligheder og være en vigtig del af samfundet.<br />

1. Biblioteket skal være et center for kultur-, informations- og<br />

oplevelsestilbud inden for bibliotekslovens rammer.<br />

2. Biblioteket skal give den enkelte borger mulighed for at skaffe sig viden<br />

til personlig udvikling og selvstændig meningsdannelse. Såvel<br />

uddannelses- og fritidsinteresser som erhvervsinteresser skal tilgodeses<br />

3. Bibliotekets samlinger og tilbud skal præsenteres og formidles på en<br />

hensigtsmæssig og attraktiv måde af et fagligt velkvalificeret personale.<br />

4. Der skal principielt gives det samme bibliotekstilbud i hele kommunen,<br />

og alle materialer står til rådighed for alle.<br />

5. Biblioteket arbejder til stadighed på at øge borgernes tilfredshed med<br />

den service, der kan gives inden for de fastsatte rammer.<br />

( Struer bibliotek, 2007)<br />

68


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

I Struer biblioteks målsætning ses grundlaget for dette projekt, i og med, at de skriver,<br />

at de vil være et center for kultur-, informations- og oplevelsestilbud. De vil give den<br />

enkelte borger mulighed for, at skaffe sig viden til personlig udvikling og selvstændig<br />

meningsdannelse. Et læringsrum giver mulighed for, at opfylde disse punkter på en<br />

struktureret og spændende måde.<br />

<strong>Læringsrum</strong>met er den fysiske lokation, hvor der kan afholdes kurser i forskellige<br />

vidensområder, med det formål, at den enkelte kan udvikle sig personligt og få en ny<br />

viden til deres vidensbase og derfra skabe sine egne meninger.<br />

Struer Bibliotek er i 2007 under en større forandringsproces og store projekter fylder<br />

hverdagen. Fra 2006 indledtes en forsøgsperiode, hvor Struer bibliotek forsøger sig med<br />

nye åbningstider. De har en af de længste åbningstider i Danmark med i alt 56<br />

åbningstimer om ugen i vinterhalvåret, mod 43 åbningstimer i sommerhalvåret.<br />

2006 var også året, hvor Struer bibliotek tilmeldte sig DR 2’s romanlæserprojekt og<br />

lavede litteraturformidlingsprojektet ”fra læser til læser”(Struer bibliotek, 2006). Nu i<br />

2007 er det en større omrokering af biblioteket, samt nyt inventar, der fylder meget.<br />

Iblandt disse projekter skal man finde ”projekt læringsrum”, der blandt andet er<br />

resultatet af omrokering af kontorer til bibliotekspersonalet, hvilket giver et ledigt rum i<br />

stueetagen.<br />

<strong>Projekt</strong>ets udvikling<br />

Tidligere blev I præsenteret for projektbeskrivelsen fra projektets begyndelse og denne<br />

er stadig den overordnede beskrivelse af projektets indhold, men metoden til at besvare<br />

projektbeskrivelsen ændrede form flere gange, før det endelige produkt forelå.<br />

På det første møde i Struer blev projektstedet og jeg, som det ses i bilag 2 enige om, at<br />

rummet skulle være indrettet og klar til brug i oktober 2007, hvor det første kursus for<br />

brugere forventedes afholdt. Jeg arbejdede derfor hen over sommeren målrettet med<br />

brugerundervisning, da jeg forventede, at skulle bruge en del energi på, at evaluere det<br />

første kursus i rapporten til Struer Bibliotek. Medio august blev jeg, igennem det referat<br />

der ses i bilag 3, informeret om, at Struer bibliotek havde valgt at skyde de første kurser<br />

til januar 2008. Den ændrede tidsplan skyldtes tidspres fra arbejdet med andre, større<br />

69


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

projekter på Struer bibliotek 3 . Dette betød at den vinkel jeg havde lagt på arbejdet over<br />

sommeren var uhensigtsmæssig og derfor måtte projektstedet og jeg igen prøve at<br />

fastsætte rammer for projektet.<br />

I August var Struer biblioteks ønske i stedet, som det oprindeligt havde været planen<br />

(bilag 3 og 4), at der skulle udformes en rapport over mulighederne, ved at oprette et<br />

læringsrum med en dertil hørende definition af begrebet læringrum. Dette kunne gøres<br />

gennem spørgeskemaer uddelt til medarbejdere ved Struer bibliotek og borgere i Struer<br />

kommune. Det første problem i den forbindelse blev, at vi gerne ville fange en del af de<br />

borgere, der ikke allerede brugte biblioteket. Det ville ikke være let med en<br />

spørgeskemaundersøgelse, da skemaet ville skulle uddeles uden for bibliotekets<br />

rammer, hvilket ville kræve at jeg tog rundt i byen, for at få de der nu passerede mig til<br />

at svare. Ydermere var der det problem at vi ville skulle stille spørgsmål i områder som<br />

vi endnu ikke selv havde undersøgt. De emner vi gerne ville vide noget om, ville med<br />

stor sandsynlighed ikke kunne indbringe et validt resultat gennem et spørgeskema.<br />

Derfor valgte projektstedet og jeg, at vi i stedet skulle udføre en række interviews på<br />

gaderne i Struer, hvorved vi kunne gå dybere ind i rammerne for undervisningen og<br />

spørge bredere til borgerens interesse i biblioteksudbudte kurser. Disse planer blev også<br />

brudt, da jeg i forbindelse med min graviditet fik bækkenproblemer og ikke ville kunne<br />

stå og gå i samme grad som da planerne blev godkendt.<br />

Jeg havde håbet at mine smerter var forbigående, og ventede derfor til medio oktober<br />

med endeligt at afskrive muligheden for, at foretage disse interviews. Jeg var dog<br />

allerede tidligere begyndt, at arbejde med fokusgruppeinterviews for en sikkerheds<br />

skyld. Denne form for interview kan afholdes på biblioteket uden de store fysiske<br />

udfordringer og stadig dækkende vores informationsbehov. Struer bibliotek billigede<br />

beslutningen, da denne metode frem over også ville være mere anvendelig for dem og er<br />

knap så omkostningsfuld i arbejdstimer. Den ramme der er for fokusgruppeinterviewet<br />

vil kunne bruges igen og igen af Struer bibliotek, hvis de ønsker det. Det viste sig<br />

heldigvis i sidste ende, at det var meget belejligt for projektstedet, at ej heller disse<br />

3 Så som omrokering, nyt inventar og kompetenceudviklingskurser.<br />

70


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

interviews blev udført, da projektets tidsramme, som det ses i bilag 5, yderligere var<br />

blevet skubbet fra januar 2008 til maj 2008, og muligvis senere end det.<br />

Jeg ville have brug for Struer biblioteks hjælp til, at indsamle personer til interviewet og<br />

dette var sværere end forventet. De havde i oktober påbegyndt projektet med nyt<br />

inventar, og alle medarbejdere havde derfor nok at se til.<br />

Der var som før nævnt lang tid til afholdelsen af det første kursus og for projektstedet<br />

var der ingen mening i at kontakte brugerne allerede i 2007. Jeg valgte derfor at<br />

udforme en interviewguide til Struer bibliotek. Interviewguiden indeholder nogle af de<br />

spørgsmål, der kunne være interessante at få besvaret, samt en noget omfattende<br />

oversigt over de regler der er for fokusgruppeinterviewet, med de faldgruber det<br />

indebærer osv. Interviewguiden ses i bilag 6.<br />

Spørgeskemaundersøgelsen til medarbejderne ved Struer bibliotek viste sig hurtigt, at<br />

være mere kompliceret end først antaget, da de forestillinger jeg havde om, hvad der var<br />

interessant ved projektet ikke stemte overens med de forventninger Struer bibliotek<br />

havde til emnet. Jeg lavede medio august et hurtigt udkast til projektstedet, for at vise,<br />

hvor jeg ville vælge at sætte ind. Udkastet som ses i bilag 7 var under ingen<br />

omstændigheder færdigt og havde så absolut sine fejl og mangler, hvilket jeg også i<br />

bilag 7 gjorde klart for udvalget. Deres svar kom sidst i august og lød som følgende:<br />

”I forhold til vores hensigter med læringsrummet er det for ambitiøst. Vi<br />

har ikke haft planer om at samtlige medarbejdere skal kunne undervise, og<br />

derfor er det vist heller ikke rimeligt at uddele skemaet til alle. Gør vi det<br />

får du mange misvisende svar.<br />

Vores forestillinger går snarere i retning af at nogle enkelte (primært<br />

bibliotekarer) kan klare lettere undervisningsopgaver. Ellers skal vi have<br />

undervisere udefra.<br />

Jeg ved ikke hvordan dette går i spænd med / kolliderer med dine<br />

forestillinger, men det må vi i så fald snakke om. I forhold til din<br />

problemstilling kunne det være rart at få nogle fornemmelser af<br />

71


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

personalets tanker om et læringsrum og læring i det hele taget, hvordan<br />

skabe fælles forestillinger om læringsrummet etc.”<br />

(Bilag 8)<br />

Jeg blev meget overrasket over dette svar, da det i fremtiden ville være en fordel for<br />

Struer bibliotek, at have overblik over, hvilke resurser deres medarbejdere har i forhold<br />

til undervisning. Der ville komme nye ideer til mulige emner for undervisningen. Det<br />

ville give dem mulighed for, at give deres medarbejdere kompetencerne til at undervise<br />

og sparre resurser på eksterne undervisere. Det ville ydermere give stedets medarbejdere<br />

større sikkerhed under betjeningen af brugere i dagligdagen. I den forbindelse er det<br />

vigtigt at huske på at det er den ideelle situation der her beskrives, da jeg ikke kan vide<br />

om en gennemført spørgeskemaundersøgelse ville opfylde alle disse forventninger.<br />

Der for er det meget rigtigt, som Bent Birk Kristensen skriver i citatet, at der er en risiko<br />

for at det ville vække undren blandt medarbejderne, at stille disse spørgsmål på<br />

daværende tidspunkt, da de ikke er forberedt på det, og at resultatet ville være<br />

misvisende svar.<br />

At Struer bibliotek har et ønske om at få nogle tanker på banen omkring læringsrummet<br />

og læring i det hele taget er ganske fornuftigt, men på dette stadie i et projekt er det<br />

farligt at spørge til så diffuse emner og begrebet læring er i sig selv et problem.<br />

Spørgsmål af denne brede karakter er ikke ønskelige i et spørgeskema, da de svar vi<br />

ville få ikke er målbare.<br />

Jeg forsøgte igen at udforme et spørgeskema til Struer bibliotek med en mindre grad af<br />

fokus på undervisning og øget fokus på læring som begreb. Dette udkast ses i bilag 9.<br />

Medio oktober får jeg tilbagemeldingen pr. telefon, at alle spørgsmål om kompetencer<br />

inden for undervisning bedes fjernet, men at den resterende del af spørgeskemaet er fin.<br />

Den endelige udgave af spørgeskemaet findes som bilag 10.<br />

72


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

<strong>Projekt</strong>styring<br />

I forbindelse med udarbejdelsen af det erhvervsrelaterede projekt blev der for første<br />

gang stillet et officielt krav om at projektstyring indgik som en konkret del af opgaven. I<br />

første omgang var det i forbindelse med udarbejdelse af en projektplan (se bilag 1), der<br />

skulle virke som en rettesnor i forholdet mellem projektsted og den studerende. Det vil<br />

sige et dokument, hvori der blev nedfældet, hvad projektet gik ud på, hvordan det skulle<br />

gribes an, succeskriterier og forventninger parterne imellem.<br />

Som en del af projektplanen indgik et krav om, at der skulle udarbejdes en form for<br />

tidsplan, gerne ved at gøre brug af nogle af de redskaber vi løbende gennem bachelor-<br />

uddannelsen er blevet introduceret til, såsom Gannt skemaer og milepæle 4 .<br />

Et andet element i styringen af projektforløbet har naturligvis været kontakten med<br />

projektstedet. Denne kontakt er ideelt set med til en løbende tilpasning af projektet og<br />

sikrer, at der hele tiden er en tilknytning til den virkelighed produktdelen af projektet<br />

gerne skulle bruges i.<br />

Tidsplan<br />

Tidsplanen blev udformet som et gannt skema (se bilag 1, side 3) delt op i 4 faser og<br />

løbende over det meste af projektperioden, det vil sige fra uge 35 til uge 49. faserne<br />

havde til formål at opdele projektets fremskridt og sætte mere tydelige deadlines for de<br />

enkelte områder. Tidsplanen blev dog som før beskrevet ikke overholdt, og i de<br />

kommende afsnit vil jeg mere grundigt gengive problemerne i de enkelte faser.<br />

Fase 1 (Uge 35-39):<br />

Omhandlede udarbejdelsen af projektplanen. Der var i denne fase ikke nogen større<br />

problemer med at overholde tidsplanen, da det meste af dette arbejde kunne udføres<br />

uden større indgreb fra projektstedets side, på grund af det store forarbejde der var<br />

blevet udarbejdet over sommeren. For en sikkerhedsskyld valgte jeg, at lade de enkelte<br />

faser overlappe hinanden. Dette skulle sikre at der var plads til forsinkelser i tidsplanen<br />

uden at det ville blive et problem.<br />

4 Gantt skema og milepæle er basale værktøjer til at sætte deadlines i et forløb og til at vise vigtige datoer<br />

eller emner og deres plads i et forløb.<br />

73


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Fase 2 (Uge 37-42):<br />

Denne fase viste sig at være den sværeste at overholde tidsmæssigt. Den skulle have<br />

været ganske stringent med indsamling af empiri efter den struktur vi havde planlagt.<br />

Allerede i uge 38 var problemet, at jeg var gået fejl af Struers forventninger til<br />

medarbejderundersøgelsen og derfor var det førsteudkast af spørgeskemaet jeg sendte<br />

dem ikke det de efterspurgte. Jeg var grundet mødet i juni stadig låst meget fast på<br />

undervisningsdelen af projektet der efter mødet d. 9. august ikke længere var af relevans<br />

for projektstedet (se bilag 4).<br />

Det egentlige problem i forhold til overholdelse af tidsplanen var flere brist i<br />

kommunikationen mellem projektstedet og mig. Jeg havde ikke gjort klart for<br />

projektstedet, hvor nødvendigt det var for mig at få hurtigt svar i forbindelse med<br />

spørgeskemaet. Spørgeskemaet er endnu ikke uddelt, for det første fordi jeg ikke ville<br />

have tid til at bearbejde den indsamlede data, og for det andet fordi medarbejderne ved<br />

projektstedet i forvejen var pressede af andre projekter. Da dette ville være den første<br />

opgave hvor jeg havde anvendt en kvantitativ undersøgelsesmetode, ville mine evner<br />

inden for anvendelsen af SPSS 5 desværre være lidt rustne, hvilket ville have gjort<br />

databehandlingen en anelse mere tidskrævende og besværlig.<br />

I denne fase skulle jeg oprindeligt have indsamlet interviews i Struers gader, men ej<br />

heller denne undersøgelse blev gennemført. Det var mig selv der bragte muligheden på<br />

banen for udvalget at det var en måde at fange en bred skarre af borgere på, men efter et<br />

længere forløb med bækkenproblemer måtte jeg fravælge denne metode. I stedet<br />

begyndte jeg at planlægge et fokusgruppeinterview. Problemet med dette interview var<br />

blandt andet, at det ville blive svært at samle interviewpersoner og at medarbejderne ved<br />

Struer bibliotek grundet andre store projekter, ikke ville have tiden til at hjælpe mig. De<br />

fleste af de ovenstående problemer kunne have været afværget, hvis der allerede ved<br />

projektets opstart havde været klare kanaler for kommunikationen, og hvis jeg havde<br />

været bedre til at udtrykke mine behov. Resultatet af fase 2 blev en større metodeguide<br />

til senere brug for udvalget.<br />

5 SPSS er det databehandlingsprogram der anvendes på skolen til statistiske udregninger.<br />

74


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Fase 3 (Uge 41-47):<br />

Grundet problemerne i fase 2 var størstedelen af fase 3, behandling af<br />

undersøgelsesdata, ikke længere aktuel. Selve udformningen af Ide-kataloget, der nu i<br />

nogen grad tog form af en metodeguide voldte ikke de store problemer. Det meste af<br />

indholdet var bearbejdet, men skulle blot formes efter Struers ønsker. Struer havde<br />

ønsket konkrete forslag til undervisning på baggrund af andre bibliotekers tilbud, men<br />

efter deres udmeldinger i løbet af efteråret (se bilag 5) ville det være lettere for dem, at<br />

udvide udbudet efterhånden som de får læringsrummet op og køre. Jeg valgte derfor at<br />

sætte mere ind på udarbejdelsen af et kursusforslag.<br />

Det var først i fase 3, at de egentlige problemer med kommunikationen og de ikke<br />

udførte undersøgelser for alvor gik op for mig. Jeg viste at tidsplanen var skredet, men<br />

havde i uge 43 stadig et håb om, at jeg ville kunne nå det hele. Dette påvirkede den<br />

oprindelige plan om et ide-katalog en del og formen af ide-kataloget blev også mere<br />

teoretisk funderet, end det tidligere havde været planen. Jeg overvejede flere gange at<br />

lave en opdateret projektplan til Struer bibliotek, men valgte på baggrund af vejledning<br />

fra Jens Gudiksen, at der ikke var noget formål med dette, da tiden allerede var gået og<br />

det ikke ville ændre på den endelige form af produktet (se bilag 11). Skaden var ikke<br />

stor, da projektstedet løbende var blevet informeret om ændringer og nye tiltag, og<br />

havde sagt god for dem alle.<br />

Fase 4 (Uge 48-49):<br />

Afleveringen af produktet var ikke et problem, da Struer bibliotek ønskede produktet<br />

afleveret i papirform og på cd-rom. I <strong>Projekt</strong>planen havde det været angivet, at projektet<br />

skulle fremlægges på Struer bibliotek i uge 48, men denne fremlæggelse er endnu ikke<br />

afholdt, da tidspunktet først i december, som det ses i bilag 5, ikke passede<br />

projektstedet. Hvorvidt projektstedet vil få en præsentation af projektet afhænger i høj<br />

grad af, hvornår de kunne finde det passende, da jeg er sat til at føde d. 14. februar 2008<br />

og af den grund, i nogen grad, vil være hæmmet i januar.<br />

75


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Overvejelser i forbindelse med projektstyring<br />

Jeg har hidtil altid arbejdet med tidsplaner og projektbeskrivelser ved udformningen af<br />

mine projekter, men jeg har ikke tidligere brugt så formaliseret et værktøj som et gantt<br />

skema. En tidsplan er en guide og i en sådan er der taget højde for, at der kan<br />

forekomme ændringer. Endnu har jeg aldrig fulgt en tidsplan til punkt og prikke. Mit<br />

mål havde været, at dette skulle være mit første projekt, hvor tidsplanen ikke skulle<br />

skride, men det viste sig hurtigt, at det giver yderligere komplikationer i den forbindelse<br />

at være tilknyttet et projekt, som ekstern part. Jeg har tidligere i forbindelse med min<br />

bachelor opgave, arbejdet sammen med Sundheds CVU Nordjylland. I den situation<br />

havde jeg mulighed for den nære kontakt, i og med, at jeg havde mulighed for at været<br />

til stede på biblioteket. Nærhed har en del at sige i forbindelse med kommunikationen<br />

under et samarbejde. Hvor svært det er ikke at have mulighed for bare lige at vise<br />

samarbejdspartneren, hvordan det går, er først for alvor gået op for mig under dette<br />

projekt.<br />

Oprindeligt havde jeg håbet at denne mere processorienterede tilgang til projektet ville<br />

gøre forløbet mere overskueligt, men det kræver, at der er enighed om, at alle deadlines<br />

er vigtige. Når man som ekstern part får fornemmelsen af, at interessen for projektet<br />

ikke er så stor, fra projektstedets side, er det svært at tilpasse produktet til deres<br />

forventninger. Et andet problem ved en formaliseret tidsplan der skal godkendes af alle<br />

involverede parter er, at den i et vist omfang kan afskære muligheden for, at<br />

eksperimentere og forbedre ideerne. Man har indgået en aftale og at overskride den<br />

aftale, ved at arbejde med andre emner end de aftalte, føles ikke rart. Dette vil i de fleste<br />

tilfælde ikke være et problem, da man hurtigt vil kunne afklare med projektstedet om<br />

det er hensigtsmæssigt at fortsætte af det nye spor. Problemet i den forbindelse har<br />

været kommunikationen med projektstedet.<br />

76


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Om kommunikation<br />

Som studerende på 7. semester ved Danmarks biblioteksskole kommer man med en<br />

forventning om, at det projekt man nu tilknyttes, modtager omtrent ligeså meget<br />

opmærksomhed fra projektstedet, som fra en selv. Som det mindste forventer man, at de<br />

har gjort sig en del tanker om formålet med projektet. Det blev dog hurtigt klart for mig,<br />

at det ikke var tilfældet med ”<strong>Projekt</strong> læringsrum”.<br />

Da jeg deltog i det første møde den 14. juni havde jeg allerede en plan for, hvordan et<br />

produkt kunne udformes, og hvilke kilder der kunne være relevante. <strong>Projekt</strong>stedet havde<br />

naturligvis ikke haft tid til at gøre sig den samme mængde overvejelser på den måned<br />

fra de hørte fra mig første gang, men jeg havde dog forventet, at de havde en form for<br />

handlingsplan.<br />

Jeg gik fra dette møde med fornemmelsen af, at jeg måtte starte forfra i min<br />

planlægning, da der flere gange blev sagt, at det var det helt konkrete de havde brug for<br />

at få på plads (se bilag 2). Hele diskussionen på dette møde omhandlede struktureringen<br />

af det første kursus, der på dette tidspunkt forventedes at skulle afholdes i oktober,<br />

hvilket betød at jeg ville have mulighed for at være med til afholdelsen af kurset og for<br />

at udføre evalueringen for dem.<br />

Det er svært som studerende og udenforstående at være klar over, hvor problematisk det<br />

kan være løbende, at få kontakt til projektstedet eller de personer der er implementerede<br />

i projektet. Jeg havde ved indgangen til dette projekt ikke taget højde for, at ud over, at<br />

medarbejderne naturligvis kun var til rådighed i deres arbejdstid, også skal afholde<br />

ferier, på kurser osv. Problemet var i dette tilfælde, at i stedet for at én kontaktperson<br />

der kunne træffe beslutninger eller svarer på spørgsmål, var der 3 personer der skulle<br />

have talt sammen, for at svarer på mine spørgsmål. Dette gjorde sig også gældende ved<br />

spørgsmål stillet via mail til kontaktpersonerne. Jeg oplevede flere gange, ikke at få et<br />

svar på ellers konkrete spørgsmål før flere uger efter, hvilket for eksempel ses i<br />

beskrivelsen af medarbejderundersøgelsen på side 6.<br />

Hvis jeg igen bliver tilknyttet et projekt som ekstern samarbejdspartner, vil jeg udbede<br />

mig planer over de implementeredes arbejdstider, og deres ferie planer. At jeg ikke<br />

gjorde det, betød flere gange i løbet af efteråret, at jeg ventede længe på et svar, for så at<br />

77


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

ringe til en af kontaktpersoner, og få at vide, at det jeg ventede svar på, endnu ikke var<br />

blevet behandlet.<br />

Fra: Lone Larsen [mailto:a03lola@dbstud.dk]<br />

Sendt: 4. oktober 2007 10:18<br />

Til: Bent Birk Kristensen; Kaj Rasmussen; Kirsten Green<br />

Emne: brugerbetaling<br />

Hej alle<br />

Jeg har gennem mine søgninger på nette opdaget at en del biblioteker tager<br />

betaling for de kurser de udbyder til borgerne. Er det noget i har taget stilling til?<br />

Mvh lone<br />

Fra: Kaj Rasmussen [mailto:kra@struer.dk]<br />

Sendt: 13. oktober 2007 15:57<br />

Til: Lone Larsen<br />

Emne: SV: projekt læringsrum; spørgeskema<br />

Hej Lone<br />

Jeg skal beklage, at jeg ikke har fået svaret på dine mails. Jeg har hele tiden<br />

håbet på, at vi kunne få et møde i gruppen og så svare dig, men der er<br />

simpelthen så meget tryk på her med forandringer, møder osv. at det ikke har<br />

været muligt. Specielt når det så kombineres med ferie og møder ude af huset.<br />

Vi prøver at få nogen beslutninger snart.<br />

God weekend Kaj<br />

(bilag 12)<br />

Til et spørgsmål som: ”Har i taget stilling til brugerbetaling?”, havde det været rigeligt<br />

for mig at få svaret: ”Nej, så derfor må du gerne se nærmere på fordele og konsekvenser<br />

af brugerbetaling” eller ”Nej, så derfor bedes du se bort fra den faktor”.<br />

Det vil være gavnligt for et fremtidigt projekt udbudt af Struer bibliotek, at have én<br />

kontaktperson, der selvstændigt kan tage beslutninger, i modsætning til de vilkår, der<br />

var for dette projekt. Kaj Rasmussen var tovholderen på projektet, men han kunne ikke<br />

tage en beslutning uden om udvalget 6 , og hvor Bent Birk Kristensen var den officielle<br />

kontaktperson. Ydermere var Kirsten Green tilknyttet udvalget, men hun koncentrerede<br />

sig om dele af projektet, som jeg ikke skulle arbejde med, så som indretning.<br />

Det ville, set i bagklogskabens lys, have været fornuftigt, som studerende at undersøge,<br />

hvor meget et givent projekt fylder for det bibliotek man er tilknyttet. Jeg forventede en<br />

mængde respons og engagement, som biblioteket slet ikke havde kapacitet til at ligge.<br />

En af de store fejl jeg lavede var, at jeg ikke overvejede, hvorfor Struer bibliotek udbød<br />

dette projekt. Havde jeg nu indset, at det blandt andet var fordi de i forvejen havde en<br />

6 Der var fra projektstedets side nedsat et lærings udvalg bestående af bibliotekar Kaj Rasmussen,<br />

assistent Kirsten Green og Bibliotekets leder Bent Birk Kristensen.<br />

78


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

mængde store projekter og derfor kunne aflaste medarbejderne, ved at gøre dette mindre<br />

projekt til et delvist eksternt projekt, ville jeg nok have sørget for at lave mere direkte<br />

aftaler med udvalget om tidspunkter for møder eller datoer for afrapportering. Dette<br />

ville have gjort det muligt for udvalget at planlægge tid til, at arbejde med mig. I stedet<br />

skulle de i en allerede budgetteret arbejdstid finde tid til at mødes og diskutere mine<br />

ideer og spørgsmål, hvilket ikke altid er en mulighed. Dette fremgår også tydeligt af<br />

kajs svar, i citatet på foregående side.<br />

En del af kommunikationsproblemerne kunne jeg have afhjulpet ved selv, at have været<br />

mere opsøgende. Jeg ventede gerne alt for længe på et svar pr. mail for ikke at virke<br />

anmassende og urimelig, hvor det ville have været meget lettere for udvalget at forholde<br />

sig til, at jeg kort efter, at jeg havde sendt dem en mail der krævede et svar, havde ringet<br />

dem op, for at høre, hvordan de stod i forhold til pågældende problemstilling.<br />

Refleksioner<br />

Det erhvervsrelaterede projekt har været en mulighed for at komme ud i det såkaldt<br />

”virkelige liv” og opleve lidt af den hverdag og de problemstillinger der er forbundet<br />

med det daglige arbejde på et folkebibliotek. Det har især været interessant at se,<br />

hvordan den teoretiske viden, man tilegner sig gennem bacheloren på biblioteksskolen<br />

relaterer til denne dagligdag. For mit vedkommende har det været spændende at se, hvor<br />

langt der er fra den teori vi lærer på skolen til virkeligheden på de mindre biblioteker i<br />

Danmark. Dette møde mellem teori og praksis, kombineret med det dertil hørende lille<br />

indblik i bibliotekets dagligdag, giver naturligvis anledning til at reflektere over,<br />

hvordan man selv står rustet til at indgå i den dagligdag, og hvorvidt man rent fagligt<br />

har de nødvendige kompetencer og færdigheder til at blive en del af den ”virkelige<br />

verden”.<br />

Mit umiddelbare indtryk er, at vi på mange områder er opdraget til en virkelighed der<br />

ikke eksisterer. Vi præsenteres gennem uddannelsen til bachelor i biblioteks og<br />

informationsvidenskab naturligvis for de optimale bibliotekssituationer, hvor udvikling<br />

er lykkedes, nytænkning er en mulighed, og hvor midlerne til at gennemføre projekter<br />

eksisterer. Dette giver nyuddannede værktøjer til at se muligheder i et<br />

79


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

fremtidsperspektiv for den organisation, de ender med at arbejde for. Virkeligheden for<br />

de fleste nyuddannede vil sandsynligvis være, at deres kommende arbejdsplads er langt<br />

fra de idealer de forventer. Der kan henne, hverken at være tid, overskud eller økonomi<br />

til, at de teorier vi har anvendt under uddannelsen kan anvendes.<br />

Jeg oplevede dette under arbejdet med projekt læringsrum. Jeg fokuserede mere på,<br />

hvordan man ideelt set ville gribe et sådant projekt an, i stedet for at sætte mig ind i<br />

Struer biblioteks ambitionsniveau og resourser.<br />

Teori og praksis<br />

Med udgangspunkt i projektets problemstilling var det muligt at få et lille indblik i,<br />

hvordan biblioteket i dagligdagen arbejder med den proces det er, løbende at genopfinde<br />

bibliotekstilbuddet.<br />

Det påfaldende i dette er, at projektstedet ikke som sådan har taget udgangspunkt i<br />

nogen teoretisk erkendelse af problemstillingen, men derimod har reageret ud fra et<br />

erkendt behov og derefter formuleret en problemstilling baseret på dette behov.<br />

Det vil altså sige, at selvom teorien, i mange tilfælde, forholder sig ganske godt til<br />

praksis, så forholder praksis, i form af projektstedets konkrete tilgang til<br />

problemstillingen, sig tilsyneladende ikke til teorien. En del af forklaringen ligger nok i,<br />

at selvom en teoretisk tilgang er god til at belyse mange forskellige vinkler på<br />

eventuelle problemstillinger, er det ikke altid at teorien forholder sig til, hvad der er<br />

praktisk muligt. Det er ikke altid nemt, at holde sig ajour med den teoretiske udvikling, i<br />

særdeleshed når man betænker at et sådan projekt er omkostningsfuldt.<br />

På den måde kan man sige at projektet har været med til at skabe et mere realistisk<br />

billede på, hvordan teori og praksis hænger sammen i den ”virkelige verden”. En verden<br />

hvor man er nødsaget til at forholde sig til nogle rammer, der muligvis kan virke<br />

unødvendige, men som ikke desto mindre er til stede.<br />

På samme måde har det også sat min forståelse af min egen faglighed i et mere realistisk<br />

perspektiv, idet der på den ene side er den teori og de kompetencer som man har<br />

erhvervet sig gennem sit uddannelsesforløb og den anden side er der den ”virkelige<br />

verden”, hvor man skal ud og agere i samspil med et helt anderledes rigidt system, i<br />

80


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

form af dels etableret praksis, altså sådan gør man bare, og dels nogle politiske eller<br />

administrative regler for, hvad der kan lade sig gøre på det pågældende bibliotek, eller<br />

for den sags skyld enhver anden virksomhed.<br />

Ens faglighed kommer så i spil de steder, hvor man kan udfordre gængs praksis og sætte<br />

spørgsmålstegn ved, hvorfor man gør tingene på en bestemt måde, og ikke på en anden<br />

måde. Det er her den teoretiske viden kan komme ind med alternative perspektiver på<br />

problemstillingen.<br />

Faglighed<br />

Der har i ”<strong>Projekt</strong> læringsrum” været rig mulighed for at anvende flere biblioteks- og<br />

informationsvidenskabelige tilgange, men fokus har været på formidling.<br />

Mit valgfag på 5 semester på bacheloruddannelsen, interpersonelkommunikation, har<br />

været meget relevant for denne opgave både i rapportens indhold og til at se hvad der<br />

gik galt med kommunikationen løbende i projektets tilbliven. Det er på dette område at<br />

udbyttet har været størst for mig.<br />

Som allerede nævnt ovenstående er en af de gevinster, der har været ved at arbejde med<br />

det erhvervsrelaterede projekt en bedre forståelse af, hvordan min faglighed og<br />

teoretiske viden, vil skulle virke sammen med nogle mere eller mindre faste rammer i<br />

form af de beslutninger, der måtte ligge på den pågældende arbejdsplads, foruden<br />

naturligvis i dialog med ens kollegaer.<br />

En anden gevinst ved gennemførslen af dette projekt har været muligheden for at<br />

anvende projektstyring i samspil med en virkelig samarbejdspartner. Det har været en<br />

mulighed for at udvikle nogle nødvendige evner og for at få den slags input man kun<br />

kan få ved at anvende redskaberne, i det her tilfælde har det været et spørgsmål om<br />

kommunikation. Et område, hvor tingene kunne have været bedre.<br />

Men det vigtigste jeg rent fagligt har fået med ud af dette projekt er nok at<br />

ambitionsniveauet de pågældende parter imellem er alt afgørende for at projektet<br />

lykkes. Jeg har haft lyst til en mere teoretisk funderet tilgang til problemstillingen, som<br />

det har været forudsat i tidligere opgaver, mens projektstedet hele tiden holdt på, at det<br />

var en meget praktisk tilgang til projektet de havde behov for.<br />

81


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Et andet aspekt der sætter ens faglighed på prøve i en projektform som denne, er evnen<br />

til at sige fra, hvis forventningerne til ens arbejde bliver for omfattende. Struer bibliotek<br />

har ønsket, at jeg har kunnet deltage i evalueringen af projektet efter dets<br />

gennemførelse. Dette er ikke en mulighed, da projektet vil strække sig ud over de<br />

tidsgrænser der er for min tid på Danmarks biblioteksskole. Men da man jo er<br />

interesseret i det projekt man vælger og også brænder for området kan det være svært, at<br />

begrænse de områder man vil arbejde med. Netop den problemstilling har i dette<br />

tilfælde, hindret en dybdegående behandling af projektet, da der var alt for mange<br />

emner der skulle behandles. Vi har som studerende altid skulle arbejde med at begrænse<br />

os i vores problemstillinger. Jeg kunne have valgt at fokusere på læring eller på<br />

udformningen af et enkelt kursus osv. Men netop fordi Struer bibliotek ligesom jeg<br />

havde ideer til alle områder blev det endnu sværere, at holde ved et fokuspunkt.<br />

Hvis problemstillingen skulle have været løst udelukkende ud fra den teoretisk<br />

funderede virkelighed på uddannelsen havde jeg valgt at udforme kurser til udvikling af<br />

medarbejderne. Kurser i, hvordan læring bedst fremmes i undervisningen og kurser i<br />

pædagogik og formidling. Formålet med dette ville have været at hæve medarbejdernes<br />

kunnen som formidlere og måske endda som undervisere. Dette ville have været<br />

omkostningsfuldt og helt uden for projektstedets interesse. Deres håb om at dette<br />

projekt ville kunne fremme den fælles forståelse for læring på Struer bibliotek, ville<br />

have krævet en opgave i sig selv og selve læringsrummet ville der ikke have været plads<br />

til i projektet.<br />

Hvis fælles bevidsthed omkring læring på biblioteket, havde været det primære formål<br />

havde denne opgave taget sig ud som større teoretisk behandling af begrebet læring og<br />

menneskers reaktions mønster og tillæringsevne. Undersøgelserne ville have været<br />

diskussioner med medarbejderne og eventuelt afholdelse af kurser for medarbejderne.<br />

Der havde været mange muligheder ved dette projekt, men formen af projektet blev som<br />

det er fordi produktet så meget som muligt skal komme til gavn for projektstedet. For at<br />

i møde komme deres forhåbninger bliver fagligheden til en vis grad afskærmet. Man<br />

kan selv se store fejl i forhold til teorien ved det produkt man afleverer, men det er med<br />

82


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

høj sandsynlighed mere anvendeligt for projektstedet, der ikke skal bruge oceaner af tid<br />

på at sætte sig ind i produktet, og som har mulighed for at udleve produktets forslag<br />

med deres ambitioner og resourser.<br />

På trods af den meget teoretiske tilgang til biblioteksarbejde man har som nyuddannet<br />

bibliotekar er det min overbevisning, at vi er i besiddelse af kompetencer, der kan være<br />

til gavn for landets folkebiblioteker. Vi er uddannede i den ånd at biblioteksarbejde kan<br />

være forskningsbaseret og det giver et helt andet ambitionsniveau og stor virkelyst. Det<br />

kan være et frisk pust til et bibliotek. Vi er uddannede til at stille spørgsmålstegn til de<br />

regler og metoder der bruges på landets folkebiblioteker. Udvikling er kernen i<br />

bibliotekernes overlevelse og der kan vi bidrage med noget.<br />

Om mine forestillinger og forhåbninger<br />

Mine første ideer til det fysiske læringsrum, var et rum, hvor brugeren havde mulighed<br />

for at få inspiration til nye vidensområder. Dette kunne etableres ved, at man hver<br />

måned fandt et nyt emne og dekorerede rummet med billeder, guides, opgaver osv. med<br />

det formål at give brugeren de nødvendige redskaber til, at undersøge det aktuelle emne.<br />

Ydermere kunne man så lave kurser i informationssøgning og anvendelse af relevante<br />

hjemmesider på nettet eller lignende. Det var den vinkel jeg på baggrund af<br />

projektbeskrivelsen, havde på projektet, da jeg ankom til første møde med projektstedet.<br />

Jeg mente dengang og stadigvæk, at for at arbejde med et begreb som læringsrum, bør<br />

man starte med at se ind ad og finde en fællesnævner for læring. Indgangen til læring på<br />

Struer bibliotek er det fysiske læringsrum, og derfor var undervisning den fællesnævner<br />

der faldt mig for. Problemet ved dette var at Struer bibliotek gerne ville implementere<br />

læring, som en del af deres værdigrundlag og skabe en fælles forståelse af begrebet.<br />

Dette var et område, der ville vise sig meget svært at arbejde med. At lave en definition<br />

af et så diffust begreb som læring, for en organisation man kender meget lidt til, er<br />

nærmest umuligt. Hvis Struer bibliotek havde et ordentligt grundlag på skrift om, hvem<br />

de er og hvad deres visioner er, kunne dette have dannet grundlag for en definition af<br />

organisationen og derfor have dannet grundlag for deres forhold til læring.<br />

83


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Problemet var at Struer bibliotek ikke havde nedskrevet de overvejelser de gjorde sig<br />

før de besluttede, at læring skulle sættes i fokus. De vælger, at et led i processen med<br />

implementering af læring er at skabe et rum til undervisning. Derfor konkluderer jeg, at<br />

deres indgangsvinkel til læring er undervisning. Derfor tager jeg udgangspunkt i en<br />

kerne kompetence ved bibliotekerne, nemlig informationskompetence der i sig selv også<br />

danner grundlaget for livslanglæring.<br />

Jeg havde fra projektets begyndelse håbet, at kunne spørge ind til medarbejdernes<br />

forhold til informationskompetence gennem spørgeskemaundersøgelsen (se bilag 9),<br />

ligesom jeg havde håbet, at kunne styrke den fælles bevidsthed omkring læring,<br />

igennem denne, ved at få hver enkelt medarbejder til at føle, at de var en del af den<br />

aktivitet, der skulle foregå i læringsrummet.<br />

Hvis de som biblioteksassistenter havde udsigten til, at have ansvaret for at undervise<br />

andre i noget de selv brænder for, ville det ideelt set give anledning til et større<br />

engagement.<br />

Naturligvis er denne tilgang farlig for en organisation i og med at der som Bent Birk<br />

Kristensen selv skriver, er en risiko for at det vil skabe forvirring blandt medarbejderne<br />

der ikke er forberedte på denne ekstra ansvarsbyrde (her skriver jeg byrde fordi det<br />

netop er risikoen at de vil føle sig pressede) (se bilag 8). Jeg mener dog, at med den<br />

rigtige beskrivelse af ideen og med den rigtige tidsramme for projektet ville det ikke<br />

være den effekt man ville få.<br />

Beskrivelse<br />

Undersøgelse af behov, indhold, personalekompetencer m.v. i forbindelse<br />

med etablering af læringsrum i tilknytning til biblioteket.<br />

(bilag 1, side 4)<br />

I projektbeskrivelsen fra projektdatabasen står der direkte, at der skal undersøges<br />

personalekompetencer og et sådan område er altid farligt, da det betyder at individet i<br />

organisationen skal måles og vejes, men det er en nødvendighed at kende<br />

medarbejdernes svagheder og styrker ved en udviklingsproces, også selv om det kan<br />

84


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

skabe uro i geledderne. Men igen skal man se på at medarbejderne har været igennem<br />

en tumult tid med store projekter, og derfor kan have brug for et pusterum.<br />

Mine forventninger til det godkendte spørgeskema (bilag 10) er ikke store da<br />

spørgsmålene er meget brede og en stor del af medarbejderne ikke vil have<br />

forudsætninger for at besvare spørgsmålene om læring på en måde der vil kunne hjælpe<br />

til en nærmere definition af begrebet.<br />

Konklusion<br />

”<strong>Projekt</strong> læringsrum” har været en oplevelse der på mange måder har rustet mig bedre<br />

til, at komme ud i den virkelige verden. Det har bestemt ikke været en gnidningsfri<br />

oplevelse, men netop derfor, har mit udbytte af det erhvervsrelaterede projekt været<br />

større end jeg havde forventet.<br />

Jeg har stiftet bekendtskab med de mange faktorer der gør beslutninger og udvikling<br />

mere besværligt i praksis, end hvis man udelukkende havde teorien at forholde sig til.<br />

Jeg har hidtil i min uddannelse arbejdet meget teoretisk med de problemstillinger der<br />

har været givet og det, at jeg forventede, at kunne gøre det samme med dette projekt<br />

komplicerede yderligere forløbet.<br />

Jeg har anvendt litteratur fra tidligere kurser i uddannelsen, da et projekt som dette ikke<br />

vil være banebrydende i biblioteksverdenen, men er gennemført ved de fleste større<br />

biblioteker i Danmark. For Struer bibliotek har dette projekt dog været noget helt nyt,<br />

og målet for mig var derfor også at anvende litteratur, der var let at sætte sig ind i og<br />

som de selv havde på deres bibliotek.<br />

Selv om jeg fra projektets begyndelse havde en meget teoretisk tilgang til<br />

problemstillingen var det meningen, at opgaven skulle tage en mere praktisk form. Først<br />

i form af afholdelsen af det første kursus med der tilhørende forberedelser og<br />

evaluering. Dernæst som forberedende undersøgelser af medarbejderkompetencer og<br />

brugerens behov. Ingen af disse undersøgelser blev dog, til min store ærgrelse,<br />

gennemført grundet problemer med kommunikationen.<br />

Kommunikationen er flere steder bristet under vejs i forløbet, som parter bærer vi alle<br />

en del af skylden, men de brist der har været, har på ingen måde været tiltænkt. For<br />

projektstedets vedkommende har det været et bestandigt tidspres, der har været med til<br />

85


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

at sænke kommunikationen, i og med at de har haft andre projekter kombineret med<br />

ferier og andre opgaver ude af huset, at tage hensyn til.<br />

For mit vedkommende har det været en frygt for at virke anmassende kombineret med<br />

for lidt forståelse for Struers behov, der har kompliceret kommunikationen.<br />

Den bristede kommunikation ligger også som primær grund for at tidsplanen og<br />

indholdsmomenterne i projektplanen ikke blev overholdt. Det har resulteret i, at vi som<br />

parter har talt forbi hinanden, og derved ikke haft de samme mål og forventninger. Det<br />

er også brist i kommunikationen, der har forsinket indsamlingen af empiri under<br />

projektet grundet den lange svartid og oplysninger der ikke blev givet. Naturligvis har<br />

kommunikationen ikke al skylden i projektets problemer. Jeg har også stiftet<br />

bekendtskab med den situation, at sygdom kan ændre meget på vilkårene for et projekt.<br />

Tidsplaner og projektbeskrivelser har hidtil i uddannelsen været en stor hjælp for mig,<br />

men da var det kun mig og mine eventuelle gruppemedlemmer og så en fra skolen i<br />

form af en vejleder, der skulle blive enige om forløbet. Vejlederen er en tættere kontakt<br />

end en ekstern samarbejdspartner og endnu har jeg aldrig oplevet at det kan være et<br />

problem, at få svar på spørgsmål. Hvorimod der i dette projekt har været en tredje part<br />

med en stor vægt i forhold til projektets udvikling. Det at der nu var tre parter, hvor vi<br />

hver i sær havde vores forventninger var meget svært at få til at hænge sammen med en<br />

projektbeskrivelse og især med en tidsplan. Mængden af projektstyring har derfor ikke<br />

været overvældende i dette projekt, men forsøget har bidraget til gode erfaringer til det<br />

”virkelige liv”.<br />

Teoretisk set har mit faglige udbytte ikke været stort, men ser man på bibliotekarens<br />

rolle som formidler, har dette projekt haft en positiv effekt på min faglighed. Ydermere<br />

har det givet mig en mulighed for at se, at vi som nyuddannede, har noget at byde<br />

folkebibliotekerne. Vi besidder et gå på mod, ambitioner og en lyst til udvikling som<br />

kan være sund for den virkelige verden.<br />

86


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Litteraturliste:<br />

Bjerg, Claus, 2001. ”Informationssøgning og læring – med fokus på<br />

uddannelsesbibliotekarens rolle og på samarbejdet mellem uddannelsesbibliotekarer og<br />

lærere.” Speciale ved Danmarks Biblioteksskole 2001, vejleder Mona Madsen, 85 sider.<br />

Bruce, Christine Susan, (1997). “Seven Faces of Information Literacy in Higher<br />

Education”, Queensland University of Technology<br />

Danmarks biblioteksskole, 2007. ”<strong>Projekt</strong>database”. Lokaliseret d. 26.11.2007.<br />

http://studienet.db.dk/public/7sem/<br />

Frøyen, Walter, 2000. ”Ansvar for andres læring” ; dansk forord ved Hans Jørgen<br />

Kristensen ; oversat af Mikal Arboe. - 1. udgave. - [Kbh.] : Gyldendal Uddannelse,<br />

2000. - 148 sider : ill.. - (Carpe)<br />

Halkier, Bente, 2002. ”Fokusgrupper”. Forlaget Samfundslitteratur & Roskilde<br />

Universitetsforlag (ISBN 87-593-0912-1).<br />

Illeris, Knud, 2007. ”Læringsteorier – 6 aktuelle forståelser”. Roskilde<br />

Universitetsforlag.<br />

(ISBN: 978-87-7867-352-7)<br />

Informationsordbogen, Lokaliseret d. 26.11.2007<br />

http://www.informationsordbogen.dk/search.php?text=informationskompetence&t<br />

ype=all<br />

Ingemann, Bruno, 2002, ”Den nye bollemodel”. Lokaliseret d. 26.11.2007.<br />

http://akira.ruc.dk/~bruno/IngemannKOMM/2002_NyeBollemodel.pdf<br />

Jørgensen, Peter Wright, Januar 2004. ”Hvad er et fokusgruppeinterview”.<br />

www.pwright.dk<br />

87


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Kruuse, Emil, 2001. ”Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag”.<br />

4. udgave, 1 oplag. Dansk psykologisk Forlag, 2001. Kapitel 1-4, 46 sider.<br />

Kvale, Steinar 1997. ”Interview : en introduktion til det kvalitative<br />

forskningsinterview”.<br />

1 Udgave, 2. oplag. Hans Reitzels forlag 1997. Kapitel 1-4, 85 sider<br />

Københavns amt, 2007. ”Københavns amts metode guide”. Lokaliseret d. 4.10.2007.<br />

http://www.kbhamt.dk/APV/default.asp?id=34<br />

Malberg, Anne, 2003, ”E-læring og læringsstile : teori og praksis” 1. udgave. 199 sider,<br />

illustreret. Forlag: Dafolo ISBN: 87-7281-130-7<br />

Silkeborg bibliotek, 2007. ”Kurser på biblioteket”. Lokaliseret d. 26.11.2007.<br />

http://www.silkeborg-bibliotek.dk/hovedmenu/kurser.asp<br />

Struer bibliotek, 2006. ”Struer biblioteks beretning”. Lokaliseret d. 17.12.2007.<br />

http://www.struerbibliotek.dk/webtop/site.aspx?p=10553<br />

Struer bibliotek, 2007. ”Struer biblioteks målsætning”. Lokaliseret d. 17.12.2007.<br />

http://www.struerbibliotek.dk/webtop/site.aspx?p=6927<br />

Århus kommunes biblioteker, 2006, ”Hybride læringsmiljøer”. Lokaliseret d.<br />

27.09.2007 http://www.aakb.dk/sw26127.asp<br />

Eksempler:<br />

Senior PC Center, 2007. ”IT vejledninger”. Lokaliseret d. 30/10-2007<br />

http://www.spcc.dk/materiale.htm<br />

IT-borger, 2007. ”din pc – gratis it-vejledning” lokaliseret d. 30/10-2007<br />

http://www.it-borger.dk/laer-om-it/din-pc<br />

88


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilagsoversigt:<br />

Bilag 1 <strong>Projekt</strong>plan<br />

Bilag 2 Referat d. 14.06.07<br />

Bilag 3 Referat d. 03.08.07<br />

Bilag 4 Referat fra d. 09.08.07<br />

Bilag 5 Mail fra Bent B. Kristensen fredag d. 23.11.07 kl. 10.48<br />

Bilag 6 Udkast til fokusgruppeinterview<br />

Bilag 7 Første udkast til spørgeskema samt den medsendte mail<br />

Bilag 8 Svar på første udkast til spørgeskemaundersøgelsen<br />

Bilag 9 Andet udkast til spørgeskema<br />

Bilag 10 Den godkendte udgave af spørgeskemaet<br />

Bilag 11 Mail om projektplan<br />

Bilag 12 Mailudveksling<br />

89


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

<strong>Projekt</strong>plan<br />

Bilag 1<br />

Side 1<br />

Problemstilling og målbeskrivelse:<br />

Struer bibliotek vil oprettet et rum, der skal rumme 10 bærbare computere, en projektor<br />

og tavler, med det formål, at der kan afholdes kurser og undervisning såvel internt som<br />

eksternt. Dette rum vil de kalde <strong>Læringsrum</strong>. Ønsket er, at der fra januar 2008 skal<br />

afholdes et kursus om måneden for bibliotekets brugere.<br />

Min opgave i dette projekt bliver i samarbejde med læringsgruppen, blandt andet at<br />

undersøge, hvilke emner inden for bibliotekarernes kompetenceområde, Struers borgere<br />

kan have behov for at blive tilbudt, samt hvordan medarbejderne forholder sig til læring<br />

og læringsrummet og dets muligheder.<br />

Resultatet af undersøgelserne skal udmøntes i et idekatalog til fremtidig brug af Struer<br />

bibliotek. Idekataloget skal indeholde en beskrivelse af begreberne læring og<br />

læringsrum, en guide til interview af borgere fra Struer, resultaterne fra<br />

spørgeskemaundersøgelsen blandt medarbejderne og teorier om undervisning og forslag<br />

til det videre arbejde med projektet.<br />

For at besvare problemstillingen arbejder jeg ud fra nedenstående punkter:<br />

Hvilke forhold har læring og læringsrum på Struer bibliotek?<br />

-Hvilke forestillinger og ideer har personalet om læringsrummet?<br />

-Hvordan er personalets syn på læring og hvordan vil de definere læring?<br />

-Hvad kan vi gøre for at skabe en fælles bevidsthed om læring og<br />

læringsrum?<br />

Hvilke hensyn skal man tage ved udformningen af brugerundervisning?<br />

Hvad har vi brug for at vide om brugeren?<br />

-Hvem kan have gavn af læringsrummet?<br />

-Hvad kan læringsrummet bruges til?<br />

-Hvordan når vi brugeren?<br />

-Hvordan gør vi opmærksom på kurser og skaber en bevidsthed om<br />

læringsrummet?<br />

-Hvilket niveau ønskes der undervisning på.<br />

Ud fra undersøgelser af ovenstående, skulle vi gerne kunne sige noget om:<br />

-Hvem er målgruppen/erne<br />

-Hvad skal vi arbejde med<br />

-Hvad skal/kan vi tilbyde<br />

-Hvad kan vi gøre anderledes.<br />

90


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 1<br />

Side 2<br />

Idekataloget skal fungere som inspirationskilde for læringsgruppens videre arbejde med<br />

projektet frem mod den første kursusgang i januar og til ændringer senere i<br />

kursusrækken.<br />

Metodebeskrivelse:<br />

Opgaven vil primært basere sig på analyser af lignende projekter ved de danske<br />

folkebiblioteker og relevante lærings- og undervisningsteorier fra den anvendte litteratur<br />

på bacheloruddannelsen. Ydermere vil medarbejdernes forventninger og forestillinger<br />

om læring og læringsrummet undersøges via et spørgeskema og brugernes behov<br />

undersøges gennem interviews foretaget i Struer midtby.<br />

Kommunikationen mellem Struer bibliotek og jeg vil primært forgår via afrapportering<br />

pr. e-mail fra min side og ved større tvivlsspørgsmål diskuteres problemstillingerne over<br />

telefon. Møder holdes regelmæssigt i læringsgruppen og om nødvendigt vil jeg være til<br />

stede.<br />

Slutprodukt<br />

Idekataloget vil blive afleveret i elektronisk form til Struer Bibliotek i form af en cdrom<br />

og ydermere i en fysisk rapport i bogform.<br />

Resourseforbrug:<br />

Umiddelbart er de eneste resurser der skal bruges under projektforløbet udskrivningen<br />

af spørgeskemaer til medarbejderne ved Struer bibliotek, hvilket Struer bibliotek har<br />

påtages sig.<br />

91


Gantt skema<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Fase 1<br />

Fremfinde litteratur og eksempler<br />

Udarbejdelse af projektbeskrivelse<br />

Udarbejdelse af undersøgelsesforslag<br />

Udarbejdelse og godkendelse<br />

af <strong>Projekt</strong>plan<br />

Fase 2<br />

Udarbejdelse af Spørgeskema<br />

til de ansatte<br />

Forberedelse til intervievs<br />

Udlevering af spørgeskemaer<br />

til medarbejderne<br />

Interviewindsamling i Struer<br />

Fase 3<br />

Bearbejdelse af undersøgelsesresultater<br />

Udarbejdelse af Idekatalog<br />

Fase 4<br />

Aflevering af idekatalog<br />

Fremlæggelse af idekatalog<br />

Evaluering med struer<br />

Vigtige datoer:<br />

D. 14.06.07 første møde<br />

med projektstedet<br />

D. 10.08.07 andet møde<br />

med projektstedet<br />

D. 15.08.07 samarbejdsaftale indgåes<br />

D. 04.09.07 vejledning ved Jens Gudiksen<br />

D. 28.09.07 godkendelse af projektplan<br />

D. 26.11.07 aflevere idekatalog<br />

til Struer bibliotek<br />

Bilag 1<br />

Side 3<br />

Uge/<br />

Aktivitet 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49<br />

92


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong><br />

Tilbage til oversigten<br />

Status Ingen aftale indgået<br />

<strong>Projekt</strong>periode 2007<br />

Kontaktinformation<br />

Struer Bibliotek<br />

Smedegade 1<br />

7600 Struer<br />

Kontaktperson Bent Birk Kristensen<br />

Telefon 96848500<br />

E-mail bbk@struer.dk<br />

Bilag 1<br />

Side 4<br />

<strong>Projekt</strong>information<br />

Formål<br />

Formålet med projektet er en indholdsbestemmelse af begrebet læringsrum med henblik<br />

på etablering af et bredt læringstilbud til kommunens borgere i bred forstand.<br />

Beskrivelse<br />

Undersøgelse af behov, indhold, personalekompetencer m.v. i forbindelse med<br />

etablering af læringsrum i tilknytning til biblioteket<br />

Slutprodukt<br />

Biblioteket forventer i form af en rapport eller lignende at blive præsenteret for hvad et<br />

læringsrum kunne indeholde af forskellige tilbud til kommunens borgere.<br />

Forventet effekt<br />

Biblioteket forventer af projektet bidrager til i første omgang at give bibliotekets<br />

personale et større indblik i læringsrummets muligheder og dermed skabe muligheder<br />

for at give et bedre tilbud<br />

Krav om den studerendes tilstedeværelse<br />

Nej<br />

93


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Referat af møde i <strong>Læringsrum</strong>udvalget 14. juni 2007.<br />

Deltagere:<br />

Lone Larsen (LL), DB Aa<br />

Bent Birk Kristensen (BBK)<br />

Kirsten Green (KG)<br />

Kaj Rasmussen (KR)<br />

Mødet havde karakter af en brainstorm, hvor alle kom med input til de forskellige<br />

emner. Jeg har i det følgende prøvet at strukturere det lidt.<br />

Bilag 2<br />

Lokalet<br />

Lokalet, som vi skal arbejde med bliver det nuværende skrankekontor. De nuværende<br />

arbejdspladser bliver flyttet til 1. sal, og rummet skal så indrettes som <strong>Læringsrum</strong>.<br />

Nogle arbejdsborde, som findes i huset i forvejen, kan genanvendes i rummet, KG<br />

undersøger hvor mange. Desuden skal der købes 10 PC'er, en ”kanon”, et lærred og en<br />

tavle/whiteboard.<br />

Målgrupper og undervisere<br />

Lokalet kan bruges til mindst fire typer kurser/møder.<br />

1. Kurser for Struer Biblioteks personale<br />

2. Kurser for personale fra flere biblioteker i området<br />

3. Kurser hvor vores personale underviser lånere/borgere<br />

4. Kurser hvor vi får folk udefra til at undervise<br />

Kurserne<br />

Der findes meget litteratur om <strong>Læringsrum</strong>. Alle fire deltagere medbragte noget, og en<br />

del af det er senere udvekslet. Meget af det er på generelt plan, og LL kigger i<br />

forbindelse med sit projekt på denne del.<br />

Blandt de konkrete omtaler ser Silkeborgs meget interessante ud. Kurser som:<br />

Tænd og Sluk 1-2; Internet for begyndere; Mail – kom i gang; Rejs på nettet og<br />

Sundhed på nettet<br />

er umiddelbart til at kopiere og sætte i værk med egne ressourcer.<br />

Der er i anden forbindelse arbejde i gang omkring en Lektiecafe. Denne hører også<br />

naturligt hjemme i <strong>Læringsrum</strong>met ligesom biblioteksorienteringer m.m.<br />

LL vil gerne i forbindelse med sit projekt undersøge behovet for rummet og evt. lave<br />

interviews og/eller spørgeskemaundersøgelser til belysning af dette.<br />

Vi satser på seks kurser i løbet af det kommende vinterhalvår.<br />

94


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Opgaver<br />

Inden næste møde er der følgende opgaver:<br />

KR er tovholder på hele projektet og skal sammen med LL fremme sagen mest muligt.<br />

KG er tovholder på indretningen af rummet – jf. ovennævnte liste over materiel.<br />

BBK skal holdes orienteret men er ellers til en start mest observatør.<br />

Der er ikke aftalt en ny mødedato. Vi holder løbende kontakt via mail, og LL kommer<br />

måske hen over sommeren til Struer og forbereder sit projekt.<br />

KR indkalder til et nyt møde, når vi har mere på plads.<br />

15. juni, KR.<br />

95


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 3<br />

Referat af møde i <strong>Læringsrum</strong>sudvalget 2. august 2007<br />

Deltagere<br />

Bent Birk Kristensen<br />

Kirsten Green<br />

Kaj Rasmussen<br />

1. Referat af sidste møde godkendt.<br />

2. Næste møde. Lone Larsen har sendt en mail, hun vil gerne komme til Struer 9-10.<br />

august og begynde på sit projekt. Næste møde i udvalget finder derfor sted 9. august kl.<br />

13.00, Lone inviteres til at deltage.<br />

3. Lokalet. Som tidligere aftalt bliver det skrankekontoret. Vi har 13 skriveborde i<br />

overskud, så de 10 til <strong>Læringsrum</strong>met kan fint klares, og de kan godt stå i lokalet. Vi<br />

kan evt. også bruge nogle af stabelstolene, hvis det bliver for dyrt at købe nye<br />

kontorstole. Der stilles en reolvæg op som skillevæg til gangarealet og busrummet.<br />

4. Økonomi. Med 10 nye PC, en kanon, lærred og whiteboard ender vi nemt på 100.000<br />

kr. selv om vi genbruger stole og borde. BBK undersøger om Folkeoplysningsudvalget<br />

kan bidrage til projektet. Hvis Lektiehjælpen kan foregå i lokalet, er der også mulighed<br />

for forstærkning fra deres midler. Endelig har vi en intern udviklingspulje, som vi kan<br />

trække på.<br />

Yderligere udgifter kan evt. fordeles over to budgetår – nemlig 2007 og 2008.<br />

5. Undervisningen. Vi vil gerne begynde medio januar 2008. Tænd/sluk elementær<br />

EDB er en mulighed for første eksterne kursus.<br />

Lokalet skal også bruges til intern undervisning. BS og LU skal på et seminar om bl.a.<br />

podcast og weblog i Randers. <strong>Læringsrum</strong>met vil være oplagt til at videreformidle deres<br />

erfaringer.<br />

6. Tidsplan. Vi satser på at begynde med undervisning i januar 2008. En del ting skal<br />

afklares inden. Blandt andet:<br />

Skal vi have trådløst net til de 10 PC?<br />

Eller skal de på det ydre net?<br />

Hvad med master PC’en, må den være på det indre net?<br />

Master PC’en skal kunne styre de andre PC, som også skal kunne virke selvstændigt.<br />

3. august 2007. KR<br />

96


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 4<br />

Referat af møde i <strong>Læringsrum</strong>sudvalget 9. august 2007<br />

Deltagere<br />

Lone Larsen<br />

Bent Birk Kristensen<br />

Kirsten Green<br />

Kaj Rasmussen<br />

Lone havde også set referatet fra udvalgsmødet 2. august, og nogle af emnerne i dette<br />

blev berørt, bl.a. den ændrede tidsplan, hvor vi nu først satser på undervisning i januar<br />

2008.<br />

Hvis vi skal have en chance for støtte fra Folkeoplysningsmidlerne, skal vi have<br />

etableret et samarbejde med oplysningsforbundene. BBK undersøger muligheden for<br />

dette.<br />

Lone fortalte om sit projekt i relation til bibliotekets planer. Hun begynder straks at<br />

udarbejde et spørgeskema med henblik på undersøgelse af brugernes behov.<br />

Spørgeskemaerne kommer til at ligge på biblioteket og andre steder. De bliver suppleret<br />

af interviews, som Lone laver forskellige steder i byen. Blandt mulighederne kan<br />

nævnes biblioteket, Folkets Hus, Rådhuspladsen, Kvickly og Apollon biografen.<br />

Lone sparrer med sine lærere og bibliotekspersonalet om spørgeskemaets udformning<br />

og indhold, og satser på at have spørgeskemaet færdigt medio september. Det overvejes<br />

at styrke interessen for spørgeskemaerne med en lodtrækning om f.eks. vin.<br />

Spørgeskema og interviews løber fra medio september til medio oktober, og biblioteket<br />

modtager et idekatalog fra Lone ultimo oktober. I projektet indgår også et skema til den<br />

senere evaluering af undervisningen.<br />

I januar skal Lones projekt til Biblioteksskolen afleveres, og frem til dette tidspunkt er<br />

hun med i <strong>Læringsrum</strong>sudvalget og bistår gerne i arbejdet.<br />

Lone sender en revideret projektbeskrivelse i næste uge.<br />

9. august 2007, KR.<br />

97


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 5<br />

Mail fra Bent B. Kristensen fredag d. 23.11.07 kl. 10.48<br />

Hej Lone<br />

Desværre er vi af mange forskellige grunde ikke nået så langt med vores<br />

læringsrum som vi havde håbet på, da vi startede vores samarbejde med dig. Vi<br />

må arbejde videre hvorfra vi er nu og satser på at de første kurser kan afvikles fra<br />

1. marts.<br />

Jeg har følgende spørgsmål liggende som jeg kan bekræfte/dokumentere:<br />

1. spørgeskemaundersøgelsen ikke blev gennemført fordi tiden ikke var til det<br />

nede og fordi tidspunktet ville have været forkert i forhold til hvor langt<br />

biblioteket er kommet med læringsrummet.<br />

2. det passer fint ind med vores planer at ide-kataloget kommer til at tage form<br />

som en metode guide til forberedelse, afholdelse og evaluering af<br />

brugerundervisning i læringsrummet.<br />

3. at vi gerne vil modtage kataloget som Cd-rom og i papirform med posten senest<br />

lørdag d. 1/12 2007<br />

4. at du, hvis vi ønsker det, gerne vil komme og redegøre for ide-kakaloget, men at<br />

der ikke ligger en fast aftale om det, da tidspunktet først i december ikke er<br />

hensigtsmæssigt.<br />

Fortsat held og lykke med arbejdet.<br />

Venlig hilsen<br />

Bent Birk Kristensen, Bibliotekschef<br />

Struer Bibliotek | Smedegade 1 | 7600 Struer<br />

T: 96848500 | Direkte: 96848520 | M: 40301342 |<br />

E: bbk@struer.dk | www.struerbibliotek.dk<br />

98


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

<strong>Læringsrum</strong> på Struer bibliotek.<br />

Et fokusgruppeinterview.<br />

Bilag 6<br />

<strong>Læringsrum</strong>met på Struer bibliotek er et computerrum blandt andet med det<br />

formål at tilbyde Struer kommunes borgere undervisning i IT,<br />

informationssøgning og meget andet. For at kunne optimere undervisningen er vi<br />

interesserede i at vide hvilke områder i som borgerne i Struer kommune finder<br />

interessante, på hvilket niveau der skal undervises osv.<br />

10. Bruger I Computer og internet i jeres hverdag? Hvor meget, hvordan og til<br />

hvad?<br />

11. Ville I umiddelbart fatte interesse for at deltage i kurser i brug af EDB og<br />

internettet udbudt og afholdt af biblioteket?<br />

12. Hvilke emner ville der for jer at se, være formål med at oprette?<br />

_____ Computer for begyndere<br />

_____ Internet for begyndere<br />

_____ Litteratursøgning på internettet<br />

_____ Relevansvurdering af kilder på internettet<br />

_____ Håndarbejde på internettet.<br />

_____ Opbygning af hjemmesider<br />

_____ Sundhed på internettet<br />

_____ Unge på internettet<br />

_____ Ældre på internettet<br />

_____ Borgerinformation på internettet<br />

13. Andre forslag til undervisnings emner der kunne være interessante?<br />

14. Hvilke af de emner der har været på tale ville i selv være interesserede i at<br />

deltage i?<br />

15. Vi forestiller os at kurserne vil skulle afholdes fra kl. 18.30 til 19.30 på en<br />

hverdags aften. Ville det forhindre jer i at deltage og hvilke forestillinger<br />

har i om tidspunkter for kurserne?<br />

16. Mener i at der er grundlag for at afholde kurser i omtalte emner i det<br />

heletaget?<br />

17. ser i andre muligheder i brugen af <strong>Læringsrum</strong>met?<br />

18. mener i at læringsrummet er en gevinst for Struers borgere?<br />

99


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Første udkast til spørgeskemaundersøgelsen<br />

samt den medsendte mail<br />

Fra: Lone Larsen [mailto:a03lola@dbstud.dk]<br />

Sendt: 13. august 2007 11:16<br />

Til: Kaj Rasmussen; Bent Birk Kristensen; Kirsten Green<br />

Emne: spørgeskema til medarbejderne<br />

Hej alle<br />

Bilag 7<br />

jeg har her til formiddag bakset lidt med et groft udkast til et spørgeskema til<br />

medarbejderne, men er gået i stå.<br />

Jeg har vedhæftet den skabelon jeg arbejder med i øjeblikket, for at i kan se om<br />

det er noget i den stil i forestiller jer at det kan være. Det er stadig slet ikke<br />

færdigt, men det kan være at i har kommentarer til indholdet, formuleringer og<br />

struktur som vil kunne hjælpe mig allerede nu.<br />

På forhånd tak for hjælpen<br />

Hilsen Lone<br />

Spørgeskema til medarbejdere ved Struer bibliotek.<br />

Føler du dig rustet til at undervise i IT relaterede emner?<br />

_____meget_____nogenlunde_____hverken eller_____lidt_____slet ikke<br />

Begrund dit svar:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

________________________________________<br />

Føler du dig rustet til at undervise i brug af internettet og informationssøgning på<br />

nettet?<br />

_____meget_____nogenlunde_____hverken eller_____lidt_____slet ikke<br />

Begrund dit svar<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

________________________________________<br />

100


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Hvilke af nedenstående emner ville du kunne undervise i?<br />

_____Computer for begyndere, tænd sluk kursus.<br />

_____Internettet for begyndere (muligheder på internettet, ansvarlighed og<br />

sikkerhed)<br />

_____Kursus i brug af E-mail (opret en email, send og modtag, vedhæft fil osv.)<br />

_____Informationssøgning på internettet (vurdering af kilder og gode steder at<br />

kikke)<br />

_____At lave sin egen hjemmeside (evt microsorft eller andre udbydere af<br />

domæner)<br />

_____Undervisning i tekstbehandling (word, power point osv.)<br />

_____At oprette en webblok<br />

_____Brug af mødesteder og Chat-rum<br />

_____Informationssøgning inden for bestemte områder f.eks. hobbys,<br />

borgerinformation og lignende.<br />

I så fald hvilke områder (har du bestemte områder inden for dine interesser du<br />

ville kunne undervise i)?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

__________________________________________________<br />

Ovenstående kurser er alle på begynder niveau, ville du føle dig rustet til at<br />

undervise i disse emner på et højere niveau?<br />

_____IT<br />

_____Ekspert_____Rutineret_____Øvet_____Let øvet_____Begynder<br />

_____Internettet<br />

_____Ekspert_____Rutineret_____Øvet_____Let øvet_____Begynder<br />

_____E-mail<br />

_____Ekspert_____Rutineret_____Øvet_____Let øvet_____Begynder<br />

_____Informationssøgning på nettet<br />

_____Ekspert_____Rutineret_____Øvet_____Let øvet_____Begynder<br />

_____Hjemmeside design<br />

_____Ekspert_____Rutineret_____Øvet_____Let øvet_____Begynder<br />

_____Tekstbehandling<br />

_____Ekspert_____Rutineret_____Øvet_____Let øvet_____Begynder<br />

_____At oprette en webblok<br />

_____Ekspert_____Rutineret_____Øvet_____Let øvet_____Begynder<br />

101


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

_____Mødesteder og Chat-rum<br />

_____Ekspert_____Rutineret_____Øvet_____Let øvet_____Begynder<br />

_____Informationssøgning inden for bestemte områder.<br />

_____Ekspert_____Rutineret_____Øvet_____Let øvet_____Begynder<br />

Ville du selv ønske at undervise i din ekspertviden nu dette er en mulighed?<br />

____ Ja ____Nej<br />

Hvis Nej hvorfor ikke?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

________________________________________<br />

Ville du føle dig rustet til at undervise i det hele taget? (her tænkes der på<br />

pædagogik og undervisningsteknik)<br />

____Ja____Nej<br />

Hvis Nej, hvorfor ikke? (hvad føler du, du mangler)<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

________________________________________<br />

Hvis Ja, hvilke metoder eller erfaringer føler du gør dig rustet til opgaven?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

________________________________________<br />

102


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 8<br />

Svar på første udkast til spørgeskemaundersøgelsen<br />

Fra: Bent Birk Kristensen [mailto:bbk@struer.dk]<br />

Sendt: ma 20-08-2007 08:54<br />

Til: Lone Larsen<br />

Cc: Kaj Rasmussen; Kirsten Green<br />

Emne: SV: spørgeskema til medarbejderne<br />

Hej Lone<br />

Jeg har været noget fraværende de seneste dage på biblioteket og har derfor først nu lidt mere indgående<br />

fået kikket på dit udkast til spørgeskema.<br />

I forhold til vores hensigter med læringsrummet er det for ambitiøst. Vi har ikke haft planer om at<br />

samtlige medarbejdere skal kunne undervise, og derfor er det vist heller ikke rimeligt at uddele skemaet<br />

til alle. Gør vi det får du mange misvisende svar.<br />

Vores forestillinger går snarere i retning af at nogle enkelte (primært bibliotekarer) kan klare lettere<br />

undervisningsopgaver. Ellers skal vi have undervisere udefra.<br />

Jeg ved ikke hvordan dette går i spænd med / kolliderer med dine forestillinger, men det må vi i så fald<br />

snakke om. I forhold til din problemstilling kunne det være rart at få nogle fornemmelser af personalets<br />

tanker om et læringsrum og læring i det hele taget, hvordan skabe fælles forestillinger om læringsrummet<br />

etc.<br />

Jeg kan oplyse, at Kaj har ferie i denne uge, Kirsten er tilstede hele ugen og jeg selv - bortset fra nogle<br />

møder også skulle være til at træffe hvis du har behov.<br />

Venlig hilsen<br />

Bent<br />

103


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Andet udkast til spørgeskemaundersøgelsen<br />

Bilag 9<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> ved Struer bibliotek.<br />

Hvad er din Arbejdsfunktion eller profession?<br />

____________________________________________________________<br />

____________________________________________________________<br />

________________<br />

Køn: Kvinde_____ Mand_____<br />

Hvor mener du at læring finder sted?<br />

_____i undervisningssituationer<br />

_____i fritiden<br />

_____på biblioteket<br />

_____på arbejde<br />

_____igennem underholdning<br />

_____når du handler<br />

_____alene<br />

_____i selskab med andre<br />

_____andet<br />

Begrund din besvarelse:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvornår oplever du selv læring?<br />

_____i undervisningssituationer<br />

_____i fritiden<br />

_____på biblioteket<br />

_____på arbejde<br />

_____igennem underholdning<br />

_____når du handler<br />

_____alene<br />

_____i selskab med andre<br />

_____andet<br />

Begrund din besvarelse:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

104


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvilke associationer får du til begrebet læring?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvordan lever ”<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong>” op til dine associationer i<br />

forhold til læring?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Hvilke muligheder ser du i brugen af læringsrummet?<br />

_____undervisningslokale<br />

_____mødelokale<br />

_____åbent EDB-rum<br />

_____kursuslokale<br />

_____lektiecafé<br />

_____møderum for foreningslivet<br />

_____inspirations rum<br />

Andet:________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Hvilke af nedenstående emner ville du se formålet i at afholde kurser<br />

i?<br />

_____Computer for begyndere, tænd sluk kursus.<br />

_____Internettet for begyndere (muligheder på internettet, ansvarlighed og<br />

sikkerhed)<br />

_____Kursus i brug af E-mail (opret en email, send og modtag, vedhæft fil osv.)<br />

_____Informationssøgning på internettet (vurdering af kilder og gode steder at<br />

kikke)<br />

_____At lave sin egen hjemmeside (evt microsoft eller andre udbydere af<br />

domæner)<br />

_____Undervisning i tekstbehandling (word, power point osv.)<br />

_____At oprette en webblog.<br />

_____Brug af mødesteder og Chat-rum<br />

Eventuelt:_____________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Hvordan føler du dig klædt på til at undervise?<br />

_____Jeg har undervisningserfaring og føler mig parat til at undervise.<br />

105


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

_____Jeg har ingen undervisningserfaring, men føler mig alligevel parat til at<br />

undervise.<br />

_____Jeg føler mig parat, men føler ikke jeg har de faglige forudsætninger.<br />

_____Jeg føler mig parat, men føler ikke jeg har de pædagogiske forudsætninger.<br />

_____Jeg føler ikke, at jeg er parat til at undervise, men vil gerne erhverve mig<br />

undervisningskompetencer.<br />

_____Jeg føler ikke, at jeg er parat til at undervise og ønsker ikke at komme til<br />

det.<br />

Begrund din besvarelse (hvorfor og eventuelt, hvad du føler du mangler):<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

Føler du dig rustet til at undervise i IT relaterede emner?<br />

_____meget_____nogenlunde_____hverken eller_____lidt_____slet ikke<br />

Begrund din besvarelse:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvilke af nedenstående emner ville du føle dig parat til at undervise i?<br />

_____Computer for begyndere, tænd sluk kursus.<br />

_____Internettet for begyndere (muligheder på internettet, ansvarlighed og<br />

sikkerhed)<br />

_____Kursus i brug af E-mail (opret en email, send og modtag, vedhæft fil osv.)<br />

_____Informationssøgning på internettet (vurdering af kilder og gode steder at<br />

kigge)<br />

_____At lave sin egen hjemmeside (evt microsorft eller andre udbydere af<br />

domæner)<br />

_____Undervisning i tekstbehandling (word, power point osv.)<br />

_____At oprette en webblog<br />

_____Brug af mødesteder og Chat-rum<br />

Eventuelt:_____________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

____________________<br />

Har du bestemte områder inden for dine interesser du ville kunne<br />

undervise i?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

106


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Bilag 10<br />

Endelige udgave af spørgeskemaundersøgelsen<br />

<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> ved Struer bibliotek.<br />

Hvad er din Arbejdsfunktion eller profession?<br />

____________________________________________________________<br />

____________________________________________________________<br />

________________<br />

Køn: Kvinde_____ Mand_____<br />

Hvor mener du at læring finder sted?<br />

_____i undervisningssituationer<br />

_____i fritiden<br />

_____på biblioteket<br />

_____på arbejde<br />

_____igennem underholdning<br />

_____når du handler<br />

_____alene<br />

_____i selskab med andre<br />

_____andet<br />

Begrund din besvarelse:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvornår oplever du selv læring?<br />

_____i undervisningssituationer<br />

_____i fritiden<br />

_____på biblioteket<br />

_____på arbejde<br />

_____igennem underholdning<br />

_____når du handler<br />

_____alene<br />

_____i selskab med andre<br />

_____andet<br />

Begrund din besvarelse:<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

107


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvilke associationer får du til begrebet læring?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvordan lever ”<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong>” op til dine associationer i<br />

forhold til læring?<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvilke muligheder ser du i brugen af læringsrummet?<br />

_____undervisningslokale<br />

_____mødelokale<br />

_____åbent EDB-rum<br />

_____kursuslokale<br />

_____lektiecafé<br />

_____møderum for foreningslivet<br />

_____inspirations rum<br />

Andet:________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

______________________________<br />

Hvilke af nedenstående emner ville du se formålet i at afholde kurser<br />

i?<br />

_____Computer for begyndere, tænd sluk kursus.<br />

_____Internettet for begyndere (muligheder på internettet, ansvarlighed og<br />

sikkerhed)<br />

_____Kursus i brug af E-mail (opret en email, send og modtag, vedhæft fil osv.)<br />

_____Informationssøgning på internettet (vurdering af kilder og gode steder at<br />

kikke)<br />

_____At lave sin egen hjemmeside (evt microsoft eller andre udbydere af<br />

domæner)<br />

_____Undervisning i tekstbehandling (word, power point osv.)<br />

_____At oprette en webblog.<br />

_____Brug af mødesteder og Chat-rum<br />

Eventuelt:_____________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________<br />

____________________<br />

108


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Mail om projektplan<br />

Fra: Jens Gudiksen [mailto:JG@db.dk]<br />

Sendt: fr 09-11-2007 15:09<br />

Til: Lone Larsen<br />

Emne: SV: projekt læringsrum<br />

Hej Lone<br />

Bilag 11<br />

Det lyder noget broget.<br />

Lige nu og her synes jeg, at du skal holde fast i din projektplan og<br />

så redegøre for, så godt det er muligt, hvorfor den ikke har kunnet<br />

holdes. Det mener jeg er legitimt nok.<br />

Mht møde kunne det være mandag 19.11 kl. 12.30 eller torsdag kl. 12.30<br />

(22.11), den 23.11 om formiddagen kan også bruges. Så du må frit<br />

vælge.<br />

Mvh<br />

Jens<br />

109


<strong>Projekt</strong> <strong>Læringsrum</strong> i Struer. Udarbejdet af Lone Larsen<br />

Erhvervsrelateret projekt januar 2008 ved Danmarks biblioteksskole<br />

Vejleder: Jens Gudiksen Kontaktperson: Bent Birk Kristensen<br />

Mailudveksling<br />

Fra: Lone Larsen [mailto:a03lola@dbstud.dk]<br />

Sendt: 4. oktober 2007 10:18<br />

Til: Bent Birk Kristensen; Kaj Rasmussen; Kirsten Green<br />

Emne: brugerbetaling<br />

Bilag 12<br />

Hej alle<br />

Jeg har gennem mine søgninger på nette opdaget at en del biblioteker tager betaling for de<br />

kurser de udbyder til borgerne.<br />

Er det noget i har taget stilling til?<br />

Mvh lone<br />

Fra: Kaj Rasmussen<br />

Sendt: 13. oktober 2007 12:27<br />

Til: Lone Larsen [mailto:a03lola@dbstud.dk]<br />

Emne: SV: brugerbetaling<br />

Hej Lone<br />

Jeg skal beklage, at jeg ikke har fået svaret på dine mails. Jeg har hele tiden håbet på, at vi<br />

kunne få et møde i gruppen og så svare dig, men der er simpelthen så meget tryk på her med<br />

forandringer, møder osv. at det ikke har været muligt. Specielt når det så kombineres med ferie<br />

og møder ude af huset. Vi prøver at få nogen beslutninger snart.<br />

God weekend<br />

Kaj<br />

Fra: Kaj Rasmussen<br />

Sendt: 29. oktober 2007 15:57<br />

Til: Lone Larsen [mailto:a03lola@dbstud.dk]<br />

Emne: SV: projekt læringsrum<br />

Hej Lone<br />

Jeg håber det går godt fremad både med graviditeten og dit projekt.<br />

Det er svært at samle vores gruppe - så har den ene ferie eller den<br />

anden er til møde osv. I denne uge begge dele, jeg er den eneste på<br />

pinden. Oveni det er der jo travlt her i efterårstiden, og vi er<br />

begyndt at have åbent til kl.20 på hverdage samt søndagsåbent, det<br />

spreder jo personalet endnu mere end vi ellers er over ugen.<br />

Jeg vil prøve at se, om vi kan mødes i gruppen i næste uge.<br />

Med venlig hilsen<br />

Kaj<br />

Struer Bibliotek<br />

110

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!